Hemişe ter önümler

2018-nji ýylda welaýatymyzyň «Miwe» oba hojalyk senagat birleşiginiň täze ammarlarynyň açylyp, ulanylmaga berilmegi birleşikde alnyp barylýan işleriň gerimini we netijeliligini artdyrdy. Umumy sygymy 3 müň tonna bolan bu ammarlar gök we bakja önümlerini uzak wagtlap ter saklamaga mümkinçilik berýär.

Häzirki wagtda bu ammarlarda 2700 tonna önüm saklanylýar. Şonuň 2030 tonnasy ýeralmadyr. Şeýle hem 240 tonna käşir, 105 tonna sogan saklanylýar. Bulardan başga-da ammarlarda kelemiň, almanyň, sarymsagyň, şugundyryň birnäçe tonnasy bar.

Gök we bakja önümleri şertnama esasynda welaýatymyzyň dürli künjeklerindäki kärendeçilerden satyn alynýar. Soňra olar ýylyň dowamynda çagalar baglaryna, saglyk merkezlerine we harby bölümlere paýlanyp berilýär. Önümleri daşamakda birleşige hormatly Prezidentimiz tarapyndan sowgat berlen sowadyjyly ulaglardan peýdalanylýar.

Agageldi ITALMAZOW,

ýörite habarçymyz.