«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
SÖWDA EDARALARYNA ÝERLENMÄGE BERILEN EMLÄKLERIŇ SANAWY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2002-nji ýylyň 23-nji awgustynda çykaran 5879 belgili kararyna laýyklykda gaýtadan işlenip taýýarlanan, Türkmenistanyň Maliýe ministriniň 2012-nji ýylyň 11-nji iýunyndaky 62-Ö belgili buýrugy bilen tassyklanan we Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2012-nji ýylyň 23-nji iýulynda 658 san bilen bellige alnan, "Bahasy tölenilmän elden alnan, eýesiz galan hökmünde we miras almak hukugy boýunça döwlete geçen emlägi, şeýle hem miras almalylar ýok hökmünde gazna geçen emlägi we genji-hazynalary hasaba almagyň, olara nyrh kesmegiň, olary saklamagyň hem-de ýerlemegiň tertibi hakynda" Gollanma boýunça söwda edralaryna ýerlenmäge berilen emläkleriň Sanawy

T/b Welaýat Telefon belgisi Senesi
1 Aşgabat şäheri (99312) 94-22-01 03.2020ý.
2 Ahal welaýaty (99312) 92-01-39 03.2020ý.
3 Balkan welaýaty (800222) 20-0-73 03.2020ý.
4 Daşoguz welaýaty (800322) 90-9-57 03.2020ý.
5 Lebap welaýaty (800422) 60-0-36 03.2020ý.
6 Mary welaýaty (800522) 71-5-81 03.2020ý.