Türkmenistanyň Zähmet kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА ТУРКМЕНИСТАНА
ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТЕ, ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ И ЦИФРОВЫХ УСЛУГАХ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ КОДЕКСА ТУРКМЕНИСТАНА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
О ПРЕДПРИЯТИХ
О РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИИ И ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУРАХ
Döwlet emläginiň bäsleşikli söwdada (auksionda) satylmagynyň Tertibini tassyklamak barada
Erkin ykdysady zolaklar hakynda
Kärhanalar hakynda
Döwlet emlägini bäsleşik esasynda ynançly dolandyrmaga bermegiň Tertibi
Döwlet emlägini ynançly dolandyrmaga göni (salgyly) bermegiň düzgünlerini tassyklamak hakynda
Döwlet emlägini bäsleşik esasynda ynançly dolandyrmaga bermek hakynda şertnamanyň mysaly görnüşi
Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda (rejelenen görnüşi)
Telekeçilik işi hakynda
Eýeçilik hakynda
Uglewodorod serişdeleri hakynda
Döwlet emlägini ynançly dolandyrmaga göni (salgyly) bermek hakynda şertnamanyň mysaly görnüşi
Döwlet hyzmatlaryň ýeke-täk sanawy (reýestri) hakynda Dügünnamasy
Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda
Buhgalterçilik hasaba alnyş we maliýe hasabatlylygy hakynda