«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
Bütindünýä bankynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa sebiti boýunça Wise-prezidenti Anna Býerde bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi

Türkmenistan bilen Bütindünýä Bankynyň arasynda özara gyzyklanma bildirilýän maksatnamalar we taslamalar boýunça hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, 2021-nji ýylyň 12-nji aprelinde Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri bilen Bütindünýä Bankynyň Toparynyň we Halkara Pul Gaznasynyň her ýylda geçirilýän ýazky maslahatlarynyň çäklerindäki Bütindünýä bankynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa sebiti boýunça Wise-prezidenti Anna Býerdeniň arasynda göni wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda Türkmenistan bilen Bütindünýä bankynyň arasynda amala aşyrylýan we meýilleşdirilýän birnäçe taslamalary taýýarlamak, şol sanda karzlaşdyrmak bilen bagly taslamalar boýunça alnyp barylýan işler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Bütindünýä Bankynyň wekilleri tarapyndan bu amala aşyrylýan işlerde ministrligiň goşandyna uly baha berildi we hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de işjeňleşdiriljekdigi nygtaldy.

Mundan başga-da, Bankyň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin direktory hem-de Türkmenistan boýunça dolandyryjysy wezipelerine täze belleniljek wekilleri bilen tanyşdyryldy.

Duşuşygyň ahyrynda Mähriban Watanymyzyň halkara giňişliginde abraý-mertebesiniň belende galmagynda ägirt uly işleri amala aşyrýan Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, alyp barýan il-ýurt bähbitli umumyadamzat ähmiýetli belent tutumly işleriniň mundan beýlägem rowaç almagy arzuw edildi.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi