«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
Bäsleşikli söwdalar 2021-nji ýylyň 28-nji iýulynda

ÜNS BERIŇ!

BÄSLEŞIKLI SÖWDA!

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakynda kanunçylygyna laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär.


Bäsleşikli söwdalar 2021-nji ýylyň 28-nji iýulynda sagat 10-00-da Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň jaýynda geçirilýär. Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolynyň 156-njy jaýy.


Bäsleşikli söwdada satuwa çykarylýan Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň, “Türkmengaz” döwlet konserniniň, “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň, Lebap hem-de Mary welaýat häkimlikleriniň desgalarynyň sanawy.

№ 

Desgalaryň ady,

ýerleşýän ýeri

Desganyň görnüşi,
(işiniň ugry, gurlan ýyly)

Binalaryň meýdany, (m²)

Başlangyç bahasy

(manat)

Hususylaşdyr-magyň

şertleri 

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň desgalary

Balkan welaýaty

1

Balkan welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Esenguly etrap Alyjylar jemgyýetiniň söwda merkezi, Esenguly etrabynyň Esenguly şäheri.

Söwda işleri,

2008 ý.

737,80

1 037 362,90

Hususy eýeçilige satmak

Daşoguz welaýaty

2

Akdepe etrap alyjylar jemgyýetiniň 1-nji çörek sehi, Akdepe etrabynyň Akdepe şäheriniň M.Gadamow köçesiniň 196-njy salgysy

Önümçilik,

1988ý.

1 889,28

528 171,00

Hususy eýeçilige satmak

Lebap welaýaty

3

Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň «Dostluk» alyjylar jemgyýetiniň öňki «Amyderýa» söwda kärhanasynyň binalary, Döwletli etrabynyň Amyderýa şäherçesi.

Söwda işleri,

1985-2005 ý.

3 512,80

1 843 790,90

Hususy eýeçilige satmak

4

Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Hojambaz etrap alyjylar jemgyýetiniň limon ýyladyşhanasy, Hojambaz etrabynyň Kerkiçi-Farap şaýoly.

Önümçilik
1994 ý.

659,60

71 660,40

Hususy eýeçilige satmak

Mary welaýaty

5

Mary welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Oguzhan etrap alyjylar jemgyýetiniň limonad sehi, Oguz han etrabynyň Oguz han şäherçesi.

Önümçilik,
1983 ý.

1186,80

222 356,40

Hususy eýeçilige satmak

6

Mary welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Oguz han etrap alyjylar jemgyýetiniň «Altyn sähra» bazary, oňa degişli dükanlar, binalar we desgalar, Oguz han etrabynyň Parahat şäherçesi.

Söwda işleri,
2009 ý.

1335,70

3 224 892,00

Hususy eýeçilige satmak

7

Ýöleten etrap alyjylar jemgyýetiniň naharhanasy, Ýolöten etrabynyň Momataý geňeşliginiň Talhatanbaba obasynyň Mary köçesiniň 46-njy jaýy.

Jemgyýetçilik iýmiti,

1955 ý.

212,91

42 336,00

Hususy eýeçilige satmak

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň desgalary

Mary welaýaty

8

Serhetabat et önümleri bölümi, Serhetabat etrabynyň Serhetabat şäheriniň Gündogar toplumynyň 3-nji jaýy.

Et önümlerini öndürmek we gaýtadan işlemek, 2015 ý.

372,70

1 025 610,40

Hususy eýeçilige satmak

“Türkmengaz” döwlet konserniniň desgasy

Lebap welaýaty

9

"Lebapgazçykaryş" müdirliginiň 9-njy Ulanyş enjamlary sozuş bölegine degişli naharhanasy, Darganata etrabynyň Gazojak şäheriniň K.Sazakow köçesiniň ugrunda ýerleşýär

Jemgyýetçilik iýmiti,

2013 ý.

82,70

24 423,00

Hususy eýeçilige satmak

“Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň desgalary

Ahal welaýaty

10

Bäherden çeper halyçylyk kärhanasy, Bäherden etrabynyň Bäherden şäheriniň Gurbansoltan eje köçesiniň 63-nji jaýy.

Haly we haly önümlerini öndürmek, 1967 ý.

4 365,92

1 361 188,80

Hususy eýeçilige satmak

Mary welaýaty

11

Mary çeper halyçylyk kärhanasyna degişli Bagtyýarlyk haly önümhanasy, Baýramaly etrabynyň Bagtyýarlyk şäherçesiniň Şagadam köçesiniň 3-nji jaýy.

Haly önümlerini öndürmek,

2015 ý.

266,30

612 166,00

Hususy eýeçilige satmak

Lebap welaýat häkimliginiň desgalary

12

«Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 8-nji gurluşyk gurnama müdirligi, Halaç etrabynyň Halaç şäherçesiniň S.A.Nyýazow adyndaky köçesiniň 90-njy jaýy.

Gurluşyk gurnama işleri, 1985 ý.

2 474,40

1 234 893,80

Hususy eýeçilige satmak

13

«Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 19-njy gurluşyk-gurnama müdirligi, Döwletli etrabynyň Amyderýa şäherçesiniň S.A.Nyýazow köçesiniň 22-nji jaýy.

Gurluşyk gurnama işleri, 1971 ý.

3 037,70

2 231 097,40

Hususy eýeçilige satmak

Mary welaýat häkimliginiň desgalary

14

«Marygurluşyk» önümçilik birleşiginiň «Marygurluşykhyzmat» müdirliginiň binasy, Oguz han etrabynyň Parahat şäherçesiniň Gowşut han köçesiniň 1-nji geçelgesi.

Gurluşyk gurnama işleri, 2013-2015 ýý.

187,00

81 898,60

Hususy eýeçilige satmak

15

“Marygurluşyk” önümçilik birleşiginiň 9-njy gurluşyk-gurnama müdirliginiň naharhanasy, Tagtabazar etrabynyň Tagtabazar şäherçesiniň Maru-Şahu-Jahan köçesiniň 4-nji jaýy.

Jemgyýetçilik iýmiti,

1970 ý.

83,80

19 129,00

Hususy eýeçilige satmak


Bäsleşikli söwdalara gatnaşmaga Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde öz wagtynda ýüz tutma beren, öňünden ýörite tölegleri tölän hem-de bäsleşikli söwdalara gatnaşmak üçin hasaba alnan Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň raýatlary, şeýle-hem Türkmenistanyň döwlet eýeçiligine degişli däl edara görnüşli taraplary we daşary ýurtlaryň edara görnüşli taraplary çagyrylýar.

Daşary ýurtlaryň kanunçylygyna laýyklykda döredilen ýuridik şahslar, halkara guramalary, olaryň Türkmenistandaky şahamçalary we hemişelik wekillikleri eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagyna we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagyna diňe Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Ykdysadyýeti töwekgelçiliklerden goramak agentliginiň degişli netijenamasy bolan ýagdaýynda gatnaşyp bilerler. Ýüz tutmalary kabul etmek we hasaba almak şu habaryň çap edilen güninden başlap, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde amala aşyrylýar we bäsleşikli söwdalaryň başlanmagyna 24 sagat galanda tamamlanýar. Bäsleşikli söwda gatnaşyjylary hasaba almaklyk bäsleşik geçirilýän güni sagat 09ºº-da başlanýar. Bäsleşikli söwdalara gatnaşmagyň tertibi barada we desgalar baradaky goşmaça maglumatlar Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Emläk gatnaşyklary we telekeçiligi goldamak bölümi we degişli ugurdaş bölümlerinde berilýär. Bäsleşikli söwdalara gatnaşyjylaryň hemmesine hususylaşdyrylýan desgalar baradaky maglumatlar bilen öňünden tanyşmaga mümkinçilik berilýär.

Döwlet eýeçiligindäki obýektler onuň borçnamalary bilen bilelikde hususylaşdyrylýar.

Habarlaşmak üçin telefonlar:

Aşgabat şäherinde

(+993 12) 92-26-11/39-46-69/75

Änew şäherinde

(+993 137) 33-0-21; 33-1-80

Balkanabat şäherinde

(+993 222) 7-89-34; 7-89-17; 7-89-53

Daşoguz şäherinde

(+993 322) 9-10-19; 9-15-10

Türkmenabat şäherinde

(+993 422) 6-11-52; 6-11-59

Mary şäherinde

(+993 522) 6-06-87; 6-06-41*Elektron neşir edilen gazetiň salgysy - maglumaty ýükläp almak üçin: "Türkmenistan gazeti"  14.07.2021ý.