BÝUJET EDARALARYNYŇ BÝUJETDEN DAŞARY SERIŞDELERINI EMELE GETIRMEGIŇ MEÝILNAMALAŞDYRMAGYŇ TERTIBI
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET BÝUJETINIŇ TOPARLARA BÖLÜNIŞI
BÝUJETI TASSYKLAMAK HAKYNDA HER ÝYLKY KANUNLAR
TÜRKMENISTANYŇ BÝUJET KODEKSI
Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň harçlanylyşyna gözegçilik etmegiň tertibi
Ýerli býujetleriň serişdeleriniň hasabyna Türkmenistanyň Müftüsiniň müdiriýetine maliýe kömegini bermegiň Tertibi
Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdelerini baş paýlaýjylaryň, paýlaýjylaryň we alyjylaryň harytlar, hyzmatlar we ýerine ýetirilen işler üçin çykdajylarynyň töleglerini geçirmegiň tertibi
Býujet edaralarynyň býujetden daşary serişdelerini emele getirmegiň, meýilnamalaşdyrmagyň, harçlamagyň, hasaba almagyň we olar boýunça hasabatlylygy alyp barmagyň TERTIBI