«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
Aziýanyň ösüş bankynyň wekilleri tarapyndan «Daşoguz welaýatynda gün energiýasyny öndürmek boýunça çözgütler» atly sanly wideoaragatnaşyk arkaly tanyşdyryş maslahaty geçirildi

2020-nji ýylyň 21-nji oktýabrynda, Aziýanyň ösüş banky tarapyndan gurnalyp, halkara bilermenleriniň we professorlaryň gatnaşmagynda «Daşoguz welaýatynda gün energiýasyny öndürmek boýunça çözgütler» atly sanly wideoaragatnaşyk arkaly tanyşdyryş maslahaty geçirildi. Bu maslahata ministrligiň bu ugurdaky degişli wekilleri hem onlaýn arkaly gatnaşdylar. Maslahatyň dowamynda bilermenler tarapyndan gün energiýasyny öndürmegiň ähmiýeti, zerurlygy we munuň bilen bagly meseleleri babatynda gürrüň berildi hem-de prezentasiýa görnüşinde bu ugurdaky taslamalar görkezildi. Soňra gatnaşyjylaryň arasynda aýdylanlar barada pikirler alyşyldy.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi