«Туркменистан – Родина мира и доверия»
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
Ýewropa ykdysady Komissiýasynyň Durnukly ösüş boýunça sebitleýin Forumy

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde, 2021-nji ýylyň 17-nji martynda sanly wideo aragatnaşyk arkaly Birleşen Milletler Guramasynyň (BMG) Ýewropa ykdysady Komissiýasynyň Durnukly ösüş boýunça sebitleýin Forumy geçirildi.

Bu Foruma Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarow, Döwlet maliýesini jemleýji we ykdysady syýasaty müdirliginiň başlygy G.Romanowa we Strategik we durnukly ösüş müdirliginiň başlygynyň orunbasary O.Aşyrow dagy gatnaşdylar.

Forumyň maksady 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Gün tertibi boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady Komissiýasynyň Durnukly ösüş boýunça sebitleýin edilen işleri we bu ugurda gazanan üstünlikleriniň meselelerine bagyşlandy.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarow Forumda çykyş edip, Hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän parasatly syýasatlarynyň netijesinde, ministrlik tarapyndan Durnukly Ösüş Maksatlarynyň Türkmenistanda ornaşdyrylmagy boýunça uly ähmiýetli işleriň alnyp barylýandygyny, durnukly ösüş maksatlaryny millileşdirmegiň dowamynda Durnukly Ösüş Maksatlarynyň Türkmenistanyň ösüşini has ýokary derejede häsiýetlendirýän we ileri tutulýan ugurlary görkezýän maksatlary, wezipeleri we görkezijileri kesgitlenendigi we ylalaşylandygy barada beýan etdi. Şeýle hem, Durnukly ösüş maksatlaryny millileşdirmek boýunça geçirilen işleriň jemleri boýunça 17 maksatdan, 136 wezipeden we 180 indikatordan durýan millileşdirilen sanawy tassyklananlygy barada aýdyp geçdi. Şunuň bilen baglylykda, 2019-njy ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we durmuş geňeşiniň howandarlygynda geçirilen Ýokary derejeli syýasy Forumynda Birleşen Milletler Guramasynyň Durnukly Ösüş Maksatlarynyň ýurdumyzda amala aşyrylmagy boýunça Türkmenistanyň Meýletin Milli Synynyň bu Guramanyň agza ýurtlarynyň dykgatyna ýetirildi. Meýletin Milli Syny taýýarlamak boýunça geçirilen işiniň Türkmenistanda gazanylan ösüşine baha bermäge, Durnukly Ösüş Maksatlaryny durmuşa ornaşdyrmak boýunça geljekki çäreleri bellemäge mümkinçilik berendigi barada hem aýratyn nygtady. Duşuşygyň dowamynda häzirki wagtda dowam edýän global pandemiýa sebäpli emele gelen ýagdaý bilen baglanyşykly dünýäde ykdysady çökgünligiň bolup geçýändigi barada bellenip geçildi. Şeýle hem, global pandemiýanyň ýüze çykan pursatyndan başlap, ýurdumyzyň Hökümeti global pandemiýanyň ykdysadyýetiň önümçilik sektorlaryna täsirini peseltmek, iş ýerlerini saklap galmak we döwletimiziň raýatlaryny goramak boýunça işjeň çäreleri görülýändigi barada Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarow belläp geçdi.

Şunuň bilen baglylykda, Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady Komissiýasynyň Durnukly ösüş boýunça sebitleýin Forumyna gatnaşýan wekilleriň arasynda sorag-jogap geçirildi we geljekde garaşylýan netijeler barada özara pikir alşyldy. Şeýle hem, bu foruma gatnaşýan wekilleriň işlerinde üstünlik arzuw edilip duşuşyk jemlendi.

Foruma gatnaşyjylar tarapyndan mähriban Watanymyzyň halkara derejesinde abraý-mertebesiniň belende galmagynda ägirt uly işleri amala aşyrýan Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, alyp barýan il-ýurt bähbitli umumyadamzat ähmiýetli belent tutumly işleriniň mundan beýlägem rowana ýollarda rowaç almagy arzuw edildi.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi