Новости
Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygy — ösüşleriň binýady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen baş ýörelgesi, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Döwlet adam üçindir!» diýen şygary bu gün Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe dillerimiziň senasyna, köňüllerimiziň owazyna öwrülip, bagtyýarlygyň aýdymy, berkararlygyň mukamy bolup belentden ýaňlanýar. Milli Liderimiziň hem-de döwlet Baştutanymyzyň eziz Watanymyza, mähriban halkymyza nusgalyk söýgüsiniň, il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli beýik işleriniň netijesinde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan berkararlygyň we bagtyýarlygyň ýurduna öwrüldi. Täze taryhy döwürde ýokary ruhubelentlikde bellenilip geçilýän hem-de agzybirligimizi, jebisligimizi dabaralandyrýan milli baýramçylyklarymyz, şanly senelerimiz Diýarymyzyň at-abraýyny, şan-şöhratyny äleme ýaýýar. Türkmen halky toý-baýramlaryny gadymy döwürlerden bäri uludan tutýan halk hökmünde tanalýar. Ynha, şu günler bagtyýar ulus-ilimiz hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda, Gahryman Arkadagymyzyň döwletlilik ýörelgelerine eýerip, beýik Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygyny uludan toýlaýar we ony ajaýyp zähmet üstünlikleri bilen garşy alýar. 

                                                                   

Müňýyllyklaryň dowamynda kämilleşdirilip gelnen parahatçylyk söýüjilik, dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgeleri ählumumy we sebit derejesinde dabaralandyrylyp, berkarar döwletimiziň Ýer ýüzündäki mertebesi, abraýy belende galdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy» atly Kararnama iki gezek kabul edilip, Aziýanyň we Ýewropanyň çatrygynda, Beýik Ýüpek ýolunyň «ýüreginde» ýerleşen döwletimiziň hemişelik Bitaraplygy halkara hyzmatdaşlygyň geriminiň giňemegine, dostlukly gatnaşyklaryň ösmegine kuwwatly itergi berdi. 

                                                                   

Bilim we ylym jemgyýeti hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösdürmegiň berk binýadydyr. Şundan ugur almak bilen, ýurduň ylym, bilim we tehnologik mümkinçilikleriniň ýokarlandyrylmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Giň düşünjeli, çuňňur bilimli, watansöýüji ýaş nesli kemala getirmek boýunça tutumly işler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň ähli künjeginde häzirki zaman bilim edaralaryny — çagalar baglaryny, orta mekdepleri, hünär bilimi edaralaryny gurmakda, bütin dünýäde gazanylan iň gowy netijeleri durmuşa ornaşdyrmakda ägirt uly işler amala aşyryldy. Bilim edaralaryny okuw kitaplary bilen üpjün etmek, bilim tehnologiýalaryny ornaşdyrmak arkaly bilim işiniň has-da döwrebaplaşdyrylmagyna tarap ugur alyndy. «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» mekdebe çenli çagalar edaralarynyň 40-syny, umumy bilim edaralarynyň 54-sini gurmak, täze ýokary hünär bilimi edaralarynyň 4-sini işe girizmek bellenilip, bu ugurdaky gurluşyk işleri depginli dowam etdirilýär. 

                                                                   

Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramynyň bellenilýän aýynyň ilkinji gününde Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň hem-de Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň binalar toplumlarynyň, şeýle hem Döwlet energetika institutynyň ýanaşyk çäklerinde täze goşmaça okuw binasynyň, umumy ýaşaýyş jaýynyň, sport desgasynyň we aýlawly ýolda monumentiň düýbi tutuldy. Arkadag şäherinde Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy, Berdimuhamet Annaýew adyndaky mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi, Saçly Dursunowa adyndaky lukmançylyk orta hünär okuw mekdebi, okuw-terbiýeçilik toplumy, iňlis dili dersine ýöriteleşdirilen 3 sany mekdep, 9 sany çagalar bakja-bagy, şeýle hem Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda jemi 6 sany çagalar bagy, 17 sany orta mekdep dabaraly ýagdaýda açyldy. Munuň özi täze taryhy döwürde milli bilim ulgamyny döwrebaplaşdyrmak üçin saýlanyp alnan ugruň mynasyp dowam etdirilýändigini hem-de uly üstünlikleriň gazanylýandygyny tassyklaýar. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen mekdebe ilkinji gezek gadam basýan körpelere kompýuterleri sowgat bermek asylly däbe öwrüldi hem-de ol hormatly Prezidentimiz tarapyndan mynasyp dowam etdirilýär. Munuň özi ýurdumyzyň abadançylygynyň oňat görkezijileriniň biridir. 

                                                                   

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 8 altyn, 12 kümüş, 38 bürünç, halkara internet bäsleşiklerinde 75 altyn, 111 kümüş, 108 bürünç, talyp ýaşlar halkara ders bäsleşiklerinde 27 altyn, 55 kümüş, 82 bürünç, toparlaýyn bäsleşiklerde 2 altyn, 7 kümüş, 9 bürünç medal gazandylar. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň guramagynda «Durnukly ösüş maksatlary: ýaşlar syýasaty we innowasion tehnologiýalar» hem-de «Tebigy gazdan wodorod energiýasyny almagyň ylmy-tehniki mümkinçilikleri» atly halkara ylmy-amaly maslahatlar, «Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmakda ýaş alymlaryň ylmy gadamlary» atly talyplaryň, aspirantlaryň, ýaş alymlaryň halkara forumy, materiallaryň garşylygy, nazary mehanika, iňlis dili, informatika, matematika, çyzuwly geometriýa, şeýle-de inžener grafikasy dersleri boýunça halkara olimpiadalar geçirildi. Bularyň ählisi Garaşsyzlyk ýyllarynda bilim ulgamyny döwrebaplaşdyrmaga tarap alnan ugra laýyklykda, ýaşlarymyzyň intellektual ukyplarynyň işjeň ösdürilýändigini görkezýär.  

                                                                   

Hünärli ýaşlar — ýurduň kuwwaty. Häzirki wagtda Türkmenistanda ýokary okuw mekdepleriniň 26-sy, orta hünär okuw mekdepleriniň hem 45-si hereket edýär. Diňe soňky ýyllarda lukmançylyk, nebit we gaz, ykdysadyýet we dolandyryş, diplomatiýa, sport, medeniýet, ynsanperwer ylymlary, inžener-tehnologiýalar, telekommunikasiýalar we informatika, seýisçilik ugurlary boýunça ýöriteleşdirilen ýokary okuw mekdepleri açyldy, okatmagyň häzirki zaman bakalawr, magistr derejeleri ornaşdyryldy. Ýokary okuw mekdepleriniň ylmy-önümçilik merkezlerinde biotehnologiýa, nanotehnologiýa, molekulýar biologiýa ýaly ylmyň düýpli we amaly ähmiýetli öňdebaryjy ugurlaryndan ylmy-barlag işleri alnyp barylýar, ýaş alymlaryň ylmy-inženerçilik pikirleri önümçilige ornaşdyrylýar hem-de bilim ojaklarynyň ylmy işgärler kuwwaty berkidilýär.  

                                                                   

2023-nji ýylyň maýynda hormatly Prezidentimiziň Täjigistan Respublikasyna amala aşyran döwlet saparynyň çäklerinde bu ýurduň Hatlon welaýatynyň Dusti etrabynyň türkmenleriň kowçum bolup ýaşaýan Ergeş Sultanow daýhan birleşiginde 540 orunlyk Magtymguly adyndaky umumybilim berýän orta mekdebiň düýbi tutuldy. Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde «Medeni miras: geçmişden geljege», Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda «Durnukly ösüş üçin ekologiýa bilimi» atly ÝUNESKO kafedralary açyldy. Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda «Parahatçylygyň dilleri», Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Parahatçylyk medeniýeti», Türkmen oba hojalyk institutynda «Daşky gurşawy goramak — durnukly ösüşiň möhüm konsepsiýasy» atly ÝUNESKO klublary açyldy. 6 sany orta mekdep bu guramanyň Mekdepler assosiasiýasynyň toruna girizildi. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän işjeň halkara hyzmatdaşlyk ugry bilen utgaşyklylykda, Watanymyzyň bilimler ýurdy hökmünde rowaçlyklara beslenmegi üçin giň mümkinçilikleri açýar.  

                                                                   

Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenip, Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen «Saglyk» Döwlet maksatnamasy işlenip düzüldi hem-de 1995-nji ýylda ýurdumyzyň saglygy goraýyş pudagynda özgertmelere badalga berildi. Bu maksatnama esasynda döwletimiziň we jemgyýetimiziň iň gymmatly baýlygy bolan ynsan saglygyny goramak, adam ömrüni uzaltmak, ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlarynyň we önümleriniň elýeterliligini üpjün etmek, keselçiligiň derejesini peseltmek, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň halkara talaplaryna laýyk gelýän ýöriteleşdirilen keselleri anyklaýyş-bejeriş merkezlerini, hassahanalary, şypahanalary, derman serişdelerini öndürýän kärhanalary gurmak, inçe hünär ugurly lukmanlary taýýarlamak, lukmançylyk ylymlaryny ösdürmek, halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini, sagdyn durmuş ýörelgelerini işjeňleşdirmek babatda zerur şertler döredildi hem-de saglygy goraýşyň milli nusgasy kemala getirildi.  

                                                                   

Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda keselleriň öňüni almak we olary ýok etmek boýunça ýetilen sepgitler we gazanylan üstünlikler halkara derejede ykrar edildi. Ýöriteleşdirilen guramalar tarapyndan drakunkulýoz, poliomielit keselleriniň ýok edilendigi barada halkara güwänamalaryň gowşurylmagy ýurdumyzda bu ugurda ýetilen sepgitlere aýdyň şaýatlyk edýär. 2004-nji ýylda ýurdumyzda duzuň ählumumy ýodlaşdyrylmagynyň gazanylandygy baradaky halkara güwänama berildi. Türkmenistan gyzzyrma keseliniň ýok edilendigi üçin halkara güwänama, ýokumy demir we foliý turşusy bilen güýçlendirilen unuň önümçiliginiň ýola goýulmagy bilen bagly halkara sylaga mynasyp boldy. 2016-njy ýylda gyzamyk we gyzylja keselleriniň eliminasiýasyny tassyklamak boýunça Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýewropa sebit edarasy tarapyndan güwänama gowşuryldy. 

                                                                   

Maksatnama esasynda düýbünden täze ugur — döwlet saglygy goraýyş ätiýaçlandyrma ulgamy döredildi. Munuň özi ilatyň ömrüniň dowamlylygynyň ýokarlanmagyna, zähmete ukyply ýaşyň artmagyna, lukmançylyk hyzmatlaryna elýeterliligi ýokarlandyrmaga giň mümkinçilikleri açdy. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan keselleriň öňüni alyş sanjymlarynyň Milli meýilnamasyna täze waksina serişdeleri yzygiderli girizilýär. BSGG tarapyndan Türkmenistanyň Ýewropa sebitinde uly ornunyň bardygy, temmäkini ulanmagy tertipleşdirmekde uly üstünlikler gazanandygy we 2025-nji ýyla çenli temmäki tüssesinden azat gurşawy döretmek üçin uly işleriň alnyp barylýandygy barada bellenildi we ýörite sylag haty gowşuryldy.  

                                                                   

Raýatlaryň saglygyny berkitmekde şypahana ulgamyna uly üns gönükdirildi. «Arçman», «Ýyly suw», «Mollagara», «Farap», «Berzeňňi», «Daşoguz», «Awaza», «Baýramaly» şypahanalarynyň durky täzelenildi we täze binalary guruldy, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda, ýurdumyzyň beýleki künjeklerinde döwrebap dynç alyş-sagaldyş, sport we syýahatçylyk desgalary ulanmaga berildi. «Saglyk» Döwlet maksatnamasy esasynda bejeriş-öňüni alyş işleri düýpli kämilleşdirildi. Häzirki wagtda bu maksatnama milli we döwlet maksatnamalarynyň tutuş toplumy, ýagny «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy», «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy», «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasy», «Sagdyn ene — sagdyn çaga — sagdyn geljek» atly 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Milli strategiýa», «Türkmenistanda ýokanç däl keselleriň öňüni almak we olaryň garşysyna göreşmek boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Milli strategiýa», «Türkmenistanda «D» witamini bilen bagly öňüni alyş çärelerini ýokarlandyrmak boýunça 2023 — 2028-nji ýyllar üçin Strategiýa», «Türkmenistanda ilatyň kesellere garşy göreşmek ukybyny ýokarlandyrmak boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Milli maksatnama», «Türkmenistany temmäkiden azat ýurda öwürmek boýunça 2022 — 2025-nji ýyllar üçin Milli maksatnama», «Türkmenistanda ilatyň saglyk abadançylygyny üpjün etmek boýunça 2023 — 2028-nji ýyllar üçin Milli maksatnama» bilen utgaşyklylykda durmuşa geçirilýär.  

                                                                   

Döwlet býujetiniň çykdajylarynyň 75 — 80 göterimi durmuş maksatly ugra, ýagny saglygy goraýyş, bilim, medeniýet ulgamlaryny maliýeleşdirmäge, olara degişli taslamalary amala aşyrmaga gönükdirilýär. Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy ilatyň saglygyny goramak meselelerini çözmäge işjeň gatnaşýar. Paýtagtymyzyň we ýurdumyzyň sebitleriniň lukmançylyk edaralarynda dürli operasiýalary geçirmäge hem-de çagalar öýlerinde, ýöriteleşdirilen mekdeplerde, mekdep-internatlarda terbiýelenýän hem-de bilim alýan, howandarlyga mätäç ýaş türkmenistanlylaryň saglygyny bejermek, lukmançylyk maksatly zerur serişdeleri satyn almak babatdaky çykdajylary tölemäge bu gaznadan serişdeler yzygiderli bölünip berilýär.  

                                                                   

Garaşsyzlygymyzyň ilkinji ýyllarynda milli saglygy goraýyş ulgamynyň döwrebaplaşdyrylmagyna tarap alnan ugur hökmünde saglygy goraýyş edaralarynyň düzümi tapgyrma-tapgyr kämilleşdirildi. Geçen ýyl hormatly Prezidentimiziň Balkan hem-de Daşoguz welaýatlaryna bolan saparlarynyň çäklerinde Türkmenbaşy we Daşoguz şäherlerinde bina edilen köpugurly hassahanalar, Daşoguz şäherinde onkologiýa hassahanasy dabaraly açyldy. Häzirki wagtda Aşgabat şäherindäki Halkara fiziologiýa ylmy-kliniki we Halkara sagaldyş-dikeldiş merkezleriniň gurluşyk işleri, Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara iç keseller, Halkara «Ene mähri» we Halkara saglygy goraýyş anyklaýyş merkezlerini döwrebaplaşdyrmak boýunça işler depginli dowam etdirilýär. Hormatly Prezidentimiziň Kararlaryna laýyklykda, Aşgabat şäherinde Halkara pediatriýa merkeziniň, Halkara onkologiýa ylmy-kliniki merkeziniň we Stomatologiýa merkeziniň gurluşyklary boýunça şertnamalary baglaşmaga ygtyýar berlip, 2023-nji ýylyň 15-nji martynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak pata bermegi bilen bu merkezleriň düýbi tutuldy. Arkadag şäherinde Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezi, Saglygy goraýyş müdirligi we onuň düzüminde 350 orunlyk köpugurly hassahana, 150 orunlyk onkologiýa merkezi, 150 orunlyk Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezi, «Tiz kömek» merkezi, saglyk öýi we saglygy goraýşyň awtoulaglar kärhanasy döredildi.  

                                                                   

Garaşsyzlyk ýyllarynda ylym ulgamynyň dünýäniň ylmy giňişligine goşulyşmagy, onuň döwür bilen aýakdaş gadam urmagy ugrunda uly aladalar edildi. Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň ylmy-barlag institutlarynyň we ýokary okuw mekdepleriniň binýadynda hereket edýän aspiranturalarda, doktoranturalarda ylmy taýdan taýýarlykly, giň dünýägaraýyşly hünärmenleri ýetişdirmek babatda zerur işler durmuşa geçirildi. Häzirki wagtda ýurdumyzyň ylmy-barlag institutlarynyň maddy-tehniki binýady yzygiderli ösdürilýär, täze tehnologiýalar, innowasiýalar ornaşdyrylýar. Bu ugurda Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň barlaghanalarynda biotehnologiýalar, nanotehnologiýalar, maglumat we himiýa tehnologiýalary ulgamynda toplumlaýyn ylmy barlaglar geçirilýär. Alym Arkadagymyzyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltli ylmy-ensiklopedik kitabyna salgylanylyp, ýurdumyzyň dermanlyk ösümlikleri ylmy taýdan giňişleýin seljerilip, ýandakdan ýokary tehnologik önüm bolan gury ekstrakt alyndy. Buýan köküniň goýy ekstraktynyň goşulmagy bilen, çörek we çörek-köke önümlerini taýýarlamagyň usuly işlenip düzüldi. Akademiýanyň Himiýa institutynda ýurdumyzyň mineral, gidromineral we uglewodorod çig mallary toplumlaýyn gaýtadan işlenilýär. Institutyň binýadynda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň bilelikdäki kafedralary hereket edýär hem-de nebiti we gazy gaýtadan işlemegiň tehnologiýalaryny kämilleşdirmek boýunça ylmy-barlag, seljerme işleri alnyp barylýar. 

                                                                   

Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynda medeni mirasymyzy, edebiýatymyzy, türkmen diliniň derwaýys meselelerini öwrenmek, sözlükleri taýýarlamak babatda möhüm işler amala aşyrylýar. Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli, akyldaryň dünýä edebiýatynyň altyn hazynasyna giren mirasyny düýpli öwrenmek bilen bagly ylmy monografiýalar ýazylýar, «Magtymguly Pyragy ensiklopediýasy» döredilýär. Russiýa Federasiýasynyň Moskwa, Sankt-Peterburg, Özbegistan Respublikasynyň Daşkent, Samarkant, Buhara şäherlerine hem-de Wengriýanyň Budapeşt şäherine ylmy-döredijilik iş saparlary guralyp, Magtymguly Pyragynyň edebi mirasyna, türkmen edebiýatyna we taryhyna degişli onlarça golýazmanyň elektron nusgasy ýurdumyza getirildi. Taryh we arheologiýa institutynda ýurdumyzyň gadymy, orta asyr taryhyny, Garaşsyzlyk döwrüni we hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesini, taryhy-medeni, arheologik ýadygärlikleri öwrenmek babatda möhüm işler alnyp barylýar. Akademiýanyň Merkezi ylmy kitaphanasy häzirki wagtda jemi 172 müň 522 kitaby, gazetdir žurnallary özünde jemleýär. Türkmen we daşary ýurt dillerindäki bu gymmatly hazynanyň elektron katalogy düzüldi.  

                                                                   

Ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilýän halkara ýaryşlar we dünýä çempionatlary halklaryň arasynda dost-doganlygy, hoşniýetli goňşuçylygy pugtalandyrmaga, jemgyýetimize bedenterbiýäni we sporty, sagdyn durmuş ýörelgelerini işjeň ornaşdyrmaga, ýurdumyzyň halkara sport abraýyny belende götermäge güýçli itergi berýär. Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň, 2018-nji ýylda Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň hem-de Garagum sährasy boýunça «Amul — Hazar» halkara awtorallisiniň, beýleki ýaryşlaryň üstünlikli geçirilmegi Watanymyzyň sport abraýynyň beýgelmegini, bedenterbiýe we sport bilen yzygiderli meşgullanýan ildeşlerimiziň, hususan-da, bu gymmatlyklary hemrasyna öwren ýaşlaryň sanynyň artmagyny şertlendirdi. 2018-nji ýylyň 12-nji aprelinde BMG-niň Baş Assambleýasynyň 72-nji sessiýasynyň 82-nji maslahatynda her ýylyň 3-nji iýunyny «Bütindünýä welosiped güni» diýip yglan etmek hakynda Kararnamanyň kabul edilmegi ýurdumyzda bu ugurda alnyp barylýan işleriň dünýä derejesindäki aýdyň ykrarnamasydyr.  

                                                                   

Häzirki wagtda Olimpiýa oýunlaryna we beýleki halkara ýaryşlara ýurdumyzyň milli ýygyndy toparlaryny ylmy esasda taýýarlamak boýunça maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar. Ýylyň başyndan bäri geçen sekiz aýda türkmen türgenleri dürli derejedäki halkara ýaryşlarda 400-den gowrak medal gazanmagy başardylar. Sportuň dürli görnüşleri boýunça halkara ýaryşlaryň hatarynda ýurdumyzda şu ýyl geçiriljek Kuraş boýunça dünýä çempionaty hem-de geljek ýyl guraljak Sambo boýunça dünýä birinjiligi, 2024-nji ýylda Fransiýa Respublikasynyň paýtagty Pariž şäherinde geçiriljek XXXIII tomusky Olimpiýa hem-de XVII Paralimpiýa oýunlarynda üstünlikli çykyş etmek aýratyn ähmiýete eýe bolan wajyp wezipedir. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň toýuna barýan günlerimizde halkara sport giňişliginde gazanylýan üstünlikler her bir türkmenistanlynyň kalbyny joşduryp, berkarar Watanymyza buýsanjy artdyrýar. 

                                                                   

Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklary bilen bir hatarda, arhiw edaralarynyň işini has-da kämilleşdirmek boýunça hem zerur işler durmuşa geçirilýär. Döwlet arhiwlerinde Milli arhiw gaznasynyň resminamalarynyň toplanylmagy, döwlet tarapyndan hasaba alynmagy, saklanylmagy we peýdalanylmagy üpjün edilýär.  

                                                                   

Türkmenistanyň syýasy partiýalarynyň we iri jemgyýetçilik guramalarynyň işinde Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramyny dabaralandyrmaga gönükdirilen syýasy-köpçülikleýin çäreler aýratyn orun eýeleýär. Syýasy partiýalaryň, şeýle hem Kärdeşler arkalaşyklarynyň, Zenanlar birleşiginiň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň tutuş ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan işleri parahatçylyk söýüjilikli içeri we daşary syýasatymyzyň täsirli ornuna we dünýäde ykrar edilen ähmiýetine has düýpli göz ýetirmäge mümkinçilik berýär.  

                                                                   

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän öňdengörüjilikli syýasat esasynda ýurdumyzyň syýasy-jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlaryndaky ösüş-özgerişleri rowaçlandyrýan taryhy döwür döwletimiziň halkara abraýyny has-da belende göterýär. Türkmenistan bu gün özüniň syýasy, ykdysady we medeni ösüşleri bilen dünýäniň ünsüni özüne çekýär. Ýurdumyz daşary ýurtlar bilen täzeçe many-mazmuna eýe bolan gatnaşyklary ýola goýýar. Arkadagly Serdarymyzyň tagallalary esasynda bu gatnaşyklar bagtyýar halkymyzyň eşretli durmuşda ýaşamagyny üpjün edýär. 

                                                                                                           

N.AMANNEPESOW,

                       

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary.

19.09.2023
Hormatly Prezidentimiziň ýaş nesiller baradaky dürdäne jümleleri

Häzirki wagtda ýurdumyzyň ilatynyň esasy bölegini Garaşsyzlyk ýyllarynda kemala gelen ýaş nesiller düzýär. Biz ýaşlara eziz Watanymyzyň geljegini gurujylar hökmünde garaýarys. 

                                                                   

 * * * 

                                                                   

Ýaş nesil barada döwlet derejesinde edilýän alada öz miwesini hem berýär. Watanymyza, halkymyza, ata-babalarymyzyň ajaýyp ýörelgelerine, milli däp-dessurlarymyza wepaly, ruhubelent, bilim almaga, hünär öwrenmäge, zähmet çekmäge höwesli ýaşlar kemala gelýär. Soňky ýyllarda halkara ders bäsleşiklerinde, sport ýaryşlarynda baýrakly orunlara mynasyp bolýan talyplarymyzyň, mekdep okuwçylarymyzyň sany has-da artýar. 

                                                                   

 * * * 

                                                                   

Dünýäniň dürli künjeklerinde Watanymyza, halkymyza mynasyp wekilçilik edip, üstünlikli çykyş edýän zehinli ýaşlarymyz biziň milli guwanjymyzdyr. 

                                                                   

 * * * 

                                                                   

Ýaşlarymyzyň ruhy-ahlak, medeni, aň-bilim we beden taýdan ösüşine uly ähmiýet berýäris. Çünki ylymly-bilimli, sagdyn ýaşlar döwletimiziň kuwwatly güýjüdir, nurana geljegidir. 

                                                                   

 * * * 

                                                                   

 Ykbalyny sporta baglan ýaş türgenlerimiz Garaşsyz Watanymyzyň at-abraýyny ýokarlandyrýarlar. 

                                                                   

 * * * 

                                                                   

Parasatly ata-babalarymyz nesillere ajaýyp däpleri miras galdyrypdyrlar. Agzybirlik, zähmetsöýerlik, ýaşuly nesle hormat-sarpa goýmak halkymyzyň asyrlarboýy durmuş kadasyna öwrülip geldi. Biziň ýaşlarymyz şol däpleri dowam etdirmelidirler. 

                                                                   

 * * * 

                                                                   

 Şu günki ýaşlar Garaşsyzlyk ýyllarynda kemala gelen täze ruhly nesillerdir. 

                                                                   

 * * * 

                                                                   

 Beýik maksatlara ýetmek üçin her bir ýaş ynsan zähmeti baýdak edinmelidir. 

                                                                   

 * * * 

                                                                   

Siz bagtyýar döwürde ýaşaýarsyňyz. Siziň sagdyn ösüp, bilim almagyňyz üçin döwletimiz ähli mümkinçilikleri döredýär. Siz okamak, öwrenmek, yhlasly zähmet çekmek bilen ata Watanymyzyň şan-şöhratyny belende götermelisiňiz!

17.10.2022
Garaşsyzlyk — halkymyzyň bagty

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilen 2022-nji ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk baýramy uludan bellenip geçildi. Bütin ýurt derejesinde şatlyk-şagalaňa beslenip bellenen ol baýramyň ruhuňy ganatlandyryjy täsiri entek-entekler halkymyzy täze üstünliklere höweslendirer. Arkadagly Serdarymyzyň daşyna bir göwre dek mäkäm jebisleşen watandaşlarymyz döwlet durmuşynyň ähli ugurlarynda dünýä nusgalyk işleri bitirip, Garaşsyzlyk binýadymyzy barha berkiderler. Çünki Garaşsyzlyk tutuş il bolup gadyry bilinmeli, goralmaly hem guwanmaly mukaddesligimizdir. Şoňa görä, türkmeni berkarar döwlete ýetiren Garaşsyzlygymyz hakynda biz hemişe buýsanyp gürrüň edýäris. Garaşsyzlygyň tarypy soňsuzdyr, ol geljekki nesillerimiziň hem dilleriniň senasyna öwrülip, hemişe belentden ýaňlanar. 

                                                                   

Garaşsyzlyk ata-babalarymyzyň özbaşdak döwletli bolmak baradaky ençe asyrlyk arzuwlarynyň amala aşmagyna, köpasyrlyk milli we ruhy gymmatlyklarymyzy, şeýle hem arzyly ynsanperwer däplerimizi dikeltmäge mümkinçilik berdi. Özbaşdak döwlet bolup, turuwbaşdan, pederlerimiziň ruhuna mahsus milli ösüş ýoluny işläp düzen Garaşsyz Türkmenistan ykdysadyýetde, medeniýetde, bilimde, ylymda, saglygy goraýyşda, sportda, syýahatçylykda... taryhy ösüşleri üpjün edýän bedew bady bilen öňe barýar. 

                                                                   

Garaşsyzlyk biziň ýurdumyza Birleşen Milletler Guramasynyň doly hukukly agzasy hökmünde öz syýasy garaýşyny beýan etmäge mümkinçilik berdi. Türkmenistanyň ählumumy parahatçylygy we howpsuzlygy pugtalandyrmaga, Durnukly ösüş maksatnamalaryny netijeli durmuşa geçirmäge gönükdirilen anyk ädimleri dünýä jemgyýetçiliginde giň goldawa eýe bolýar. Halkara giňişliginde uly abraýdan peýdalanýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 77-nji mejlisine wise-başlyklyga saýlanmagy hem aýratyn buýsançlydyr. 

                                                                   

Garaşsyzlyk ýyllarynda içeri syýasatda ösüşlere beslenen Türkmenistan baý tebigy serişdelerinden aýawly peýdalanyp, belent sepgitlere ýetdi. Ýurdumyz ykdysady ösüşiniň netijelerini durmuş ulgamyny ösdürmäge, ýurduň geljekki gülläp ösüşini üpjün etmäge ukyply ýokary intellektual we berk bedenli adam maýasyny kemala getirmäge gönükdirýär. 

                                                                   

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllygyny uludan bellän 2022-nji ýylymyz Türkmenistanyň taryhynda Arkadagly Serdarymyzyň sesleriň aglaba köplügini alyp, döwletimiziň Prezidenti wezipesine saýlanmagy bilen dabaralandy. Hormatly Prezidentimiziň wezipä girişmek dabarasynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda asudalygy, howpsuzlygy üpjün etmek, dünýäde parahatçylygyň, özara ynanyşmagyň, ata Watanymyzyň gülläp ösmeginiň hem-de mähriban halkymyzyň abadan, bagtyýar durmuşda ýaşamagynyň hatyrasyna gujur-gaýratyny gaýgyrmajakdygy barada aýdanlary watandaşlarymyzyň buýsanç bulagyny joşdurdy. 

                                                                   

Biziň Watanymyzyň çäklerinde ata-babalarymyzdan gelip ýeten taryhy, medeni, tebigy ýadygärlikler barmak büküp sanardan köp. Olaryň ählisiniň taryhyny dikeltmek, ýaş nesilleriň arasynda wagyz etmek ugrunda netijeli işler alnyp barylýar. Çünki biziň nesillerimize nusga bolarlyk şöhratly geçmişimiz bar. Taryhy şöhratly halkyň bolsa, şu güni-de, geljegi-de nurludyr. Taryhyň şuglazar nury bu günki nesillerimiziň mert pederlerimize, Watanymyza bolan söýgüsini berkidýär. Olar şol şöhratly taryhy dowam etdirmek ruhunda ýaşaýarlar. Munuň özi Garaşsyzlygyň türkmen halkyna beren iň esasy gymmatlyklarynyň biridir. 

                                                                   

Garaşsyzlyk baýramymyzyň öňüsyrasy paýtagtymyzdaky Ruhyýet köşgünde Arkadagly Serdarymyzyň başlyklyk etmeginde ýokary derejede hem-de netijeli geçen Döwlet Maslahaty hem Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzy has-da gülledip ösdürmekde, öňde goýlan belent wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmekde tutuş halkymyzy täze sepgitlere ruhlandyran çäre boldy. Çünki hormatly Prezidentimiziň şol Maslahatda eden taryhy çykyşy ähli watandaşlarymyzda uly ruhy galkynyş döretdi. 

                                                                   

Ähli üstünliklerimiziň sakasynda duran Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Serdarymyzyň — hormatly Prezidentimiziň tutumly işleriniň mundan beýläk-de rowaçlyklara beslenmegini, ýurdumyzyň asuda bolmagyny, halkymyzyň abadan durmuşda ýaşamagyny arzuw edýäris. Goý, bizi berkarar döwlete, bagtyýar döwre ýetiren Gahryman Arkadagymyzyň, peder ýoluny üstünlikli dowam etdirýän  Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun! 

                                                                                                           

Myrat ÖWEZOW,

                       

«Medeniýet we syýahat» žurnalynyň jogapkär kätibi.

12.10.2022
Eşretli döwrümiziň ak ýoly

Beýik Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygynyň uly toýunyň barha golaý gelýän günlerinde her güni, aýy guwançly netijelere, taryhy wakalara beslenýän Halkyň Arkadagly zamanasy ýyly Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiziň şan-şöhratly taryhyna altyn harplar bilen ýazylar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň başy başlanan Halkyň Arkadagly zamanasy ýylymyzda milli ykdysadyýetimizde, beýleki ulgamlarda gazanylýan ýokary görkezijilerem, dabarasy dag aşýan taryhy wakalaram ýokary ruhubelentligi eçilýär. 

                                                                   

Demokratik, hukuk we dünýewi döwlet bolan Garaşsyz Watanymyzyň “Döwlet adam üçindir!” diýen ynsanperwer taglymatyndan ugur alnyp, durmuşa geçirilýän tutumly işler rowaç alýar.  

                                                                   

 Tawus ALYÝEWA. 

                                                                   

 Tagtabazar etrap kazyýetiniň kazyýet kätibi. 

                                                                   

 *** 

                                                                   

Türkmen halky Arkadagly Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda eşretli döwrüne guwanyp, döredijilikli zähmet çekýär. Şeýle döwletli döwranyň “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip yglan edilen üstümizdäki ýylda-da belentden dabaralanýandygy ruhubelentlik duýgusyny döredýär. Ýeňişli ýylymyzda ýetilýän sepgitler, taryhy wakalar uly üstünliklere ýardam edýär. 

                                                                   

Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynyň 11-nji fewralynda sanly ulgam arkaly geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi möhüm syýasy waka boldy. Mejlisde 2022 — 2052-nji ýyllarda Türkmenistany syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy kabul edildi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüni yglan edilen bu mejlis taryhy ähmiýete eýe boldy.  

                                                                   

 Dünýägözel GARLYÝEWA. 

                                                                   

 Mary şäher prokurorynyň kömekçisi, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi. 

                                                                   

 *** 

                                                                   

Guwançly sepgitleri, taryhy wakalary bilen dabaralanýan Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynyň Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanymyzyň şan-şöhratly taryhyna altyn harplar bilen ýazyljakdygy şübhesizdir.  

                                                                   

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda döwletimizde amala aşyrylýan düýpli özgertmeler ýurdumyzyň ähli ugurlar boýunça depginli ösüşine kuwwatly itergi berýär. Şeýle özgertmeler milli kanunçylygymyzy döwrüň talabyna laýyklykda kämilleşdirmekde-de özüniň beýanyny tapýar. Döwrebap kanunlarymyz bolsa tutanýerli işlerimiziň has-da ilerlemegine ýardam edýär.  

                                                                   

Türkmen ili Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynyň şanly senesine — Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygyna barýar. Toýa sowgatly barmak bolsa gadymy halkymyzyň asylly däbi. 

                                                                   

 Daýanç ŞAMMETOW. 

                                                                   

 Mary etrabynyň polisiýa bölüminiň PÝWB-niň ýerli wekili, polisiýanyň kapitany.

11.10.2022
Belent maksatlar rowaçlanýar

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de ýaş­la­ryň kä­mil bol­mak­la­ry, bi­lim al­mak­la­ry we jem­gy­ýe­te peý­da­ly hü­när­men­ler bo­lup ýe­tiş­mek­le­ri üçin äh­li müm­kin­çi­lik­ler dö­re­dil­ýär. Ösüp gel­ýän ýaş nes­li hem­me­ta­rap­la­ýyn ala­da bi­len gur­şa­mak döw­le­ti­mi­ziň baş ýö­rel­ge­si­dir. Şun­da san­ly bi­li­mi ös­dür­mek, bi­lim ul­ga­my­ny öz­gert­mek, ýaş­la­ra mil­li ter­bi­ýä­ni ber­mek ýa­ly asyl­ly ýö­rel­ge­ler­den ugur alyn­ýar. 

                                                                   

Hä­zir­ki wagt­da ýur­du­my­zyň or­ta we ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­rin­de döw­re­bap bi­lim ber­mek üçin äh­li şert­le­riň dö­re­dil­me­gi ra­ýat­la­ryň bi­lim al­ma­ga bo­lan kons­ti­tu­sion hu­ku­gy­nyň ke­pil­len­di­ril­ýän­di­gi­ni ala­mat­lan­dyr­ýar. Ýur­du­my­zyň mil­li bi­lim ul­ga­my­nyň mad­dy-enjamlaýyn bin­ýa­dy­ny kä­mil­leş­dir­mek, ýo­ka­ry yl­my müm­kin­çi­li­gi bo­lan giň göz­ýe­tim­li, mak­sa­daok­gun­ly, in­no­wa­sion teh­no­lo­gi­ýa­la­ry do­lan­dyr­ma­ga ukyp­ly, ýo­ka­ry hü­när­li ýaş­la­ry ter­bi­ýe­läp ýe­tiş­dir­mek bo­ýun­ça äh­li ta­gal­la­lar edil­ýär. Mu­nuň özi bi­li­miň we yl­myň saz­la­şyk­ly ara­bag­la­ny­şy­gy­ny ke­ma­la ge­tir­ýär.  

                                                                   

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Ber­di­mu­ha­me­dow Türk­me­nis­ta­nyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­sy­nyň VII gu­rul­ta­ýyn­da­ky çy­ky­şyn­da şeý­le bel­le­di: «Ýaş­la­ry­my­zyň ru­hy-ah­lak, me­de­ni, aň-bi­lim we be­den taý­dan ösü­şi­ne uly äh­mi­ýet ber­ýä­ris. Çün­ki ylym­ly-bi­lim­li, sag­dyn ýaş­lar döw­le­ti­mi­ziň kuw­wat­ly güý­jü­dir, nu­ra­na gel­je­gi­dir. Şo­ňa gö­rä-de, hä­zir­ki za­man en­jam­la­ry bi­len üp­jün edi­len or­ta we ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­ni, ça­ga­lar bag­la­ry­ny, dynç alyş-sa­gal­dyş mer­kez­le­ri­ni giň ge­rim­de gu­rup ulan­ma­ga ber­ýä­ris. Bu bol­sa ýaş­la­ry­my­za dün­ýä de­re­je­sin­de bi­lim ber­mä­ge müm­kin­çi­lik dö­red­ýär». Mu­nuň özi ýaş­la­ryň sag­dyn, berk be­den­li, bi­lim­li bol­ma­gy ha­kyn­da çuň­ňur ala­da edil­ýän­di­gi­niň aý­dyň be­ýa­ny­dyr.  

                                                                   

Ýur­du­my­zyň ylym-bi­lim ba­bat­da­ky dur­mu­şa ge­çir­ýän be­ýik iş­le­ri, aja­ýyp baş­lan­gyç­la­ry ýo­ka­ry de­re­je­de ne­ti­je ber­ýär. Dün­ýä­niň ösen teh­no­lo­gi­ýa­la­ry bi­len üp­jün edi­len bi­lim ojak­la­ryn­da wa­tan­sö­ýü­ji­lik ru­hun­da ter­bi­ýe­len­ýän ýaş­la­ry­myz di­ňe bir ene di­li­mi­zi çuň­ňur öw­ren­mek bi­len çäk­len­män, eý­sem, ola­ra dün­ýä dil­le­ri­ni kä­mil­leş­dir­mä­ge hem giň müm­kin­çi­lik­ler dö­re­dil­ýär. Mu­ňa my­sal edip 1-nji sent­ýabr­da ýur­du­my­zyň dür­li kün­jek­le­rin­de açy­lyp, ulan­ma­ga ber­len umu­my­bi­lim ber­ýän or­ta mek­dep­le­ri, ça­ga­lar bag­la­ry­ny gör­ke­zip bo­lar. Ola­ryň ha­ta­ryn­da da­şa­ry ýurt dil­le­ri­ni çuň­laş­dy­ryp öw­red­ýän or­ta mek­dep­le­riň bar­dy­gy­ny aý­ra­tyn bel­le­mek ge­rek. Mu­nuň özi ýaş­la­ryň giň dün­ýä­ga­ra­ýyş­ly bo­lup ke­ma­la gel­mek­le­rin­de mö­hüm äh­mi­ýe­te eýe­dir. 

                                                                   

Mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň 31 ýyl­lyk şan­ly baý­ra­my­na äh­li hal­ky­myz bi­len bir hatarda, bi­lim iş­gär­le­ri­de zäh­met sow­gat­la­ry bi­len geldiler. Hal­ky­my­zy ösüş­ler­den-ösüş­le­re alyp bar­ýan hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ja­ny sag bol­sun, be­ýik iş­le­ri ro­waç­lyk­la­ra bes­len­sin! 

                                                                                                           

Çy­nar HO­JA­MU­HAM­ME­DO­WA,

                       

Türk­men döw­let bi­na­gär­lik-gur­lu­şyk ins­ti­tu­ty­nyň uly mu­gal­ly­my.

26.09.2022
Ykdysady üstünlikleriň we mizemez kuwwatyň beýany

20-21-nji sentýabrda paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynyň sergi zalynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi boldy 

                                                                   

 Däp bolşy ýaly, ata Watanymyzyň baş baýramynyň öňüsyrasynda geçirilýän ykdysady gözden geçiriliş hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda depginli ösýän milli ykdysadyýetimiziň üstünlikleriniň hem-de mizemez kuwwatynyň aýdyň beýanyna öwrülip, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ösüşiniň geljekki ugurlaryny ýüze çykardy. Pudagara forumda ykdysadyýet, maliýe-bank toplumynyň, bilim, medeniýet, sport we syýahatçylyk ulgamlarynyň düzümleýin bölümleri, ýurdumyzyň halk hojalyk toplumynyň giň gerimli ugurlaryna wekilçilik edýän 40-dan gowrak hususy kärhananyň ýokary hilli önümleridir hödürleýän hyzmatlary görkezildi. 


 MAKSATNAMA LAÝYKLYKDA 

                                                                   

Forumyň açylyş dabarasyna ýurdumyzyň ýolbaşçy düzümi, Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň, halkara guramalaryň ýolbaşçylary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, köp sanly adamlar, şol sanda telekeçiler gatnaşdylar. 

                                                                   

 * * * 

                                                                   

 Döwlet Baştutanymyzyň foruma gatnaşyjylara iberen Gutlagy uly üns bilen diňlenildi. 

                                                                   

 * * * 

                                                                   

Bu ýerde energetika, senagat, nebit, gaz, nebithimiýa, dokma senagaty halyçylyk, gurluşyk hem gurluşyk serişdeleri, binagärlik, ulag, aragatnaşyk, kommunikasiýa, oba hojalygy, gaýtadan işleýän we azyk senagaty, saglygy goraýyş we derman senagaty, bilim, sport, syýahatçylyk, neşirýat, tebigaty goraýyş, bagy-bossanlyga büremek ýaly ugurlar boýunça ýöriteleşdirilen sergi bölümlerine orun berlipdir.  

                                                                   

 * * * 

                                                                   

Bu ulgamlaryň ählisiniň ösüş depgini köp sanly wideoşekilleriň görkezilmeginde, neşirýat önümlerinde — žurnallarda, owadan bezelen beýleki neşirlerde beýanyny tapdy.  

                                                                   

 * * * 

                                                                   

 Edaralaryň diwarlyklarynda sergä gelenlere önümler, kärhanalaryň, umuman, pudagyň ösüş meýilnamalary barada gürrüň berildi.  

                                                                   

 * * * 

                                                                   

Halkara maýa goýum we milli taslamalar ähli ugurdaş ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, döwlet konsernleri, banklar, Döwlet haryt-çig mal biržasy we beýleki käbir kärhanalar tarapyndan görkezildi.  

                                                                   

 IKI GÜNLÜK SERGINIŇ DOWAMYNDA 

                                                                   

■ «Derýaplastik», «Senagat plastik» we «Ak gaýa» hojalyk jemgyýetleriniň halkara hil ölçeglerine kybap gelýän gurluşyk serişdeleri köpleriň ünsüni özüne çekdi. Olaryň hatarynda turbalar, kabeller, asma üçekler, penjireler, gapylar üçin profiller, jemagat hojalygynda we gurluşykda giňden ulanylýan polietilenden, polipropilenden, poliwinilhloridden taýýarlanylan beýleki önümler bar. 

                                                                   

■ Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalarynyň eksport ugurly harytlary aýratyn orun eýeledi. Türkmen dizaýnerleriniň döwrebap egin-eşikleriniň täze toplumy sergä aýratyn öwüşgin çaýdy. 

                                                                   

■ «Aýbölek» we «Çigildem» hususy kärhanalarynyň owadan mebelleri, «Hasar» nyşanly süýji-köke önümleri, «Gönezlik», «Täze aý» nyşanly süýt önümleri, «Miweli ülke» nyşanly miwe önümleri, «Özgeriş», «Ak toprak» kärhanalarynyň şöhlat hem-de beýleki et önümleri ýerleşdirilen sergi bölümleri bu ýere gelýänleriň ünsüni çekdi. 

                                                                   

■ Milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň gazananlarynyň, bäsdeşlige ukyply, uly isleg bildirilýän önümleriň dürli görnüşleriniň, täze harytlaryň hem-de hyzmatlar ulgamynda teklipleriň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. 

                                                                   

■ Dokma senagaty ministrliginiň Kaka we Babadaýhan etraplaryndaky dokma toplumlarynyň täze önümleri; himiýa pudagynda «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň öňdebaryjy ylmy-tehniki işläp taýýarlamalary we täzeçillikleri; «Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýetiniň öndürýän häzirki zamanyň senagat we elektron önümleriniň dürli görnüşleri; ulag we logistika ulgamynda «Bir kuwwat» hususy kärhanasynyň hyzmatlary görkezildi. 

                                                                   

■ Sanly tehnologiýalar we programma üpjünçiligi ulgamynda «Akylly tilsimat» hojalyk jemgyýetiniň, berhizlik azyk önümleriniň önümçiligi babatda «Tibet Türkmen» hojalyk jemgyýetiniň alyp barýan işleri, häzirki zaman tehnologiýalary esasynda önümleri himiki usulda arassalamakda «Maýam» kärhanasynyň hödürleýän hyzmatlary barada maglumatlar berildi. 

                                                                   

■ Elektron önümleri, şol sanda Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň sensor ekranly kompýuterleri, çek printerleri, ştrih-kod printerleri we skanerleri öndürýän «Agzybirlik tilsimaty» hojalyk jemgyýetiniň wideoşekilli taslamalary görkezildi.  

                                                                   

■ «Miweli ülke» hususy kärhanasynyň, «Parasatly» daýhan hojalygynyň, «Saraýan», «Jadyly çeşme», «Owadan ülke», «Sada suw» hojalyk jemgyýetleriniň täze önümleriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. 

                                                                   

 ■ Forum tamamlanandan soňra, oňa gatnaşyjylara degişli diplomlar we şahadatnamalar gowşuryldy. 

                                                                   

 TÄZE ÝEŇIŞLERE ÇAGYRYŞ 

                                                                   

Bu sergi täze ýeňişlere, anyk hereketlere we ädimlere çagyryşdyr. Bu bolsa ýurdumyzy mundan beýläk-de depginli ösdürmäge, Türkmenistanyň ykdysady kuwwatyny has-da artdyrmaga, jemgyýetimiziň gülläp ösmegine, rowaçlanmagyna ýardam bermäge gönükdirilendir. 

                                                                                                           

"Nesil".

26.09.2022
Türkmenistanyň Döwlet Maslahaty geçirildi

Şu gün paýtagtymyzdaky Ruhyýet köşgünde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Döwlet Maslahaty geçirildi. Onuň gün tertibine Garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumyzda ýetilen taryhy ösüşlere syn bermek, mundan beýläkki ösüşiň esasy ugurlaryny kesgitlemek ýaly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak girizildi. Lebap welaýatynyň wekilleri Döwlet Maslahatyna Türkmenabat şäherindäki Ruhyýet köşgünden sanly ulgam arkaly goşuldylar. 

                                                                   

Maslahatda hormatly Prezidentimiziň eden maksatnamalaýyn çykyşy iňňän täsirli boldy. Arkadagly Serdarymyz Garaşsyzlyk ýyllarynda içeri we daşary syýasatymyzda gazanylan üstünliklere giňişleýin syn berip, täze taryhy döwürde ýurdumyzy mundan beýläk-de ösdürmek boýunça öňde durýan anyk wezipeleri kesgitledi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň çykyşynda geçen taryhy döwürde milli ykdysadyýetimizi hemmetaraplaýyn ösdürmek babatda alnyp barlan işler, durmuşa geçirilen taslamalar, olaryň ähmiýeti barada jikme-jik durlup geçildi. Şeýle-de Arkadagly Serdarymyz 2022 ― 2028-nji ýyllar üçin niýetlenilen Döwlet maksatnamasyny üstünlikli ýerine ýetirmek babatynda möhüm wezipeleri kesgitledi. Döwlet Baştutanymyz çykyşynda geljek ýedi ýylda 278,9 milliard manatdan gowrak maýa goýumlaryň özleşdirilmegi bilen, ýurdumyzyň önümçilik kuwwatynyň has-da pugtalandyryljakdygyny aýtdy. Bu döwürde zähmet haklarynyň möçberi 1,8 esse, adam başyna düşýän ýaşaýyş jaýlarynyň umumy meýdany 102,2 göterim artdyrylar. Ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda 30 müňe golaý goşmaça iş orunlary dörediler. Ýurdumyzda mekdebe çenli çagalar edaralarynyň 40-sy, orta mekdepleriň 54-si, täze 4 sany ýokary hünär bilimi edarasy, 10 sany döwrebap hassahana, 7 sany medeniýet öýi, şol sanda 500-den gowrak täze önümçilik we durmuş maksatly binalardyr desgalar gurlar. 

                                                                   

«Meniň baş maksadym Garaşsyzlygymyzyň we Bitaraplygymyzyň esaslaryny has-da berkidip, ýurdumyzy beýik geljegimize tarap ynamly öňe alyp barmakdan ybaratdyr» diýip, döwlet Baştutanymyz çykyşyny jemledi. 

                                                                   

Döwlet Maslahatynyň dowamynda hormatly Prezidentimiz käbir resminamalara hem gol çekdi. Olaryň arasynda Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly senesi mynasybetli iş kesilenleriň günäsini geçmek hakynda, ýurdumyzy ösdürmek ugrunda köp ýyllaryň dowamynda çeken halal zähmetini göz öňünde tutup, zähmetde has tapawutlanan watandaşlarymyzy döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakynda degişli resminamalar hem bar. Döwlet sylaglaryna mynasyp bolanlaryň birnäçesini hormatly Prezidentimiziň hut özi sylaglady. Olaryň arasynda Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjysy Jorakuly Ergeşow hem bar. Jorakuly aga Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen ada mynasyp boldy. 

                                                                   

Döwlet Maslahatynyň dowamynda ýurdumyzyň sebitlerinde dürli kärlerde zähmet çekýän wekilleriň çykyşlary diňlenildi. Çykyş edenleriň arasynda «Lebap» döwlet elektrik stansiýasynyň operatory Nepes Jumakow hem bar. Ol öz çykyşynda döredilýän giň mümkinçilikler üçin welaýatymyzyň ýaşaýjylarynyň hem-de ýurdumyzyň ähli energetikleriniň adyndan Arkadagly Serdarymyza alkyş sözlerini ýetirdi. 

                                                                                                           

Türkmen gündogary.

                       

Surata düşüren Merdan Orazow.

24.09.2022
Prezident maksatnamasy: ösüş ýoly bilen röwşen geljege tarap

Türkmenistany dünýäniň ösen döwletleriniň birine öwürmek, halkyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmak, welaýatlarda täze, döwrebap obalary we şäherçeleri gurmagyň depginini güýçlendirmek maksady bilen kabul edilen «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy», şeýle hem «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy» halkyň agzybirligini we jebisligini, eziz Watanymyzyň ösüşiň we rowaçlygyň belentliklerine tarap okgunly hereketini alamatlandyrdy. 

                                                                   

Berkarar döwletimiziň täze taryhy eýýamynda welaýatlary, alys künjekleri gurşap alan toplumlaýyn hem-de giň möçberli özgertmeler üstünlikli amala aşyrylýar. Bu özgerişlikleriň ajaýyp miwelerini her ädimde görýäris. Şäherleriň we obalaryň keşbi düýpli özgerip, ýurduň ykdysady kuwwaty berkeýär. Halkyň durmuş derejesi ýokarlanýar. Bagtyýar durmuşyň hem-de döredijilikli ösüşiň dabaralanmagyny alamatlandyrýan bu beýik işlerden ruhlanýan halkymyz agzybirlikde, joşgunly zähmet çekip, röwşen geljegine ynamly gadam urýar. 

                                                                   

Türkmenistanyň ykdysady kuwwatyny has-da berkitmäge, halkyň hal-ýagdaýyny mundan beýläk-de gowulandyrmaga gönükdirilen giň gerimli işler garaşsyzlygyň, döwletliligiň we özygtyýarlylygyň esaslarynyň mizemezdigini, bir bitewi we jebis türkmeniň parahatçylyk, döredijilik, ynsanperwerlik we hoşniýetlilik maksatlaryna üýtgewsiz ygrarlydygyny görkezýär. Bu beýik maksatlar halkara bileleşigiň ählumumy goldawyna eýe bolan içeri we daşary syýasatyň esasynda durandyr. Öňdengörüjilikli syýasat türkmen döwletiniň hem jemgyýetiniň okgunly ösmegini, ýurduň halkara giňişlikde abraýynyň has-da artmagyny üpjün edýär.  

                                                                   

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» bellenilen döwlet strategiýasy pudaklary senagat we innowasion ösüş ýoluna geçirmegi göz öňünde tutýar. Ýurdumyzda ýokary tehnologiýaly önümçilik toplumlarynyň, zawodlaryň we fabrikleriň, dünýä ülňülerine laýyk gelýän önümleriň köp görnüşini çykarmaga niýetlenen gaýtadan işleýän senagatyň täze desgalarynyň gurulmagy munuň aýdyň subutnamasydyr.  

 «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasynyň» kabul edilmegi aýratyn taryhy ähmiýetli wakadyr. Maksatnamada göz öňünde tutulan işleri üstünlikli ýerine ýetirmek ýurdumyzyň sebitlerini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň häzirki tapgyrynyň wezipelerini, hil taýdan ösüşlerini öz içine alýar. Häzirki wagtda Türkmenistan täze eýýamy, röwşen geljegi gurýar. Ösüşiň we rowaçlygyň belent sepgitlerine tarap maksada okgunly hereket edýär.  

                                                                   

— Ýurdumyzy mundan beýläk-de ösdürmek we özgertmek boýunça Maksatnamanyň çäklerinde ençeme desgalary, şol sanda ýaşaýyş jaýlaryny gurmak hem-de müňlerçe kilometr düzümleýin ulgamlary çekmek meýilleşdirilýär.  

                                                                   

— Maksatnamany durmuşa geçirmegiň ýollary kesgitlenildi: onuň esasynda anyk ugurlar boýunça işleri toplumlaýyn işjeňleşdirmek üçin takyk usullar göz öňünde tutulandyr.  

                                                                   

— Ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy, ulag düzüminiň, saglygy goraýyş, bilim, sport, medeniýet ulgamlarynyň, telekeçiligiň, oba hojalygynyň ösdürilmegi Maksatnamanyň esasy ugurlary bolmagynda galýar.  

                                                                   

— Sebitleri senagat taýdan ösdürmegiň, olaryň innowasion kuwwatyny ýokarlandyrmagyň hereketlendirijisi hökmünde täze senagat kärhanalaryny döretmek boýunça maýa goýum taslamalary amala aşyrylar. 

                                                                   

— Her bir raýata saglygyny goramagy, bilim, durmuş taýdan goldaw almagy, medeni islegleriň kanagatlandyrylmagy üçin ýokary hilli hyzmatlar mundan beýläk-de elýeterli bolar. Munuň özi ähli ilatly ýerleriň döwrebap inženerçilik düzümi, aragatnaşyk, oňat ýollar bilen üpjün edilmegini-de aňladýar.

23.09.2022
Hususyýetçilik: garaşsyz ösüşiň batly gadamlary

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda berkararlygyň, bagtyýarlygyň hem-de beýik galkynyşlaryň röwşen ýoly bilen öňe barýan Diýarymyzda hususy pudakda gazanylýan üstünlikler mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllygyna mynasyp sowgatdyr. Türkmen telekeçileri bu uly toýa önümçilik desgalaryny, «Rowaç» kottejler toplumyny, ak mekdepleri, ýaşaýyş jaýlaryny ulanmaga bermek, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň täze ýokary okuw mekdebiniň binasynyň düýbüni tutmak ýaly asylly işler, ýaşlar telekeçiligini goldamak, täze senagat zolagyny döretmek ýaly döwletli başlangyçlar bilen barýar. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyzyň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly kitabynda: «Garaşsyz döwletli bolmak arzuwy ençeme asyrlap halkymyzyň ýüreginde ýaşady. Döwrümiziň bagtyýar nesilleri hasyl bolan arzuwlary berkidýän nesiller hökmünde uly jogapkärçiligi egne alýarlar, hut şunuň bilenem olar tükeniksiz mertebäniň, at-abraýyň eýeleridir. Olar özbaşdak döwletli bolmagyň nähili uly bagtdygyny, şol bir wagtyň özünde nähili uly borçdugyny, döwleti berkitmegiň öz ykballaryna düşen mukaddes paýdygyny her ädimde duýmalydyrlar. Bu, hakykatdan hem, nesillere ykbalyň taýsyz peşgeşidir, mukaddes paýydyr» diýmek bilen, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň gadyr-gymmatyny belent ruhda, örän düýpli beýan edýär.  

                                                                   

Garaşsyzlyk ýyllarynda ykdysadyýetiň depginli ösüşiniň möhüm şerti bolan telekeçilik başlangyçlarynyň goldanylmagy we işewürligiň höweslendirilmegi hususy pudagyň rowaçlanmagyna badalga berdi. Ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmekde telekeçilik ulgamyna, hususan-da, isleg bildirilýän daşary ýurt harytlarynyň ornuny tutýan we eksporta niýetlenen önümleriň öndürilmegine aýratyn ähmiýet berildi.  

                                                                   

Geçen gysga döwürde döwletimizde kiçi we orta telekeçilige goldaw bermegiň täze hukuk esaslary döredildi. «Kiçi we orta telekeçiligi goldamak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi. 2018-nji ýylda «Türkmenistanyň kiçi we orta telekeçiligi goldamagyň 2018 — 2024-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy» kabul edilip, häzirki wagtda ol üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ykdysadyýetini bazar gatnaşyklary ýörelgesinde guraýan Türkmenistanda halk hojalyk toplumynyň bu bölegini netijeli, sazlaşykly ösdürmek üçin amatly ykdysady, maliýe we durmuş şertleri döredildi. Ol salgyt ulgamyny kämilleşdirmekde, eksport-import amallaryny geçirmegi ýönekeýleşdirmekde, ýeňillikli karzlaşdyrmakda öz beýanyny tapýar.  

                                                                   

Türkmenistan Garaşsyzlygyny gazanandan soňra ykdysadyýetiň döwlete degişli bolmadyk ulgamlaryny ösdürmek ýoly bilen milli ykdysadyýetiň berk esasyny döretmegi; kiçi we orta telekeçiligiň önümçilik, innowasion we maýa goýum işjeňligini ýokarlandyrmagy; döwlete degişli bolmadyk bölegiň döwletiň jemi içerki önümdäki paýyny, telekeçiligiň döwletiň daşarky söwda dolanyşygyndaky paýyny artdyrmagy; bilelikdäki we daşary ýurt kärhanalarynyň giň gerimli ösüşini üpjün etmegi kiçi we orta telekeçiligi, hususy bölegiň ösüşini goldamak boýunça syýasatynyň esasy maksatlary hökmünde kesgitledi. Kiçi we orta telekeçiligiň ösüşiniň artykmaçlygy, oňa döwletiň goldawynyň toplumlaýynlygy, aýdyňlygy, açyklygy, döwlet goldawynyň kiçi we orta telekeçiligiň şahslary üçin elýeterliligi, telekeçilik işiniň erkinliginiň kepillendirilmesini, kiçi we orta telekeçiligiň şahslarynyň eýeçilik hukugynyň goragyny üpjün etmek bu syýasatyň esasy ýörelgeleridir. 

                                                                   

Hususy ulgamda senagat toplumynda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürýän kärhanalaryň döredilmegine aýratyn üns berilýär. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň we partiýasynyň agzalarynyň işjeň gatnaşmagynda ýurdumyzda elektron senagaty ösdürilýär, innowasion tehnologiýalara esaslanan ugurdaş edaralar döredilýär. Bularyň hemmesi degişli ugurda importyň möçberini azaltmaga hem-de ilaty isleg bildirilýän harytlar bilen elýeterli bahalardan üpjün etmäge mümkinçilik berýär. 

                                                                   

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýän senagat zolagynda gazanylýan üstünlikler ýurdumyzda hususyýetçiligi ösdürmek boýunça amala aşyrylýan özgertmeleriň rowaçlanýandygynyň nyşanydyr. 260 gektardan gowrak meýdany tutýan senagat zolagynda gysga döwürde türkmen telekeçileriniň yhlasy bilen döwrebap önümçiliklerdir hyzmatlaryň ösen merkezi kemala geldi. Bu ýerde döwrebap senagat kärhanalarynyň onlarçasy hereket edýär. Senagat zolagynda ýerli gurluşyk bazaryny ýokary hilli senagat harytlarynyň zerur bolan möçberi bilen üpjün etmekde giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu ýylyň 2-nji sentýabrynda sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde telekeçiligi ösdürmek üçin şertleri döretmek babatda amala aşyrylýan işler barada hasabaty diňledi. «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan önümçilik maksatly desgalaryň gurulmagy netijesinde milli ykdysadyýetimizde hususy ulgamyň tutýan orny yzygiderli artýar. Şu maksatnamada ykdysady zolaklary döretmek boýunça bellenen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda hereket edýän senagat zolagynyň golaýynda täze senagat zolagyny döretmek baradaky teklip hödürlenildi. Bu senagat zolagynda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan we eksporta gönükdirilen önümleri öndürýän kärhanalary döretmek göz öňünde tutulýar. Bu ugurda kesgitlenen işleriň amala aşyrylmagy milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge, hususy ulgamyň işjeňligini ýokarlandyrmaga, içerki we daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmäge, milli ykdysadyýetimizde hususy pudagyň tutýan ornuny artdyrmaga ýardam eder. Senagat zolagynda ýokary tehnologiýaly döwrebap kärhanalaryň işe girizilmegi bilen, onuň eksport kuwwatyny artdyrmak üçin mümkinçilikler dörediler. Ýurdumyzda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilmegi importyň möçberlerini azaltmaga mümkinçilik berer. Şunuň bilen birlikde täze kärhanalaryň işe girizilmegi 10 müňden gowrak iş ornuny döretmäge ýardam eder. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz milli ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmakda hem-de dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyply önümleri öndürmekde hususy ulgama möhüm ornuň degişlidigini belleýär, kiçi we orta telekeçiligi goldamak boýunça döwlet tarapyndan geçirilýän çäreleriň ýurdumyzda telekeçilik işini işjeňleşdirmek arkaly ykdysady we durmuş taýdan ösüşiň ýokary depginlerini üpjün etmäge gönükdirilendigini nygtaýar. 

  «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» hem hususy pudagyň işine döwlet tarapyndan yzygiderli goldaw bermek wezipelerine aýratyn orun berilýär. Bu işleriň aýdyň mysaly hökmünde bellesek, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň degişli çözgüdi esasynda ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň gerimini has-da artdyrmak maksady bilen 150 million amerikan dollary möçberinde pul serişdesi bölünip berildi. Şeýle hem ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny has-da berkitmek maksady bilen, daşary ýurtlardan azyk harytlaryny satyn almak üçin, ýene-de 150 million amerikan dollary möçberinde pul serişdesi bölünip berildi. Şeýle goldawlar milli ykdysadyýetde hususy pudagyň eýeleýän ornunyň has-da giňemeginde, bazar ykdysadyýetine geçmekde netijeli ädimlerdir. 

                                                                   

Şu ýylyň 12-nji aprelinde Aşgabatda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli açylan sergide ýerli kärhanalaryň we daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň arasynda söwda boýunça ikitaraplaýyn şertnamalaryň ençemesi baglaşyldy. Olar, esasan, dürli azyk önümleriniň we önümçilikde ulanylýan serişdeleriň söwdasyna degişlidir. 

                                                                   

Ekologik taýdan arassa ýokary netijeli önümçilikleriň döredilmegine, ähli pudaklarda sanly ulgamlaryň we täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna uly üns berilýär. Halkyň sarp edýän harytlaryny öndürmegiň möçberini, ýeňil we azyk senagatynyň önümçilik kuwwatyny artdyrmak bilen bir hatarda hyzmatlar hem-de söwda ulgamyny ösdürmäge uly möçberde maýa serişdeleri gönükdirilýär. 

                                                                   

Türkmen telekeçileri ykdysadyýetiň täze pudaklarynda, şol sanda ýurdumyzyň mineral-çig mal baýlyklaryny işläp taýýarlamakda geljegi uly taslamalary durmuşa geçirýärler. «Döwlet-hususy hyzmatdaşlygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, bu ugurda döwlet kärhanalary bilen kiçi we orta telekeçiligiň wekilleriniň hyzmatdaşlygy ösdürilýär. 

                                                                   

Telekeçilik ähli sebitlerde ösdürilip, bu ulgam giň möçberli taslamalary durmuşa geçirmäge hem-de ilatyň iş bilen üpjünçiligi boýunça wezipeleri çözmäge işjeň gatnaşýar. Hormatly Prezidentimiziň ynamy we goldawlary bilen hususy gurluşyk kärhanalarymyz senagat, durmuş, medeni maksatly desgalaryň köp sanlysyny gurýarlar, şäherlerimizi hem-de obalarymyzy abadanlaşdyrmaga işjeň gatnaşýarlar. 

                                                                   

Telekeçilikde ýaşlary goldamaga, olaryň hünär kämilligini gazanmaga uly üns berilýär. Şu ýylyň 19-njy iýulynda Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň ugrunda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw mekdebiniň binasynyň düýbi tutuldy. Täze bilim ojagynyň tutýan umumy meýdany 8 gektara barabar bolup, onuň çäginde 9 gatly esasy bina, 6 gatly okuw binalarynyň 4-si, hersi 300 orunlyk umumy ýaşaýyş jaýlarynyň 2-si, kitaphana, naharhana, ýapyk we açyk sport desgalary, 1000 orunlyk mejlisler zaly, kömekçi desgalar bolar. Onuň gurluşygynda innowasion we sanly tehnologiýalar işjeň ulanylar. Okuw otaglary hem-de tejribehanalary döwrebap kompýuterlerdir enjamlar, şol sanda häzirki zaman bilim tehnologiýalary, multimedia we lingafon enjamlary bilen üpjün ediler. Täze ýokary okuw mekdebiniň okuw maksatnamalarynda häzirki döwrüň talabyna laýyk döwrebap başarnyklar, telekeçiligiň hukuk esaslary, işewürlik ýörelgeleri, sanly tehnologiýalar eýýamynyň möhüm bilimleri ýaşlara öwrediler. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz 1-nji sentýabrda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VII gurultaýyndaky çykyşynda: «Garaşsyz döwletimizi 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyna laýyklykda, biz ýaş raýatlaryň ýaşaýyş-durmuş üpjünçiligini gowulandyrýarys. Olaryň telekeçilik başlangyçlaryny höweslendirmek boýunça hem netijeli işleri alyp barýarys» diýip belledi. Bu gurultaýda «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşine gol çekilmegi aýratyn guwandyryjydyr. Onda kesgitlenişi ýaly, telekeçi ýaşlar ýuridik şahsy döretmezden ýa-da ýuridik şahsy döretmek arkaly telekeçilik işi bilen meşgullanýan we ýaşlar telekeçiligine degişli edilen ýaşlardyr. Şeýle-de kiçi we orta telekeçilik işi amala aşyrylanda, işgärleriniň azyndan 75 göteriminiň ýaşy 35 ýaşa çenli bolsa, esaslyk maýasynda, eger ol ýuridik şahsyň guramaçylyk-hukuk görnüşi bilen göz öňünde tutulsa, 35 ýaşdan uly bolmadyk adamlaryň goýumlarynyň paýy 75 göterimden ýokary geçse, ol ýaşlar telekeçiligi hasaplanýar. Kanunyň 34-nji maddasy «Ýaşlar telekeçiliginiň döwlet goldawy» diýlip atlandyrylýar. Onda ýaşlar telekeçiligini goldamak çygrynda ýaşlaryň döwlet goldawynyň ugurlary beýan edilýär. Olardan ýaşlary telekeçilik işiniň çygryna çekmek üçin höweslendirmeler ulgamyny ösdürmek; telekeçi ýaşlaryň we ýaşlar kärhanalarynyň arasynda telekeçilik işi babatda bäsleşikleri, olimpiadalary, festiwallary geçirmek; telekeçi ýaşlar we ýaşlar kärhanalary üçin döwlet-hususy hyzmatdaşlygyň gurallaryny netijeli ulanyp, maýa goýum gaznalaryny döretmek; ýaşlar telekeçiligini döwlet tarapyndan goldamak boýunça hemişelik hereket edýän (degişli ugurlar boýunça jogapkär edaralaryň wekillerinden ybarat bolan) döwlet toparyny döretmek ýaly çäreleri görkezmek bolar. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň goldaw bermeginde hususy işewürligiň wekilleri obasenagat toplumynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga, ilatyň ekologik taýdan arassa we ýokumly azyk önümlerine bolan isleglerini kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýän tehnologiýalary özleşdirýärler. Ýylyň-ýylyna obasenagat toplumynyň desgalarynyň birnäçesi, şol sanda iri ýyladyşhana hojalyklary ulanylmaga berilýär. Guşçulyk, maldarçylyk, balykçylyk boýunça önümçilik toplumlarynyň, gök we bakja, miwe önümlerini gaýtadan işleýän kärhanalaryň gurluşygy dowam edýär. 

                                                                   

Ýurdumyzda internet arkaly harytlaryň satylyşyny artdyrmaga, elektron söwda üçin öz meýdançalarymyzy döretmäge, özümizde öndürilýän harytlaryň halkara derejede mahabatyny güýçlendirmäge aýratyn üns berilýär. Türkmen telekeçileri halkara çärelere, sergilere işjeň gatnaşýarlar. Ýurdumyzyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň her ýylky sergisi hem-de maslahaty bagtyýarlyk döwrümizde hususy pudakda gazanylanlary giňişleýin açyp görkezýär.  

                                                                   

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň iýul aýynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary Türkiýäniň Stambul şäherindäki «Istanbul Expo Center» sergi merkezinde geçirilen halkara sergä gatnaşdylar. Onda ýurdumyzda öndürilýän «Arçalyk» «Bold», «Parahat», «Kilwan», «Noş» haryt nyşanly, ýokary hilli önümler görkezildi. Şeýle-de milli önümlerimiz Italiýada «Milan dizaýn hepdeligi — 2022-niň» çäklerinde görkezildi. 

                                                                   

Beýik Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllyk toýuna barýan günlerimizde şaýat bolýan taryhy wakalarymyz, toý ruhy, toý tutumy döwletimiziň özbaşdaklygyna, özygtyýarlylygyna, garaşsyz ösüş ýoluna bolan guwanjymyzy aýan edýär.  

                                                                   

Ýurdumyzda hususy pudagy ösdürmek boýunça taýsyz tagallalary edýän hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, döwletli tutumlarynyň elmydama rowaç bolmagyny arzuw edýäris. 

                                                                                                           

Saparmyrat OWGANOW,

                       

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi geňeşiniň başlygy, Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputaty.

14.09.2022
Galkynyşly döwrüň rowaç gadamlary

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň sapaly tomus paslynda gojaman Hazar has-da juwan keşbe eýe boldy. Deňziň ekologiýa taýdan arassa türkmen kenarynda ýerleşýän «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy toý görküne, dürli baýramçylyk öwüşginlerine beslendi. Häzirki wagtda zähmet rugsadynda bolýan Arkadagly Serdarymyzyň gatnaşmagynda 1-nji awgustda bu ýerde döwrebap «Rowaç» kottejler toplumynyň açylmagy ildeşlerimiziň, şol sanda Awazada dynç alyp, saglygyny berkidýänleriň şatlygyna şatlyk, buýsanjyna buýsanç goşdy. Bu şatlykly waka şu şanly ýylda uly ruhubelentlik bilen gadam basylan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň galkynyşly, rowaç gadamlarynyň ajaýyp mysallarynyň biri boldy. Şonuň bilen birlikde, ol dünýä syýahatçylygynyň dür-merjeni — «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda awgust aýynyň dowamynda geçiriljek giň gerimli çäreleriň, dabaralaryň özboluşly badalgasyna öwrüldi. 

                                                                   

Awazadaky döwrebap dynç alyş düzüminiň üstüni ýetiren, bu ugurda häzirki zaman ösüşiniň ähli aýratynlyklaryny özünde jemleýän täze kottejler toplumynyň hut türkmen telekeçileri tarapyndan gurlandygy aýratyn bellenilmäge mynasypdyr. Toplumdaky döwrebap binalary guranlaryň arasynda ýaş türkmen binagärleriniň ençemesiniň bardygy bolsa aýratyn guwandyryjy ýagdaýdyr. Munuň özi ýurdumyzda ýaşlaryň hünär öwrenmegi, öz saýlap alan hünärleriniň hakyky eýeleri bolup ýetişmekleri babatda edilýän ägirt uly tagallalaryň miwesidir. Gahryman Arkadagymyzyň esasyny goýan, Arkadagly Serdarymyz tarapyndan mynasyp dowam etdirilýän ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň, ýaş nesilleriň ylymly-bilimli, hünärli, kämil adamlar bolup ýetişmegi, ýurdumyzyň ösüşlerine önjeýli goşant goşmagy üçin giň mümkinçilikleriň döredilýändiginiň aýdyň mysalydyr.  

                                                                   

Täze kottejler toplumynyň açylmagy bilen, ýaş hünärmenler üçin täze iş orunlary-da döredi. Bu toplum goja Hazaryň ekologiýa taýdan arassa türkmen kenarynyň syýahatçylyk, şypahana-dynç alyş mümkinçilikleriniň has netijeli peýdalanylmagynda, şonuň bilen birlikde-de, milli ykdysadyýetimiziň diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilmeginde hem uly ähmiýete eýedir. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyzyň beýik başlangyçlaryny mynasyp dowam etdirip, halkymyzy abadan, bagtyýar durmuşda ýaşadýan, röwşen geljegimiz üçin şeýle ajaýyp binalar toplumlaryny, döwrebap desgalary açyp berýän Arkadagly Serdarymyza berk jan saglyk, uzak ömür, döwletli tutumlarynda mundan beýläk-de rowaçlyk arzuw edýäris.  

                                                                                                           

Güýçmyrat ÝAGŞYÝEW,

                       

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat geňeşiniň başlygynyň orunbasary.

03.08.2022
Ösüşiň we abadançylygyň bähbidine hyzmatdaşlyk

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna döwlet saparyna hem-de beýleki möhüm wakalara beslenen geçen hepde ýurdumyzyň ägirt uly ykdysady kuwwatynyň, şeýle-de umumy bähbitlere — parahatçylyga, ösüşe we abadançylyga gönükdirilen daşary syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylýandygynyň aýdyň beýanyna öwrüldi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň 13-nji iýulda sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy. Balkan welaýatyndaky “Uzynada” meýdançasynda nebitiň çykarylýan möçberini artdyrmak, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, ýurdumyzyň sebitlerinde, hususan-da, Daşoguz welaýatynda suw üpjünçiligini gowulandyrmak boýunça görülýän çäreler ara alnyp maslahatlaşylan meseleleriň hatarynda boldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiziň Özbegistan Respublikasyna döwlet saparyna hem-de “Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş” atly halkara maslahaty geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berildi. Şeýle-de zähmet serişdelerini we zähmet bazaryny netijeli düzgünleşdirmek maksady bilen, döwlet dolandyryşyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada habar berildi. 

                                                                   

Häzirki döwürde ýurdumyzda döwlet edara-kärhanalarynyň wezipe sanawlaryny tassyklamak we ylalaşmak boýunça işler Zähmet kodeksiniň talaplaryna laýyk gelýän degişli Tertipnama esasynda alnyp barylýar. “Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, hereket edýän kanunçylyk namalaryny kämilleşdirmek hem-de edara-kärhanalaryň wezipe sanawyny tassyklamagy düzgünleşdirmek maksady bilen, bu Tertipnamanyň taslamasynyň rejelenen görnüşi taýýarlanyldy. 

                                                                   

Mejlisiň dowamynda döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Ahal welaýatyndaky tebigy gazdan benzin öndürýän dünýäde ilkinji zawodyň çäginde goşmaça ammarlar toplumyny gurmak boýunça halkara bäsleşigi yglan etmek baradaky teklip hödürlenildi. 

                                                                   

Ahal welaýatynda gurlan gazdan benzin öndürýän zawodda EСO-93 kysymly benzin, suwuklandyrylan gaz hem-de kükürtsizlendirilen dizel fraksiýasy öndürilýär. Ýanwar — iýun aýlarynda meýilnama 120,8 göterim ýerine ýetirildi. Zawodyň ekologik taýdan arassa önümi dünýä bazarynda barha artýan uly islegden peýdalanýar. 

                                                                   

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň halkara bileleşikdäki belent abraýy diňe bir ýurdumyzyň ykdysady kuwwaty bilen däl-de, türkmen halkynyň baý taryhy-medeni mirasy bilen hem şertlendirilendir. Häzirki wagtda Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde şu ýylyň 11 — 14-nji oktýabry aralygynda geçiriljek “Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda” atly halkara festiwalyň Düzgünnamasy işlenip taýýarlanyldy. Şeýle hem “Sanly çözgüt — 2022” atly innowasion taslamalaryň bäsleşigini geçirmäge taýýarlyk görülýär. Ony saglygy goraýyş, ylym we bilim, ulag-logistika, elektron senagat, oba hojalygy, hyzmatlar ulgamy ugurlarynda geçirmek göz öňünde tutulýar. 

                                                                   

Mejlisde döwlet Baştutanymyz “Aşgabat şäherinde 2025-nji ýylda Sambo boýunça dünýä çempionatyny geçirmek hakynda” Karara gol çekdi hem-de ýurdumyzyň sambo boýunça milli ýygyndy toparyna iň gowy türgenleri saýlap almak we olary bu halkara ýaryşa taýýarlamak boýunça zerur işleri geçirmegi tabşyrdy. 

                                                                   

13-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň energetika we infrastruktura ministri Suheil Al Mazruini kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň, şol sanda energetika ulgamynda özara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň milli ýangyç-energetika toplumyny döwrebaplaşdyrmak we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek strategiýasyny durmuşa geçirýändigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, “ýaşyl” energetikada özara gatnaşyklary işjeňleşdirmek, ekologik taýdan arassa gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini, hususan-da, Gün we ýel energiýasyny ulanmak wajyp hasaplanylýar. Birleşen Arap Emirlikleriniň energetika we infrastruktura ministri BAE-niň işewürler toparlarynyň Türkmenistan bilen uzak möhletli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga hem-de täze, geljegi uly taslamalara gatnaşmaga çalyşýandyklaryny tassyklady. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 14-15-nji iýuldaky Özbegistan Respublikasyna döwlet sapary strategik hyzmatdaşlyk häsiýetine eýe bolan, doganlyk türkmen we özbek halklarynyň gadymdan gelýän dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk, özara goldaw bermek däplerine esaslanýan ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegiň ýolunda möhüm ädim boldy. 

                                                                   

“Kuksaroý” köşgünde geçirilen iň ýokary derejedäki gepleşikleriň dowamynda dostlukly döwletleriň Baştutanlary bar bolan ägirt uly kuwwaty has doly derejede peýdalanmaga giň mümkinçilikleri açýan netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmekde taraplaryň çemeleşmelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň hem-de Özbegistanyň esasy meseleler boýunça garaýyşlarynyň birdigine ýa-da meňzeşdigine daýanyp, tutuş dünýäde, Merkezi Aziýada we goňşy sebitlerde durnuklylygyň, howpsuzlygyň üpjün edilmegi, bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlandyrmak üçin ýurtlarymyzyň ykdysady we serişde kuwwatynyň peýdalanylmagy, dünýä hojalyk gatnaşyklaryna üstünlikli goşulyşmagy, tehnologik ösüş hem-de giň medeni gatnaşyklar üçin şertleriň döredilmegi ugrunda ýakyndan hyzmatdaşlyk edýändiklerini belledi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz türkmen-özbek syýasy, söwda-ykdysady hem-de medeni-ynsanperwer gatnaşyklarynyň many-mazmunynyň we ugurlarynyň toplumlaýyn häsiýete eýe bolmalydygyna, ylalaşykly strategiýa, hereketlerimiziň ysnyşykly utgaşmalydygyna, ilkinji nobatda, olaryň iki halkyň we döwletiň uzak möhletleýin bähbitlerine laýyk gelmelidigine ünsi çekdi. Bu wezipeleri iş ýüzünde durmuşa geçirmek üçin taraplarda ähli esaslar bar. 

                                                                   

Döwletara gatnaşyklarda ynanyşmak, gatnaşyklaryň medeniýeti meselesi dünýä syýasatynda we ykdysadyýetinde bolup geçýän çylşyrymly ýagdaýlar bilen baglylykda, bu gün ählumumy ähmiýete eýe bolýar. Türkmenistan hem-de Özbegistan birek-birek bilen gatnaşyklarda özara hormat goýmagyň, deňhukuklylygyň, ynanyşmagyň göreldesini görkezmek bilen, häzir bu taglymlary halkara giňişlikde işjeň ilerledýärler diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy. 

                                                                   

Owganystandaky ýagdaýlar gepleşikleriň möhüm meselesi boldy. Türkmenistan özbaşdak hem-de halkara tagallalar bilen baglylykda, Owganystana parahatçylygy we durnuklylygy üpjün etmäge, bu ýurduň ykdysady hem-de durmuş taýdan dikeldilmegi üçin şertleri döretmäge, doganlyk owgan halkyna ynsanperwerlik kömegini bermäge işjeň gatnaşmagyny dowam edýär. Döwlet Baştutanymyz Özbegistanyň bu maksatlara ýetmek üçin amatly halkara şertleri döretmek boýunça tagallalaryny goldamak bilen, 26-njy iýulda Daşkentde geçirilmegi meýilleşdirilen Owganystan boýunça halkara maslahatyň möhümdigini belledi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow suw we suw-energetika meselesini Merkezi Aziýa ýurtlarynyň köptaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurlarynyň biri hökmünde kesgitläp, bu babatda türkmen tarapynyň Özbegistan, Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy beýleki döwletler, ýöriteleşdirilen halkara düzümler bilen ýakyndan hyzmatdaşlyga taýýardygyny nygtady. 

                                                                   

Obasenagat toplumy, energetika, himiýa we nebithimiýa senagaty, maşyngurluşygy, dokma, derman senagaty pudaklary hyzmatdaşlyk üçin uly mümkinçilikleri bolan ugurlar hem-de pudaklar hökmünde kesgitlenildi. Ýurtlarymyzyň işewürler toparlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň, Türkmen-özbek serhetýaka söwda zolagynyň işini düzgünleşdirmegiň zerurdygyna aýratyn üns çekildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz himiýa senagaty ulgamynda iki ýurduň ugurdaş edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygyň ýola goýlandygyny, birnäçe iri şertnamalaryň baglaşylandygyny aýdyp, bilelikdäki taslamalary amala aşyrmak üçin şertleri öwrenmegi, hususan-da, türkmen kärhanalarynda öndürilýän karbamidi daşary ýurt bazarlaryna eksport etmegi hem-de Türkmenistanyň çäginde ýoduň, bromuň we natriý sulfatynyň önümçiligini ýola goýmak mümkinçiliklerini öwrenmegi teklip etdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz biziň umumy hasabymyzda eýýäm amala aşyrylan iri energetika taslamasynyň — Türkmenistan — Özbegistan — Gazagystan — Hytaý gaz geçirijisiniň taslamasynyň bardygyny aýdyp, özbek hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikde, energiýa serişdeleriniň iberilişini artdyrmak we olaryň üstaşyr ugurlaryny giňeltmek mümkinçiliklerine seretmäge taýýardygyny belledi. 

                                                                   

Ulag ulgamy Türkmenistan bilen Özbegistanyň hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugrudyr. Iki ýurduň arasynda şu ýylyň 5 aýynda demir ýol ulagy boýunça ýük dolanyşygy 15 müňden gowrak wagon birligine, awtoulaglar boýunça bolsa 17 müňden gowrak birlige deň boldy. Ýurtlarymyzyň tagallalarynyň baş maksada — kuwwatly we döwrebap düzümi döretmek maksadyna gönükdiriljekdigine ynam bildirildi. Bu düzüm Merkezi Aziýanyň, Ýewropanyň, Ýakyn Gündogaryň ulag ulgamlarynyň birleşdirilmegini üpjün edip biler. Hususan-da, ýurdumyz Özbegistan — Türkmenistan — Hazar deňzi we ondan aňryk Gara deňziň portlarynyň üsti bilen Ýewropa çykalgasy bolan ulag ugruny ösdürmek boýunça bilelikdäki işlere taýýardyr. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Özbegistan — Türkmenistan — Eýran — Oman — Katar ulag geçelgesiniň taslamasyna gatnaşyjy ýurtlaryň ulag ministrleriniň duşuşygyny guramak başlangyjyny öňe sürdi. 

                                                                   

Gepleşikleriň dowamynda medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlyk baradaky meselä deglip geçildi. Şunuň bilen baglylykda, Aşgabadyň merkezinde gurluşygy tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýan “Daşkent” seýilgähiniň açylyşy çuňňur manyly, möhüm waka bolar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu ýyl Daşoguzda türkmen-özbek döredijilik festiwalyny geçirmegi teklip edip, iki ýurduň arasyndaky ynsanperwer gatnaşyklaryň, ozalkysy ýaly, Türkmenistanda giň goldawa eýe boljakdygyny aýtdy. 

                                                                   

Gepleşikleriň jemleri boýunça strategik häsiýete eýe bolan döwletara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de okgunly ösdürilmegine ýardam berjek resminamalaryň uly toplumyna gol çekildi. Şolaryň hatarynda «Türkmenhimiýa» döwlet konserni bilen Özbegistan Respublikasynyň «Uzkimýosanoat» paýdarlar jemgyýetiniň arasynda «Maryazot» önümçilik birleşiginde (Türkmenistan) abatlaýyş-dikeldiş işlerini geçirmek hakynda Çarçuwaly ylalaşyk we «Türkmenhimiýa» döwlet konserni bilen Özbegistan Respublikasynyň «Uzkimýosanoat» paýdarlar jemgyýetiniň arasynda strategik arkalaşygy we söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmek hakynda Ylalaşyk; Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen Özbegistan Respublikasynyň Döwlet gümrük komitetiniň arasynda özara söwdada Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň gümrük serhetlerinden geçirilýän harytlar barada maglumatlary alyşmak hakynda Teswirnama hem-de geçirilýän harytlar we ulag serişdeleri baradaky deslapky maglumatlary alyşmagyň Tehniki şertleri, Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi bilen Özbegistan Respublikasynyň Ylymlar akademiýasynyň Teýmirleriň taryhy Döwlet muzeýiniň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama; Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi bilen Özbegistan Respublikasynyň Ulag ministrliginiň arasynda ulag-üstaşyr hyzmatdaşlygy ösdürmek hakynda Ylalaşyk; Demir ýol ulaglary pudagynda mundan beýläk-de hyzmatdaşlygy berkitmek hakynda «Türkmendemirýollary» agentligi bilen «Узбекистон темир йуллари» paýdarlar birleşiginiň arasynda Ähtnama; Türkmenistanyň Adalat ministrligi bilen Özbegistan Respublikasynyň Ýustisiýa ministrliginiň arasynda 2022-2023-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň Maksatnamasy; Türkmenistanyň Hökümeti bilen Özbegistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk babatda 2022 — 2024-nji ýyllar üçin Maksatnama we Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilen Özbegistan Respublikasynyň Innowasiýa ösüşi ministrliginiň arasynda başlangyç ylmy-barlag taslamalary boýunça bilelikdäki bäsleşigi geçirmek hakynda Ylalaşyk; Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň arasynda 2023-2024-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlyk etmegiň Maksatnamasy hem-de Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Merkezi Aziýa halkara institutynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşyk; Türkmenistanyň Hökümeti bilen Özbegistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda syýahatçylyk babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşyk; Türkmenistanyň Hökümeti bilen Özbegistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Amyderýanyň suw serişdelerini dolandyrmak, goramak we rejeli peýdalanmak hakynda Ylalaşyk; Türkmen-özbek serhetýaka söwda zolagyny — Söwda merkezini döretmek we onuň işini düzgünleşdirmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Özbegistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Ylalaşygy amala aşyrmak boýunça çäreleriň Meýilnamasy (Ýol kartasy); Türkmenistanyň Hökümeti bilen Özbegistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda 2022 — 2025-nji ýyllar üçin söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy we senagat kooperasiýasyny ösdürmegiň Maksatnamasy bar. 

                                                                   

Ýygnananlaryň el çarpyşmalary astynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. 

                                                                   

Goňşy ýurtlaryň netijeli gatnaşyklary köpugurly esasda ösdürmäge bolan gyzyklanmalary 13-nji iýulda Buharada geçirilen birinji Türkmen-özbek sebitara forumynda, Işewürlik geňeşiniň nobatdaky mejlisinde, birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, döwlet, hususy düzümleriň wekilleriniň gatnaşmagynda guralan duşuşyklarda tassyklanyldy. Söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň bar bolan ägirt uly kuwwatynyň durmuşa geçirilmegine gönükdirilen ikitaraplaýyn resminamalara gol çekilmegi duşuşyklaryň anyk netijelerine öwrüldi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň goňşy ýurda şu gezekki döwlet saparynyň barşynda Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi bilen Özbegistan Respublikasynyň Tokaý hojalygy boýunça döwlet komitetiniň arasynda tokaý hojalygy babatda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünişmek hakynda Ähtnama, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi bilen Özbegistan Respublikasynyň Ýaşlaryň işleri boýunça agentliginiň arasynda ýaşlar syýasaty babatda özara düşünişmek hakynda Ähtnama, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen Özbegistanyň Milli teleradiokompaniýasynyň arasynda teleradioýaýlymlar ulgamyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmek boýunça 2022-2023-nji ýyllar üçin çäreleriň Meýilnamasyna gol çekildi. 

                                                                   

Şunuň bilen birlikde, iki ýurduň telekeçilik düzümleriniň arasynda mebel toplumynyň, konditer, himiýa hem-de oba hojalyk önümleriniň eksporty we importy barada birnäçe şertnamalara gol çekildi. Şeýle-de Türkmenistanda awtomobil önümçiligi boýunça kärhananyň taslamasyny düzmek hem-de Özbegistanda gurluşyk işlerini amala aşyrmak barada ylalaşyklar gazanyldy. Umuman, dostlukly döwletleriň işewür toparlarynyň arasynda baglaşylan ylalaşyklaryň möçberi ABŞ-nyň 450 million dollaryndan gowrak boldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Özbegistanyň Prezidentiniň döwletara gatnaşyklary pugtalandyrmakda bitiren ägirt uly hyzmatyny, Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga berýän yzygiderli ünsüni aýratyn nygtap, dostlukly ýurduň döwlet Baştutanyny özi üçin islendik amatly wagtda resmi sapar bilen Türkmenistana gelmäge çagyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz “Kuksaroý” döwlet kabulhanasynyň çäginde ýerleşýän Hormatly myhmanlar seýilgähinde nahal oturtdy. Bu ajaýyp seýilgähde Gahryman Arkadagymyzyň Özbegistana amala aşyran saparynyň barşynda eken bag nahaly eýýäm boý alyp otyr. Bu ajaýyp däp iki doganlyk döwletiň halklarynyň arasyndaky dostlugyň we hoşniýetli goňşuçylygyň ýene-de bir nyşanydyr. 

                                                                   

15-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasyna döwlet saparynyň çäklerinde ýurduň Oliý Majlisiniň Senatynyň Başlygy Tanzila Narbaýewa bilen duşuşdy. Duşuşygyň dowamynda kanun çykaryjy edaralaryň ugry boýunça ýakyndan, başlangyçly özara gatnaşyklaryň türkmen-özbek hyzmatdaşlygyny toplumlaýyn ösdürmegiň möhüm ugrudygy bellenildi. Bu işde Türkmenistanda we Özbegistanda döredilen parlamentara Dostluk toparlary ähmiýetli orun eýeleýär. 

                                                                   

Şol gün hormatly Prezidentimiz Samarkant şäherine geldi hem-de bu ýerde Prezident Şawkat Mirziýoýew bilen bilelikde Özbegistan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti Yslam Karimowyň aramgähine bardy. Döwlet Baştutanlary Özbegistanyň görnükli döwlet we syýasy işgärini hem-de türkmen-özbek dost-doganlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine ägirt uly goşant goşan şahsyýeti hatyralap, onuň aramgähine gül desselerini goýdular. 

                                                                   

Döwlet Baştutanlary Samarkandyň taryhy-medeni toplumynyň ýadygärliklerini, hususan-da, XV asyryň birinji ýarymynda bina edilen Ulugbegiň obserwatoriýasyny, Teýmiriň aramgähini (Gur-Emir), üç medresäni — Ulugbek, Şerdor hem-de Tilla-Kori medreselerini özünde jemleýän Registan meýdançasyny synladylar. 

                                                                   

Ýokary derejeli myhmanlary kabul ediş merkezinde Türkmenistanyň Prezidentiniň hormatyna özbek tarapynyň adyndan resmi günortanlyk nahary berildi. Onuň dowamynda Özbegistan Respublikasynyň sungat ussatlarynyň çykyşy boldy. 

                                                                   

Soňra Prezidentler Serdar Berdimuhamedow we Şawkat Mirziýoýew Samarkandyň Halkara howa menziline tarap ugradylar. Döwlet Baştutanlary ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň netijelerine çuňňur kanagatlanma bildirip, Türkmenistanyň we Özbegistanyň dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna berk ygrarlydyklaryny, taraplaryň özara bähbitlilik, deňhukuklylyk we strategik esasda giň gerimli hyzmatdaşlygy ösdürmäge meýillidiklerini tassykladylar. 

                                                                   

 Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow uçarda Watanymyza ugrady. 

                                                                   

11-nji iýulda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň Beýik Millet Mejlisiniň Başlygy Mustafa Şentopyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Onuň dowamynda parlamentara gatnaşyklary giňeltmegiň dürli ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Şeýle-de şol gün hajy Arkadagymyz döwlet Baştutanymyzyň adyndan Ýaponiýanyň ozalky Premýer-ministri Sindzo Abeniň ýagty ýadygärligine bagyşlap, gurbanlyk sadakasyny berdi. “Arkadag” myhmanhanasynda geçirilen çärä Hökümet agzalary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, Türkmenistanda işleýän diplomatik missiýalaryň, halkara guramalaryň wekilleri gatnaşdylar. 

                                                                   

Hajy Arkadagymyz sadaka gatnaşyjylaryň öňünde çykyş edip, Sindzo Abeniň Ýaponiýanyň Hökümetiniň Baştutany bolmak bilen, tutuş ömrüni öz ýurdunyň bähbidine gulluk etmäge bagyşlandygyny, dünýäniň dürli döwletleri we iri halkara guramalar bilen durnukly, özara bähbitli gatnaşyklary saklandygyny, Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine we pugtalandyrylmagyna uly goşant goşandygyny belledi. 

                                                                   

Ýaponiýanyň görnükli döwlet hem-de syýasy işgäri bilen birnäçe gezek duşuşan Gahryman Arkadagymyz onuň belent adamkärçilik häsiýetlerini nygtady. Ýygnananlar bir minutlyk dymyşlyk bilen Sindzo Abeni hatyraladylar. Soňra tebärek çykylyp, hormatly Prezidentimiziň adyndan gurbanlyk sadakasy berildi. 

                                                                   

Hajy Arkadagymyz Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň ýolbaşçylaryna hem-de wekillerine Sindzo Abeniň aradan çykmagy zerarly duýgudaşlyk bildirdi we tutuş ýapon halky üçin şu agyr günde medet beriji sözlerini aýdyp, Ýaponiýanyň ilçisine Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan Imperator Naruhito, dostlukly ýurduň Premýer-ministri Fumio Kisida çuňňur gynanç sözlerini ýetirmegi haýyş etdi. 

                                                                   

Milli Geňeşiň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň sanly ulgam arkaly geçirilen on dokuzynjy maslahatynda kanunlaryň taslamalaryna, hususan-da, «Elektron hökümet hakynda» hem-de «Itçilik we kinologiýa işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunlarynyň taslamalaryna, birnäçe beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň taslamalaryna garaldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna hem-de ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanylan resminamalar biragyzdan makullanyldy we kabul edildi. 

                                                                   

Mahlasy, geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň döwletimiziň we jemgyýetimiziň ösdürilmegine, dünýäniň ýurtlary hem-de halklary bilen dostlukly gatnaşyklaryň giňeldilmegine gönükdirilen parahatçylyk söýüjilikli, döredijilikli syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylýandygyny nobatdaky gezek aýdyňlygy bilen açyp görkezdi. 

                                                                                                           

(TDH).

18.07.2022
Dirilik çeşmesiniň gözbaşynda

Diýarymyzyň merdana halkyny ýokary hilli arassa agyz suwy bilen ygtybarly üpjün etmek hormatly Prezidentimiziň ynsanperwer syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň öň hatarynda durýar. Bu hakykata Balkan welaýatynda amala aşyrylan işleriň mysalynda-da aýdyň göz ýetirmek bolýar.  

                                                                   

Mukaddes ýurt Garaşsyzlygymyzyň soňky on bäş ýyldan gowrak wagtynyň dowamynda günbatar sebitiň Esenguly etrabynda, Türkmenbaşy şäherinde hem-de «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda, Bereket etrabynda we beýleki ilatly ýerlerinde amala aşyrylan işler özüniň döwrebaplygy, şu günüň ösen talaplaryna doly laýyk gelýänligi bilen tapawutlanýar. Ýurdumyzyň beýik ösüşlerine mynasyp goşant goşýan sebitiň ýaşaýjylary hemişe bolşy ýaly, «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda hem arassa agyz suwy bilen ýeterlik möçberde üpjün edilýär. Bu işi talabalaýyk alyp barmakda «Balkanwelaýatagyzsuw» birleşiginiň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky her gije-gündizde 35 müň kub metre, Gyýanlydaky 50 müň kub metre, Ekerem şäherçesindäki 5 müň kub metre barabar deňiz suwuny süýjediji desgalarynyň, Bereket şäherindäki suw ýygnap paýlaýjy desgalar gullugynyň hünärmenleri yhlasly zähmet çekýärler.  

                                                                   

Aslynda, ýurdumyzda ilaty arassa agyz suwy we edara-kärhanalary önümçilige niýetlenen suw bilen ýeterlik derejede üpjün etmek hemişe üns merkezinde saklanýar. Hut şonuň üçin hem suw üpjünçiligi bilen bagly dürli desgalaryň, şol sanda suwy arassalamak we öndürmek boýunça kärhanalaryňdyr ulgamlaryň, suw süýjediji kuwwatlyklaryň gurluşygy «Türkmenistanyň ilatly ýerlerini arassa agyz suwy bilen üpjün etmegiň Baş maksatnamasynyň», şeýle hem durmuş-ykdysady ösüş boýunça pudaklaýyn we sebitleýin meýilnamalaryň hemişe wajyp ugry bolmagynda galýar. Döwlet derejesinde kabul edilen «Balkan welaýatynyň Bereket şäherini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek hakyndaky» taryhy Karara laýyklykda, mundan birnäçe ýyl öň «Bereketsuwýygnappaýlaýjy» desgalar gullugynyň her biriniň göwrümi 1 million kub metre deň bolan 1-nji we 2-nji suw göterijileriniň durkunyň täzelenmegi sebitiň ýaşaýjylarynyň agyz suwy bilen üpjünçiligini has-da gowulandyrmakda möhüm ähmiýetli waka boldy. Häzirki wagtda dünýäniň iň bir kämil hem-de kuwwatly enjamlary bilen üpjün edilen «Bereketsuwýygnappaýlaýjy» kärhanasy her gije-gündiziň dowamynda ýörite turbageçirijiler arkaly Bereket şäherine we onuň degişli obalaryna 20 müň kub metre, welaýat merkezi Balkanabat şäherine bolsa 100 müň kub metre barabar arassa agyz suwuny berip bilýär. 

                                                                   

Bu öňdebaryjy desgalar gullugynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda öndürijilikli zähmet çekilýär. Diňe şu ýylyň başyndan bäri Garagum derýasyndan alnyp we arassalanyp, Balkanabat, Türkmenbaşy, Hazar şäherlerine, Bereket we Türkmenbaşy etraplaryna, şeýle-de ýol ugurlaryndaky ilatly nokatlara ýetirilen suwuň möçberi ýüzlerçe müň kub metre ýetýär. 

                                                                   

— Kärhanamyzyň hünärmenleriniň tutanýerliligi bilen amala aşyrylan möhüm işler ýurdumyzyň senagat taýdan has ösen künjeginiň ilatynyň agyz suwuna bolan islegini ygtybarly üpjün edýär. Gullugymyz boýunça gazanylýan üstünlikleriň her birinde 1-nji suw göteriji desganyň maşinisti Perhat Geldimyradowyň, suw arassalaýjy desganyň hünärmeni Ýazgeldi Baýramdurdyýewiň, barlaghana bölüminiň hünärmeni Toýbibi Garajaýewanyň, 2-nji suw göteriji desganyň maşinisti Agöýli Amangylyjowyň, lagym sorujy bölümiň maşinisti Baýrammämmet Baýrammämmedowyň mynasyp goşantlary bar. Netijede, «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň geçen döwründe sarp edijilere ugradan agyz suwumyzyň umumy möçberi on million kub metre golaýlaýar. Hünärmenlerimiziň her biri dirilik çeşmesiniň gözbaşynda halal zähmet çekmäge döredýän giň mümkinçilikleri üçin hormatly Prezidentimize alkyş aýdýarlar — diýip, bu desgalar gullugynyň başlygy Ýusup Amanow gürrüň berýär. 

                                                                                                           

Hojaberdi BAÝRAMOW.

                       

«Türkmenistan».

18.07.2022