«Туркменистан – Родина мира и доверия»
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
«Case New Holland (CNH)» amerikan kompaniýasynyň işewür direktory Stýuart Kempbel bilen iş maslahaty geçirildi

«Case New Holland (CNH)» amerikan kompaniýasynyň Kawkaz, Günorta we Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça işewür direktory Stýuart Kempbel bilen ýurdumyzyň hususy ulgamynyň wekilleriniň arasynda hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmak barada sanly göni wideoaragatnaşyk arkaly 2021-nji ýylyň 18-nji martynda geçirilen iş maslahatyna Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda gatnaşyldy.

Iş maslahatyna Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarow, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy R.Jepbarow, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy D.Hudaýberdiýew hem-de Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň wekilleri gatnaşdylar.

Şeýle hem, «Case New Holland (CNH)» amerikan kompaniýasynyň Kawkaz, Günorta we Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça işewür direktory Stýuart Kempbel bilen bir hatarda geçirilen iş maslahaty bilen bagly kompaniýanyň degişli hyzmatdaşlary we wekilleri gatnaşdylar.

Wideoşekilli iş maslahatynyň maksady bu kompaniýa bilen ýurdumyzyň hususy ulgamynyň wekilleriniň arasynda hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmakdan ybarat boldy.

Wideoşekilli iş maslahatynyň ahyrynda ýurdumyzyň halkara giňişliginde abraý-mertebesiniň belende galmagynda, mähriban watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň artmagynda bimöçber işleri amala aşyrýan Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, alyp barýan il-ýurt bähbitli, umumyadamzat ähmiýetli tutumly işleriniň mundan beýlägem rowaç almagy arzuw edildi.Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi