Habarlar
Halkyň parahat durmuşynyň goragçylaryna baky şöhrat!

Aşgabat, 9-njy maý (TDH). Şu gün ýurdumyzda şanly sene bolan 1941—1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 78 ýyllygy mynasybetli dabaralar geçirildi. 

                                                                   

9-njy maý — ähmiýetli we mukaddes baýramlaryň biri. XX asyryň kyrkynjy ýyllarynyň gazaply wakalary taryha çuňňur aralaşýar. Şol wakalary gören adamlar bolsa barha azalyp barýar. Ýöne ýowuz uruş baradaky ýatlamalar unudylmaýar. Şu ajaýyp maý günlerinde uruş weteranlarynyň ýüreklerine tolgunma aralaşýar, uruş barada ata-babalaryndan köp zatlary eşiden adamlaryň kalbyny gussa gaplaýar. Ýeňiş türkmen halky üçin hem juda agyr boldy. Şol gazaply uruşda watandaşlarymyzyň görkezen edermenligi häzirki nesiller üçin görelde mekdebidir. 

                                                                   

Türkmen halky Beýik Ýeňşe mynasyp goşant goşdy. Müňlerçe türkmen esgerleri doganlyk halklaryň wekilleri bilen bilelikde söweş meýdanlarynda edermenligi, gaýduwsyzlygy hemra edinip, öz janlaryny gaýgyrman söweşdiler. Şolaryň hatarynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň garry atasy we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň atasy Berdimuhamet Annaýewiň bolandygyny bellemeli. Onuň ömür ýoly häzirki türkmen ýaşlary üçin watansöýüjiligiň, gaýduwsyzlygyň, belent borja wepalylygyň nusgasyna öwrüldi. 

                                                                   

Adamzadyň taryhynda gazaply uruşlaryň biriniň söweş meýdanlarynda görkezen edermenligi we gaýduwsyzlygy üçin watandaşlarymyzyň müňlerçesi orden-medallar bilen sylaglanyldy. Türkmenistanly esgerleriň ýüzden gowragy bolsa “Gahryman” diýen belent ada mynasyp boldy. Watanymyzyň azatlygyny, abadançylygyny goramak ugrunda edermenlik görkezen pederlerimiziň şöhraty baradaky ýatlamalar halkymyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyldy we olaryň atlary “Hatyra”, “Şöhrat” atly neşirlerde ebedileşdirildi. 

                                                                   

Watansöýüjilik, gahrymanlara goýulýan sarpa asyrlaryň dowamynda bolşy ýaly, bu günki gün hem türkmen halkynyň ruhy ýörelgeleriniň biri bolup durýar. Entek baýram günleriniň öňüsyrasynda XX asyryň gazaply uruşlarynyň birinde gaýduwsyzlyk bilen söweşen, mukaddes borjy abraý bilen ýerine ýetirip, mähriban ojaklaryna dolanyp gelen weteranlarymyzy, şeýle hem tylda zähmet çeken zenanlarymyzy hormatlamak dabaralary başlandy. Her ýyl Beýik Ýeňşiň şanyna olara dabaraly ýagdaýda gymmat bahaly sowgatlar gowşurylýar. Halk gahrymanlary döwletimiz tarapyndan hemmetaraplaýyn üns-alada bilen gurşaldy. Weteranlaryň saglygy, olaryň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň gowulandyrylmagy bilen bagly meseleler döwletimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýar. Şanly senäniň öňüsyrasynda ýurdumyzyň bilim edaralarynda uruş we zähmet weteranlary bilen duşuşyklar guraldy. Baýramyň hormatyna sergiler, aýdym-sazly çykyşlar ýaýbaňlandyryldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 78 ýyllygy mynasybetli halkymyza iberen baýramçylyk Gutlagynda parahatçylygy, dostlugy, hoşniýetliligi dabaralandyrýan Ýeňiş gününiň şanyna geçirilýän medeni-jemgyýetçilik çäreleriniň, aýdym-sazly dabaralaryň ata-babalarymyzyň gahrymançylygyna goýulýan hormatyň, belent sarpanyň mynasyp beýanyna öwrülip, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyza bolan buýsanjymyzy has-da pugtalandyrjakdygyna ynam bildirdi.  

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuş ugruna gönükdirilen beýik başlangyçlaryndan, gymmatly ynsanperwer taglymatlaryndan ugur alyp, ýurdumyzyň ösüşiniň täze tapgyrynda baý durmuş tejribesi, pähim-parasatly öwüt-ündewleri, wagyz-nesihatlary bilen jemgyýetimiziň agzybirligini we jebisligini has-da pugtalandyrmaga, ýaş nesilleri watansöýüjilik, ynsanperwerlik ruhunda terbiýelemäge saldamly goşant goşýan uruş we zähmet weteranlarymyzy — paýhasly ýaşulularymyzy, mukaddes ojaga wepaly eziz enelerimizi uly aladalar bilen gurşap alýarys. Adamzada parahatçylyk we asudalyk ýaly bahasyna ýetip bolmajak gymmatlyklary peşgeş beren weteranlarymyza, ýaşulularymyza uly hormat bilen garaýarys. Olaryň ýaşaýyş-durmuş derejeleriniň yzygiderli gowulandyrylmagy üçin ähli şertleri döredýäris. Eziz Watanymyz hakyndaky iňňän beýik, mukaddes düşünjelerimizi, ynsan mertebesini belent tutmagy, ata-enä, ula-kiçä sarpa goýmagy ündeýän, ak ýürekli, lebzi halal, zähmetsöýer, belent ahlakly bolmagy wagyz edýän, hakyky watançylary terbiýelemekde görelde bolýan ýaşuly nesillerimiz biziň buýsanjymyzdyr diýlip, döwlet Baştutanymyzyň Gutlagynda nygtalýar. 

                                                                   

Öz gezeginde, Watana birkemsiz gulluk etmegiň nusgasyny görkezen uruş we zähmet weteranlary jemgyýetimiziň agzybirliginiň, bitewüliginiň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna mynasyp goşant goşýarlar. Ýaşlara paýhasly öwüt-ündewlerini berýärler, ýaş nesillerde watansöýüjilik, gahrymançylyk we edermenlik ýaly duýgulary ösdürmek boýunça asylly işleri alyp barýarlar. 

                                                                   

...Ir säher bilen, asylly däbe eýerip, häzirki we geljek nesilleriň nurana durmuşynyň hatyrasyna wepat bolanlary hatyralamak üçin “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumyna aşgabatlylaryň köp sanlysy we paýtagtymyzyň myhmanlary ýygnandylar. Türkmen halkynyň watansöýüjilik däplerini, şöhratly pederlerimiziň wesýet eden ýörelgelerini mynasyp dowam edýän ýaş harby gullukçylar hatara düzüldiler. 

                                                                   

Toplumyň çägindäki “Milletiň ogullary” ýadygärlik binasy Watan üçin wepat bolan gahrymanlaryň, “Baky şöhrat” ýadygärlik binasy Beýik Watançylyk urşunda, “Ruhy tagzym” ýadygärligi bolsa Aşgabat ýertitremesinde gurban bolanlaryň hatyrasyna bina edildi. Şu gün Beýik Watançylyk urşunda wepat bolan esgerleriň hatyrasyna dikeldilen binanyň ýany has-da köp adamly boldy. Ol umumy halk hakydasynyň mukaddes künjegi hasaplanýar. Bu ýerde dünýäni faşizm howpundan azat eden, mähriban Watanymyzyň erkinligini goran, nurana geljegiň hatyrasyna söweşen esgerleriň gahrymançylygyna tagzym edilýär. 

                                                                   

“Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumynda Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlandy. Ol dabaraly çäräniň başlanýandygyny yglan etdi. Şeýle hem bu ýerde halkymyzyň wepat bolan Watan goragçylaryna bildirýän hormatynyň aýdyň nyşanyna öwrülen sazlar eşidildi. 

                                                                   

Halk Maslahatynyň agzalary, milli parlamentiň deputatlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular, kümüş saçly eneler, zähmet toparlarynyň wekilleri, şeýle hem paýtagtymyzyň ýaşaýjylary, myhmanlary 1941 — 1945-nji ýyllaryň urşunda wepat bolan gahrymanlara bildirilýän çuňňur hormatyň nyşany hökmünde ýadygärligiň etegine gül desselerini goýdular. Sanlyja pursatda binanyň etegi al-ýaşyl güllerden özboluşly şekili emele getirdi. Toplumyň meýdançasynda geçirilen dabaraly ýöriş çäräniň ähmiýetini belende göterdi. 

                                                                   

Weteranlar öz Watanyna, ýurduň Prezidentine, parahat durmuşda ýaşaýan hem-de geljekde täze ösüşlere ýetmek üçin uly mümkinçiliklere eýe bolan ýaş nesle buýsanýarlar. Sebäbi olar häzirki nesliň bagtyýar durmuşy üçin duşmana garşy söweşdiler. 

                                                                   

Şu gün baýramçylyk dabaralary ýurdumyzyň ähli künjeginde ýaýbaňlandyryldy. Şäherleriň we obalaryň ýaşaýjylary 1941 — 1945-nji ýyllaryň urşunda gahrymanlarça wepat bolan Watanymyzyň edermen goragçylaryna hormatyň nyşany hökmünde milli gahrymanlaryň hatyrasyna dikeldilen ýadygärliklere gül desselerini goýdular. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda watandaşlarymyzyň deňi-taýy bolmadyk edermenligini şöhratlandyrmagyň, şol ýowuz synaglaryň gaýtalanmazlygynyň bähbidine ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän parahatçylyk söýüjilikli syýasat uruş weteranlaryna goýulýan iň belent sarpadyr. Biziň gadymy köklerimiz, milli mirasymyz täze taryhy eýýamda Türkmenistanyň bagtyýar geljegini gurmagyň ygtybarly binýadydyr. Dünýä taryhynda adamzada iň uly heläkçilik getiren Beýik Watançylyk urşunyň gazaply söweşlerine gatnaşan milli gahrymanlar baradaky hakyda we olary sarpalamak ýaly asylly işler jemgyýetimiziň mizemez ýörelgelerine öwrüldi.

10.05.2023
Hiç kim ýat­dan çy­ka­ryl­ma­ýar!

Düýn paýtagtymyzda we welaýatlarymyzda Beýik Ýeňşiň 78 ýyllygyna bagyşlanyp, dabaraly çäreler geçirildi. Oňa Beýik Watançylyk urşunyň weteranlary, dürli ýaşly ildeşlerimiz uly ruhubelentlikde gatnaşdylar. Baýramçylyk mynasybetli weteranlara hormatly Prezidentimiziň adyndan sowgatlaryň hem gowşurylandygyny aýtmak gerek.

Änew şäheriniň merkezi seýilgähinde 1941—1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda wepat bolan ildeşlerimiziň hatyrasyna dikeldilen ýadygärlige gül goýmak dabarasy welaýatda geçirilen çäreleriň başyny başlady. Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesinde ýerleşýän Berdimuhamet Annaýew adyndaky 27-nji orta mekdepde bolan gül goýuşlyk dabarasy-da täsirliligi bilen tapawutlandy.  Beýik Ýeňşiň hormatyna şeýle dabaralar Balkanabat şäherindäki, Daşoguz welaýat merkezinde belent başly, ak lybasly binalar toplumynyň jümmüşindäki, Türkmenabatda «Bitaraplyk» seýilgähindäki, Maryda-da welaýat merkeziniň iň bir gözel künjegindäki «Baky ot» ýadygärliklerine gül goýmak çäresinden başlandy. Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň ýerlerdäki harby bölümleriniň gullukçylary we serkerdeleri, welaýatlaryň edara-kärhanalarynyň, ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň ýolbaşçylary ýadygärliklere baharyň ter çemenlerini goýup, 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunyň söweş meýdanlarynda wepat bolanlary hatyraladylar. Ýurdumyzyň teatr ussatlary toý çärelerine gatnaşyjylara sahna oýunlaryny hödürlediler. Çykyşlarda mertligiň, merdanalygyň ýokary nusgasyny görkezen uruş weteranlarynyň hem-de tylda zähmet edermenligini görkezen, ýar ojagyny saklan eneleriň adyna çyn ýürekden hoşallyk sözleri aýdyldy. Baýramçylygyň arzyly myhmanlaryna ýadygärlik sowgatlary-da gowşuryldy. Medeniýet we sungat wekilleriniň ýörite taýýarlan aýdym-sazlary dabaralara aýratyn öwüşgin çaýdy.

«Türkmenistan»

                   

10.05.2023
Nebitçileriň ýakyn ýardamçylary

 Uglewodorod çig malyna baý ýataklardan alynýan «gara altynyň» we «mawy ýangyjyň» çykarylýan möçberini durnukly artdyrmak milli ykdysadyýetimiziň ýangyç-energetika toplumynyň baş wezipesidir. Bu möhüm işiň üstünlikli amala aşyrylmagyna «Türkmennebit» döwlet konserniniň nebitgaz çykaryş, buraw işleri müdirlikleri bilen bir hatarda, kömekçi kärhanalarydyr beýleki hyzmat ediş gulluklary hem saldamly goşant goşýar. Olar gündelik gelip gowuşýan sargytlar arkaly işläp, konserniň önümçilik düzümlerinde bökdençligiň ýüze çykmazlygyny ygtybarly üpjün edýärler.  

                                                                   

Balkanabatdaky Abatlaýyş-mehaniki zawodyny hem şolaryň hatarynda görkezmek bolar. 1951-nji ýylda ýardam beriji düzümleri bilen işe girizilen bu kärhanada zähmet çekýänler iň bir jogapkärli hünärleriň 30-a golaýyna ussatlarça erk edýärler. Olaryň irginsiz tagallalary bilen, awtoulaglaryňdyr ýöriteleşdirilen tehnikalaryň, önümçilikde ulanylýan desgalaryň we enjamlaryň ätiýaçlyk şaýlaryny ýasamak, taýýar demir önümlerini, metal gurluşlary, ulgamlary, bloklary, rezerwuarlary, dürli göwrümli gaplary, rezin önümleri öndürmek, çoýun, alýumin, bürünç galyndylaryny eredip, zerur ülňülere laýyk guýmak, ýekedaban-basgyç bilen demir önümlerini ýasamak, peç we peç gyzdyryjylary taýýarlamak, hatardan çykan ätiýaçlyk şaýlarydyr dürli enjamlary düýpli abatlap, gaýtadan dikeltmek, dürli kuwwatlykdaky sorujylary abatlamak ýaly juda möhüm işler öz wagtynda nusgalyk derejede berjaý edilýär.  

  Önümçilik bölümlerinde ulanylýan enjamlaryň 150-ä golaý görnüşiniň mydama gurat saklanmagy sargytlaryň öz wagtynda we ýokary hilli bitirilmegine ygtybarly ýardam berýär. Zawodyň hünärmenleri geologiýa-gözleg işlerinde hem-de uglewodorod çig malyny çykarmakda peýdalanylýan buraw desgalaryny, gurallardyr enjamlary, dürli kuwwatlyklardaky sorujylary abatlap, olaryň ulanyş möhletini uzaldýarlar. Bu ýerde nebitgaz çykaryş, burawlaýyş müdirlikleriniň önümçilikde ulanýan enjamlaryny, awtoulaglarydyr ýöriteleşdirilen tehnikalary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny ýasamak we abatlamak, eýeçiligiň görnüşine garamazdan, gaýry edara-kärhanalaryň, telekeçileriň, Diýarymyzda iş alyp barýan daşary ýurt kompaniýalarynyň sargytlaryny ýerine ýetirmek hem üstünlikli ýola goýulýar. Ýeri gelende aýtsak, şeýle giň mümkinçiliklere eýe bu önümçilik düzümi ýurdumyzyň tutuş nebitgaz toplumynda ýeke-täkdir. Ýene bir bellemeli zat, konserniň beýleki düzümlerindäki, ulanyş möhletiniň geçmegi bilen hatardan çykan alýumin, çoýun, demir, rezin enjamlarynyň kärhananyň bitirýän işlerinde esasy çig mal bolup hyzmat edýändigidir. Olar gaýtadan eredilip, zawodyň öz hünärmenleri tarapyndan taýýarlanýan ýörite galyplarda hem-de ülňülerde zerur harytlyk görnüşine getirilýär.  

                                                                   

Pudakda bar bolan goşmaça mümkinçilikleri ýüze çykarmak, önümçilik çykdajylaryny azaltmak, heniz peýdalanylmaýan içki mümkinçiliklere aýratyn üns bermek, ylaýta-da, daşary ýurtlardan satyn alynýan harytlaryň ornuny tutýan önümleri öz ýurdumyzda taýýarlamak boýunça hormatly Prezidentimiziň tabşyryklary kärhanada öz oňyn çözgüdini tapýar. Zawodda daşary döwletlerden getirilýän harytlaryň, esasan hem, dürli enjamlaryň ätiýaçlyk şaýlarynyň ornuny tutýan önümleri ýasamak, olaryň hatardan çykanyny gaýtadan dikeltmek ygtybarly ýola goýulýar. Hut şu oňyn ýagdaý konserne, şonuň ýaly-da, kärhananyň sargytçylaryna köp möçberde gyzyl puly tygşytlamaga mümkinçilik berýär. Bu ýerde ýokary hil derejesinde taýýarlanýan rezin önümleriniň görnüşi 300-den geçýär. Zerur çig maly öz ýerinde gaýtadan işlemekden başlap, şeýle köp görnüşli rezin önümlerini taýýarlaýan önümhana hem milli ykdysadyýetde ýeke-täkdir. Kärhana bitirýän işi, taýýarlaýan dürli ätiýaçlyk şaýlary bilen ýurdumyzda geçirilýän halkara derejedäki sergilere-de yzygiderli gatnaşýar. Şonda daşary ýurtly ugurdaş düzümleriň hünärmenleri bu ugurda kärhanada baý iş tejribesiniň toplanandygyny aýratyn nygtaýarlar. Abatlaýjylar şu günler 2023-nji ýyly hem zähmet üstünliklerine beslemek ugrunda iş depginini has-da ýokarlandyrýarlar. 

                                                                                                           

Hojaberdi BAÝRAMOW.

09.05.2023
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 8-nji maý (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy. 

                                                                   

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berildi. Häkim häzirki wagtda welaýatda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi. Şu günler welaýatyň gowaça ekilen meýdanlarynda gögeriş suwuny tutmak, hatarara bejergi, ýekelemek, otag işleri ýerine ýetirilýär. Şeýle hem bugdaýa ideg etmek agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilýär. Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiziň ilatymyzy gök-bakja önümleri bilen bolelin üpjün etmek boýunça beren tabşyryklaryndan ugur alnyp, welaýatda ýeralma, sogana we beýleki ýazlyk ekinlere ideg edilýär, pile öndürmek möwsümini üstünlikli geçirmek ugrunda degişli işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Mundan başga-da, häkim ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli welaýatda geçirilmegi meýilleşdirilýän çärelere taýýarlyk görlüşi, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl sebitde açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan dürli maksatly desgalarda, inženerçilik ulgamlarynda ýerine ýetirilýän gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, şu günler dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň talabalaýyk geçirilmeginiň geljekki bol hasylyň esasy bolup durýandygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz häkime şu ýylyň pagta hasyly üçin welaýatyň gowaça ekilen meýdanlarynda alnyp barylýan ideg işleriniň ýokary hilli we bellenen möhletlerde geçirilmegini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz bugdaýa, ýazlyk ekinlere ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmegi, pile öndürmek boýunça bellenen meýilnamanyň berjaý edilmegi babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew şu günler welaýatyň ekin meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Hasabatda bellenilişi ýaly, sebitiň gowaça ekişi geçirilen meýdanlarynda gögeriş suwuny tutmak, ilkinji hatarara bejergi we otag etmek işleri alnyp barylýar. Bu işlerde oba hojalyk tehnikalary, gurallary doly güýjünde işledilýär. Şunuň bilen bir hatarda, bugdaýa ideg etmek işleri ýerine ýetirilýär. Ýeralmanyň, soganyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek maksady bilen, bu ýazlyk ekinlere agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ideg işleri dowam edýär, pile öndürmek boýunça meýilnamany berjaý etmek boýunça zerur tagallalar görülýär. 

                                                                   

Hasabatyň dowamynda ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli welaýatda guraljak dabaralara taýýarlyk görlüşi barada aýdyldy. Şeýle-de häkim ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalarda ýerine ýetirilýän gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň bellenen agrotehniki möhletlerde geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyny aýtdy hem-de welaýatyň gowaça ekilen meýdanlarynda geçirilýän ideg işleriniň depginlerini güýçlendirmek babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. Şeýle-de hormatly Prezidentimiz bugdaý, ýeralma, sogan we beýleki ýazlyk ekinleri ekilen meýdanlarda ýerine ýetirilýän ideg işleriniň ýokary hilli, bellenen möhletlerde alnyp barylmagyna, pile öndürmek boýunça meýilnamanyň berjaý edilmegine toplumlaýyn çemeleşmegiň zerurdygyny belledi hem-de bu babatda häkime birnäçe anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň welaýatda alnyp barylýan oba hojalyk işleri baradaky hasabaty bilen dowam etdi. Bellenilişi ýaly, möwsümleýin oba hojalyk işleri agrotehniki möhletlerde geçirilýär. Welaýatyň gowaça meýdanlarynda hatarara bejergi, otag we ýekelemek işleri ýerine ýetirilýär. Şunda oba hojalyk tehnikalary, gurallary doly güýjünde işledilýär. Şaly ekişi guramaçylykly dowam edýär. Şunuň bilen bir hatarda, welaýatyň bugdaý, ýeralma, sogan we beýleki gök-bakja ekinleri ekilen meýdanlarynda ideg işleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilýär, pile öndürmek möwsümini üstünlikli geçirmek boýunça ähli zerur çäreler görülýär. 

                                                                   

Mundan başga-da, häkim ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli welaýatda guralmagy göz öňünde tutulýan çärelere taýýarlyk görlüşi, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna we Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, welaýatyň ekin meýdanlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşyna ünsi çekdi hem-de bugdaýa, ýazlyk ýeralma, sogana we beýleki gök-bakja ekinlerine ideg etmek işleriniň, şaly ekişiniň bellenen möhletlerde geçirilmegi babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Şeýle hem häkime şu ýylyň pagta hasyly üçin gowaça ekilen meýdanlarda ideg işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamak tabşyryldy. 

                                                                   

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew welaýatda ýerine ýetirilýän möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi. Hasabatda bellenilişi ýaly, häzirki wagtda welaýatyň gowaça ekilen meýdanlarynda ideg işleri, hususan-da, hatarara bejergi, ýekelemek, otag işleri geçirilýär. Şunda oba hojalyk tehnikalaryndan we gurallaryndan netijeli peýdalanylýar. Bugdaý meýdanlarynda ösüş suwuny tutmak işleri hem alnyp barylýar. Ilatymyzy ýeralma, sogan, beýleki gök-bakja önümleri bilen üpjün etmek boýunça öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, bu ekinlere agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg edilýär. Pile öndürmek möwsümini üstünlikli geçirmek boýunça zerur işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Hasabatyň dowamynda welaýatda ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli guraljak dabaralara görülýän taýýarlyk barada hem aýdyldy. Mundan başga-da, häkim ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, şu günler alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň bellenen möhletlerde we ýokary hilli geçirilmeginiň zerurdygyny belledi hem-de welaýatyň ak ekin meýdanlarynda, ýeralma, sogan we beýleki gök-bakja ekinleri ekilen meýdanlarynda ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmegi, pile öndürmek boýunça meýilnamanyň üstünlikli berjaý edilmegi babatda häkime birnäçe anyk görkezmeleri berdi. Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz welaýatyň pagta ekilen meýdanlarynda geçirilýän ideg işlerine guramaçylykly we toplumlaýyn çemeleşmegiň zerurdygyny belläp, häkime bu ugurdaky işleri gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew şu günler dowam edýän oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda welaýatyň gowaça meýdanlarynda ideg işleri, hususan-da, hatarara bejergi, ýekelemek we otag işleri alnyp barylýar. Gowaça ideg etmekde oba hojalyk tehnikalaryndan, gurallaryndan netijeli peýdalanylýar. Şunuň bilen bir hatarda, sebitiň bugdaý meýdanlarynda ösüş suwuny tutmak boýunça degişli işler dowam edýär. Ýazlyk ýeralma, sogan we beýleki gök-bakja ekinleri ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda degişli işler ýerine ýetirilýär. Pile öndürmek boýunça bellenen meýilnamany üstünlikli ýerine ýetirmek üçin zerur tagallalar edilýär. 

                                                                   

Hasabatyň dowamynda welaýatda ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli dabaraly çäreleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek boýunça görülýän taýýarlyk barada hem habar berildi. Şeýle-de häkim ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulan dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň, hususan-da, gowaça, bugdaýa, ýazlyk ýeralma, sogana we beýleki gök-bakja ekinlerine ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly ýerine ýetirilmeginiň, pile öndürmek boýunça meýilnamanyň doly berjaý edilmeginiň möhümdigini belledi we bu babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow ýurdumyzyň welaýatlarynda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, gowaça meýdanlarynyň gögeriş alnan ýerlerinde hatarara bejergi, ýekelemek we otag işleri geçirilýär. Gowaça ideg etmekde ulanylýan oba hojalyk tehnikalaryny, gurallaryny netijeli işletmek, ideg işlerini bellenen agrotehniki möhletlerde ýokary hilli geçirmek boýunça zerur tagallalar edilýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiziň degişli Kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen, şu günler gallaçy daýhanlarymyz tarapyndan bugdaý ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri alnyp barylýar. Galla oragy möwsümine taýýarlyk görmek, galla oragynda işledilmegi göz öňünde tutulýan kombaýnlary, awtoulaglary we galla kabul ediş nokatlaryny möwsüme taýýarlamak boýunça zerur işler durmuşa geçirilýär. 

                                                                   

Ýurdumyzda ýeralmanyň, beýleki gök-bakja ekinleriniň öndürilýän möçberlerini artdyrmak we bu önümler bilen ilatymyzy bolelin üpjün etmek maksady bilen, häzirki wagtda welaýatlaryň ekin meýdanlarynda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri dowam etdirilýär. Pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek, bellenen meýilnamany doly berjaý etmek boýunça degişli işler ýerine ýetirilýär. 

                                                                   

Şeýle hem wise-premýer ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlaryny suw bilen üpjün etmek hem-de suw serişdelerini netijeli ulanmak maksady bilen, Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň “Türkmensuwylmytaslama” instituty tarapyndan ekerançylyk meýdanlarynda suwaryş ýaplaryny bellenen kadalara laýyklykda ulanmak üçin taslama işleriniň alnyp barylýandygyny aýtdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň bellenen möhletlerde we talabalaýyk ýerine ýetirilmeginiň möhüm wezipe bolup durýandygyna ünsi çekdi hem-de gowaça, bugdaý, ýazlyk ýeralma, sogan, beýleki gök-bakja ekinleri ekilen meýdanlarda ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly geçirilmegini, pile öndürmek boýunça meýilnamanyň üstünlikli ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamak babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasaryna hem-de welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynyň öňünde möhüm wezipeleriň durýandygyny belledi we häzirki wagtda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýokary hilli, agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmeginiň berk gözegçilikde saklanylmagy, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda welaýatlarda meýilleşdirilen gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegi babatda degişli görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Iş maslahatynyň dowamynda oňa gatnaşyjylar hormatly Prezidentimizi Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 78 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutladylar. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň, mähriban halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

09.05.2023
Önümçiligiň gerimi giňelýär

Ýurdumyzda alnyp barylýan gurluşyk işleriniň depgini barha ilerleýär. Diýarymyzda täze oba-şäherler, şäherçeler döredilýär. Bu bolsa, öz gezeginde, dürli desgalary, ýollary gurmak üçin peýdalanylýan, importyň ornuny tutýan gurluşyk önümlerine bolan islegi has-da artdyrýar. Şundan ugur alyp, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan «Erjel-Begenç» hususy kärhanasy örtgi plitalaryň täze önümçiligini ýola goýdy. Döwrebap kärhana mermer tehnologiýasy esasynda işlenilip taýýarlanylýan ýanýoda we ýoljähek üçin niýetlenen bezeg panelleriniň giň toplumyny müşderilere hödürleýär. 

                                                                   

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda ýerleşýän hususy kärhana 2011-nji ýylda esaslandyryldy. Onuň önümhanasy Russiýanyň we Eýranyň betondan emeli mermer we granit önümlerini öndürmäge ukyply bolan, dünýä ülňülerine gabat gelýän enjamlary bilen üpjün edilendir. Bu bolsa kärhananyň agzybir işgärlerine önjeýli zähmet çekip, her ýylda 20 müň inedördül metrden gowrak plitalary we 17 müň metrden gowrak ýol gyralaryna goýulýan daşlary öndürmäge mümkinçilik berýär. Şeýle-de bu kärhana dürli howa şertlerine çydamly, hili babatda daşary ýurt kompaniýalarynda öndürilýän önümlerden pes bolmadyk, bahalary elýeterli, asylky durkuny uzak wagtlap saklaýan, dörtburç şekilli daşlaryň 20-ä golaý, diwar bezeg plitalarynyň 20-den gowrak, ýanýoda bezeg panelleriniň 30-dan gowrak görnüşini, awtomagistral ýollara, ýanýodalara düşelýän bort daşlarynyň 6, bardýurlaryň 15 görnüşini öndürýär. 

                                                                   

Häzirki wagtda kärhananyň önümlerine Arkadag şäheriniň gurluşygynda, paýtagtymyzyň demir ýol menzilinde, Gurbansoltan eje köçesiniň ugrunda, Türkmenabat şäheriniň esasy köçelerinde, şeýle-de Änew şäherindäki medeni-dynç alyş seýilgähinde gabat gelmek bolýar. Kärhana buýurmalara we isleglere laýyklykda, ýaşaýyş jaýlarynyň, beýleki binalaryň diwarlarynyň, ýanýodalaryň, köçeleriň gurluşygynda peýdalanylýan, dürli reňkli nagyşlar bilen bezelen plitalary hödürleýär. Ýakyn geljekde bolsa betondan elektrik toguny geçiriji simleriň sütünleriniň önümçiligini ýola goýmak, importyň ornuny tutýan önümleriň möçberini we görnüşini has-da artdyryp, olary daşary ýurtlara eksport etmek hem meýilleşdirilýär.  

                                                                                                           

Batyr KULIÝEW.

                       

«Türkmenistan».

09.05.2023
Millilik nepislik bilen sazlaşanda

Gözellik nirede we nädip döreýär? Elbetde, irginsiz yhlas bilen zähmetiň birleşýän ýerinde. Ene-mamalarymyzdan miras galyp, ajaýyplykda we nepislikde sungatyň kämil derejesine ýetirilen türkmen haly we haly önümleri hem milliligi, nepisligi, durmuş wakalarynyň suratlandyrylyş aýratynlygy bilen düýpgöter tapawutlanýar. Olar häzirki wagtda zenanlarymyzyň yhlasly zähmeti, ýiti zehini esasynda has-da baýlaşdyrylýar. Bu günki gün dünýäniň çar künjeginde türkmen halylarynyň hyrydarlary barha artýar. Şunda hususy telekeçileriň alyp barýan işleri aýratyn öwgä mynasypdyr. 

                                                                   

Türkmen işewürleri tarapyndan haly we haly önümlerini taýýarlamak boýunça täze önümçilikler döredilip, müşderileriň islegleri kanagatlandyrylýar. «Kümüş ýüpek» önümçilik kärhanasy hem bu ugurda eýýäm ýeterlik tejribe toplap, haly önümlerini sarp edijilere ýetirmekde döredijilikli iş alyp barýar. Häzirki günlerde kärhanada gyzgalaňly zähmet dowam edip, ezber elli dokmaçylar islendik ölçegli, dürli görnüşli, niýetleniş aýratynlygyna görä, halylary, halyçalardyr namazlyklary, horjunlary we beýleki haly önümlerini gysga wagtda dokap, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmaga çalyşýarlar. Nepisligiň we gözelligiň sazlaşygynda milli nagyşlara beslenen halylar has-da owadan görünýär.  

  Kärhanada öndürilýän haly we haly önümleri bazarda bäsdeşlerinden düýpli aýratynlygyny görkezýär. Öz hünärine ussat zenanlaryň zähmeti netijesinde, saryja goýnuň ýüňünden we beýleki ekologik taýdan arassa çig mallardan peýdalanylyp, önümçiligi yzygiderli ýokarlandyrmak işleri alnyp barylýar. Sanly ulgamyň ösýän häzirki döwründe içerki sarp edijileriň islegini ýokary derejede kanagatlandyrmak maksady bilen, kärhananyň halydyr haly önümlerini internet arkaly onlaýn görnüşde sargyt etmek we eltip bermek hyzmatyndan peýdalanmaga hem mümkinçilik döredilen. 

                                                                   

«Kümüş ýüpegiň» ajaýyp halylaryna dünýä bazarlarynda-da isleg artýar. Ussat dokmaçy gelin-gyzlaryň dokaýan halylary Ýaponiýa, Koreýa Respublikasyna, Birleşen Arap Emirliklerine, Türkiýä eksport edilýär. Ýakyn geljekde bolsa haly önümçilik kärhanasy öz önümlerini Ýewropa döwletlerine hem eksport etmegi meýilleşdirýär. 

                                                                                                           

Jumageldi SALAMOW.

                       

«Türkmenistan».

08.05.2023
Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasyna täç geýdirmek dabarasyna gatnaşdy

London — Aşgabat, 6-njy maý (TDH). Şu gün Beýik Britaniýada iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasy Karl III-ä we Şa aýalyna täç geýdirmek dabarasyna gatnaşdy. 

                                                                   

Günüň birinji ýarymynda döwlet Baştutanymyz «The Biltmore Mayfair» myhmanhanasyndan çäräniň geçirilýän ýerine — Westminster ybadathanasynyň ýanynda ýerleşýän we diňe bir Londonyň iň iri buthanasy bolman, eýsem, ýurduň döwlet durmuşynyň hem merkezi bolan «Church House» maslahatlar merkezine ugrady. Bu ýerde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy Beýik Britaniýanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçylary mähirli garşyladylar. 

                                                                   

Bellenilen wagtda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we şu gezekki dabara çagyrylan beýleki belent mertebeli myhmanlar däp boýunça täç geýdirmek dabarasynyň geçirilýän ýeri bolan Westminster ybadathanasyna ugradylar. Şunuň bilen birlikde, tutuş dünýä boýunça millionlarça adama britan Patyşasy Karl III-ä täç geýdirmek dabarasyna onlaýn tertipde tomaşa etmek mümkinçiligi döredildi. 

                                                                   

Beýik Britaniýa Ýewropada öz Patyşalaryna täç geýdirýän ýeke-täk ýurtdur. Täç geýdirmek dabarasynda patyşa häkimiýetiniň nyşanlary bolan täje we skipetre (hasa) aýratyn orun degişlidir. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, britan Patyşalaryna täç geýdirmek däbi müň ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Ilkinji täç geýdirmek dabarasy 1066-njy ýylda geçirildi. Täç geýdirmek buthana dabarasy bolup, onda Beýik Britaniýanyň Patyşasyna ýa-da Şa zenana resmi taýdan täç geýdirilýär. Täç geýdirmek dabarasyndan öňürti, Londonyň Sent-Jeýms köşgünde tagty miras almak boýunça Geňeş ady bilen belli bolan dabara edarasynyň öňünde Patyşa hukuk taýdan yglan edilýär. Bu çäräniň esasy bölekleri müň ýylyň dowamynda üýtgemedi diýen ýalydyr. 

                                                                   

Şu gezekki resmi çäre bellenen wagtda Bukingem köşgünden Westminster ybadathanasyna çenli dabaraly ýöriş bilen başlady. Dabaranyň dowamynda Kenterberi arhiýepiskopy Karl III-ni Patyşa diýip yglan etdi. 

                                                                   

Patyşa kasamy ýerine ýetirilenden soňra, arhiýepiskop iňlis buthanasynyň ýolbaşçysy hökmünde Patyşanyň derejesini alamatlandyrýan däbi ýerine ýetirýär. Dabaranyň bu bölegi mukaddes hasaplanýar. 

                                                                   

Täç geýdirmek pursady ýetip gelýär. Britan Patyşasyna patyşa häkimiýetiniň nyşanlary gowşurylýar. Soňra arhiýepiskop Patyşa Karl III-ä Mukaddes Eduardyň täjini geýdirýär. 

                                                                   

 Patyşa Karl III-ä wepalylyk baradaky kasam aýdylandan soňra, Şa aýaly Kamillany tagta oturtmak dabarasy boldy. 

                                                                   

 Soňra Patyşa we onuň Şa aýaly Bukingem köşgüne tarap ugradylar. 

                                                                   

Dabara tamamlanandan soňra, döwlet Baştutanymyz Birmingem şäheriniň Halkara howa menziline bardy we ol ýerden Watanymyza ugrady. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň uçary Aşgabada çenli uçuşy amala aşyryp, paýtagtymyzyň Halkara howa menziline gondy. Bu ýerde hormatly Prezidentimizi resmi adamlar garşyladylar. 

                                                                   

Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň ýurdumyzdaky ilçihanasynyň wekiliniň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň şeýle möhüm çärä gatnaşmagy ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda ösdürilýän döwletara gatnaşyklaryň taryhynda täze sahypany açýar. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň dünýäniň ähli gyzyklanma bildirýän ýurtlary bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmegi maksat edinýändigini belläp, şu gezekki saparyň türkmen-britan hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmagyň ýolundaky möhüm ädime öwrülendigini aýtdy.

08.05.2023
Rowaç menzilleriň maslahaty

3-4-nji maýda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmen Forum» hojalyk jemgyýeti bilen bilelikde guran, dünýäniň 40 ýurdundan 400-den gowrak wekil gatnaşan, paýtagtymyzda ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş — 2023» atly II halkara maslahat we sergi geçirildi. 

                                                                   

Halkara ulag-logistika ulgamyna döwrebap täzelikleri girizmek hem-de ornaşdyrmak, hyzmatdaşlygy utgaşykly görnüşde pugtalandyrmak, netijeli söwda-ykdysady giňişlikleri döretmek, üstaşyr ulag hyzmatdaşlygyny diwersifikasiýalaşdyrmak wezipeleri forumyň möhüm çözgüdine öwrüldi.  

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň halkara maslahata we sergä gatnaşyjylara iberen Gutlagynda ýurdumyzy ulaglaryň ähli görnüşleri boýunça üstaşyr ulag geçiriji merkeze öwürmek, bu ugurda iri maýa goýumlary çekmek, onuň ygtybarly binýadyny döretmek barada nygtalýar. 

                                                                   

Sergide goýlan diwarlyklar ýurdumyzyň üstaşyr ulag geçirijiliginiň kuwwatlyklaryny açyp görkezdi. Bu bolsa olary synlanlarda hyzmatdaşlygyň täze görnüşlerine bolan gyzyklanmany döretdi. Maslahat we sergi tamamlanandan soň, oňa gatnaşyjylar Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýoluna baryp gördüler, şeýle hem paýtagtymyzyň Halkara howa menzili boýunça gezelenç etdiler, Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portunyň ägirt kuwwatlyklary bilen tanyşdylar. Munuň özi Türkmenistan Watanymyzda Milli Liderimiziň, Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde, ulag-logistika ulgamynyň dünýäde we sebitde uly ähmiýetli rowaç menzilleriniň anyk subutnamasydyr.

08.05.2023
Türkmenistanyň Prezidentiniň Halkara futbol federasiýasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşygy

Aşgabat, 4-nji maý (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň Olimpiýa stadionynda Halkara futbol federasiýasynyň (FIFA) prezidenti Janni Infantino bilen duşuşyk geçirdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz sahawatly türkmen topragynda myhmany mähirli mübärekläp, ilki bilen, ony Halkara futbol federasiýasynyň prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanmagy bilen gutlady hem-de bütin dünýäde futboly ösdürmek ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow geçen ýylyň dekabr aýynda Katar Döwletiniň paýtagty Doha şäherinde Futbol boýunça dünýä çempionatynyň oýunlarynyň birine tomaşa edýän wagtynda bolan duşuşygy we şonda Türkmenistana gelip görmek baradaky çakylygyň kabul edilendigini ýakymly duýgular bilen ýatlaýandygyny aýtdy. Döwlet Baştutanymyz dünýä futboluny ösdürmekde FIFA-nyň eýeleýän uly ornuny belläp, Türkmenistanyň bu gurama bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga hem-de sportuň meşhur, hemmeleriň söýýän bu görnüşini giňden ýaýratmak üçin halkara derejede tagallalaryň birleşdirilmegine uly ähmiýet berýändigini aýratyn nygtady.  

                                                                   

FIFA-nyň ýolbaşçysy, ilki bilen, hormatly Prezidentimize ajaýyp Türkmenistana gelmäge çakylygy üçin hem-de duşuşmaga wagt tapyp kabul edilendigi, mähirli garşylanandygy, sportuň, bedenterbiýäniň ösdürilmegini döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hataryna çykaran Türkmenistanyň gazananlary bilen ýakyndan tanyşmaga döreden mümkinçiligi üçin hoşallyk bildirdi. 

                                                                   

Men Aşgabatda bolýandygyma şatdyryn hem-de şäheriň bagy-bossanlyga bürenen keşbine haýran galdym diýip, Janni Infantino ak mermerli paýtagtymyzyň özünde galdyran täsirlerini beýan etdi. Adam, onuň saglygy we abadançylygy baradaky alada hem söýgä ýugrulan şunuň ýaly ajaýyp ýurtda sport, esasan-da, futbol hökman ösdüriler. Ýokary depginli senagat ösüşiniň häzirki zamanynda adam saglygyny berkitmekde sportuň orny ähli döwürdäkiden has ýokarlandy we Siziň ýurduňyzda munuň üçin ähli şertler döredilipdir diýip, myhman sözüni dowam etdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz bilen söhbetdeşlikde FIFA-nyň ýolbaşçysy şu duşuşygyň Merkezi Aziýada örän iri Olimpiýa stadionynda geçirilmegine hut özüne we futbola bildirilýän aýratyn sarpanyň nyşany hökmünde baha berýändigini aýtdy. 

                                                                   

Biz Siziň şu gezekki saparyňyza Türkmenistanyň futbol taryhynda möhüm waka hökmünde garaýarys. Siziň Aşgabatda bolýan mahalyňyzda milli Futbol federasiýasynyň wekilleri bilen duşuşmaga hem-de bu ulgamda hyzmatdaşlygy geljekde-de ösdürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga, ýurdumyzyň sport düzümleri bilen tanyşmaga mümkinçiligiňiz bolar diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bu saparyň jemleriniň FIFA bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegine, Türkmenistanda futbolyň wagyz edilmegine täze itergi berjekdigine ynam bildirdi. 

                                                                   

Sport adamyň diňe bir beden we ruhy taýdan sagdyn bolmagyny şertlendirmän, eýsem, halklary ýakynlaşdyrýan, jebisleşdirýän güýçdür, Türkmenistanda ussat türgenleriň sany ýylsaýyn artýar, dünýä talaplaryna laýyklykda enjamlaşdyrylan häzirki zaman sport desgalary gurulýar. Sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanýanlaryň sany köpelýär hem-de dünýä, sebit derejesinde sport ýaryşlary guralýar diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan öňe sürlen möhüm başlangyçlaryň netijesinde ýurdumyzda sebitde deňi-taýy bolmadyk iri ugurdaş desgalar bina edildi. Şolaryň hatarynda paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesini görkezmek bolar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzda futboly ösdürmegiň esasy tapgyrlary barada gürrüň bermek bilen, Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň 1992-nji ýylda döredilendigini aýtdy. Şol ýylda hem Türkmenistanyň milli ýokary ligasynyň oýunlary, Türkmenistanyň Kubogy ugrunda ýaryşlar geçirilip başlandy. 1994-nji ýylda Türkmenistanyň Futbol federasiýasy FIFA-nyň we Aziýa futbol konfederasiýasynyň agzalygyna kabul edildi. 1994-nji ýylda futbol boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy topary Aziýa oýunlarynyň çärýek finalyna çykdy hem-de ýygyndy toparymyz 1995-nji ýyldan bäri futbol boýunça her ýyl geçirilýän halkara ýaryşlara gatnaşýar. 

                                                                   

“Aziýa Kubogy — 2022” atly abraýly halkara ýaryşda Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndy toparynyň (23 ýaşa çenli) üstünlikli çykyş edip, bu bäsleşigiň çärýek finalyna çykandygy bellenildi. 

 Ýurdumyzyň futbol toparlary baradaky maglumatlar myhmanda uly gyzyklanma döretdi. 

                                                                   

 Türkmenistanyň AFK-nyň hem-de FIFA-nyň agzalygyna girmegi hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine täze itergi berdi. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Futbol federasiýasy çagalar futbolynyň ösdürilmegine hem uly üns berýär. Netijede, 2000-nji ýyldan başlap, Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň işjeň gatnaşmagynda hem-de ÝUNISEF-niň FIFA bilen bilelikde guramagynda “Grassroots” futbol festiwaly geçirilýär. Yzygiderli esasda guralýan şeýle festiwallar dürli ýaşdaky futbolçylary özüne çekýär. 2014-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Futbol federasiýasy Merkezi Aziýa Futbol assosiasiýasy hem-de Günbatar Aziýa Futbol federasiýasy bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýär. 

                                                                   

Her ýyl Türkmenistanyň Futbol federasiýasy FIFA bilen bilelikde ýurdumyzda futbol hem-de kiçi futbol boýunça eminleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak üçin halkara okuw maslahatlaryny geçirýär, onuň jemleri boýunça synaglary üstünlikli geçen eminlere halkara derejeli emin derejesi berilýär. 

                                                                   

Duşuşygyň dowamynda myhmana Aşgabadyň golaýynda häzirki zaman sport desgalaryny özünde jemleýän täze Arkadag şäheriniň gurulýandygy barada habar berildi. Şeýle hem ýakynda milli çempionatda üstünlikli çykyş edýän adybir futbol toparynyň döredilendigi bellenildi. 

                                                                   

Biz FIFA-nyň tutuş dünýäde hem-de ýurdumyzda futboly mundan beýläk-de ösdürmek boýunça başlangyçlaryny, tekliplerini goldamaga taýýardyrys. Öz tarapymyzdan halkara futbol ýaryşlaryny, türgenleşiklerini we ýoldaşlyk duşuşyklaryny guramak üçin Türkmenistanyň sport düzümlerini ulanmak mümkinçiligini öwrenmegi teklip edýäris diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. 

                                                                   

Duşuşygyň dowamynda myhman hormatly Prezidentimize FIFA-nyň ýörite futbol lybasyny hem-de resmi topuny, FIFA-nyň ýörite nyşanyny ýadygärlik sowgat hökmünde gowşurdy. 

                                                                   

Sport ulgamynda özara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de işjeňleşdirmäge ygrarlydygy üçin türkmen tarapyna hoşallyk bildirip, Halkara futbol federasiýasynyň prezidenti ýurtda geçirilýän köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini we sportda gazanylýan üstünlikleri wagyz etmek ugrunda ägirt uly işleriň amala aşyrylýandygyna ýokary baha berdi. 

                                                                   

 Soňra myhman döwlet Baştutanymyzy özi bilen gelen wekilçilikli toparyň agzalary bilen tanyşdyrdy. 

                                                                   

 Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow myhmanlary duşuşyga gatnaşýan türkmen wekiliýetiniň agzalary bilen tanyşdyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hut Olimpiýa şäherçesinde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçirilendigini we munuň ýaryşyň guramaçylary, türkmen türgenleri üçin jogapkärli synag bolandygyny aýtdy. 

                                                                   

FIFA-nyň ýolbaşçysy bu ýerde ýerleşdirilen eksponatlar bilen tanşyp, “Aziada — 2017-niň” nyşanlary bilen aýratyn gyzyklandy. Mälim bolşy ýaly, diňe bir ýurdumyzyň däl, eýsem, tutuş sebitiň durmuşynda uly ähmiýete eýe bolan bu ýaryşlaryň nyşany Wepaly atly alabaý boldy. Alabaýlar güýji, kuwwaty, wepalylygy bilen tapawutlanýar. Şeýle-de bu ýaryşyň ähmiýetli nyşany hökmünde tumar saýlanyp alyndy. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň maksatnamasy sportuň 21 görnüşine çenli giňeldildi. Munuň özi sportuň türkmen halkyna mahsus görnüşleriniň dünýä derejesinde ykrar edilýändiginiň nobatdaky subutnamasy boldy. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyz myhmanlar bilen Olimpiýa şäherçesindäki köpugurly Olimpiýa stadionyny synlady. Stadionyň gurluş aýratynlyklary, onuň enjamlaşdyrylyşy, ýokary halkara ölçeglere laýyk gelýän futbol meýdançasy wekiliýetiň agzalarynda uly täsir galdyrdy. Türgenleşikleri geçirmek, halkara ýaryşlary guramak, türgenleriň dynç almaklary we lukmançylyk gözegçiligi üçin döredilen şertlere ýokary baha berildi. 

                                                                   

Olimpiýa stadionynyň gümmezini bezeýän hem-de Aşgabat Aziadasynyň esasy nyşanyna öwrülen ägirt uly ahalteke bedewiniň uly göwrümli çeper keşbi myhmanlarda uly täsir galdyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ahalteke bedewiniň türkmen halkynyň buýsanjy we milli baýlygy, ýurdumyzyň ähli ugurlarda depginli ösüşiniň nyşanydygyny aýratyn nygtady. Däbe görä, bedewiň boýnuna alaja daňylýar, täze, beýik işlere ak pata bermek üçin bolsa üzärlik ýakylýar. Bu däpler nesilden-nesle geçip gelip, häzirki döwürde mynasyp dowam etdirilýär. 

                                                                   

FIFA-nyň prezidenti Janni Infantino ak mermerli Aşgabatda gurlan dünýä derejesindäki stadiona gelip görmegiň özi üçin garaşylmadyk sowgat bolandygyny belledi we şeýle gyzykly, netijeli gezelenjiň guralandygy üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallygyny bildirdi. 

 Türkmenistanda soňky ýyllarda gurlan sport desgalarynyň ähli ölçegler boýunça ýokary halkara standartlara laýyk gelmegi ýurduňyzda köpçülikleýin bedenterbiýäniň we ýokary netijeli sportuň ösdürilmegine döwlet derejesinde uly üns berilýändigini görkezýär diýip, myhman nygtady hem-de bildirilen sylag-hormat, myhmansöýerlik üçin döwlet Baştutanymyza ýene-de bir gezek hoşallygyny beýan etdi. 

                                                                   

Halkara futbol federasiýasynyň prezidenti Janni Infantino saparynyň çäklerinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow bilen duşuşdy. Duşuşykda Türkmenistanda futboly hem-de umumy maksatlarydyr wezipeleri nazara almak bilen, bu ugurdaky hyzmatdaşlygy ösdürmek babatdaky meseleler içgin ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

 Myhmanlar ýaşajyk futbolçylar bilen duşuşdylar, olar bilen gürrüňdeş boldular hem-de ýadygärlik surata düşdüler. 

                                                                   

Saparyň çäklerinde myhmanlar ady rowaýata öwrülen Polatly atly bedewiň heýkeliniň ýanyndan seleňläp görünýän, “döwlet ähmiýetli şäher” diýen aýratyn hukuk derejesine eýe bolan Arkadag şäherini synladylar. Häzirki zaman binagärliginiň we şäher gurluşygynyň ýokary ölçeglerine laýyklykda işlenip taýýarlanan hem-de üstünlikli durmuşa geçirilýän bu ägirt uly taslama “akylly” şäher konsepsiýasynyň çäklerinde hereket eder. Janni Infantino bu ýeriň ajaýyp tebigy şertleriniň bardygyny, ekologik abadançylygyň üpjün edilmegine jogapkärli çemeleşilýändigini, munuň futbol bilen meşgullanmak üçin oňyn mümkinçilikleri döredýändigini aýdyp, geljekde bu ýerde FIFA-nyň Okuw-usulyýet merkezini döretmegiň maksadalaýyk boljakdygyny belledi. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, Arkadag şäherinde bu merkezi gurmak barada çözgüdiň kabul edilendigini aýtmak gerek. Munuň özi ýurdumyzda futboly wagyz etmäge, FIFA hem-de beýleki gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge gönükdirilendir. Dünýäniň esasy futbol guramasynyň ýolbaşçysy we wekiliýetiň agzalary Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyna hem baryp gördüler. Bu ýerde myhmanlar üçin Türkmenistanda we daşary ýurtlarda meşhur bolan “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar toparynyň çykyşy guraldy.

05.05.2023
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 4-nji maý (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň geçen dört aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijelerine seredildi, döwlet durmuşynyň käbir meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa milli parlament tarapyndan ýurdumyzyň hukuk binýadyny pugtalandyrmak boýunça dört aýda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada maglumat berdi. 

                                                                   

Hasabat döwründe maslahatlaryň ikisi geçirilip, olaryň dowamynda Türkmenistanyň Kanunlarynyň 12-si, şol sanda Konstitusion kanunlaryň 3-si we Mejlisiň kararlarynyň 26-sy kabul edildi. Hukuk namalarynyň hatarynda umumyhalk maslahatynda makullanan “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda”, “Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda” we “Türkmen halkynyň Milli Lideri hakynda” Türkmenistanyň Konstitusion kanunlary bar. Hereket edýän kanunlary halkara ülňülere hem-de Konstitusion kanunlaryň talaplaryna laýyk getirmek maksady bilen, “Türkmenistanyň Mejlisi hakynda” we “Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girizmek hakynda” Türkmenistanyň Kanunlary kabul edildi, şeýle-de ýaşaýyş jaýlarynyň, gozgalmaýan emläge degişli başga desgalaryň paýly gurluşygy, şähergurluşyk işi, işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak bilen bagly degişli kanunlara üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi. 

                                                                   

Şunuň bilen bir hatarda Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen taýýarlanylan we kabul edilen, aýratyn döwlet ähmiýetli şäheriň hukuk ýagdaýyny kesgitleýän “Arkadag şäheri hakynda” Türkmenistanyň Kanunyndan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçalary milli kanunçylyga girizmek boýunça kanun taslamasy taýýarlanyp, häzirki wagtda bu mesele boýunça degişli ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň teklipleri öwrenilýär. Mejlisde döredilen iş toparlarynda kazyýet işi, adalat edaralary, raýat ýagdaýynyň namalary, harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy bilen baglanyşykly we başga-da birnäçe ugurlarda kanun taslamalaryny taýýarlamak boýunça işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Halkara we parlamentara gatnaşyklary pugtalandyrmagyň çäklerinde dört aýyň dowamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmek meseleleri boýunça 20-den gowrak duşuşyk geçirildi. Milli parlamentariler ýurdumyzyň degişli ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň BMG-niň düzüm birlikleri we beýleki abraýly halkara guramalar bilen bilelikde guran okuw maslahatlarynyň 37-sine gatnaşdylar. Garalýan döwürde deputatlar birnäçe daşary ýurt döwletlerine iş saparlaryny amala aşyrdylar. Şeýle hem Mejlisiň wekiliýetiniň şu ýylyň 27-28-nji aprelinde Türkiýe Respublikasynyň Ankara şäherinde geçirilen Türki döwletleriň Parlament Assambleýasynyň 12-nji plenar mejlisine gatnaşandygy barada habar berildi. 

                                                                   

Nygtalyşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň birinji maslahatynda deputatlaryň öňünde goýan wezipeleri hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň başlyklyk etmeginde şu ýylyň 20-nji aprelinde geçirilen Halk Maslahatynyň mejlisiniň taryhy-syýasy ähmiýetini halk köpçüliginiň arasynda wagyz etmek, ýurdumyzda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleriň maksatlaryny, many-mazmunyny giňden düşündirmek üçin köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde parlamentarileriň çykyşlary guralýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz milli kanunçylygy mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň, ony halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda döwrebaplaşdyrmagyň, ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleriň kanunçylyk-hukuk binýadyny üpjün etmegiň möhümdigini aýtdy. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow 2023-nji ýylyň ýanwar — aprel aýlary aralygynda ýurdumyzyň makroykdysady görkezijileri barada hasabat berdi. Habar berlişi ýaly, dört aýyň netijeleri boýunça jemi içerki önümiň durnukly ösüşi üpjün edildi. 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 6,1 göterim artdy. 

                                                                   

Hasabat döwründe bölek satuw haryt dolanyşygynyň möçberi, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 9,4 göterim, daşary söwda dolanyşygynyň möçberi bolsa 13,2 göterim ýokarlandy. 2023-nji ýylyň ýanwar — aprel aýlarynyň jemleri boýunça Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 115,4 göterim, çykdajy bölegi 97,5 göterim ýerine ýetirildi. Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça zähmet haky, geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda, 9,9 göterim köpeldi. Zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary, talyp haklary öz wagtynda maliýeleşdirildi. 

                                                                   

Maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen maýa goýumlaryň möçberi, 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 13,1 göterim artdy. Şu ýylyň dört aýynyň jemleri boýunça Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde ýurdumyz boýunça durmuş maksatly binalaryň, desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň, inženerçilik ulgamlarynyň gurluşyklary alnyp baryldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, alnyp barylmaly işleriň ileri tutulýan ugurlaryna ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz ulgamlar boýunça, hususan-da, önümçilik ulgamy boýunça görkezijileri seljermegi, pudaklaryň bellenen meýilnamalary ýerine ýetirmekleri üçin netijeli çäreleri görmegi ilkinji nobatdaky wezipeleriň hatarynda kesgitledi hem-de bu babatda wise-premýere birnäçe görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Begliýew gözegçilik edýän pudaklarynda 2023-nji ýylyň ýanwar — aprel aýlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri, nebiti gaz kondensaty bilen çykarmak, çalgy ýaglaryny öndürmek boýunça gazanylan tehniki-ykdysady görkezijiler barada hasabat berdi. 

                                                                   

“Türkmennebit” döwlet konserni tarapyndan nebit bilen üpjün etmegiň meýilnamasy 102 göterim, nebiti gaýtadan işleýän zawodlar tarapyndan nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasy 102,8 göterim, benzin öndürmegiň meýilnamasy 106,7 göterim, dizel ýangyjyny öndürmegiň meýilnamasy 108,4 göterim, polipropilen öndürmegiň meýilnamasy 100,6 göterim, suwuklandyrylan gazy öndürmegiň meýilnamasy 101,4 göterim ýerine ýetirildi. Hasabat döwründe tebigy we ugurdaş gazy çykarmagyň meýilnamasy 106,4 göterim, “mawy ýangyjy” eksport etmegiň meýilnamasy 107,6 göterim berjaý edildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýangyç-energetika toplumynyň milli ykdysadyýetimizdäki möhüm ornuna ünsi çekdi we tebigy gazyň, nebitiň çykarylyşyny mundan beýläk-de artdyrmak boýunça ähli zerur çäreleriň görülmelidigini belledi. Döwlet Baştutanymyz pudaga maýa goýumlary çekmegiň, toplumyň önümçilik kärhanalarynyň kuwwatyny yzygiderli ýokarlandyrmagyň zerurdygyny aýdyp, bu babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň ýanwar — aprel aýlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Umuman, obasenagat toplumy boýunça önümçiligiň möçberiniň ösüş depgini, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 104,6 göterime, şol sanda Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça 105 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 100,6 göterime, “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça 101,1 göterime deň boldy. Gök önümleri öndürmek boýunça 108,7 göterim, bugdaý ununy öndürmek boýunça 101,6 göterim ösüş gazanyldy. Maýa goýumlary özleşdirmegiň meýilnamasy 214,8 göterim berjaý edildi. 

                                                                   

Şeýle-de wise-premýer maldarçylyk pudagyny ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Hususan-da, owlak-guzy almak boýunça meýilnamanyň 100,9 göterim, köşek almak boýunça meýilnamanyň 100,5 göterim ýerine ýetirilendigi habar berildi. Ahalteke bedewleriniň baş sanynyň artmagynyň ösüş depgini, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 101,3 göterime deň boldy. Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti tarapyndan suwaryş akabalarynda we şor suw akabalarynda arassalaýyş işleriniň geçirilendigi bellenildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylmalydygyny, ekinlerden ýokary hasyl almak boýunça degişli çäreleriň görülmelidigini aýtdy. Hormatly Prezidentimiz ýer we suw serişdelerinden tygşytly peýdalanmagyň, pudaga täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrmagyň, suw hojalygyna degişli infrastrukturalary döwrebaplaşdyrmagyň, oba hojalyk we azyk senagaty kärhanalarynyň kuwwatyny artdyrmagyň, olaryň netijeliligini ýokarlandyrmagyň häzirki döwrüň zerur talaby bolup durýandygyny nygtady we bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow gözegçilik edýän gurluşyk-senagat, energetika toplumynda, “Türkmenhimiýa” döwlet konserninde, Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginde we paýtagtymyzyň häkimliginde şu ýylyň ýanwar — aprel aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Ýylyň başyndan bäri dört aýda gurluşyk-senagat toplumynda önümleri öndürmek hem-de işleri ýerine ýetirmek boýunça meýilnama 108,1 göterim berjaý edildi. Hasabat döwründe Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 110,9 göterime, Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi boýunça önümleri öndürmegiň we işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 116,3 göterime deň boldy. Ýanwar — aprel aýlarynda Energetika ministrligi önümleri öndürmegiň, işleri ýerine ýetirmegiň we hyzmatlaryň meýilnamasyny 108,5 göterim berjaý etdi. Elektrik energiýasyny öndürmegiň ösüş depgini 102,4 göterime deň boldy. 

                                                                   

“Türkmenhimiýa” döwlet konserni tarapyndan önümleri öndürmek we hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça bellenilen meýilnama 100,7 göterim ýerine ýetirildi. Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi tarapyndan işleri ýerine ýetirmek we hyzmatlar boýunça meýilnama 108,1 göterim boldy. Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça şu ýylyň ýanwar — aprel aýlarynda işleri we hyzmatlary ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 119,3 göterim berjaý edildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki wagtda Diýarymyzda gurluşyk işleriniň ýokary depginde alnyp barylýandygyny, şu ýyl ýurdumyz boýunça dürli maksatly binalaryň we desgalaryň açylyp ulanmaga berilmeginiň meýilleşdirilýändigini belledi hem-de alnyp barylýan giň gerimli gurluşyklary zerur bolan gurluşyk serişdeleri bilen bökdençsiz üpjün etmek babatda wise-premýere degişli tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyz senagat we gurluşyk toplumynyň kärhanalarynyň, hususan-da, “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň garamagyndaky kärhanalary taslama kuwwatlyklaryna çykarmagyň möhümdigini belläp, bu ugurda alnyp barylýan işleri dowam etdirmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew gözegçilik edýän söwda, dokma senagaty we telekeçilik ulgamlarynda şu ýylyň dört aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hasabat döwründe Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, söwda dolanyşygynyň ösüşi 104,3 göterime, öndürilen önümleriň ösüşi bolsa 104,8 göterime deň boldy. Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary boýunça, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, nah ýüplügiň önümçiligi 105,6 göterime, nah matalaryňky 114,8 göterime, tikin we trikotaž önümleriniň önümçiligi 102,1 göterime, gön önümleriniňki 117 göterime barabar boldy. “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň kärhanalarynda önüm öndürmegiň meýilnamasy 109,7 göterim ýerine ýetirildi. 

                                                                   

Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça ýanwar — aprel aýlarynda birža söwdalarynyň 97-si geçirilip, 10 müň 192 şertnama hasaba alyndy. Hasabat döwründe Söwda-senagat edarasy tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň ösüş depgini 138,5 göterime deň boldy, 4 sergi we 17 maslahat guraldy. 

                                                                   

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça şu ýylyň dört aýynda oba hojalyk hem-de azyk önümlerini öndürmegiň ösüşi 129,2 göterime, senagat önümlerini öndürmegiň ösüşi 109,1 göterime deň boldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň bazarlaryny we söwda nokatlaryny azyk önümleri bilen bolelin üpjün etmegiň, olaryň bahalaryny durnukly saklamagyň möhümdigini belledi hem-de bu ugurda alnyp barylýan işleri berk gözegçilikde saklamagy wise-premýere tabşyrdy. Şeýle-de döwlet Baştutanymyz dokma pudagyndaky alnyp barylýan işlere ünsi çekip, Dokma senagaty ministrliginiň garamagyndaky kärhanalaryň öndürýän önümleriniň görnüşlerini artdyrmak, şol kärhanalary önümçilik-taslama kuwwatlyklaryna çykarmak, hususy ulgamda eksportyň möçberlerini artdyrmak boýunça durmuşa geçirilýän işleri dowam etdirmek babatda wise-premýere birnäçe görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa şu ýylyň ýanwar — aprel aýlarynda gözegçilik edýän ulgamlarynyň alyp baran işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hasabat döwründe dürli çäreler, şol sanda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna, milli senenamamyzyň şanly senelerine, medeni-durmuş maksatly desgalaryň açylyşyna bagyşlanan çäreler guraldy, döredijilik bäsleşikleri yglan edildi. Daşary işler ministrligi bilen bilelikde köptaraplaýyn we milli hödürnamalary ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmek boýunça bilelikde işler alnyp baryldy. Halkara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň çäklerinde türkmen hünärmenleri daşary ýurtlara iş saparlaryny amala aşyrdylar. 

                                                                   

Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Tehas uniwersitetiniň, “Metropoliten” sungat muzeýiniň (ABŞ) wekilleriniň hem-de türkmen hünärmenleriniň gatnaşmagynda taryhy-medeni ýadygärlikleri öwrenmäge we rejelemäge bagyşlanan “tegelek stoluň” başyndaky duşuşyk geçirildi. Türkmen döwlet medeniýet institutynda bu ugurlar boýunça bilim alýan talyplar üçin Tehas uniwersitetiniň wekilleriniň okuw sapaklary guraldy. Türkmen suratkeşleri Özbegistan Respublikasynyň Çeperçilik akademiýasynyň Türki medeniýetiň halkara guramasy (TÜRKSOÝ) bilen bilelikde Daşkent şäherinde geçiren Türki halklaryň suratkeşleriniň döredijilik duşuşygyna gatnaşdylar. 

                                                                   

Ýurdumyzyň döredijilik işgärleri şekillendiriş we aktýorçylyk sungaty ulgamynda sylaglara mynasyp boldular. 26 — 29-njy aprel aralygynda Türkmenistanyň teatr sungatynyň wekilleri Russiýa Federasiýasynyň Milli drama teatrynyň “Milli teatr mekdebi” atly taslamasynyň çäklerinde okuw maslahatlaryna gatnaşdylar. 

                                                                   

Hasabat döwründe Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan dürli neşir önümlerini öndürmek boýunça meýilnama 112,6 göterim ýerine ýetirildi. Köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeler we gazanylýan üstünlikler giňden şöhlelendirildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda” medeniýet ulgamyny ösdürmek boýunça göz öňünde tutulan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň möhümdigini aýtdy we bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň ýanwar — aprel aýlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hasabat döwründe bilim ulgamyndaky özgertmeleriň çäklerinde okatmagyň öňdebaryjy usullary giňden ulanyldy, okuw kitaplary we gollanmalar neşir edildi. Mekdep okuwçylary, talyp ýaşlar halkara ders hem-de internet bäsleşiklerine işjeň gatnaşyp üstünlik gazandylar. Dürli bilim, döredijilik bäsleşikleri, halkara ylmy-amaly maslahatlar, olimpiadalar guramaçylykly geçirildi. Ýurdumyzyň baýry ýokary okuw mekdeplerinde ÝUNESKO kafedralary açyldy. 

                                                                   

Beýik akyldar şahyr Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzda we daşary ýurtlarda ylmy-amaly maslahatlar, sergiler, edebiýat agşamlary, beýleki çäreler guraldy. Russiýa Federasiýasynyň Moskwa we Sankt-Peterburg şäherlerine ylmy saparlar amala aşyrylyp, türkmen edebiýatyna we taryhyna dahylly golýazma çeşmeleriniň 20-siniň elektron nusgalary ýurdumyza getirildi. 

                                                                   

Hasabat döwründe keselleriň öňüni almagyň, bejermegiň öňdebaryjy usullary amaly lukmançylyga ornaşdyryldy. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Karary bilen “Türkmenistanda ilatyň saglyk abadançylygyny üpjün etmek boýunça 2023 — 2028-nji ýyllar üçin Milli maksatnama” we ony ýerine ýetirmegiň Meýilnamasy tassyklanyldy. Şeýle hem bu döwürde X türkmen-german forumy guramaçylykly geçirilip, daşary ýurtlaryň alym lukmanlary bilen tejribe alyşmak işi ýola goýuldy. Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna näsag çagalara dürli görnüşli operasiýalar we bejergiler amala aşyryldy. 

                                                                   

Hasabat döwründe bedenterbiýäni we sporty ösdürmek boýunça işler has-da işjeňleşdirilip, halkara sport ýaryşlarynda 103 medal gazanyldy. Bütindünýä saglyk güni mynasybetli döwlet Baştutanymyzyň we Gahryman Arkadagymyzyň gatnaşmagynda köpçülikleýin welosipedli ýörişler geçirildi. Sport ýaryşlarynda üstünlikli çykyş edip, baýrakly orunlary eýelän türgenlerimize hormatly Prezidentimiziň we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň adyndan dabaraly ýagdaýda sowgatlar gowşuryldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ylym, bilim, saglygy goraýyş, sport ulgamlaryny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça alnyp barylýan işleri maksatnamalaýyn esasda dowam etdirmegi, Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 78 ýyllygy mynasybetli uruş weteranlaryna sowgatlary gowşurmak dabarasynyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etmegi wise-premýere tabşyrdy. 

                                                                   

Daşary işler ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji W.Hajiýew şu ýylyň dört aýynda ministrligiň alyp baran işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hasabat döwründe Bitarap Watanymyzyň daşary syýasatyny durmuşa geçirmek, döwlet Baştutanymyzyň öňde goýan wezipelerini berjaý etmek maksady bilen, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli hyzmatdaşlygy ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde pugtalandyrmak boýunça degişli işler alnyp baryldy. Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasyna we Katar Döwletine döwlet saparlaryny, Bahreýn Patyşalygyna resmi, Azerbaýjan Respublikasyna iş saparlaryny amala aşyrdy. 

                                                                   

Şu ýylyň başyndan bäri türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirliklerinde, Türkiýe Respublikasynda we Germaniýa Federatiw Respublikasynda iş sapary bilen boldy. Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet ýurdumyzda sapar bilen boldy. Türkmenistanyň Prezidenti birnäçe ýurduň ýolbaşçylary bilen telefon arkaly gepleşikleri geçirdi. 

                                                                   

 Häzirki wagtda şu ýylda meýilleşdirilen halkara ähmiýetli çärelere taýýarlyk görmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Parlamentara gatnaşyklary ösdürmek ýurdumyzyň daşary syýasatyny durmuşa geçirmegiň möhüm ugry bolup durýar. Hasabat döwründe Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň we Türkmen-koreý parlamentara dostluk toparynyň ýolbaşçysynyň ýurdumyza saparlary amala aşyryldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, dünýäniň ähli ýurtlary bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmegiň “Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2022 — 2028-nji ýyllar üçin Konsepsiýasyna” laýyklykda alnyp barylýandygyny belledi we bu işleri mundan beýläk-de dowam etdirmegiň zerurdygyny aýdyp, degişli tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň dört aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hasabat döwründe bu toplum boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüşi 122,8 göterime deň boldy. Ulaglaryň ähli görnüşi arkaly ýük daşamagyň we ýolagçy gatnatmagyň ösüş depgini, degişlilikde, 103 we 106,2 göterime deň boldy. “Türkmendemirýollary” agentligi boýunça ýanwar — aprel aýlarynda ýerine ýetirilen hyzmatlaryň ösüş depgini 103,3 göterime, “Türkmenawtoulaglary” agentligi boýunça 121,8 göterime, “Türkmenhowaýollary” agentligi boýunça 299,3 göterime deň boldy. Hasabat döwründe “Airbus A330-200P2F” kysymly iki sany ýük uçary satyn alyndy we ulanyşa goýberildi. Ýük daşamalary amala aşyrmak üçin täze Aşgabat — Seul — Aşgabat, Aşgabat — Hanoý — Aşgabat ugurlary açyldy. “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi boýunça ösüş depgini 109,4 göterime, “Türkmenaragatnaşyk” agentligi boýunça bolsa 111,7 göterime deň boldy. 

                                                                   

Hasabatyň dowamynda “Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna” laýyklykda, e.gov.tm döwlet hyzmatlar portalynda alnyp barlan işler barada habar berildi. Şeýle hem hasabat döwründe logistika ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek meseleleri boýunça türkmen-azerbaýjan, türkmen-özbek, türkmen-gazak, türkmen-rus, türkmen-hytaý bilelikdäki iş toparlary döredildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ulag we kommunikasiýalar ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmek, onuň maddy-enjamlaýyn binýadyny has-da pugtalandyrmak, halkara ýük daşamalaryň möçberini artdyrmak boýunça işleri dowam etdirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi we bu babatda agentligiň ýolbaşçysyna birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, şu ýylyň geçen dört aýynda alnyp barlan işleriň netijeleriniň bellenen maksatnamalara laýyklykda ösmegini dowam etdirýändigini aýtdy. 

                                                                   

Ýurdumyzda şu döwürde jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,2 göterim derejesinde saklandy. Watanymyzyň ähli künjeginde köp sanly senagat we durmuş maksatly desgalar guruldy hem-de gurulmagy dowam etdirilýär. Ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň çäklerinde biz importyň ornuny tutýan harytlary özümizde öndürmäge çalyşýarys. Eksporta iberilýän önümleriň möçberini artdyrmagyň döwlet maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirmegi dowam etdirýäris, sanly ulgama geçmegi we ýurdumyzy senagat taýdan ösdürmegi amala aşyrýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz döwlet maksatnamalarynda göz öňünde tutulan wezipeleriň ýerine ýetirilmegi ugrunda tutanýerli zähmet çekmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. 

                                                                   

 Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

05.05.2023
Geoykdysady giňişligiň kämil binýady

Ýurdumyzyň paýtagtynda «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş — 2023» atly II halkara maslahat we sergi öz işine başlady. Ulag-üstaşyr geçelgeleriniň adamlaryň we harytlaryň ondan-oňa amatly geçirilmeginde hem-de durnukly ösüşi goldamakda, ýurtlaryň we halklaryň arasyndaky özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmekde ähmiýeti iňňän uludyr. Häzirki döwürde emele getirilýän halkara ulag-üpjünçilik ulgamy ählumumy durnukly ösüşiň möhüm şertidir.  

                                                                   

Bu şerti döretmekde Türkmenistan uly işleri bitirýär. Türkmenistanyň ulag ulgamynda öňe sürýän oňyn teklipleri dünýä jemgyýetçiliginde giň goldaw tapýar. Hormatly Prezidentimiziň maslahata we sergä gatnaşyjylara iberen Gutlagynda aýdylyşy ýaly, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlary we teklipleri esasynda dünýä derejesinde ulag-üstaşyr geçelgelerini gurmak babatynda ägirt uly işler edildi. Dünýä ähmiýetli möhüm Kararnamalaryň kabul edilmegi ulag diplomatiýasyny durmuşa geçirmegiň hukuk esaslaryny has-da berkitdi. 

                                                                   

Türkmenistanyň dünýä ykdysadyýetiniň möhüm ugurlarynyň biri bolan ulag-üpjünçilik ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmäge goşýan uly goşandy dünýä ykdysadyýetiniň meselelerine döwletimiziň täzeçe çemeleşýändiginiň subutnamasydyr. Bu çemeleşmeler iş ýüzünde tutuş Merkezi Aziýa sebitiniň ösüşlerine-de oňyn täsirini ýetirýär. Ulag ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny işjeň alyp barmakda Türkmenistanyň ileri tutýan garaýyşlary dünýä jemgyýetçiliginiň hem uly hormatyna mynasyp bolýar. Şu ýerde diňe bir demir ýol däl, awtoulag, deňiz, howa ýollarynyň gurnalyşy boýunça-da Türkmenistanyň işjeň orny eýeleýändigi barada aýdyp geçsek artykmaçlyk etmese gerek. Halkara polat ýollaryň, howa menzilleriniň birnäçesi guruldy we hereket edýär. Halkara Türkmenbaşy deňiz portunyň dünýä ähmiýeti has uludyr. Munuň özi ýurdumyzyň ulag pudagyny ösdürmegiň milli strategiýasynda halkara hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmegine uly üns berilýändiginiň subutnamasydyr.  

                                                                   

Durmuşa geçirilen işler sanardan köp. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 69-njy mejlisinde Merkezi Aziýada nusgalyk awtoulag ýolunyň gurluşygynyň mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşmagyň teklip edilendigini ýatlamak örän ýakymlydyr. Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa we Özbegistan — Türkmenistan — Eýran — Oman ulag geçelgelerini döretmek baradaky başlangyçlaryň awtory hem biziň ýurdumyzdyr. Halklar we döwletler üçin abadançylygyň täze belentliklerine tarap äkidýän bu işler tutuş adamzat üçin bähbitlidir. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 69-njy mejlisinde «Durnuky ösüş üçin halkara hyzmatdaşlygyny üpjün etmekde ulag-üstaşyr geçelgeleriniň orny» atly Kararnama hem biragyzdan kabul edildi. Bu buýsandyryjy resminamanyň awtordaşlary hökmünde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ählisiniň, Aziýa — Ýuwaş ummany sebitiniň ýurtlarynyň köpüsiniň, şeýle hem Ýewropa, Latyn Amerikasy we Afrika ýurtlarynyň çykyş etmegi Türkmenistanyň abraýynyň yzygiderli ýokarlanýandygynyň aýdyň subutnamasy boldy.  

                                                                   

Beýik Ýüpek ýolunyň täzeden dikeldilmeginde hem Türkmenistanyň çäginde bitirilen işleriň ähmiýeti örän uludyr. Amyderýanyň üstünden gurlan demirýol we awtomobil köprüleri diňe bir ýurdumyzyň däl, eýsem, dünýä döwletlerine barýan ýollarda ygtybarly geçelge saýylýar. Geljekde ulag pudagyny ösdürmegiň milli strategiýasyna laýyklykda ýurdumyzyň çäginde gurulýan ýokary tizlikli awtomobil ýollary özara birleşdirilip, Hazardaky deňiz portuna we şol ýerden deňiz ýoly arkaly Kawkaza, Ýewropa, Russiýanyň günorta sebitine, Eýranyň demirgazygyna, Pars hem-de Oman aýlagyna çykmaga mümkinçilik döreder. Türkmenbaşy — Gazagystan awtomobil ýolunyň we Garabogaz kölüniň üstünden geçýän köpriniň gurulmagy bilen iki ýurduň arasyndaky ulag hem-de söwda hyzmatdaşlygy has-da öser, ýük dolanyşygy ýokarlanar. Türkmenistany, Eýrany, Yragy we Türkiýäni birleşdirjek Gündogar — Günbatar ulag geçelgesiniň işe girizilmegi bolsa bu ýurtlaryň arasyndaky gatnaşyklara täze bir öwüşgin berer, olaryň ykdysady peýdalarynyň artmagyna getirer.  

                                                                   

Garaşsyz ýurdumyzyň ulag ulgamynda Gahryman Arkadagymyzyň we hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen uly özgerişlikler bolup geçýär. Ýurdumyzyň ulag ulgamynyň önümçilik mümkinçilikleri has giňeýär. Täze awtomenzilleriň uly topary, şol sanda Türkmenabatda hem döwrebap awtomenzil ýolagçylara hyzmat edýär. Hormatly Prezidentimiz tarapyndan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ulag ulgamy ösüşiň täze derejelerini külterleýär.  

                                                                                                           

Ilmyrat ALLABERDIÝEW,

                       

žurnalist.

05.05.2023
Aşgabatda halkara ulag forumy öz işine başlady

Şu gün — 3-nji maýda paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynda «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş — 2023» atly II halkara maslahat we sergi öz işine başlady. Forumyň açylyş dabarasyna Hökümet agzalary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky diplomatik gulluklarynyň, ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň we ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri gatnaşdy.  

                                                                   

Asylly däbe görä, açylyş dabarasy aýdym-sazly dabara bilen utgaşdy. Dabaranyň dowamynda hormatly Prezidentimiziň «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş — 2023» atly II halkara maslahata we sergä gatnaşyjylara iberen Gutlagy okaldy. Gutlagda bu çäräniň ýurdumyzyň köpugurly halkara üstaşyr ulag we logistika düzümlerini kemala getirmek boýunça iri möçberli, milli we sebit ähmiýetli taslamalary amala aşyrmak başlangyçlaryny goldamaga, Aziýa we Ýewropa döwletleriniň arasynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejä çykarmaga ýardam etjekdigine ynam bildirilýär. 

 Soňra foruma gatnaşyjylar Söwda-senagat edarasynyň sergi zalynda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli gözden geçirilişi synladylar. Bu ýerdäki diwarlyklarda ulag-logistika pudagynda uly tejribe toplan milli düzümleriň we daşary ýurt kompaniýalarynyň ýeten sepgitleri görkezilýär. Halkara foruma olaryň 150-den gowragy gatnaşýar. 

                                                                   

Günüň ikinji ýarymynda halkara maslahat öz işine başlar. Oňa Hökümet wekilleri, milli we halkara ulag kompaniýalarynyň ýolbaşçylary, logistika guramalarynyň we iri halkara maliýe düzümleriniň ýolbaşçylary, degişli ugurda ýöriteleşen agentlikleriň, assosiasiýalaryň we birleşmeleriň, ylmy-taslama edaralarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri gatnaşar. Maslahatyň deslapky meýilnamasyna degişli ugurda halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi, logistika arkaly söwda dolanyşygyny artdyrmagyň mümkinçilikleri, häzirki zaman ykdysadyýetinde ulagyň we logistikanyň özara arabaglanyşygy, sanlylaşdyrma, innowasion tehnologiýalar ýaly meseleler girizildi. Forumyň işi iki gün dowam eder.

03.05.2023