Экономика

«Hal­kyň Ar­ka­dag­ly za­ma­na­sy» ýy­ly­myz­da ýur­du­myz ta­ry­hy wa­ka­la­ra, toý­dur baý­ram­lara bes­len­ýär. Eziz Di­ýa­ry­myz­da ga­za­nyl­ýan be­lent üs­tün­lik­ler, dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän be­ýik iş­ler hal­ky­my­zyň bäh­bit­le­ri­ni na­zar­la­ýar. Şeý­le be­ýik ösüş­ler bol­sa be­lent mak­sat­lar­dan, yl­my esas­da ýo­la goý­lan iş­ler­den göz­baş al­ýar. Şu ýer­de «Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy: Türk­me­nis­ta­ny 2022 — 2052-nji ýyl­lar­da dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň Mil­li mak­sat­na­ma­sy» ha­kyn­da aý­ra­tyn bel­le­me­gi­miz ge­rek. Tä­ze mak­sat­na­ma­da yk­dy­sa­dy­ýe­tiň äh­li ugur­la­ry aý­dyň be­ýan edil­ýär, mö­hüm mak­sat­lar kes­git­len­ýär. Bu be­lent mak­sat­lar ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň has-da kuw­wat­lan­ma­gy­na, döw­re­bap ösüş­le­riň ga­za­nyl­ma­gy­na gö­nük­di­ri­len­dir. Şeý­le uly üs­tün­lik­ler hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň be­ýik iş­le­ri­niň, dur­mu­şa ge­çir­ýän be­lent mak­sat­la­ry­nyň ro­waç­lan­ýan­dy­gy­ny aý­dyň be­ýan ed­ýär. Ga­za­nyl­ýan be­ýik ösüş­ler ýur­du­my­zyň aý­dyň ýol­lar­dan bar­ýan­dy­gy­ny we röw­şen gel­je­gi­niň has-da ösüş­li­di­gi­ni dün­ýä aýan ed­ýär.  

                                                                   

Hä­zir­ki dö­wür­de yk­dy­sa­dy­ýe­tiň äh­li ugur­la­ryn­da, pu­dak­lar­da dün­ýä­niň ösen döw­re­bap en­jam­la­ry or­naş­dy­ryl­ýar, tä­ze teh­no­lo­gi­ýa­lar üs­tün­lik­li iş­le­dil­ýär. Bu be­ýik iş­le­riň do­wam­ly bol­ma­gy üçin bol­sa gel­jek­de be­lent mak­sat­la­ry goý­mak, onuň amal edil­me­gi üçin bol­sa anyk iş­le­ri alyp bar­mak göz öňün­de tu­tul­ýar. Şo­nuň üçin hem mak­sat­la­ýyn iş­ler ýo­la goý­lup, döw­let mak­sat­na­ma­la­ry üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Hut şo­nuň üçin hem mö­hüm äh­mi­ýet­li mak­sat­na­ma­lar ka­bul edil­ýär we üs­tün­lik­li ýe­ri­ne ýe­ti­ril­ýär. Mu­nuň özi mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň ösüş­le­ri­ni üp­jün et­mek bi­len bir ha­tar­da döw­re­bap ugur­la­ry ke­ma­la ge­tir­mä­ge, iş­le­riň oý­la­ny­şyk­ly al­nyp ba­ryl­ma­gy­na hem müm­kin­çi­lik dö­red­ýär.  

                                                                   

Al­nyp ba­ryl­ýan döw­let sy­ýa­sa­ty hal­ka­ra äh­mi­ýet­li kö­pu­gur­ly yk­dy­sa­dy we­zi­pe­le­ri çöz­mä­ge hem-de äh­li pu­dak­lar­da tä­ze ne­ti­je­le­ri ga­zan­ma­ga müm­kin­çi­lik ber­ýär. Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de ýur­du­my­zyň yl­my kuw­wa­ty­nyň pug­ta­lan­dy­ryl­ma­gy­na döw­let de­re­je­sin­de aý­ra­tyn uly üns be­ril­ýär. Döw­le­tiň ylym-bi­lim kuw­wa­ty we yl­my-teh­ni­ki müm­kin­çi­lik­le­ri ýur­duň in­no­wa­sion yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň ýo­ka­ry dep­gin­ler bi­len ös­me­gi­ne ýar­dam ber­ýär. Hä­zir­ki dö­wür­de is­len­dik döw­le­tiň esa­sy mak­sa­dy in­no­wa­si­ýa­lar yk­dy­sa­dy­ýe­ti­ni ke­ma­la ge­tir­mek­den yba­rat­dyr. In­no­wa­sion yk­dy­sa­dy­ýet in­no­wa­si­ýa­la­ra, yzy­gi­der­li kä­mil­leş­di­ril­ýän ýo­ka­ry teh­no­lo­gi­ýa­la­ra, ola­ryň esa­syn­da taý­ýar­la­nyl­ýan önüm­le­riň önüm­çi­li­gi­ne hem-de eks­por­ty­na esas­lan­ýar. Yk­dy­sa­dy­ýe­tiň bu gör­nü­şi in­no­wa­sion ul­ga­myň ke­ma­la gel­me­gi­niň esa­syn­da ös­dü­ril­ýär.  

                                                                   

Umu­man, Ga­raş­syz, he­mi­şe­lik Bi­ta­rap döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar hal­ky hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­hat­çy­lyk söýü­ji­lik­li içe­ri we da­şa­ry sy­ýa­sa­ty ne­ti­je­sin­de ösü­şiň tä­ze be­lent­lik­le­ri­ne ta­rap ynam­ly öňe bar­ýar, hal­ky­my­zyň ýa­şa­ýyş-dur­muş de­re­je­si yzy­gi­der­li ýo­kar­lan­ýar, hal­ka­ra ab­ra­ýy has-da art­ýar, be­ýik ösüş­ler do­wa­mat do­wam bol­ýar. Şeý­le be­lent üs­tün­lik­ler üçin bag­ty­ýar türk­men hal­ky Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­my­za al­kyş aýd­ýar.  

                                                                   

Hal­ky­my­zyň bag­ty­ýar dur­muş­da ýa­şa­ma­gy ug­run­da taý­syz ta­gal­la­lar ed­ýän hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ja­ny­nyň sag bolmagyny, il-ýurt bäh­bit­li, döw­let äh­mi­ýet­li iş­le­ri­niň he­mi­şe ro­waç­lyk­la­ra bes­len­me­gi­ni tüýs ýü­rek­den ar­zuw ed­ýä­ris. 

                                                                                                           

My­rat TÄÇ­MY­RA­DOW,

                       

Türk­men döw­let bi­na­gär­lik-gur­lu­şyk ins­ti­tu­ty­nyň uly mu­gal­ly­my.

23.05.2022
Политика

Geçen hepdede Diýarymyzda ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni giňden bellenildi. Döwlet nyşanlary bolan Konstitusiýa we Döwlet baýdagy Garaşsyz Watanymyzyň mizemez esaslaryny, demokratik gurluşyny hem-de Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe mynasyp dowam etdirilýän halk häkimiýetliliginiň köpasyrlyk däplerini alamatlandyrýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň halkymyza iberen Gutlagynda: “Mundan 30 ýyl ozal milli we umumadamzat gymmatlyklarynyň esaslaryny düzýän ýörelgeler, demokratik taglymatlar, halkara hukugyň kadalary bitewüleşdirilen Konstitusiýamyzyň kabul edilmegi, baky jebisligimizi, ynsanperwerligiň belent maksatlaryna, parahatçylyk söýüjilige we dostluga ygrarlydygymyzy alamatlandyrýan haly gölleri, zeýtun baldajyklary, bäş ýyldyzdyr ýarymaý şekillendirilen Döwlet baýdagymyzyň döredilmegi bilen, demokratik, hukuk we dünýewi döwletimiziň binýadyny pugtalandyrmakda aýgytly ädimler ädildi” diýlip nygtalýar. 

                                                                   

 18-nji maýda döwlet Baştutanymyz Konstitusiýa binasyna hem-de Baýdak sütünine dabaraly ýagdaýda gül desselerini goýdy. 

                                                                   

16-njy maýda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşyna bagyşlanyp geçirilen iş maslahatynda hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işlerde ylmyň öňdebaryjy gazananlarynyň işjeň ulanylmalydygyna ünsi çekdi. Galla oragyny gysga möhletde tamamlamak üçin kombaýnlary abatlamak boýunça tehniki toparlary döretmek hem-de önüm öndürijiler bilen tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklara öňünden taýýarlyk görmek zerurdyr. 

                                                                   

Gowaça meýdanlarynda ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylmalydygy, tehnikalaryň we gurallaryň doly kuwwatynda işledilmelidigi nygtaldy. Şunuň bilen birlikde, gök-bakja önümleriniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek ugrunda sazlaşykly işleriň ýola goýulmagy üçin ähli tagallalar edilmelidir. Pile öndürmek boýunça bellenilen meýilnamany ýerine ýetirmek babatda toplumlaýyn işler amala aşyrylmalydyr. Öňdebaryjy tejribäni we döwrebap tehnologiýalary ulanmak arkaly sebitleriň edara-kärhanalarynyň işine sanly ulgamy ornaşdyrmak möhüm wezipeleriň hatarynda durýar. Döwlet Baştutanymyz medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalaryň bellenilen möhletlerde ulanylmaga berilmegi bilen bagly meseleleri hem gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

                                                                   

17-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Döwlet Baştutanymyz dostlukly ýurduň ýolbaşçysyny doglan güni bilen gutlap, berk jan saglyk, bagtyýarlyk we rowaçlyk, jogapkärli döwlet işinde üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Türkmenistanyň hem-de Gazagystanyň Baştutanlary ýola goýlan netijeli döwletara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge çalyşýandyklaryny tassyklap, bilelikdäki tagallalaryň netijesinde asyrlaryň dowamynda halklarymyzy baglanyşdyrýan, dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine esaslanýan hyzmatdaşlygyň iki ýurduň bähbidine mundan beýläk-de yzygiderli ösdüriljekdigine hem-de pugtalandyryljakdygyna ynam bildirdiler. 

                                                                   

Şol gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň “Wozroždeniýe” taslama-gurluşyk kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Bukatony kabul etdi. I.Bukato häzirki wagtda Aşgabadyň günorta böleginde sil suwuny sowujy desgalar toplumynyň gurluşygynyň barşy barada hasabat berip, rus holdinginiň ýurdumyzda amala aşyrylýan giň möçberli düzümleýin taslamalara gatnaşmaga gyzyklanma bildirýändigini tassyklady. 

                                                                   

19-njy maýda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde döwlet durmuşynyň esasy meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan wezipelerini nazara almak bilen, hukuk binýadyny kämilleşdirmek, hususan-da, “Salgytlar hakynda” Türkmenistanyň Bitewi kanunyny, “Türkmenistanda maýa goýum işi hakynda”, “Kärhanalar hakynda”, “Paýdarlar jemgyýetleri hakynda”, “Lizing hakynda”, “Telekeçilik işi hakynda” Kanunlara üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda” Kanun taslamalaryny taýýarlamak garalan meseleleriň hatarynda boldy. 

                                                                   

2023-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlarynyň we Maýa goýum maksatnamasynyň taslamalaryny işläp düzmek boýunça alnyp barylýan işler, Intellektual eýeçilik obýektlerini goramak ugry boýunça pudagara toparyň nobatdaky mejlisini geçirmäge taýýarlyk barada aýdyldy. Türkmen halysynyň baýramyny hem-de Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisini, «Türkmen teatr sungaty» atly festiwaly, 2021-2022-nji okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli umumybilim berýän mekdepleriň uçurymlarynyň gatnaşmagynda «Soňky jaň» dabarasyny we Aşgabat şäheriniň güni bilen bagly dabaralary geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada hem hasabat berildi. 

                                                                   

Mejlisde ýurdumyzda täze iş orunlaryny döretmek, maýa goýumlary özleşdirmek, gurulýan senagat kärhanalaryny öz möhletinde ulanmaga bermek bilen baglanyşykly meselelere-de garaldy. Şu ýyl önümçilik we durmuş maksatly iri desgalaryň 52-sini işe girizmegiň meýilleşdirilýändigi barada hasabat berildi. Ýanwar — aprel aýlarynda özleşdirilen düýpli maýa goýum serişdeleriniň 59 göterimi durmuş maksatly binalaryň we 41 göterimi önümçilik maksatly desgalaryň gurluşygyna gönükdirildi. 

                                                                   

Ykdysady işleriň görnüşleriniň sanyny artdyrmak we pudaklara sanly ulgamy giňden ornaşdyrmak boýunça Türkmenistanda amala aşyrylýan çäreler bilen baglylykda, geljekde-de önümçilik hem-de hyzmat ediş ulgamlarynyň täze kärhanalaryny döretmegi höweslendirmäge, amatly işewürlik gurşawyny kemala getirmäge, edara-kärhanalary döwlet tarapyndan bellige almak ulgamyny kämilleşdirmäge gönükdirilen işleriň alnyp barylmagy göz öňünde tutuldy. 

                                                                   

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda gurulýan Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkezini ulanmaga tabşyrmaga taýýarlyk görülýär. Häzir bu ýerde alnyp barylýan gurluşyk-gurnama işleri tamamlaýjy tapgyra gadam basdy. Dolandyryş we önümçilik toplumlary guruldy, önümçilik bölümlerinde esasy enjamlar gurnaldy. Bu işler berk gözegçilikde saklanylýar. Merkeziň hünärmenleri daşary ýurtlarda hünär kämilleşdiriş okuwyny geçdiler. 

                                                                   

Hökümetiň mejlisinde Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna goşan uly goşandy üçin “Dostluk” ordeni bilen sylaglamak hakynda Permany barada habar berildi. Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow ençeme ýyllaryň dowamynda diplomat hökmünde Bitarap Watanymyzyň daşary syýasatynyň durmuşa geçirilmegine, daşary ýurtly hyzmatdaşlar, şol sanda abraýly halkara guramalar bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly goşant goşdy. Ikitaraplaýyn hökümetara toparlaryň türkmen tarapyndan başlygy hökmünde döwletara söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmek boýunça maksada gönükdirilen işleri alyp bardy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gutlaglar hem-de hoşniýetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, bu sylaga Türkmenistana we onuň halkyna tüýs ýürekden hormat goýmagyň nyşany hökmünde hem-de däp bolan türkmen-rus dostlukly gatnaşyklarynyň mizemezliginiň alamaty hökmünde garaýandygyny belledi. Şeýle-de bu sylag Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan, ýurdumyza belent abraý getiren parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasatyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň subutnamasydyr. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Hökümetiň agzalary bilen geçirilen mejlisiň netijelerini jemläp, şu ýylyň ýanwar — aprel aýlarynda maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna ýurdumyz boýunça özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň möçberiniň 7,8 milliard manada barabar bolandygyny nygtady. Şu döwürde täze bellige alnan hojalyk subýektleri 492 sany bolup, sebitler boýunça täze döredilen iş orunlarynyň sany 1 müň 662-ä deň boldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz milli ykdysadyýetimiziň senagatlaşma derejesini ýokarlandyrmagy, binýatlaýyn özgertmeleri, sanly ykdysadyýeti we sanly tehnologiýalary ornaşdyrmagy işjeňleşdirmegi işiň möhüm ugurlarynyň hatarynda kesgitledi. Şeýle-de dünýä tejribesi esasynda tebigy baýlyklarymyzy netijeli peýdalanyp, milli ykdysadyýetimiziň bäsdeşlige ukyplylygyny has-da artdyrmak, kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek, amatly işewürlik gurşawyny döretmek zerurdyr. Mejlisiň dowamynda döwlet Baştutanymyz Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň maksatlaýyn ýörite hasabyndan çykdajylary tölemek hakynda Çözgüdi tassyklady. 

                                                                   

20-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dikuçarda paýtagtymyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler we baş şäherimiziň durmuş düzümini toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen taslamalar hem-de Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde alnyp barylýan gurluşyk işleriniň depginleri bilen tanyşdy. 

                                                                   

Arkadagly Serdarymyz guşuçar belentlikden Büzmeýin etrabynyň çäginde gurlan Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkezini ulanmaga tabşyrmak boýunça görülýän taýýarlyk işlerini synlady. Bu merkeziň ulanmaga berilmegi ýurdumyzda hereket edýän elektrik beketleriniň enjamlaryny ýokary derejede abatlamakda möhüm orny eýelär. Hormatly Prezidentimiz Aşgabadyň günbatar böleginde ýerleşen “Gurtly” we “Köşi” ýaşaýyş toplumlaryny, paýtagtymyzda gurulýan “Daşkent” seýilgähini hem synlady. Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň binasynyň gurluşygynyň barşyny, şäheriň demirgazyk bölegindäki desgalar toplumyny synlady. Bu ýerde döwrebap işewürlik we durmuş düzümleri kemala gelýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Halkara sagaldyş-dikeldiş merkeziniň, Halkara fiziologiýa ylmy-kliniki merkeziniň we Magtymguly şaýolunyň ugrundaky söwda merkeziniň gurluşyklary bilen tanyşdy. Döwlet Baştutanymyz dikuçarda paýtagtymyzyň günorta bölegindäki işleriň ýagdaýy, hususan-da, binalaryň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylyşy hem-de seýilgählere we tokaý zolaklaryna ideg edilişi bilen tanyşdy, dürli desgalaryň gurluşyklary dowam etdirilýän “Parahat-7” ýaşaýyş jaý toplumyny synlady.  

                                                                   

Uçuşyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Aşgabadyň günortasyndaky ajaýyp künjekleriň birinde ýerleşýän Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň çägine geldi. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzyň garamagyna ak mermerli paýtagtymyzyň ulag düzüminiň birnäçe desgalarynyň taslamalary, Aşgabat — Türkmenbaşy ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Garabogaz — Gazagystan serhedi böleginiň ýerleşjek ýeriniň teklip edilýän çyzgylary, Köpetdag şaýoluny abatlamak, Aşgabadyň çäginiň daşyndan geçýän halkalaýyn ýoluň demirgazyk bölegini döwrebaplaşdyrmak hem-de paýtagtymyzyň günortasynda sil suwlaryny toplaýan gorag desgalaryny gurmak boýunça teklipler hödürlenildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz seýilgäh toplumyna baryp görmegiň we ýanaşyk ýerleriň abadanlaşdyrylyşy bilen tanyşmagyň dowamynda alnyp barylýan işlerde täzeçil tehnologiýalaryň hem-de ýurdumyzyň howa şertlerine çydamly, ýokary hilli, berk serişdeleriň ulanylmalydygyny nygtady. 

                                                                   

20-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyza gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary Roman Sklýary kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda netijeli türkmen-gazak gatnaşyklaryny syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda işjeňleşdirmegiň zerurdygyna üns çekildi. Söwda-ykdysady, ýangyç-energetika, senagat we oba hojalyk ulgamlary esasy ugurlaryň hatarynda görkezildi. Türkmen gazyny goňşy ýurda ibermek boýunça gazanylan ylalaşyga ýokary baha berildi. Gazak tarapy Türkmenistanyň çäginde galla saklamak üçin niýetlenen terminaly gurmak boýunça taslamany durmuşa geçirmäge gyzyklanma bildirdi. 

                                                                   

16-njy maýda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda bolan telefon arkaly söhbetdeşlikde ýakynda Aşgabatda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynyň hem-de zenanlaryň dialogynyň netijeleri barada gürrüň edildi. 

                                                                   

Özbegistanyň Prezidenti hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň sebitleýin parlamentara hyzmatdaşlykda ählumumy parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmäge gönükdirilen teklipdir başlangyçlarynyň wajypdygyny belledi. Söhbetdeşler söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlarda, parlamentara gatnaşyklarda türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň pugtalandyrylmagyna gyzyklanma bildirýändiklerini tassyklap, köpasyrlyk dostluga we hoşniýetli goňşuçylyga esaslanýan hyzmatdaşlygyň iki doganlyk halkyň bähbidine mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine pugta ynam bildirdiler. 

                                                                   

Geçen hepdede Gahryman Arkadagymyz paýtagtymyzdaky Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine geldi hem-de bu ýerde dogabitdi ýürek kemislikleri, daýanç-hereket ediş keselleri bolan çagalara edilýän lukmançylyk hyzmatlary, çagalary operasiýa taýýarlamak we operasiýadan soňky döwürde dikeltmek boýunça alnyp barylýan lukmançylyk işleri bilen tanyşdy. 

                                                                   

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy saglygy goraýyş we derman senagaty ministri bilen çagalaryň irki ösüşi, olaryň saglygyny goramak hem-de keselleriň öňüni almak bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşyp, bu merkezdäki çagalaryň bejergileri üçin Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyndan ABŞ-nyň 400 müň dollarynyň geçiriljekdigini aýtdy. 

                                                                   

Ýokanç keselleriň, şol sanda koronawirusyň öňüni almak, ýurdumyzyň şypahanalaryny, şol sanda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyny tomusky möwsüme taýýar etmek bilen bagly meselelere deglip geçildi. Mundan başga-da, 400 orunlyk goşmaça binany gurmak maksady bilen, “Arçman” şypahanasynyň mümkinçiliklerini ylmy esasda öwrenmek boýunça görülýän çäreler, Daşoguz şäherinde köpugurly hem-de onkologiýa hassahanalaryny ulanmaga bermek boýunça taýýarlyk barada aýdyldy. 

                                                                   

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy lukmançylygyň dürli ugurlary boýunça lukmanlaryň 150-sini Germaniýa Federatiw Respublikasynyň öňdebaryjy klinikalaryna hünär kämilligini ýokarlandyrmak we tejribe alyşmak üçin iş saparyna ugratmak hem-de bu döwletiň Tejribeli hünärmenler gullugy bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirmek baradaky teklipleri goldady. 

                                                                   

19-njy maýda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna gulluk iş saparyny amala aşyryp, şol ýerde hormatly myhman hökmünde “Russiýa — yslam dünýäsi: KazanSummit 2022” XIII halkara ykdysady sammitine gatnaşdy hem-de ikitaraplaýyn duşuşyklaryň birnäçesini geçirdi. Forumyň çäklerinde “Kazan EKSPO” halkara sergi merkezinde giň gerimli sergi guraldy. Elektrik çekiş güýjünde işleýän döwrebap awtobuslaryň nusgalary Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň ünsüni çekdi. Gahryman Arkadagymyz görkezilen nusgalar bilen tanşyp, ýurdumyz üçin ekologik taýdan şeýle arassa awtobuslaryň satyn alynmagyna gyzyklanma bildirdi. 

                                                                   

Bu ýerde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasynyň ykdysady ösüş ministri Maksim Reşetnikow bilen duşuşygy boldy. Şeýle hem duşuşyga Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow, Tatarystan Respublikasynyň Döwlet geňeşçisi Mintimer Şaýmiýew, Tatarystanyň Döwlet Geňeşiniň Başlygy Farid Muhametşin gatnaşdy. 

                                                                   

Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky hakyky dostluk, ynanyşmak we deňhukuklylyk ýörelgelerine esaslanýan gatnaşyklaryň häzirki wagtda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ähli ugurlary boýunça üstünlikli ösdürilýändigi kanagatlanma bilen nygtaldy. Biziň ýurtlarymyzyň arasynda ýola goýlan açyk we netijeli gatnaşyklar şol hyzmatdaşlygy giňeltmegiň möhüm şertidir. 

                                                                   

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Russiýa — yslam dünýäsi: KazanSummit 2022” XIII halkara ykdysady sammitinde çykyş edip, taryhy gatnaşyklar bilen baglylykda, Tatarystan Respublikasynyň Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasy bilen strategik hyzmatdaşlygynda aýratyn orun eýeleýändigini belledi. Biziň gatnaşyklarymyz ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň barşyna we häsiýetine oňyn täsir edýär, ony täze many-mazmun bilen baýlaşdyrýar, döwletara gatnaşyklaryň tutuş toplumyny has pugtalandyrýar we durnuklylaşdyrýar, uzak möhletli başlangyçlara laýyk gelýär diýip, Gahryman Arkadagymyz nygtady. 

                                                                   

Ykdysadyýet we maýa goýum ulgamlarynda hyzmatdaşlyk üstünlikli ösdürilýär. Şunuň bilen baglylykda, Tatarystanyň “KamAZ”, “Tatneft”, “KER-holding”, “Kazanskiý wertolýotnyý zawod”, “Ak Bars” gämigurluşyk korporasiýasy ýaly iri kompaniýalaryň we beýlekileriň Türkmenistandaky işi aýratyn bellenildi. Howa we gämigurluşyk ulgamlarynda, beýleki birnäçe ugurlarda-da hyzmatdaşlyk netijeli ösdürilýär. Maşyngurluşyk, nebit çykarmak we nebiti gaýtadan işlemek ulgamlarynda, nebithimiýa, oba, azyk hem-de gaýtadan işleýän senagatlarda, ylymda, saglygy goraýyşda, sportda hyzmatdaşlyk üçin uly mümkinçilikler bar. 

                                                                   

 Şunda ýokary tehnologiýalar we ylym bilen baglanyşykly önümçilikler ulgamynda hyzmatdaşlyga aýratyn üns berildi. 

                                                                   

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň Başlygy Farid Muhametşin bilen duşuşygynda ikitaraplaýyn parlamentara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şol gün Kazan Kremlinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Tatarystan Respublikasynyň Döwlet geňeşçisi Mintimer Şaýmiýew bilen duşuşygy boldy. Duşuşykda häzirki wagtda Türkmenistan bilen Tatarystanyň arasyndaky netijeli gatnaşyklaryň, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda uzak möhletli hyzmatdaşlygyň üstünlikli ösdürilýändigi nygtaldy. 

                                                                   

Soňra Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidentiniň Kabulhanasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy «Tatarystanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni bilen sylaglamak dabarasy boldy. Ordeni Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow  gowşurdy. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz bu sylagy doganlyk Tatarystanyň biziň ýurdumyza we türkmen halkyna uly hormatynyň nyşany hökmünde kabul edýändigini nygtady. Sylaglamak dabarasy tamamlanandan soň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy geçirildi. Onuň dowamynda taraplar köpugurly hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmagy maksat edinýändiklerini tassykladylar. 

                                                                   

Aşgabatda Milli Geňeşiň guramagynda “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna 30 ýyl: täze taryhy eýýäm we kanun çykaryjylyk işiniň häzirki zaman tejribesi” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Foruma Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlary, Halk Maslahatynyň agzalary, görnükli alymlardyr syýasatşynaslar, ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary, jemgyýetçilik birleşikleriniň, döredijilik intelligensiýasynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, hormatly ýaşulular, ýaşlar gatnaşdylar. 

                                                                   

Plenar mejlisdäki çykyşlarda 30 ýyl mundan ozal kabul edilen Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň Garaşsyzlyk döwrümiziň esasy gazananlaryny kanunçylyk taýdan pugtalandyryp, durmuş we adam gatnaşyklarynyň ynsanperwer kadalaryny özünde jemländigi bellenildi. Hut Konstitusiýa pugta binýat bolup, şonuň esasynda ýurdumyzda döwletimiziň we jemgyýetimiziň iň ýokary gymmatlygy hökmünde adam baradaky alada uly üns berilýär. Şu ynsanperwer ýörelgeler, raýatlaryň hukuklary we azatlyklary babatda halkara hukugyň kadalaryna hem-de dünýä ösüşiniň gazananlaryna ygrarlylyk Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň alyp barýan syýasatynyň esasy ugurlarydyr. Bölümçelerdäki mejlislerde döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda durmuş-ykdysady özgertmeleriň amala aşyrylyşy bilen baglanyşykly meselelere garaldy. 

                                                                   

Geçen hepdede Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mejlisler zalynda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Ömrümiň manysy” atly kitabynyň rus dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Onda Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi A.Blohin çykyş edip, ynsanperwer ulgamdaky gatnaşyklaryň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň aýrylmaz bölegidigini hem-de onuň ýurtlaryň we halklaryň arasynda dostlugy, özara düşünişmegi, birek-birege hormat goýmagy pugtalandyrmagyň, rowaçlygyň we abadançylygyň maksatlaryna laýyk gelýän hyzmatdaşlyk üçin amatly ýagdaýlary döretmegiň möhüm şertidigini belledi. “Ömrümiň manysy” atly kitabyň rus diline terjime edilmegi dostlukly ýurduň jemgyýetçiligine Türkmenistany has-da gowy tanamaga mümkinçilik berer. 

                                                                   

20-nji maýda Gökdepe metjidinde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy, hajy Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Birleşen Arap Emirlikleriniň merhum Prezidenti Şeýh Halifa bin Zaýed Al Nahaýýanyň belli gününiň sadakasy berildi. 

                                                                   

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, hajy Arkadagymyz BAE-niň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi bilen gürrüňdeş bolup, BAE-niň merhum Prezidentiniň aradan çykmagy zerarly geçirilen hatyra çärelerine gatnaşandygyny we ýurdumyzda Şeýh Halifa bin Zaýed Al Nahaýýanyň belli gününi geçirmek barada razylyk alandygyny aýdyp, şu gün hem merhumy hatyralap, sadakalaryň berilýändigini belledi. Şeýle-de şol gün Köşüdäki metjitde BAE-niň merhum Prezidentini hatyralap, sadaka berildi. Şol bir wagtyň özünde paýtagtymyzdaky Döwletliler köşgünde merhumy ýatlap, hormatly Arkadagymyzyň döreden eserleri üçin gelip gowşan galam haklarynyň hasabyna günortanlyk nahary berildi. 

                                                                   

21-nji maýda Aşgabatda “Türkmen teatr sungaty” atly festiwala badalga berildi. Döredijilik gözden geçirilişiniň çäklerinde paýtagtymyzyň teatrlarynda ýurdumyzyň meşhur toparlarynyň ýerine ýetirmeginde iň gowy sahna oýunlary görkeziler, Türkmenistanda teatr sungatyny mundan beýläk-de ösdürmek, onuň jemgyýetde eýeleýän orny bilen baglanyşykly meseleler boýunça teatr toparlarynyň we döredijilik işgärleriniň gatnaşmagynda iş maslahatlary geçiriler. 

                                                                   

Mahlasy, geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän düýpli özgertmeleriň netijeli häsiýete eýediginiň aýdyň beýany boldy. Eziz Diýarymyzyň okgunly ösüşini üpjün etmek, halkymyzyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmak, milli ruhy gymmatlyklarymyzy has-da baýlaşdyrmak şol özgertmeleriň baş maksadydyr. 

                                                                                                           

(TDH)

23.05.2022
цифровая экономика

Ýurdumyzda äh­li ugur­lar bi­len bir ha­tar­da mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­zi di­wer­si­fi­ka­si­ýa ýo­ly bi­len ös­dü­rip, san­ly ul­ga­myň müm­kin­çi­lik­le­ri­ni ýo­la goý­mak­da giň ge­rim­li iş­ler ama­la aşy­ryl­ýar. «Türk­me­nis­tan­da 2019 — 2025-nji ýyl­lar­da san­ly yk­dy­sa­dy­ýe­ti ös­dür­me­giň Kon­sep­si­ýa­sy­nyň» mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­miz­de iş ýü­zün­de durmuşa ge­çi­ril­me­gi ýur­du­my­zyň mun­dan beý­läk hem gül­läp ös­me­gi­ne, ma­ýa go­ýum­la­ry­nyň iş­jeň he­re­ket et­me­gi­ne, bank hyz­mat­la­ry­nyň äh­li gör­nüş­le­rin­de has-da öň­de­ba­ry­jy usul­la­ryň ýo­la go­ýul­ma­gy­na ýar­dam ber­ýär. Kon­sep­si­ýa­nyň esa­syn­da san­ly yk­dy­sa­dy­ýe­tiň bar­ha giň ge­rim­de ula­nyl­ma­gy dur­muş ha­jat­la­ry üçin tö­leg se­riş­de­le­ri­niň äh­li gör­nüş­le­ri­niň we beý­le­ki hyz­mat­la­ryň ra­ýat­lar üçin has el­ýe­ter­li bol­ma­gy­ny üp­jün ed­ýär.  

                                                                   

Hä­zir­ki wagt­da döw­rüň ta­lap­la­ry­na la­ýyk­lyk­da, ýur­duň kuw­wa­ty yl­myň we bi­li­miň ösü­şi bi­len şert­len­di­ril­ýär. Dün­ýä­de yl­myň we teh­no­lo­gi­ýa­nyň kä­mil­leş­me­gi jem­gy­ýe­tiň in­tel­lek­tual baý­ly­gy­nyň art­ma­gy­na oňaý­ly tä­si­ri­ni ýe­tir­ýär. Şo­nuň bi­len bir ha­tar­da bi­ziň döw­le­ti­miz­de hem mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň äh­li pu­dak­la­ryn­da in­no­wa­sion teh­no­lo­gi­ýa­la­ry or­naş­dyr­mak, san­ly ul­ga­myň müm­kin­çi­lik­le­ri­ni art­dyr­mak ba­ba­tyn­da iş­ler güýç­li dep­gin­de al­nyp ba­ryl­ýar. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň alyp bar­ýan öň­den­gö­rü­ji­lik­li sy­ýa­sa­ty­na eýe­rip, mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň dur­nuk­ly ösü­şi we kä­mil­leş­di­ri­li­şi be­lent sep­git­le­re ýe­ti­ril­ýär.  

                                                                   

Hal­ky­my­zyň dün­ýä­niň iň tä­ze teh­no­lo­gi­ýa­la­ryn­dan peý­da­la­nyp, bo­le­lin, asu­da, pa­ra­hat dur­muş­da ýa­şa­ma­gy, oka­ma­gy, iş­le­me­gi üçin giň müm­kin­çi­lik­le­ri dö­red­ýän Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­my­zyň ja­ny sag bol­sun, il-ýurt bäh­bit­li be­ýik iş­le­ri ro­waç­lyk­la­ra bes­len­sin! 

                                                                                                           

Azi­za KU­LY­ÝE­WA,

                       

Türk­me­nis­ta­nyň Te­le­kom­mu­ni­ka­si­ýa­lar we in­for­ma­ti­ka ins­ti­tu­ty­nyň mu­gal­ly­my.

23.05.2022
Политика

Aş­ga­bat — Gök­de­pe et­ra­by, 20-nji maý (TDH). Şu gün Gök­de­pe met­ji­din­de Mil­li Ge­ňe­şiň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy, Hor­mat­ly il ýa­şu­lu­sy, ha­jy Ar­ka­da­gy­myz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gat­naş­ma­gyn­da Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri­niň mer­hum döw­let Baş­tu­ta­ny Şeýh Ha­li­fa bin Za­ýed Al Na­haý­ýa­nyň bel­li gü­nü­niň sa­da­ka­sy be­ril­di. 

                                                                   

Ýur­du­my­zyň Mil­li Ge­ňe­şi­niň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy, ha­jy Ar­ka­da­gy­myz ir bi­len Kö­şi­dä­ki met­ji­de gel­di. Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz ýur­du­my­zyň hor­mat­ly ýa­şu­lu­la­ry­nyň, din we­kil­le­ri­niň ösüp gel­ýän ýaş ne­sil­le­ri wa­tan­sö­ýü­ji­lik ru­hun­da ter­bi­ýe­le­mek­de we asyr­lar aşyp gel­ýän dün­ýä nus­ga­lyk däpdes­sur­la­ry­my­zy wa­gyz et­mek­de uly iş­le­ri bi­tir­ýän­dik­le­ri­ni ka­na­gat­lan­ma bi­len bel­le­di. Şeý­lede Ar­ka­da­gy­myz her we­la­ýa­tyň bir et­ra­byn­da met­jit gur­mak bo­ýun­ça edil­ýän iş­ler bi­len gy­zyk­lan­dy. 

                                                                   

Hor­mat­ly ýa­şu­lu­lar hä­zir­ki dö­wür­de hal­ky­my­zyň bag­ty­ýar ýa­şaý­şy, ýur­du­my­zyň aba­dan­çy­ly­gy, şeý­lede türk­men hal­ky­nyň yn­san­per­wer ýö­rel­ge­le­ri­niň döw­re­bap de­re­je­de ös­dü­ril­me­gi ug­run­da döw­let de­re­je­sin­de ala­da edil­ýän­di­gi üçin ha­jy Ar­ka­da­gy­my­za hemde Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­my­za tüýs ýü­rek­den ho­şal­lyk­la­ry­ny be­ýan et­di­ler. 

                                                                   

Soň­ra BAEniň mer­hum Pre­zi­den­ti­niň ýa­tan ýe­ri­niň ýag­ty, ja­ýy­nyň jen­net bol­ma­gy di­leg edi­lip, ke­ra­mat­ly Gur­han­dan sü­re­ler okal­dy. 

                                                                   

Do­gadi­leg­ler­den soň­ra, ha­jy Ar­ka­da­gy­myz ýur­du­myz­da ýag­şy des­sur­la­ryň mun­dan beý­läkde döw­rüň ru­hu­na ky­bap de­re­je­de ös­dü­ril­me­gi, ýaş ne­sil­le­riň şöh­rat­ly pe­der­le­ri­mi­ziň wes­ýet­le­ri­ne we­pa­ly bo­lup ýe­tiş­mek­le­ri ug­run­da edil­ýän ta­gal­la­la­ryň yzy­gi­der­li hä­si­ýe­te eýe bol­ma­ly­dy­gy­na ün­si çek­di. Mu­nuň özi ýur­du­myz­da mil­li däpdes­sur­la­ryň ös­dü­ril­me­gi, ne­sil­le­riň hem­me­ta­rap­la­ýyn we saz­la­şyk­ly ke­ma­la gel­me­gi üçin aý­ra­tyn äh­mi­ýet­li­dir. 

                                                                   

Ha­jy Ar­ka­da­gy­myz bu ýer­dä­ki gür­rüň­deş­li­giň do­wa­myn­da ýur­du­my­zyň din we­kil­le­ri­niň alyp bar­ýan iş­le­ri­niň edepter­bi­ýe ba­bat­da nus­ga­lyk bol­ma­ly­dy­gy­ny, şol bir wag­tyň özün­de mil­li ly­bas­la­ryň hal­ky­my­zyň kö­pa­syr­lyk ýö­rel­ge­le­ri­ne we onuň ýag­şy des­sur­la­ry­na ky­bap gel­me­gi bi­len bag­la­ny­şyk­ly me­se­le­le­riň üns mer­ke­zin­de sak­lan­ma­ly­dy­gy­ny bel­le­di. 

                                                                   

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz edi­len do­gadi­leg­le­riň Be­ýik Bi­ri­ba­ryň der­gä­hin­de ka­bul bol­ma­gy­ny di­leg edip, bu ýer­den ug­ra­dy. 

                                                                   

Soň­ra Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li Ge­ňe­şi­niň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy, ha­jy Ar­ka­da­gy­myz Gök­de­pe met­ji­di­ne gel­di we bu ýer­de ge­çi­ril­ýän sa­da­ka gat­naş­mak üçin ge­len Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri­niň Türk­me­nis­tan­da­ky Adat­dan da­şa­ry we Do­ly yg­ty­ýar­ly il­çi­si bi­len gür­rüň­deş bo­lup, özü­niň BAEniň mer­hum Pre­zi­den­ti­niň ara­dan çyk­ma­gy ze­rar­ly ge­çi­ri­len ha­ty­ra çä­re­le­ri­ne gat­na­şan­dy­gy­ny we ýur­du­myz­da Şeýh Ha­li­fa bin Za­ýed Al Na­haý­ýa­nyň bel­li gü­nü­ni ge­çir­mek ba­ra­da ra­zy­lyk alan­dy­gy­ny aý­dyp, şu gün mer­hu­my ha­ty­ra­lap, sa­da­ka­la­ryň be­ril­ýän­di­gi­ni bel­le­di. 

                                                                   

Dost­luk­ly ýur­duň il­çi­si BAEniň mer­hum Pre­zi­den­ti­ne bil­di­ril­ýän ha­ty­ra üçin tüýs ýü­rek­den ho­şal­ly­gy­ny be­ýan edip, bu çöz­gü­diň be­lent yn­san­per­wer­li­giň ny­şa­ny­dy­gy­ny aý­ra­tyn nyg­ta­dy. 

 Soň­ra bu ýer­de Türk­me­nis­ta­nyň müf­tü­si BAEniň mer­hum Pre­zi­den­ti­ni ýat­lap do­ga oka­dy we Şeýh Ha­li­fa bin Za­ýed Al Na­haý­ýa­nyň ara­dan çyk­ma­gy ze­rar­ly ge­çi­ri­len ha­ty­ra çä­re­le­rin­de edi­len do­gadi­leg­le­riň, ber­len sa­da­ka­la­ryň Al­la­ta­ga­la­nyň der­gä­hin­de ka­bul bol­ma­gy­ny, mer­hu­myň ja­ýy­nyň jen­net, ýa­tan ýe­ri­niň ýag­ty bol­ma­gy­ny di­leg et­di. 

                                                                   

Türk­me­nis­ta­nyň müf­tü­si asyl­ly ýö­rel­ge­le­riň ro­waç­lan­ma­gy ug­run­da hem­me­ta­rap­la­ýyn ta­gal­la ed­ýän­dik­le­ri üçin ha­jy Ar­ka­da­gy­my­zyň we Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­my­zyň ja­nlary­nyň sag, öm­ürleri­niň uzak bol­ma­gy­ny, alyp bar­ýan iş­le­ri­niň ro­waç­lyk­la­ra bes­len­me­gi­ni ar­zuw et­di. 

                                                                   

Bu ýer­de ýur­du­my­zyň we­la­ýat­la­ry­na we­kil­çi­lik ed­ýän ýa­şu­lu­lar bi­len bo­lan söh­bet­deş­lik­de hal­ky­my­zyň dö­re­den mil­li gym­mat­lyk­la­ry­ny we ýag­şy däpdes­sur­la­ry­ny wa­gyz et­mek bo­ýun­ça dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän çä­re­ler ba­ra­da gür­rüň edil­di. Şeý­lede Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz BAEniň mer­hum Pre­zi­den­ti­niň türk­men hal­ky üçin bi­ti­ren hyz­mat­la­ry­ny ýat­lap, be­ril­ýän sa­da­ka­la­ryň ka­bul bol­ma­gy­ny di­leg et­di. 

                                                                   

...Sa­da­ka­nyň öňü­sy­ra­syn­da mil­li Li­de­ri­miz ýyg­na­nan­la­ra ýüz­le­nip, Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri­niň Pre­zi­den­ti Şeýh Ha­li­fa bin Za­ýed Al Na­haý­ýa­nyň ara­dan çy­kan­dy­gy ba­ra­da­ky ha­ba­ry gy­nanç duý­gu­sy bi­len ka­bul eden­dik­le­ri­ni hemde döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň tab­şy­ry­gy bo­ýun­ça türk­men we­ki­li­ýe­ti­niň Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri­niň Pre­zi­den­ti Şeýh Ha­li­fa bin Za­ýed Al Na­haý­ýa­nyň ara­dan çyk­ma­gy ze­rar­ly ge­çi­ri­len ha­ty­ra çä­re­le­ri­ne gat­na­şan­dy­gy­ny bel­le­di. Bu ýur­duň döw­let ýol­baş­çy­la­ry­na Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň we tu­tuş türk­men hal­ky­nyň adyn­dan gy­nanç bil­di­ril­di, me­det be­ri­ji söz­ler ýe­ti­ril­di. 

                                                                   

Şeýh Ha­li­fa bin Za­ýed Al Na­haý­ýa­nyň ara­dan çyk­ma­gy di­ňe bir bu ýur­duň hal­ky üçin däl, dün­ýä jem­gy­ýet­çi­li­gi üçin hem uly ýit­gi bol­dy. Ol ýa­şan ma­ny­ly öm­rün­de ha­ýyr­ly we yn­san­per­wer iş­le­ri bi­tir­di, tu­tuş ys­lam dün­ýä­sin­de öç­me­jek yz goý­dy di­ýip, Mil­li Ge­ňe­şiň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy nyg­ta­dy. 

                                                                   

Do­ga­ny­myz Şeýh Ha­li­fa bin Za­ýed Al Na­haý­ýa­nyň Ga­raş­syz Wa­ta­ny­myz üçin hem bi­ti­ren iş­le­ri­ni, be­ren he­ma­ýatgol­daw­la­ry­ny çuň­ňur ka­na­gat­lan­ma bi­len ýat­la­ýa­rys di­ýip, ha­jy Ar­ka­da­gy­myz Gurbanguly Berdimuhamedow aýt­dy. 

                                                                   

Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri­niň mer­hum Pre­zi­den­ti­niň paý­tag­ty­myz­da­ky met­ji­diň, Döw­let­li­ler köş­gü­niň, «Ene mäh­ri» hemde Hal­ka­ra iç ke­sel­le­ri mer­kez­le­ri­niň gu­rul­ma­gyn­da, Arç­man şy­pa­ha­na­sy­nyň döw­re­bap ýag­da­ýa ge­ti­ril­me­gin­de, Ma­ry­da ça­ga­lar has­sa­ha­na­sy­nyň gur­lu­şy­gyn­da, Ma­ry­nyň Hal­ka­ra ho­wa men­zi­li­niň döw­re­bap­laş­dy­ryl­ma­gyn­da aý­ra­tyn uly ta­gal­la­sy bar. Ol paý­tag­ty­myz­da­ky Döw­let­li­ler köş­gü­ne yzy­gi­der­li ha­ýyrsa­ha­wat gol­daw­la­ry­ny ber­ýär­di. Hal­ky­myz hoş­ni­ýet­li hyz­mat­daş­ly­gyň, dostdo­gan­ly­gyň aý­dyň ny­şa­ny bo­lan bu iş­le­ri he­mi­şe ýag­şy­lyk­da ýat­la­ýar. 

                                                                   

Sa­pa­ryň do­wa­myn­da biz, ra­zy­lyk ber­len ýag­da­ýyn­da, ýur­du­myz­da do­ga­nym Şeýh Ha­li­fa bin Za­ýed Al Na­haý­ýa­nyň bel­li gü­nü­ni bel­le­mek­çi­di­gi­mi­zi aýt­dyk di­ýip, mil­li Li­de­ri­miz sö­zü­ni do­wam et­di. Ine, şu gü­nem biz hal­ky­my­zyň mu­kad­des däp­le­ri­ne eýe­rip, Gök­de­pe met­ji­din­de, Kö­şi­dä­ki met­jit­de we Döw­let­li­ler köş­gün­de Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri­niň mer­hum Pre­zi­den­ti Şeýh Ha­li­fa bin Za­ýed Al Na­haý­ýa­nyň bel­li gü­nü­niň sa­da­ka­sy­ny ber­ýä­ris. 

                                                                   

Şeýh Ha­li­fa bin Za­ýed Al Na­haý­ýan gör­nük­li, örän pa­ra­sat­ly döw­let Baş­tu­ta­ny hök­mün­de Ýer ýü­zü­ne gö­rel­de bol­dy. Ol Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri­niň pa­jar­lap ös­me­gi­ne sal­dam­ly go­şant goş­dy. Onuň se­bit­de we dün­ýä­de pa­ra­hat­çy­ly­gy go­rap sak­la­mak­da bi­ti­ren uly iş­le­ri bel­le­nil­mä­ge my­na­syp­dyr. Dün­ýä ýurt­la­ry, şol san­da Türk­me­nis­tan bi­len öza­ra bäh­bit­li gat­na­şyk­la­ryň ös­me­gin­de Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri­niň mer­hum Pre­zi­den­ti aý­ra­tyn ta­gal­la et­di. Türk­me­nis­tan üçin Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri yg­ty­bar­ly hyz­mat­daş, ýü­rek­deş dost­dur di­ýip, Mil­li Ge­ňe­şiň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy bel­le­di hemde ýo­la goý­lan asyl­ly däp­le­riň do­wam et­di­ri­lip, ýurt­la­ry­my­zyň ara­syn­da­ky gat­na­şyk­la­ryň mun­dan beý­läkde yzy­gi­der­li ös­dü­ril­jek­di­gi­ni nyg­ta­dy. 

                                                                   

Biz sa­pa­ryň do­wa­myn­da dün­ýä­dä­ki aja­ýyp met­jit­le­riň bi­ri bo­lan Şeýh Za­ýed met­ji­di­ne ba­ryp, Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri­ni esas­lan­dy­ran Şeýh Za­ýed bin Sol­tan Al Na­haý­ýa­nyň aram­gä­hi­ne zy­ýa­rat et­dik, mer­hu­myň hor­ma­ty­na aýatdo­ga oka­dyk di­ýip, ha­jy Ar­ka­da­gy­myz aýt­dy we ol ýer­de türk­men ta­ra­py­na bu met­jit ba­ra­da gi­ňiş­le­ýin mag­lu­mat­la­ry özün­de jem­le­ýän hemde dün­ýä­dä­ki met­jit­ler ba­ra­da gür­rüň ber­ýän ki­tap­la­ryň gow­şu­ry­lan­dy­gy­ny bel­le­di. 

                                                                   

El­bet­de, adam öm­rü­niň uzyn­ly­gy ýa­şa­lan ýyl­lar bi­len, onuň ma­nymaz­mu­ny bol­sa bi­ti­ri­len iş­ler bi­len öl­çe­nil­ýär. Be­ýik iş­le­ri bi­ti­ren­ler ha­ky­da­da he­mi­şe­lik gal­ýar di­ýip, mil­li Li­de­ri­miz Gurbanguly Berdimuhamedow aýt­dy we Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri­niň mer­hum Pre­zi­den­ti Şeýh Ha­li­fa bin Za­ýed Al Na­haý­ýa­nyň eden ýag­şy­lyk­la­ry­nyň, ha­ýyr iş­le­ri­niň hem hiç wagt unu­dyl­ma­jak­dy­gy­na, onuň ýag­ty ýa­dy­gär­li­gi­niň hä­zir­ki we gel­jek ne­sil­le­riň kal­byn­da ebe­di­lik gal­jak­dy­gy­na ynam bil­dir­di. 

                                                                   

Soň­ra Mil­li Ge­ňe­şiň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy Türk­me­nis­ta­nyň müf­tü­si­ne te­bä­rek çy­kyp ber­me­gi­ni ha­ýyş et­di. Ýur­du­my­zyň müf­tü­si te­bä­rek çyk­dy, soň­ra na­har çe­kil­di. 

                                                                   

Sa­da­ka­nyň ahy­ryn­da ha­jy Ar­ka­da­gy­myz Gurbanguly Berdimuhamedow oňa gat­na­şy­jy­la­ra we il­deş­le­ri­mi­ze ýüz­le­nip: “Goý, bu gün­ki oka­lan aýat­lar, edi­len do­gadi­leg­ler Al­la­ta­ga­la­nyň der­gä­hin­de ka­bul bol­sun! Mer­hu­myň ja­ýy jen­net bol­sun! Goý, Gud­ra­ty Güýç­li Al­la­ta­ga­la şu agyr pur­sat­da Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri­niň hal­ky­na ru­hy dur­nuk­ly­lyk we sa­byr­ly­lyk ber­sin! Mer­hu­myň ýa­tan ýe­ri ýag­ty, ima­ny hem­ra bol­sun!” diý­di.  

                                                                   

 Soň­ra ha­jy Ar­ka­da­gy­myz ýyg­na­nan­lar bi­len mä­hir­li hoş­la­şyp, bu ýer­den ug­ra­dy. 

                                                                   

 *** 

                                                                   

Şu gün Kö­şi­dä­ki met­jit­de hem BAEniň mer­hum Pre­zi­den­ti­ni ha­ty­ra­lap, sa­da­ka be­ril­di. Oňa gat­na­şan­lar iki dost­luk­ly ýur­duň ara­syn­da­ky hyz­mat­daş­ly­gyň ös­dü­ril­me­gi, umu­man, se­bit­de pa­ra­hat­çy­ly­gyň, dur­nuk­ly ösü­şiň ber­ki­dil­me­gi ug­run­da aý­ra­tyn ta­gal­la eden BAEniň mer­hum döw­let Baş­tu­ta­ny­nyň ýa­tan ýe­ri­niň ýag­ty, ja­ýy­nyň jen­net bol­ma­gy­ny di­leg et­di­ler. 

                                                                   

Hä­zir­ki dö­wür­de ýur­du­myz­da asyl­ly iş­le­riň ös­dü­ril­me­gi bi­len bag­la­ny­şyk­ly me­se­le­le­re uly üns be­ril­ýär. Hu­su­sanda, ha­ýyrsa­ha­wat çä­re­le­ri ýur­du­my­zyň hemde hal­ky­my­zyň dur­mu­şyn­da wa­jyp or­ny eýe­le­ýär. Bu bol­sa göz­ba­şy­ny müň­ýyl­lyk­lar­dan alyp gaýd­ýan asyl­ly ýö­rel­ge­le­riň döw­re­bap de­re­je­de ös­dü­ril­me­gi­ne uly äh­mi­ýet be­ril­ýän­di­gi­niň aý­dyň be­ýa­ny­dyr. 

                                                                   

Kö­şi­dä­ki met­jit­de oka­lan ju­ma na­ma­zyn­da ýur­du­myz­da al­nyp ba­ryl­ýan asyl­ly iş­le­riň ro­waç al­ma­gy, Ýer ýü­zün­de pa­ra­hat­çy­ly­gyň, dur­nuk­ly ösü­şiň ber­ki­dil­me­gi di­leg edil­di. Bu bol­sa ha­jy Ar­ka­da­gy­my­zyň we Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­my­zyň Türk­me­nis­tan bi­len ne­ti­je­li gat­na­şyk­la­ryň ös­dü­ril­me­gi­ne, iki ýur­duň halk­la­ry­nyň ara­syn­da­ky hyz­mat­daş­ly­gyň iş­jeň­leş­di­ril­me­gi­ne go­şant go­şan şah­sy­ýet­le­re uly hor­mat bil­dir­ýän­di­gi­ni gör­kez­ýär. 

                                                                   

Şol bir wag­tyň özün­de paý­tag­ty­myz­da­ky Döw­let­li­ler köş­gün­de mer­hu­my ýat­lap, gü­nor­tan­lyk na­ha­ry be­ril­di. Hor­mat­ly Ar­ka­da­gy­my­zyň ýa­zan eser­le­ri üçin ge­lip gow­şan ga­lam hak­la­ry­nyň ha­sa­by­na ge­çi­ri­len sa­da­ka­lar we ber­len gü­nor­tan­lyk na­ha­ry BAEniň mer­hum Pre­zi­den­ti­ne, umu­man, dost­luk­ly ýur­da bil­di­ril­ýän hor­ma­tyň aý­dyň ny­şa­ny bol­dy. Mu­nuň özi ösüp gel­ýän ýaş ne­sil­le­riň ha­ýyrsa­ha­wat çä­re­le­ri­ne gat­na­şyp, olar­da bu ugur­da dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän çä­re­le­re bo­lan söý­gi­niň ber­ki­dil­me­gi üçin ze­rur ta­gal­la­la­ryň edil­ýän­di­gi­ni gör­kez­ýär. 

                                                                   

Şeýlelikde, Döwletliler köşgünde berlen günortanlyk naharyna gatnaşanlar ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan çäreleriň geçirilýändigi üçin hajy Arkadagymyza hemde Arkadagly Serdarymyza tüýs ýürekden alkyş aýtdylar.

21.05.2022
Политика

Aşgabat, 20-nji maý (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyza gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary Roman Sklýary kabul etdi.

 Myhman wagt tapyp kabul edendigi we söhbetdeşlikde döwletara hyzmatdaşlygyň käbir meselelerini ara alyp maslahatlaşmak babatda döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň mähirli salamyny ýetirdi. Ol döwlet Baştutanymyza ýurdumyzy okgunly ösdürmäge gönükdirilen jogapkärli işinde üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurduň ýokary derejeli ýolbaşçylaryna we halkyna bagt, abadançylyk baradaky arzuwlaryny beýan etdi. Garaşsyz Türkmenistan Gazagystan bilen däp bolan hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda, ilkinji nobatda, iri halkara guramalaryň hem-de abraýly sebit düzümleriniň ugry boýunça mundan beýläk-de pugtalandyrmagy göz öňünde tutýar. 

                                                                   

Duşuşykda şu ýyl diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyny belleýän biziň ýurtlarymyzyň geçen ýyllaryň dowamynda nusgalyk döwletara hyzmatdaşlygy ýola goýandygy nygtaldy. Söhbetdeşler özara gyzyklanmany nazara almak bilen, ony mundan beýläk-de ösdürmek üçin uly mümkinçilikleriň açylýandygy bilen baglylykda, syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda netijeli türkmen-gazak gatnaşyklaryny işjeňleşdirmegiň zerurdygyna ünsi çekdiler. 

                                                                   

Söwda-ykdysady, ýangyç-energetika, senagat we oba hojalyk ulgamlary esasy ugurlaryň hatarynda görkezildi. Bu ulgamlardaky özara gatnaşyklara aýratyn ähmiýet berilýär. Şeýlelikde, türkmen gazyny goňşy ýurda ibermek boýunça ylalaşyk gazanyldy. Gazak tarapy Türkmenistanyň çäginde galla saklamak üçin niýetlenen terminaly gurmak boýunça taslamany durmuşa geçirmäge gyzyklanma bildirdi. 

                                                                   

Umumy pikire görä, ýokary we hökümetara derejede gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklaryň yzygiderli durmuşa geçirilmegi hem-de Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-gazak toparynyň yzygiderli geçirilýän mejlisleri, Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeler, guralýan giň gerimli medeni çärelere işjeň gatnaşylmagy ähli ugurlar boýunça türkmen-gazak gatnaşyklaryny giňeltmäge ýardam edýär. 

                                                                   

Gazagystanyň Hökümetiniň Başlygynyň birinji orunbasary döwlet Baştutanymyza deňhukuklylyk, ynanyşmak we özara hormat goýmak ýörelgelerine esaslanýan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň geljegine öňdengörüjilikli çemeleşýändigi, sebit derejesinde köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilýändigi üçin hoşallyk bildirip, amala aşyrylan hem-de täze, bilelikdäki möhüm taslamalaryň ykdysady gatnaşyklaryň, goňşy halklaryň arasyndaky dost-doganlygyň has-da berkidilmegine ýardam etjekdigine ynam bildirdi. 

                                                                   

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary Roman Sklýar birek-birege iň gowy arzuwlaryny beýan edip, iki döwletiň hem-de olaryň doganlyk halklarynyň arasyndaky öňden gelýän dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk däpleriniň üstünlikli dowam etdiriljekdigine pugta ynam bildirdiler.

21.05.2022
Политика

Aşgabat, 20-nji maý (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dikuçarda paýtagtymyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler we ýurdumyzyň baş şäheriniň durmuş düzümini toplumlaýyn esasda döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen taslamalar bilen tanyşdy. 

                                                                   

Ir bilen döwlet Baştutanymyz Aşgabat şäheriniň ýokarsyndan dikuçarda aýlanyp, paýtagtymyzda alnyp barylýan gurluşyk işleriniň depginlerini, şäheri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmeleriň durmuşa geçirilişini, ýurdumyzyň baş şäheriniň ekologik ýagdaýyny yzygiderli gowulandyrmak boýunça amala aşyrylýan toplumlaýyn işleri synlady. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow uçuşyň dowamynda Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde alnyp barylýan gurluşyk işleriniň depgini bilen tanyşdy. Mälim bolşy ýaly, Arkadagly Serdarymyz welaýatyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde alnyp barylýan işleri, onuň çäginde ýaýbaňlandyrylan gurluşyklary yzygiderli gözegçilikde saklaýar. Bu ýerde dürli maksatly binalaryň we desgalaryň toplumynyň gurluşyklary batly depginde dowam edýär. Onda gurluşyklaryň ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegi bilen bir hatarda, merkeziň edara ediş binalarynda häzirki zamanyň ösen tejribesiniň, täzeçil tehnologiýalaryň, sanly ulgamyň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Munuň özi ähli ugurlarda, şol sanda milli gurluşyk ulgamynda alnyp barylýan işleriň häzirki zamanyň talaplaryna laýyk getirilýändigini görkezýär. 

                                                                   

Täzeçil häsiýete eýe bolan bu giň möçberli taslamanyň durmuşa geçirilmegine toplumlaýyn we oýlanyşykly çemeleşilmegi bilen, gurluşyklaryň depgini barha ýokarlanýar. Bu bolsa täze merkeziň gurluşyk işleriniň netijeli häsiýete eýe bolmagyny üpjün edýär. Ahal welaýatynyň döwrebap edara ediş merkezindäki binalardyr desgalaryň gurluşyklarynyň enjamlar we beýleki serişdeler bilen üpjünçiligine yzygiderli üns berilýär. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyzyň dikuçary paýtagtymyzyň merkezine tarap ugur aldy. Arkadagly Serdarymyz guşuçar belentlikden Büzmeýin etrabynyň çäginde gurlan Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkezini ulanmaga tabşyrmak boýunça görülýän taýýarlyk işlerini synlady. Bu merkeziň açylmagy ýurdumyzda hereket edýän elektrik beketleriniň enjamlaryny ýokary derejede abatlamakda möhüm orny eýelär. Ekologik taýdan bildirilýän häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän bu merkeziň gurluşygynda ylmyň soňky gazananlary, ösen tejribeler utgaşdyryldy. Munuň özi merkeziň işiniň ýokary halkara ölçeglere laýyk gelmegini üpjün edýär. Şunuň bilen birlikde, onuň işiniň milli ykdysadyýetimiz üçin örän amatlydygyny hem-de ykdysady taýdan bähbitlidigini aýratyn bellemeli. Munuň özi iri şähergurluşyk taslamalarynyň durmuşa geçirilmeginiň sebitleri senagatlaşdyrmak, milli ykdysadyýetimizi köpugurly esasda ösdürmek, ýokary ekologik derejesini üpjün etmek boýunça öňde durýan wezipeleriň ýerine ýetirilmeginde aýratyn ähmiýetlidir. 

                                                                   

Ak mermerli Aşgabadyň günbatar tarapynda gurlan ýaşaýyş jaý toplumlarynda, aýratyn-da, Gurtly we Köşi ýaşaýyş toplumlarynyň çäginde ähli amatlyklary özünde jemleýän ýaşaýyş jaýlary bilen bir hatarda, durmuş ulgamyna degişli ugurdaş desgalaryň bina edilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Guşuçar belentlikden bu künjekde ýaýbaňlandyrylan gurluşyk işleriniň gerimi aýdyň görünýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli künjeklerinde we paýtagtymyzda alnyp barylýan gurluşyk işleriniň hil derejesiniň üpjün edilmegi ugrunda zerur tagallalar edilýär. Ähli meýilleşdirilen gurluşyk işleriniň ýokary hil derejesini üpjün etmek, gurluşyklary bellenen möhletlerde tamamlamak meseleleri yzygiderli gözegçilikde saklanylýar. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň dikuçary paýtagtymyzda täze döredilýän “Daşkent” dynç alyş seýilgähiniň ýokarsyndan hem öwrüm etdi. Paýtagtymyzyň ilaty we onuň myhmanlary üçin özboluşly binagärlik sowgadyna öwrüljek bu toplumda adamlaryň amatly dynç almagy we wagtlaryny gyzykly geçirmekleri üçin ähli zerur şertleriň döredilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Aşgabatda “Daşkent” dynç alyş seýilgähiniň peýda bolmagy ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilýändiginiň, aýratyn-da, türkmen-özbek gatnaşyklarynyň hil taýdan täze derejä çykarylýandygynyň, onuň täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýandygynyň aýdyň beýanydyr. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Aşgabatda ýaýbaňlandyrylan özgertmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişini synlap, şäheriň merkezi künjeginde gurluşygy batly depginde alnyp barylýan Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň binasynyň gurluşygynyň barşyny synlady. Onda döwlet dolandyryş ulgamy üçin taýýarlanylýan hünärmenleriň döwrebap bilim almaklary üçin oňaýly şertleriň döredilmegine, öňdebaryjy tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna aýratyn üns berilýär. Şeýle-de döwlet Baştutanymyz şäheriň merkezi künjeginde bina edilýän Halkara sagaldyş-dikeldiş merkeziniň gurluşygynda ýerine ýetirilýän işler bilen tanyşdy. 

                                                                   

Arkadagly Serdarymyz paýtagtymyzyň häzirki zaman işewürlik we durmuş düzüminiň kemala gelýän ýeri bolan demirgazyk künjekdäki desgalar toplumyny synlady. Bu ýerde gurlup ulanmaga berlen söwda merkezleri, “Garagum” myhmanhanasy hem-de beýleki dürli maksatly desgalar bir bitewi binagärlik sazlaşygyny emele getirdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň dikuçary paýtagtymyzyň Magtymguly şaýolunyň ugrunda gurulýan söwda merkeziniň hem-de Halkara fiziologiýa ylmy-kliniki merkeziniň gurluşygynyň alnyp barylýan ýeriniň üstünden öwrüm etdi. Bu ýerde gurluşyk işleri bildirilýän ýokary talaplara laýyklykda alnyp barylýar. Munuň özi ýurdumyzda durmuş ugurly desgalaryň gurluşygyna berilýän ägirt uly ünsüň aýdyň subutnamasydyr. Şäheriň merkezi böleginde gurluşygy alnyp barylýan saglygy goraýyş ulgamyna degişli toplumlarda ýerine ýetirilýän işleriň gerimi hem-de depgini döwrüň talaplaryna doly laýyk gelýär. Bu bolsa gurluşyklaryň bellenilen möhletde tamamlanmagynda aýratyn ähmiýetlidir. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiziň dikuçary paýtagtymyzyň günorta künjegine tarap ugur aldy. Döwlet Baştutanymyz guşuçar belentlikden bu künjekde alnyp barylýan işler, seýilgählere we gök zolaklara edilýän ideg işleri, döwrebap binalaryň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylyşy bilen tanyşdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz uçuşyny dowam edip, paýtagtymyzyň ajaýyp künjekleriniň birinde döwrebap ýaşaýyş jaý toplumynyň emele gelen we dürli maksatly binalaryň gurluşyklarynyň batly depginlerde dowam edýän ýeri bolan Parahat-7 ýaşaýyş jaý toplumynda ýerine ýetirilýän işler bilen tanyşdy. Ösüşiň belentliklerine tarap ynamly gadam urýan paýtagtymyzyň durnukly ösüşiniň we özgertmeler maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň nyşanyna öwrülen Parahat-7 ýaşaýyş jaý toplumynyň çäklerinde alnyp barylýan işler ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň möhüm görkezijisi bolup durýar. 

                                                                   

Paýtagtymyzda amala aşyrylýan şähergurluşyk-binagärlik maksatnamasynda innowasion we sanly tehnologiýalar işjeň ulanylýar. Bu bolsa ýurdumyzyň, şol sanda paýtagt şäherimiziň hem durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösýändigini görkezýär. Ak mermerli Aşgabatda durmuşa geçirilýän giň möçberli taslamalar onuň halkara ähmiýetli işewür duşuşyklaryň we dürli çäreleriň geçirilýän merkezi hökmündäki derejesini pugtalandyrýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň dikuçary paýtagtymyzyň günorta künjegindäki ajaýyp ýerleriniň birinde ýerleşýän Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň üstünde öwrüm etdi. Döwlet Baştutanymyz guşuçar belentlikden bu ýerde ýaýbaňlandyrylan giň möçberli gurluşyk işlerini, dag etekleriniň abadanlaşdyrylyşyny we döredilen tokaý zolaklarynyň aýratynlyklaryny synlady. Soňra döwlet Baştutanymyz uçuşy tamamlap, awtoulagda şäheriň ähli künjeklerinden howalanyp görünýän Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumyna tarap ugrady. 

                                                                   

Öňdebaryjy tehnologiýalary işjeň ulanmak hem-de olaryň uzak möhletli geljege niýetlenilmegi, sazlaşyklylyk we oňaýlylyk, adamlaryň abadan durmuşy, döredijilikli zähmet çekmegi hem-de dynç almagy üçin ähli şertleri döretmek meseleleri şähergurluşyk maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde möhüm ähmiýete eýedir. 

                                                                   

Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň ýanynda hormatly Prezidentimizi Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň gurluşyk we senagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Ç.Purçekow, Aşgabat şäheriniň häkimi R.Gandymow hem-de Türkmenistanyň ozaldan gelýän işjeň hyzmatdaşy, Russiýa Federasiýasynyň “Wozroždeniýe” taslama-gurluşyk kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy I.Bukato mähirli garşyladylar. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow we Aşgabat şäheriniň häkimi R.Gandymow hormatly Prezidentimize paýtagtymyzyň çäklerinde ýerleşýän awtomobil köprüleri, olaryň aýratynlyklary, şeýle-de köprüleriň ýerasty bezeg işleriniň görnüşleri barada hasabat berdiler. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow görkezilen taslamalar bilen tanşyp, olaryň häzirki döwrüň ruhuna we ak mermerli paýtagtymyzyň okgunly ösüşine kybap gelmelidigine ünsi çekip, bezeg işlerine gaýtadan seredilmelidigini belledi hem-de bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra bu ýerde Russiýa Federasiýasynyň “Wozroždeniýe” taslama-gurluşyk kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy I.Bukato döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklaryna laýyklykda, ýurdumyzda Demirgazyk — Günorta ulag geçelgesiniň gurluşygynyň taslamasy we onuň ýerleşjek ýeriniň teklip edilýän çyzgylary barada hasabat berdi. Şeýle-de işewür Aşgabat — Türkmenbaşy ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Garabogaz — Gazagystan serhedi böleginiň ýerleşjek ýeriniň teklip edilýän çyzgylaryny, gurulmagy göz öňünde tutulýan ýoluň aýratynlyklaryny, onuň ugrunda ýerleşdiriljek hyzmat ediş desgalaryny, awtobus duralgalarynyň görnüşlerini, yşyklandyryş ulgamynyň sütünleriniň taslamalaryny we ýoluň ugrunda oturdyljak şertli belgileriň nusgalaryny, olaryň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylaryny görkezdi. Şäheriň Köpetdag şaýolunyň durkuny täzelemek, Aşgabat şäheriniň daşyndan geçýän halkalaýyn aýlaw ýolunyň demirgazyk bölegini döwrebaplaşdyrmak boýunça teklip edilýän işleriň görnüşleri, şeýle-de olar bilen baglanyşykly çyzgylar baradaky maglumatlar hasabatyň özenini düzdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow soňky ýyllarda ýurdumyzyň ähli künjeklerinde hem-de ak mermerli Aşgabatda özboluşly şäher gurşawynyň döredilýändigini, bu ugurda degişli taslamalaryň durmuşa geçirilýändigini belläp, bu işler bilen bir hatarda, ýurdumyzyň häzirki zaman ýol-ulag düzüminiň gurluşygyny dowam etmegiň, olarda ýokary hil derejesiniň üpjün edilmeginiň wajypdygyna ünsi çekdi. Şunda ýol-ulag düzümine degişli desgalaryň gurluşyklarynyň taslamalary taýýarlananda ýurdumyzyň tebigy aýratynlyklary nazara alynmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we bu babatda russiýaly işewüre birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra Arkadagly Serdarymyz dünýäniň owadan hem-de ýaşamak üçin amatly şäherleriniň biri hökmündäki ornuny barha pugtalandyrýan paýtagtymyzyň gözelligine gözellik goşýan Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň belentliklerine galdy. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzyň garamagyna toplumyň yşyklandyryş ulgamynyň teklip edilýän görnüşleri görkezildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz beýik şahyryň heýkeli hem-de medeni-seýilgäh toplumyň umumy görnüşiniň taslamalary we çyzgylary, ony abadanlaşdyrmakda ulanylýan serişdeleriň görnüşleri bilen tanyşdy. Toplumyň ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işleriň barşy bilen gyzyklandy. Döwlet Baştutanymyz medeni-seýilgäh toplumda täzeçil tehnologiýalary ulanmagyň möhümdigini belläp, onda häzirki zamanyň yşyklandyryş ulgamynyň iň täze enjamlaryny ornaşdyrmak wezipelerine möhüm ähmiýet berilmelidigine ünsi çekdi. 

                                                                   

Arkadagly Serdarymyz şu ýylyň aprel aýynda Aşgabat şäheri boýunça amala aşyran iş saparynda Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumyny abadanlaşdyrmak işlerinde häzirki zaman we ýokary hilli bezeg serişdeleriniň ulanylmagy boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi bilen hem gyzyklandy. 

                                                                   

Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, toplumyň bezeg işlerinde we Magtymguly Pyragynyň tutuş adamzat jemgyýetine belli bolan şygyrlaryndan ganatly setirleri baýyrlaryň ýüzünde ýagtylandyrmak boýunça öňde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmek ugrunda edilýän tagallalar barada hasabat berdi. 

                                                                   

Tebigy we şäher gurşawynyň sazlaşykly utgaşmagy, ýaşyl zolaklaryň peýda bolmagy paýtagtymyzyň ekologik abadançylygy, adamlaryň ýaşamagy, oňaýly dynç almagy üçin zerur şertleri bolup durýar, şonuň üçin taryhda öçmejek yz goýan şahsyýetleri hatyralamak meselelerine örän jogapkärçilikli hem-de toplumlaýyn esasda çemeleşilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra Russiýa Federasiýasynyň “Wozroždeniýe” taslama-gurluşyk kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyza paýtagtymyzyň günorta künjeginde sil suwlaryny toplaýan gorag desgalarynyň, sil suwlaryny süzüji we sil suwlaryny toplaýan bentler, beton hem-de toprak düşekli akabalar we olaryň görnüşleri bilen baglanyşykly taslamalar hem-de olaryň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary barada hasabat berdi. Şunda gurluşyklarda we bezeg işlerinde ulanylýan serişdeleriň ýurdumyzyň howa şertlerine laýyk gelmegi möhüm wezipe hökmünde kesgitlendi diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady hem-de desgalaryň ýokary hilli gurulmagyna, olaryň ýanaşyk ýerleriniň degişli derejede abadanlaşdyrylmagyna aýratyn ähmiýet bermegi tabşyrdy. 

                                                                   

 Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hemmelere alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady.

21.05.2022
Ministrligiň habarlary

2022-njy ýylyň 28-nji aprelinde Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň (UNFPA) Türkmenistandaky ýurt boýunça direktory jenap Olof Ronni Lindstrom bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarowyň arasynda duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň esasy maksady Türkmenistan bilen UNFPA-nyň arasynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegi uly bolan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmakdan ybarat boldy.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow Olof Ronni Lindstromy täze wezipesi bilen gutlady we oňa işinde üstünlik arzuw etdi. 

Ministr Muhammetgeldi Serdarow, Türkmenistanyň Hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda durnukly ösüş ugrunda       2021-2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň çarçuwaly Maksatnamasynyň durmuşa geçirilmeginiň çäginde netijeli hyzmatdaşlygy üçin Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň Türkmenistandaky toparyna minnetdarlygyny bildirdi. Bu duşuşygyň bilelikdäki taslamalary we maksatnamalary işjeňleşdirmäge täze itergi berjekdigine ynam bildirýändigini mälim etdi.

Öz gezeginde Jenap Olof Ronni Lindstrom Ministre minnetdarlyk bildirip, Muhammetgeldi Serdarowy şu wezipä täzeden bellenenligi bilen gutlady we oňa bu wezipede üstünlikleri arzuw etdi.

Jenap Olof Ronni Lindstrom ýurdumyzda Durnukly Ösüş Maksatlaryny durmuşa geçirmekde ministrligiň ornunyň örän wajypdygyny belläp, alnyp barylýan işleri üçin, şol sanda saglygy goraýyş bilen bagly we fundamental bolup durýan 3-nji Durnukly Ösüş Maksatlary boýunça ýardamlary berýändigi üçin ministrligiň hünärmenlerine minnetdarlyk bildirdi. Häzirki wagtda hem, çaga dogurmazlygy çygrynda mümkinçilikleri berkitmek we kontraseptiwleri satyn almak boýunça 2023-2025-nji ýyllar üçin maliýeleşdirme hakynda Ylalaşygyň taýýarlanylýandygyny belläp geçdi.   

Soňra ýurdumyzda UNFPA-nyň 4 sany taslamasynyň durmuşa geçirilýändigi barada aýdylyp geçildi, olardan:

«Ýokary hilli nesil saglyk hyzmatlaryna ähliumumy elýeterliligi gowulandyrmak» Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bilen bilelikde durmuşa geçirilýär.  

«Durnukly ösüş üçin ilat baradaky dezagregirlenen maglumatlar» Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti bilen bilelikde durmuşa geçirilýär.

«2021-2025-nji ýyllar üçin Türkmenistanda ýaşlar syýasaty baradaky döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmek we ýaşlaryň gender taýdan deňlige gatnaşmagyny ýokarlandyrmak mehanizmlerini güýçlendirmek» Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi bilen bilelikde durmuşa geçirilýär. 

«Gender taýdan deňligi ösdürmegiň ulgamyny we mehanizmlerini güýçlendirmek üçin ýardam bermek» Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty bilen bilelikde durmuşa geçirilýär.

    Duşuşyk hoşniýetli ýagdaýda geçdi.

Duşuşugyň ahyrynda ýurdumyzyň halkara hyzmatdaşlygyny berkitmekde, dünýäniň abraýly halkara guramalary bilen netijeli gatnaşyklary ýola goýmakda giň mümkinçilikleri, zerur şertleri döredip berýänligi, tutuş dünýäde ýurdumyzyň abraý-mertebesini belende götermekde bimöçber işleri amala aşyrýanlygy üçin Arkadagly Serdarymyzyň Hormatly Prezidentimiziň adyna alkyşly sözler aýdyldy. Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak belent başynyň hemişe aman, il-ýurt bähbitli umumadamzat ähmiýetli belent tutumly işleriniň mundan beýlägem rowaç almagy arzuw edildi.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

28.04.2022
Ministrligiň habarlary

2022-nji ýylyň 26-njy aprelinde Halkara pul gaznasynyň dolandyryjy müdiri Kristalina Georgiýewanyň Kawkaz we Merkezi Aziýanyň ministrleri we merkezi bankynyň dolandyryjylary bilen duşuşygy göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi we oňa Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň müdiriýetiniň başlygy Toýly Malikow we ministrligiň degişli müdirlikleriň we bölümleriň ýolbaşçylary derejesinde wekilleri gatnaşdylar.

Duşuşygyň dowamynda Halkara Pul Gaznasynyň wekili tarapyndan gatnaşyjylara dünýädäki ykdysady ýagdaýlary bilen bagly söwda, pul geçirimi, syýahatçylyk, ýa-da maýa goýumlary arkaly daşarky (ýaramaz) täsirleri azaltmak üçin görülýän syýasy çäreleri, iň uly kynçylyklary döredýän syýasy ylalaşyklary, Halkara Pul Gaznasynyň bu çäreleri durmuşa geçirmekde berip biljek netijeli goldawy bilen bagly meseleler barada gürrüň bermegi haýyş edildi. 

Azerbaýjan, Gazagystan, Ermenistan, Özbegistan, Täjigistan Respublikalarynyň, Gruziýanyň we Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministrlikleriniň we merkezi banklarynyň ýolbaşçylarynyň çykyşlarynda dünýä ykdysadyýetinde çylşyrymly ýagdaýlarynyň öz ýurtlarynyň ykdysadyýetlerine ýetirilen täsirleri, ýagny inflýasiýa, ekspordyň we impordyň peselmegi, pul geçirimlerinde kynçylyklar, bankara gatnaşyklarynda bökdençlikler, azyk önümleriň we çig malyň bahalarynyň ýokarlanmagy ýaly täsirleri, olara garşy görülýän çäreleri, ýurtlaryň häzirki ykdysady ýagdaýlary we kabul edilen ykdysady çözgütleri barada gürrüň berildi. Şeýle hem, Halkara Pul Gaznasy bilen hyzmatdaşlygyň mümkin ugurlary we Halkara Pul Gaznasynyň bu meselede degişli maslahatlary we goldawy örän wajyp bolup durýandygy beýan edildi.     

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow, öz çykyşynda, Döwlet maliýe dolandyryşy boýunça berýän tehniki kömekleri üçin Halkara Pul Gaznasyna minnetdarlyk bildirdi. Ýurdumyzyň ykdysady ýagdaýy barada gysgaça gürrüň berdi we ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny üpjün etmek we ykdysadyýetimizi berkitmek boýunça işleriň alnyp barylýandygyny aýtdy. Şeýle hem, Halkara Pul Gaznasynyň tehniki kömekleriniň wajypdygyny belläp, Milli salgyt ulgamyny seljermek, Döwlet maliýesini dolandyrmak, Döwlet bergilerini dolandyrmak bilen bagly ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny belläp geçdi.

Duşuşyk hoşniýetli ýagdaýda geçdi.

Duşuşygyň ahyrynda ýurdumyzyň halkara derejesinde abraý mertebesiniň belende galmagynda bimöçber işleri amala aşyrýan Hormatly Prezidentimiziň, Arkadagly Serdarymyzyň adyna alkyşly sözler aýdyldy.Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň hemişe aman tutýan il-ýurt bähbitli, umumyadamzat ähmiýetli belent tutumly işleriniň mundan beýlägem rowaç almagy arzuw edildi.  


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

26.04.2022
Ministrligiň habarlary

 Halkara pul gaznasynyň we Bütindünýä bankynyň her ýylky maslahatynyň çäklerindäki nobatdaky ikitaraplaýyn duşuşyk 2022-nji ýylyň 22-nji aprelinde Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň binasynda göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi. 

Duşuşyga Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň müdiriýetiniň başlygynyň orunbasary Merdan Päliwanow we degişli wekiller gatnaşdylar.

Duşuşygyň maksady Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ösüşiniň gelejegi baradaky çaklamalar, ykdysady we maliýe syýasatynyň esasy ileri tutulýan ugurlary, şeýle hem Halkara pul gaznasy (HPG) bilen hyzmatdaşlygyň ugurlary bilen bagly özara pikir alyşmakdan ybarat boldy. 

Duşuşygyň başynda, Jihad Azur ýakyn hem orta möhletde COVID-19 pandemiýasynyň hem-de häzirki wagtda dünýädäki çylşyrymly ykdysady ýagdaýlary bilen bagly Türkmenistanyň ykdysadyýetine we maliýe pudagyna ýetirip biljek täsiri barada, şeýle hem hyzmatdaşlygyň mümkin ugurlary barada türkmen tarapynyň garaýyşlary bilen gyzyklandy.

Ministr Muhammetgeldi Serdarow, jenap Jihad Azuryň, jenap Çad Staýnbergiň we onuň kärdeşleriniň ýolbaşçylygynda Halkara Pul Gaznasy bilen işleriň yzygiderli dowam edýändigini we soňky wagtda Halkara Pul Gaznasy bilen birnäçe netijeli we özara bähbitli duşuşyklaryň geçirilendigini belläp geçdi.

Şeýle hem, ministr Muhammetgeldi Serdarow döwlet maliýe dolandyryşy boýunça berýän tehniki kömekleri üçin minnetdarlyk bildirdi. Mundan başga-da, ýurdumyzyň ykdysady ýagdaýy barada gysgaça gürrüň berdi. Häzirki wagtda dünýädäki çylşyrymly ykdysady ýagdaýlary bilen bagly meseleler hem göz öňünde tutulup, ýurdumyzda azyk hopwsuzlygyny üpjün etmek we ykdysadyýetimizi berkitmek boýunça işleriň alnyp barylýandygyny aýtdy. 

Merdan Päliwanow, Halkara Pul Gaznasynynyň wekillerine berilýän teniki goldawlary üçin minnetdarlyk bildirdi hem-de ýakyn gelejekde milli hasaplar ulgamyny kämilleşdirmek, pul-karz syýasatyny düzgünleşdirmek we halkara standartlara laýyklykda makroykdysady görkezijileri hasaplamak boýunça tehniki goldawlaryň dowam etdiriljekdigine umyt etdi.

Jihad Azur, öz gezeginde, Halkara Pul Gaznasy tarapyndan tehniki goldawlaryň berilmegi dowam etdiriljekdigini aýdyp, Türkmenistanyň tebigy baýlyklara baýdygyny we onuň uly mümkinçilikleriň bardygyny belläp, bu baýlyklaryň halka we ýurduň ykdysadyýetine örän peýdaly bolmagyny gazanmak maksady bilen, býujet reformalaryny geçirmekde we salgyt ulgamyna täzeden seretmekde, HPG-nyň sebitleýin merkeziniň güýji bilen hem ýardamlaryň beriljekdigini nygtady.

Çad Staýnberg, häzirki wagtda dünýädäki çylşyrymly ykdysady ýagdaýlary bilen bagly ýurdumyzyň ykdysadyýetine täsir ýetirilen ýagdaýynda hem degişli ýardamlaryň beriljekdigini, şeýle hem ýurdumyzyň ykdysadyýetine syn bermek we maglumatlary jemlemek boýunça işleriň dowam ediljekdigini aýtdy.

Duşuşygyň dowamynda HPG-nyň tehniki kömekleriniň wajypdygy bellenilip, degişli ugurlar boýunça ýurdumyzyň hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygy hem bellenilip geçildi.

Duşuşyk hoşniýetli we özara bähbitli ýagdaýda geçdi.

Duşuşugyň ahyrynda ýurdumyzyň halkara hyzmatdaşlygyny berkitmekde, dünýäniň abraýly halkara guramalary bilen netijeli gatnaşyklary ýola goýmakda giň mümkinçilikleri, zerur şertleri döredip berýänligi, tutuş dünýäde ýurdumyzyň abraý-mertebesini belende götermekde bimöçber işleri amala aşyrýanlygy üçin Arkadagly Serdarymyzyň Hormatly Prezidentimiziň adyna alkyşly sözler aýdyldy. Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak belent başynyň hemişe aman, il-ýurt bähbitli umumadamzat ähmiýetli belent tutumly işleriniň mundan beýlägem rowaç almagy arzuw edildi.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

25.04.2022