«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
2021-nji ýyldaky tapgyryna gatnaşjak döwlete dahylsyz taraplaryň arasyndan dalaşgär seçip almak üçin söhbetdeşligi yglan edýär

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Germaniýa Federatiw
Respublikasynyň Ykdysadyýet
we energetika federal ministrligi bilen bilelikde
ýurdumyzyň dolandyryş işgärleriniň hünärini ýokarlandyrmak boýunça okuw
çäreleriniň 2021-nj
i ýyldaky tapgyryna gatnaşjak döwlete dahylsyz
taraplaryň arasyndan dalaşgär seçip almak üçin söhbetdeşligi ygla
n edýär

 

Söhbetdeşligiň geçirilýän wagty 2021-nji ýylyň 21-23-nji apreli aralygynda. Okuwa diňleýjiler söhbetdeşlik esasynda kabul edilýär.

Türkmen hem-de german telekeçileriň arasynda ikitaraplaýyn söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen meýilnamalary taýýarlan dalaşgärlere 2021-nji ýylyň dowamynda wideo aragatnaşyk arkaly geçiriljek okuwlara gatnaşmak we 2022-nji ýylda Germaniýa Federatiw Respublikasynda 1 hepdelik tejribe geçmek (dünýäde dörän ýagdaý zerarly girizilen çäklendirmeler aýrylan ýagdaýynda) mümkinçiligi döredilýär. Dalaşgärler nemes, iňlis ýa-da rus dilleriniň haýsy hem bolsa birini ýeterlik derejede bilmelidirler.

Söhbetdeşliklere gatnaşmaga isleg bildirýänler 2021-nji ýylyň 16-njy apreline çenli zerur resminamalary Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligine tabşyrmaly.

Dalaşgärlere bildirilýän esasy talaplar:

Ýokary bilimli bolmaly.

Telekeçi ýuridiki şahslaryň ýolbaşçysy, düzüm birliginiň ýolbaşçysy ýa-da hususy telekeçi bolmaly (Aşgabat ş. we welaýatlar).

Dalaşgäriň azyndan 2 (iki) ýyl iş tejribesi bolmaly.

Goşmaça maglumatlary we doldurylmaly zerur resminamalaryň sanawyny www.fineconomic.gov.tm saýtynda görmek bolar.


Ähli soraglar boýunça aşakdaky telefon belgileri boýunça ýüz tutup bilersiňiz:

 (99312) 39 43 55, (99312) 39 45 72.

01 Datenschutzerkl_rung MP BMWi_RU.pdf

02 Teilnahmebedingungen RU.pdf

2 Kooperationsprojekt ru .docx

03 Einverst_ndniserkl_rung Foto RU.pdf

04 Einverst_ndniserkl_rung Alumni RU.pdf

Application Form _RU.pdf

Перечень документов.docx

Информация_Участие в Программе онлайн формат.docx