Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we oba hojalygy guramasynyň (FAO) Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin utgaşdyryjysy Wiorel Gutu bilen duşuşyk geçirildi

2021-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we oba hojalygy guramasynyň (FAO) Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin utgaşdyryjysy Wiorel Gutu bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň esasy maksady, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmakdan ybarat boldy.

Duşuşygyň başynda Wiorel Gutu, ýurdumyzda bellenilýän Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 26 ýyllygy mynasybetli gutlag sözlerini beýan etdi. Şeýle hem, soňky ýyllarda ýurdumyz bilen Guramanyň arasynda hyzmatdaşlygyň işjeň häsiýete eýe bolup durýandygyny belläp, ileri tutulýan ugurlary hem-de Gurama tarapyndan beýleki döwletler bilen amala aşyrylýan taslamalar barada aýdyp geçdi. Häzirki wagtda gol çekilmegi meýilleşdirilýän «FAO bilen Türkmenistanyň arasynda hyzmatdaşlyk babatda 2021-2025-nji ýyllarda Türkmenistan üçin hyzmatdaşlyk boýunça çarçuwaly Maksatnamasynda» ileri tutulýan ugurlaryň göz öňünde tutulandygyny hem-de onuň hyzmatdaşlygyň ösmegine uly itergi berjekdigini nygtady.

 Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow, myhman bilen mähirli salamlaşyp, türkmen tarapyndan duşuşyga gatnaşyjylar bilen tanyşdyrdy. Ýurdumyzyň bu Gurama bilen oba hojalygyň dürli meseleleri babatynda işjeň hyzmatdaşlygynyň alnyp barylýandgyny aýdyp, häzirki wagtda Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrlginiň benefisiar bolmagynda agzalan Maksatnamasynyň işlenip taýýarlanylmagy we gol çekilmegi hyzmatdaşlygyň wajyp tapgyrlarynyň biri bolup durýandygyny belledi.

Duşuşygyň dowamynda bu Guramanyň ýurdumyzda wekilhanasynyň açylmagy bilen baglylykda özara pikir alşyldy we bu ugurda «Türkmenistanyň Hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we oba hojalyk guramasynyň (FAO) arasynda FAO-nyň wekilhanasyny açmak we tehniki kömegini bermek hakynda Ylalaşygynyň» taslamasynyň üstünde işlenilýändigi bellenip geçildi. Şeýle hem, myhman bu wekilhananyň açylmagy bilen bagly Türkmen Hökümeti tarapyndan degişli resminamalar boýunça bellikleriň we teklipleriň iberilmegine garaşylýandygyny aýtdy. Bu resminamalaryň taslamasynda wekilhanany açmak bilen bagly, beýleki döwletlerde adaty bolşy ýaly, ýurdumyz tarapyndan bölekleýin maliýeleşdirme we wekilhanany ýerleşdirmek üçin jaý bilen üpjün etmek meseleleriniň hem bardygyny aýtdy. Mundan başga-da, Gurama tarapyndan geljekki ýyllarda balyk hojalygy babatynda tehniki kömegini bermäge hem, türkmen tarapyndan ýüz tutulan halatynda, goldaw bermäge mümkinçiligiň bardygy bellenilip geçildi.

Duşuşygyň tamamlanyp barýan pursatynda oňa gatnaşyjylar birek-birege minnetdarlyk bildirip, gelejekde hyzmatdaşlygy giňeltmekde we ösdürmekde zerur işleriň geçiriljekdigini nygtadylar. Duşuşyk hoşniýetli ýagdaýda geçdi.

Duşuşygyň ahyrynda ýurdumyzyň halkara hyzmatdaşlygyny berkitmekde, halkara guramalary bilen netijeli gatnaşyklary ýola goýmakda giň mümkinçilikleri, zerur şertleri döredip berýänligi, tutuş dünýäde ýurdumyzyň abraý-mertebesini belende götermekde bimöçber işleri amala aşyrýanlygy üçin Hormatly Prezidentimiziň adyna alkyşly sözler aýdyldy. Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak belent başynyň hemişe aman, il-ýurt bähbitli umumyadamzat ähmiýetli belent tutumly işleriniň mundan beýlägem rowaç almagy arzuw edildi.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi