«Туркменистан – Родина мира и доверия»
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
Maglumatlar

Bäsleşikli söwdalara gatnaşmak üçin  tabşyrylmaly resminamalar: 

- pasportyň ýa-da şahsyýetini  tassyklaýan başga resminamanyň nusgasy;

-dalaşgäriň maglumatda görkezilen hasaplaşyk hasabyna öňünden goýulan puluň jemini we ýörite ýygymy geçirendigini tassyklaýan töleg resminamasynyň nusgasy;

-gatnaşyjynyň wekiliniň ygtyýarlylygyny tassyklaýan resminama;

-zerur bolan halatynda töleg ukyplylygyny tassyklaýan resminamalar;

-berlen resminamalaryň dalaşgär tarapyndan gol çekilen sanawy;


Edara görnüşli taraplar goşmaça şu aşakdakylary berýärler: 

-Türkmenistanyň kanunçylyk namalaryna laýyklykda, tassyklanan esaslandyryş resminamalarynyň nusgalary;

-dalaşgäriň döwlet býujetiniň öňünde bergisiniň ýokdugy barada salgyt gullugyndan kepilnama we balans hasabatlary;

-dalaşgäriň hasabynyň ýagdaýy barada hyzmat edýän bankyndan maglumat;

-eger-de dalaşgäriň esaslandytyş resminamalaryna laýyklykda zerurlyk bolan halatynda, dalaşgäriň degişli dolandyryş guramasynyň, emläk satyn almaga ygtyýar berýän ýazmaça karary; 

-dalaşgäriň esaslyk maýasynda Türkmenistan döwletiniň paýynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny tassyklaýan resminamalar. 

-Auksiona gatnaşmak üçin 10% töleg

-Ýörite ýygym 1500,00 manat.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

Aşgabat şäheri, Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy,

Türkmenistanyň Merkezi banky, Aşgabat ş.  

H/h 23 104 934 110 153 600 005 000,

Bankyň kody 390 101 101,

Salgyt kody 101 111 007 529.


Habarlaşmak üçin: 39-46-09 / 70 / 69 / 65 / 73 / 72 / 75

Goşmaça soraglar üçin: 39-46-60

Bäsleşikli söwdalara elektron maglumatlary
onlaýn hem kabul edilýär
Gatnaşmak üçin taşyrmaly resminamalaryňyzy *.pdf giňişlikde ýükläň
Edara görnüşli taraplar üçin goşmaça resminamalary *.pdf giňişlikde ýükläň