ESASY SERIŞDELERE KABUL ETMEKLIGIŇ MÖÇBERI
BUHGALTERÇILIK HASABA ALNYŞY WE MALIÝE HASABATLYLYGY HAKYNDA TÜRKMENISTANYŇ KANUNY
DÖWLET BÝUJET EDARALARY ÜÇIN MALIÝE HASABATLYLYGYŇ MILLI STANDARTY
TÄJIRÇILIK KÄRHANALARY ÜÇIN MALIÝE HASABATLYLYGYNYŇ MILLI STANDARTY
MALIÝE HASABATLYLYGYNY DÜZMEGIŇ WE BERMEGIŇ KONSEPSIÝASY
ILKINJI HASABA ALYŞ RESMINAMALARYŇ GÖRNÜŞLERI
USULYÝET MASLAHATLARY
BUHGALTERÇILIK HASABA ALNYŞYNYŇ HASAPLARYNYŇ MYSALY MEÝILNAMASY
GAÝTADAN NYRH KESMEK HAKYNDAKY TERTIBI
ULANYŞ TUTUMLARYNYŇ AŇRYÇÄK MÖÇBERLERI
MALIÝE HASABATLYLYGYNYŇ MILLI STANDARTLARYNA GEÇMEK BARADA - 2014
DÖWLET BÝUJET EDARALARYŇ MYSALY HASABA ALYŞ SYÝASATY
YNANÇ HATYNY BERMEK BOÝUNÇA GÖZÜKDIRIJI
MALIÝE HASABATLYLYGYNYŇ HALKARA STANDARTLARYNA GEÇMEK BOÝUNÇA IŞ MEÝILNAMASY
BUHGALTERÇILIK HASABA ALNYŞYNYŇ HASAPLARYNYŇ IŞ MEÝILNAMASYNY DÜZMEK BOÝUNÇA GÖZÜKDIRIJI
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET MALIÝE EDARALARYNYŇ ADMINISTRATIW HUKUK BOZULMALARY BARADA IŞLERE SERETMEGIŇ TERTIBI
HASABA ALYŞ SYÝASATYNY EMELE GETIRMEK BOÝUNÇA GÖZÜKDIRIJI
BUHGALTERÇILIK HASABA ALNYŞYNYŇ REGISTRLERINIŇ GÖRNÜŞLERINI ULANMAK BOÝUNÇA GOLLANMA
BUHGALTERÇILIK HASABA ALNYŞYNYŇ ŽURNAL-ORDER GÖRNÜŞINIŇ REGISTRLERI
DÖWLET BÝUJET EDARALARY ÜÇIN BUHGALTERÇILIK HASABA ALNYŞYNYŇ MEMORIAL-ORDER GÖRNÜŞINIŇ REGISTRLERI
KIÇI WE ORTA TELEKEÇILIK KÄRHANALARY ÜÇIN MALIÝE HASABATLYLYGYNYŇ MILLI STANDARTY
MYSALY MALIÝE HASABATLYLYGYNY DÜZMEK WE BERMEK BOÝUNÇA GÖZÜKDIRIJI
GIRDEJILERI WE ÇYKDAJYLARY EMELE GETIRMEK BOÝUNÇA USULÝET MASLAHATLAR
Ulanyş tutumy-2022
Ulanyş tutumy boýunça usulyýet haty 12Min-2727