«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
Ministrligiň esasy wezipeleri:

 • Döwletiň ykdysady syýasatyny, durmuş-ykdysady ösüşiň strategiýasyny we esasy ugurlaryny, şol sanda makroykdysady durnuklylygy gazanmagyň, durnukly ykdysady ösüşi we ilatyň hal- ýagdaýyny ýokarlandyrmak üçin şertleri döretmegiň usullaryny we serişdelerini işläp taýýarlamak;

 • ykdysadyýeti döwlet tarapyndan dolandyrmak, durmuş-ykdysady ösüşiň meýilnamalaryny düzmek, ýurdy ösdürmegiň ylmy taýdan esaslandyrylan konsepsiýalaryny, gysga we uzak möhletli meýilnamalaryny we maksatnamalaryny taýýarlamak;

 • Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşini seljermek we oňa baha bermek, ykdysadyýeti döwlet tarapyndan düzgünleşdirmegiň ýollaryny kämilleşdirmek;

 • döwlet maliýe ulgamyny guramak we dolandyrmak;

 • ykdysady, maliýe, salgyt-býujet, maýa goýum, nyrh, durmuş we sebit syýasatyny, maliýe bazarlaryny ösdürmek, ätiýaçlandyryş we auditorlyk işlerini, jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça iş babatda ýeke-täk döwlet syýasatyny işläp taýýarlamak we durmuşa geçirmek;

 • Türkmenistanyň býujet ulgamyny kämilleşdirmek;

 • döwletiň, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň maliýe-ykdysady ýagdaýyny seljermek;

 • buhgalterçilik hasaba alnyşynyň we maliýe hasabatlarynyň usulyýetini üpjün etmek;

 • Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň taslamasyny işläp taýýarlamak we onuň netijeli hem-de wagtynda ýerine ýetirilmegini üpjün etmek;

 • döwletiň içerki bergisini dolandyrmak, oňa wagtynda hyzmat we gözegçilik etmek;

 • Durnuklaşdyryş gaznasynyň serişdelerini netijeli dolandyrmak;

 • salgytlaryň we ýygymlaryň Türkmenistanyň býujet ulgamyna doly we öz wagtynda geçirilmegine gözegçiligi amala aşyrmak;

 • döwletiň maýa goýum syýasatyny işläp taýýarlamak we durmuşa geçirmek, içerki we daşarky, şol sanda göni daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek we olary peýdalanmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça çäreleri utgaşdyrmak;

 • maýa goýum serişdelerini peýdalanmakda ileri tutulýan ugurlary kesgitlemek;

 • döwlet emlägi boýunça ygtyýarly edilen döwlet edarasynyň wezipelerini amala aşyrmak, Türkmenistanyň döwlet eýeçiligi babatda döwletiň bähbitlerine wekilçilik etmek, emläk gatnaşyklary babatda döwlet syýasatyny alyp barmak;

 • ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz pudagyny ösdürmek, şol sanda kiçi we orta telekeçiligi goldamak boýunça döwlet syýasatyny amala aşyrmak;

 • senagat pudaklarynyň, agrosenagat toplumynyň, ulaglaryň we aragatnaşygyň, gurluşyk toplumynyň, ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygynyň, durmuş ulgamynyň, söwda we hyzmatlar ulgamynyň ösüşini döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek;

 • nyrhlary emele getirmek, nyrhlary we tarifleri döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek babatda döwlet syýasatyny işläp taýýarlamak we durmuşa geçirmek;

 • durmuş-ykdysady özgertmeler babatda döwlet syýasatyny alyp barmak;

 • beýleki döwletler bilen ykdysady gatnaşyklary bellenen tertipde ýola goýmak we ikitaraplaýyn döwletara toparlarynyň işine gatnaşmak;

 • ýuridik şahslary we maýa goýum taslamalaryny döwlet tarapyndan bellige almak;

 • ygtyýarnama gözegçiligi edarasynyň wezipesini amala aşyrmak, ygtyýalylandyryjy edaralaryň işini utgaşdyrmagy üpjün etmek;

 • ygtyýarlylandyrmak babatynda döwlet tarapyndan düzgünleşdirmegi kämilleşdirmek barada teklipleri işläp taýýarlamak;

 • intellektual eýeçilik babatda döwlet syýasatyny amala aşyrmak;

 • býujet serişdeleriniň peýdalanylyşyna, döwlet kärhanalarynda, edaralarynda we guramalarynda maliýe serişdeleriniň hem-de haryt-maddy gymmatlyklaryň abat saklanylyşyna, buhgalterçilik hasaba alnyşyny we maliýe hasabatlaryny ýöretmek baradaky kadalaryň berjaý edilişine, eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, kärhanalarda, edaralarda we guramalarda döwletiň maliýe-ykdysady bähbitleriniň üpjün edilişine döwlet maliýe gözegçiligini amala aşyrmak;

 • Türkmenistanyň ykdysady ösüşine geçirilýän seljermeleriň esasynda ykdysady ylmy çaklamalary işläp taýýarlamak;

 • dünýä ykdysadyýetiniň ösüşiniň halkara tejribesini öwrenmek we milli ykdysadyýeti düzgünleşdirmegiň mehanizmlerini işläp taýýarlamak;

 • ykdysadyýetiň häzirki ýagdaýy we ykdysady ösüşiň geljegi boýunça ylmy-seljeriş maglumatlaryny taýýarlamak;

 • Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşini döwlet tarapyndan düzgünleşdirmegiň usulyýet esaslaryny kämilleşdirmek;

 • Türkmenistanyň daşary ykdysady işi babatynda dürli ylmy-barlag, ylmy-maglumat, seljeriş we konsalting işlerini ýerine ýetirmek;

 • ykdysadyýetiň pudaklary boýunça eksport mümkinçiligini ýokarlandyrmak barada teklipleri işläp taýýarlamak;

 • halkara bazarlaryndaky ýagdaýy öwrenmek;

 • önümleriň we hyzmatlaryň dürli görnüşleriniň nyrhlarynyň emele getirilişini öwrenmek;

 • harytlaryň, önümleriň we hyzmatlaryň dünýä bahalaryny çaklamak bolup durýar.