«Туркменистан – Родина мира и доверия»
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
Bäsleşik 2021-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş


Dowamy


1. LOT №422.

Ministrligiň degişli birlikleri üçin niýetlenen ýörite programma üpjünçiligini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

2. LOT №446.

Gullugyň Lebap welaýatynda ýerleşýän binalarynda düýpli abatlaýyş işlerinde gerek bolan dürli görnüşdäki harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

3. LOT №475.

Ministrligiň degişli binalarynda içki we internet toruny çekmek, olary işjeň ýagdaýa getirmek üçin doly enjamlaşdyrmak boýunça işleri we hyzmatlary ýerine ýetirmek.

Buýrujy: Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi.

4. LOT №498.

Tehniki enjamlar üçin zerur bolan dürli görnüşli akkumulýator batareýalaryny satyn almak.

Satyn alyjy: degişli döwlet edarasy.

Bäsleşik 2021-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda geçirilýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar baradaky maglumatlary şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmalar esasynda alyp bilersiňiz.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.

Telefon belgileri: 39-46-39; 39-46-38, 39-46-32.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/declarations/2022