«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy

Hormatly Prezidentimiz baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygynyň öňüsyrasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde köňüllerimizi ganatlandyran şatlykly wakany, özüniň jöwher paýhasyndan dörän, çuňňur pähim-paýhasa ýugrulan «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly kitabyny bagtyýar halkymyza sowgat berdi. Munuň özi, baky Bitaraplygymyzyň şanly toýuna agzybir halkymyza uly toý serpaýy boldy.

Ýakynda has takygy 2020-nji «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň 9-njy dekabrynda Türkmenistanyň ykdysadyýet toplumynda ýurdumyzyň maliýe, ykdysady we bank toplumynyň ýolbaşçylarynyň we işgärleriniň gatnaşmagynda Hormatly Prezidentimiziň täze «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Onda birnäçe çykyşlar diňlenildi.

Hormatly Prezidentimziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz ýurdumyzda ähli ugurlar boýunça uly üstünlikler gazanylýar, eziz Watanymyzyň halkara abraýy barha belent derejelere göterilýär. Bagtyýar durmuşymyzyň şatlykly wakalary agzybir halkymyzy belent maksatly beýik işlere ruhlandyrýar.

Şu şanly ýylda halkymyza ajaýyp sowgat bolan «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly kitap dünýä halklarynyň baky Bitaraplyk hukuk ýagdaýymyza goýýan hormat-sarpasyny dabaralandyrmakda, goňşy we alys döwletler bilen ösüşe esaslanýan parahatçylyk söýüjilikli, dostlukly gatnaşyklary rowaçlandyrmakda, türkmen halkynyň köp müň ýyllyk taryhyny, milli gymmatlyklaryny dünýä ýaýmakda uly ähmiýete eýe bolýar.

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly kitabyň «Bitaraplyk: gadymy geçmişden şu güne çenli», «Türkmenistan we halkara guramalar: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk», «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň syýasy ähmiýeti», «Türkmen Bitaraplygy we medeni, ynsanperwer ulgamlar», «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň ykdysady ähmiýeti», «Türkmenistanyň Bitaraplygy: döwrüň hakykaty», «Türkmenistanyň Bitaraplyk syýasaty — dünýäniň abadançylygyna, halklaryň bagtly geljegine gönükdirilen syýasat», «Bu gün toý donuna beslenip Diýar, şanly Bitaraplyk toýun toýlaýar!», «Taryhy resminamalar», «Bitaraplyk bilen bagly edilen çykyşlar» ýaly bölümlere bölünmegi, kitabyň suratlar bilen bezelmegi onuň many-mazmunyny has-da baýlaşdyrýar.

Gahryman Arkadagymyz «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly täze kitabynda hemişelik Bitaraplygymyzyň taryhy ähmiýeti, Berkarar döwletimiziň çuňňur oýlanyşykly içeri we daşary syýasaty, türkmen halkynyň şöhratly taryhyndan şu günlere gelip ýeten agzybirlik, dost-doganlyk, parahatçylyk ýörelgeleri hakynda çuňňur manyly gürrüň berýär. Kitapda hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň durmuşyndaky möhüm syýasy wakalarda, daşary ýurtlara resmi saparlarynda düşen suratlarynyň ýerleşdirilmegi, bu kitabyň taryhy ähmiýetini has-da artdyrýar.

Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli daşary syýasaty netijesinde, häzirki döwürde Garaşsyz türkmen döwletiniň dünýädäki abraýy, ilkinji nobatda, onuň baky Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň ýörelgelerine esaslanýar. Çünki 1995-nji ýylda «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakynda» Konstitusion kanunyň kabul edilmegi ýurdumyzyň geljekki ösüş ýollaryny aýdyň kesgitledi. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň halkara syýasy diplomatiýasynyň ileri tutulýan ugurlaryny saýlamaga esas boldy. Baky Bitarap Türkmenistan parahatçylyk söýüjilik, beýleki döwletleriň içerki işlerine goşulyşmazlyk hem-de olaryň özygtyýarlylygyny, çäkleriniň bitewüligini hormatlamak, halkara harby bileleşiklere we şertnamalara gatnaşmazlyk, dartgynly meseleleri gepleşikler, diplomatik ýollar arkaly çözmek ýörelgelerine berk eýerýär.

Gahryman Arkadagymyzyň dana paýhasyndan dörän kitaplaryň her biri biziň üçin nusgalyk ýol-ýörelge bolup durýar. Şol çuň manyly eserler bagtyýar nesillerimizi agzybirlik, watançylyk, ynsanperwerlik, halallyk ruhunda terbiýelemekde, watandaşlarymyzy Berkarar döwletimiziň gülläp ösmegi ugrunda beýik işlere ruhlandyrmakda möhüm ähmiýete eýedir.


Ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy nusgalyk derejede kämilleşdi. Bäş müň ýyllyk taryhly halkymyzyň medeni mirasynyň milli kökleri, ata-babalarymyzyň arkama-arka geçip gelýän parasatly Oguz ýörelgeleri Garaşsyz döwletimiziň halkara diplomatiýasynyň häzirki zamanyň derwaýys meselelerini aýdyňlaşdyrmakda, olary netijeli çözmekde, sebitde parahatçylygy dabaralandyrmakda datly miwelerini berýär. Şoňa görä-de, hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýymyz dünýä halklaryny parahatçylyk we ösüş nukdaýnazaryndan jebisleşdirýän nurana taglymat hökmünde ykrar edildi.

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly kitabynda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan şu güne çenli iki gezek resmi taýdan ykrar edilen ilkinji we ýeke-täk hemişelik Bitarap döwletimiziň taryhy ösüş ýoly, Türkmenistanyň başlangyçlary bilen energiýa serişdeleriniň howpsuz üstaşyr geçirilmegi we beýleki birnäçe ugurlarda BMG-niň Baş Assambleýasynyň degişli Kararnamalarynyň onlarçasynyň kabul edilmegi, ýurdumyzyň iri halkara guramalary we BMG-niň abraýly edaralary bilen netijeli gatnaşyklarynyň ýyl-ýyldan has-da ýokary sepgitlere ýetýändigini tassyklaýan resminamalar, halkymyzyň milli ruhuna, ýaşaýyş-durmuş ýörelgelerine mahsus aýratynlyklar, türkmeniň parahatsöýüjilik, hoşmeýillilik, myhmansöýerlik ýaly döwletlilik ýörelgeleri bilen baglanyşykly gymmatly maglumatlaryň ençemesi ýerleşdirilipdir.

Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde Türkmenistan sebitde syýasy durnuklylygy saklamak bilen parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna dünýäniň döwletleri we halklary bilen hoşniýetli goňşuçylyk, dostluk hem hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmek işinde BMG-niň ygtybarly we netijeli hyzmatdaşyna öwrüldi. Baky Bitaraplyk syýasy ýörelgämiz parahatçylyk, hoşniýetlilik, ynsanperwerlik, dünýäniň döwletleriniň we halklarynyň özara bähbitli gatnaşyklaryny ileri tutmagy, sebitiň geosyýasy we geoykdysady taýdan amatly ýerde ýerleşen ýurdumyz özüniň kuwwatyny umumadamzat bähbitlerini hem-de ösüşi üpjün etmäge gönükdirýär.

Dabara gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiziň adyna Hoşallyk ýüzlenmesini kabul etdiler. Olar milli Liderimiziň adyna Watanymyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy hem-de “Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” atly kitabyň neşir edilmegi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny beýan edip, ýurdumyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň öňüsyrasynda mähriban halkymyza şunuň ýaly ajaýyp sowgady üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.


Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 

«Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany»  atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasynyň Iş meýilnamasy

2020-nji ýylyň 9-njy dekabry

 

Alypbaryjy: M.Ataýew - Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň «Maliýe we ykdysadyýet» ylmy-amaly žurnalynyň baş redaktory, ykdysady ylymlaryň doktory, professor.

15:00 – 15:10

Ataýew Muhammetgeldi – Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň «Maliýe we ykdysadyýet» ylmy-amaly žurnalynyň baş redaktory, ykdysady ylymlaryň doktory, professoryň giriş sözi;

15:10 – 15:20

Müşşikow Gadyrgeldi Müşşikowiç - Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary

15:20 – 15:30

Meretliýew Parahat Ýakubowiç Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň «Maliýe we ykdysadyýet» ylmy-amaly žurnalynyň redaksiýasynyň baş hünärmeni 

15:30 – 15:40

Babaýewa Maýagözel - Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň Zähmet goragy we iş üpjünçilik müdirliginiň başlygynyň orunbasary

15:40 – 15:50

Gurbanowa Bagtygül - Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň Statistikanyň usulyýeti we guralyşy müdirliginiň bölüm başlygy

16:00 – 16:10

Işanniýazow Röwşen Nurmuhammedowiç - „Türkmenstandartlary“ Baş döwlet gullugynyň Döwlet Etalon merkeziniň baş hünärmeni

16:10 – 16:20

Ilmyradow Röwşen Kadyr berdiýewiç - Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrap döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň baş buhgalteri

16:20 – 16:30

Berdiýewa Nartäç Atamyradowna – Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň Buhgalter hasaby we hasabaty müdirliginiň baş hünärmeni

16:30 – 16:40

Ataýew Muhammetgeldi – Maslahaty jemleýär

16:40 – 17:00

Hydyrow Begli – Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň bölümçe başlygyTürkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi