«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
Bäsleşikli söwdalar 2021-nji ýylyň 29-njy oktýabrynda

ÜNS BERIŇ!

BÄSLEŞIKLI SÖWDA!

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakyndaky kanunçylyga laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär.


Bäsleşikli söwdalar 2021-nji ýylyň 29-njoktýabrynda sagat 10-00-da Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň jaýynda geçirilýär. Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.


Bäsleşikli söwdada Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň, “Türkmengaz” döwlet konserniniň, Türkmenstanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň, “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň, “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň we Daşoguz, Lebap hem-de Mary welaýat häkimlikleriniň satuwa çykarýan desgalarynyň sanawy.


№ 

Desgalaryň ady,

ýerleşýän ýeri

Desganyň görnüşi,
(işiniň ugry, gurlan ýyly)

Binalaryň meýdany, (m²)

Başlangyç bahasy

(manat)

Hususylaşdyr-magyň

şertleri 

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň desgalary

Ahal welaýaty

1

“Gaýmak” AGPJ-i, Babadaýhan şäherçesi.

Öndürmek we süýt önümlerini gaýtadan işlemek

1995 ý.

1 156,29

544 440,00

7150 sany paýnama (100%) hususy eýeçilige satmak

Balkan welaýaty

2

Esenguly etrap alyjylar jemgyýetiniň söwda merkezi, Esenguly etrabynyň Esenguly şäheri.

Söwda işleri,

2008 ý.

737,80

1 037 362,90

Hususy eýeçilige satmak

Daşoguz welaýaty

3

Gurbansoltan eje adyndaky etrap alyjylar jemgyýetiniň Garadaşly bazary, Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň R.Ataýew geňeşliginiň Meňiş obasy.

Söwda we hyzmat,

1979 ý.

638,41

17 315,00

Hususy eýeçilige satmak

Lebap welaýaty

4

Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň «Dostluk» alyjylar jemgyýetiniň öňki «Amyderýa» söwda kärhanasynyň binalary, Döwletli etrabynyň Amyderýa şäherçesi.

Söwda işleri,

1985 – 2005 ý.

3 512,80

1 843 790,90

Hususy eýeçilige satmak

5

Hojambaz etrap alyjylar jemgyýetiniň limon ýyladyşhanasy, Hojambaz etrabynyň Kerkiçi-Farap şaýoly.

Önümçilik,
1994 ý.

659,60

71 660,40

Hususy eýeçilige satmak

Mary welaýaty

6

Oguz han etrap alyjylar jemgyýetiniň limonad sehi, Oguz han etrabynyň Oguz han şäherçesi.

Önümçilik,
1983 ý.

1186,80

222 356,40

Hususy eýeçilige satmak

7

Oguz han etrap alyjylar jemgyýetiniň «Altyn sähra» bazary, oňa degişli dükanlar, binalar we desgalar, Oguz han etrabynyň Parahat şäherçesi.

Söwda işleri,
2009 ý.

1335,70

3 224 892,00

Hususy eýeçilige satmak

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň desgalary

Ahal welaýaty

8

Ýörieteleşdirilen ýyladyşhana toplumy, Ak bugdaý etrabynyň Bugdaýly geňeşliginiň Tokaý hojalyk obasy.

Önümçilik,

2018-2019 ý.ý.

103 749,85

60 753 603,00

Hususy eýeçilige satmak

Mary welaýaty

9

Serhetabat et önümleri bölümi, Serhetabat etrabynyň Serhetabat şäheriniň Gündogar toplumynyň 3-nji jaýy.

Et önümlerini öndürmek we gaýtadan işlemek, 2015 ý.

372,70

1 025 610,40

Hususy eýeçilige satmak

10

Mary welaýat “Miwe” oba hojalyk senagat birleşiginiň 3-nji dükany, Garagum etrabynyň Ýagty ýol şäherçesi.

Söwda işleri,

1990 ý.

184,80

42 540,00

Hususy eýeçilige satmak

“Türkmengaz” döwlet konserniniň desgalary

Lebap welaýaty

11

"Lebapgazçykaryş" müdirliginiň 9-njy ulanyş enjamlary sozuş bölegine degişli naharhanasy, Darganata etrabynyň Gazojak şäheriniň K.Sazakow adyndaky köçesi.

Jemgyýetçilik iýmiti,

2013 ý.

82,70

24 423,00

Hususy eýeçilige satmak

Mary welaýaty

12

“Marygazçykaryş” müdirliginiň 36-njy sehiniň haryt ammary, Oguz han etrabynyň Şatlyk şäheri.

Ammar,

1974 ý.

500,70

291 337,00

Hususy eýeçilige satmak

13

“Marygazçykaryş” müdirliginiň 36-njy sehiniň haryt ammary, Oguz han etrabynyň Şatlyk şäheri.

Ammar,

1977 ý.

1 255,70

975 507,00

Hususy eýeçilige satmak

14

“Marygazçykaryş” müdirliginiň 36-njy sehiniň garaž jaýy, Oguz han etrabynyň Şatlyk şäheri.

Hyzmat,

1974 ý.

382,60

305 051,00

Hususy eýeçilige satmak

15

“Marygazçykaryş” müdirliginiň 36-njy sehiniň bir gatly 4 otagly jaýy, Oguz han etrabynyň Şatlyk şäheri.

Edara jaýy,

1977 ý.

604,30

91 514,00

Hususy eýeçilige satmak

16

“Marygazçykaryş” müdirliginiň 36-njy sehiniň ammar jaýy, Oguz han etrabynyň Şatlyk şäheri.

Ammar,

1974 ý.

496,10

461 997,00

Hususy eýeçilige satmak

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň desgalary

Mary welaýaty

17

“Oguzhansuwhojalyk” önümçilik dolanyşygynyň merkezi ussahanasy, Oguz han etrabynyň Oguz han şäherçesi.

Hyzmat,

1984 ý.

1 339,80

409 136,00

Hususy eýeçilige satmak

18

“Oguzhansuwhojalyk” önümçilik dolanyşygynyň köne PMK-21 ammary, Oguz han etrabynyň Oguz han şäherçesiniň Galkynyş köçesi.

Ammar,

1977 ý.

305,00

52 939,00

Hususy eýeçilige satmak

19

“Murgapbaşsaka” önümçilik dolanyşygynyň awtoulag bejeriş jaýy, Tagtabazar etrabynyň Saryýazy geňeşligi.

Hyzmat,

1977 ý.

815,00

141 458,00

Hususy eýeçilige satmak

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň desgalary

Ahal welaýaty

20

Tejendäki awtoulag kärhanasynyň hasabyndaky awtomenzili, Babadaýhan şäheriniň Magtymguly köçesiniň 63-nji jaýy.

Hyzmat,

1997 ý.

325,07

116 255,00

Hususy eýeçilige satmak

Mary welaýaty

21

“Maryawtoulag” önümçilik birleşiginiň awtomenzil jaýy, Oguz han etrabynyň Oguz han şäherçesiniň Hanhowuz köçesiniň 18-nji jaýy.

Hyzmat,

1995 ý.

288,80

69 463,00

Hususy eýeçilige satmak

22

“Serhetabatdakyawtoulag” kärhanasynyň ammar jaýy, Serhetabat şäheriniň Serhetabat köçesi.

Ammar,

1956 ý.

1 213,50

249 344,00

Hususy eýeçilige satmak

“Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň desgalary

Ahal welaýaty

23

Bäherden çeper halyçylyk kärhanasy, Bäherden etrabynyň Bäherden şäheriniň Gurbansoltan eje adyndaky köçesiniň 63-nji jaýy.

Haly we haly önümlerini öndürmek, 1967 ý.

4 365,92

1 361 188,80

Hususy eýeçilige satmak

Mary welaýaty

24

Mary çeper halyçylyk kärhanasyna degişli Bagtyýarlyk haly önümhanasy, Baýramaly etrabynyň Bagtyýarlyk şäherçesiniň Şagadam köçesiniň 3-nji jaýy.

Haly önümlerini öndürmek,

2015 ý.

266,30

612 166,00

Hususy eýeçilige satmak

Daşoguz welaýat häkimliginiň desgasy

25

Daşoguz şäheriniň Oguz han köçesiniň 1/1-nji jaýynda ýerleşýän Daşoguz Jemagat abatlaýyş gurluşyk trestiniň Daşoguz turba zawody.

Önümçilik,

1993-1997 ý.ý.

6 444,84

19 716 560,00

Hususy eýeçilige satmak

Lebap welaýat häkimliginiň desgalary

26

«Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 8-nji gurluşyk-gurnama müdirligi, Halaç etrabynyň Halaç şäherçesiniň S.A.Nyýazow adyndaky köçesiniň 90-njy jaýy.

Gurluşyk-gurnama işleri, 1985 ý.

2 474,40

1 234 893,80

Hususy eýeçilige satmak

27

«Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 19-njy gurluşyk-gurnama müdirligi, Döwletli etrabynyň Amyderýa şäherçesiniň S.A.Nyýazow adyndaky köçesiniň 22-nji jaýy.

Gurluşyk-gurnama işleri, 1971 ý.

3 037,70

2 231 097,40

Hususy eýeçilige satmak

28

Türkmenabat şäheriniň “Bitaraplyk” dynç alyş merkeziniň “Mekan” medeniýet öýi, Türkmenabat şäheriniň Ärsary baba köçesiniň 92-nji jaýy.

Hyzmat,

1975 ý.

1 977,9

1 859 226,00

Hususy eýeçilige satmak

Mary welaýat häkimliginiň desgalary

29

«Marygurluşyk» önümçilik birleşiginiň «Marygurluşykhyzmat» müdirliginiň binasy, Oguz han etrabynyň Parahat şäherçesiniň Gowşut han köçesiniň 1-nji geçelgesi.

Gurluşyk-gurnama işleri, 2013–2015 ýý.

187,00

81 898,60

Hususy eýeçilige satmak

30

“Marygurluşyk” önümçilik birleşiginiň 9-njy gurluşyk-gurnama müdirliginiň naharhanasy, Tagtabazar etrabynyň Tagtabazar şäherçesiniň Maru-Şahu-Jahan köçesiniň 4-nji jaýy.

Jemgyýetçilik iýmiti,

1970 ý.

83,80

19 129,00

Hususy eýeçilige satmak


Bäsleşikli söwdalara gatnaşmaga Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde öz wagtynda ýüztutma beren, öňünden ýörite tölegleri tölän hem-de bäsleşikli söwdalara gatnaşmak üçin hasaba alnan Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň raýatlary, şeýle hem Türkmenistanyň döwlet eýeçiligine degişli däl edara görnüşli taraplary we daşary ýurtlaryň edara görnüşli taraplary çagyrylýar.

Daşary ýurtlaryň kanunçylygyna laýyklykda döredilen ýuridik şahslar, halkara guramalar, olaryň Türkmenistandaky şahamçalary we hemişelik wekillikleri eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagyna we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagyna diňe Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Ykdysadyýeti töwekgelçiliklerden goramak agentliginiň degişli netijenamasy bolan ýagdaýynda gatnaşyp bilerler. Ýüztutmalary kabul etmek we hasaba almak şu habaryň çap edilen güninden başlap, Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde amala aşyrylýar we bäsleşikli söwdalaryň başlanmagyna bir gije-gündiz galanda tamamlanýar. Bäsleşikli söwdalara gatnaşyjylary hasaba almak bäsleşik geçirilýän güni sagat 9ºº-da başlanýar. Bäsleşikli söwdalara gatnaşmagyň tertibi, desgalar baradaky goşmaça maglumatlar ministrligiň emläk gatnaşyklary we telekeçiligi goldamak bölümi, degişli ugurdaş bölümleri tarapyndan berilýär. Bäsleşikli söwdalara gatnaşyjylara hususylaşdyrylýan desgalar baradaky maglumatlar bilen öňünden tanyşmaga mümkinçilik berilýär.

Döwlet eýeçiligindäki desgalar onuň borçnamalary bilen bilelikde hususylaşdyrylýar.

Habarlaşmak üçin telefonlar:

Aşgabat şäherinde

(+993 12) 92-26-11/39-46-69/75.

Änew şäherinde

(+993 137) 33-0-21; 33-1-80.

Balkanabat şäherinde

(+993 222) 7-89-34; 7-89-17; 7-89-53.

Daşoguz şäherinde

(+993 322) 9-10-19; 9-15-10.

Türkmenabat şäherinde

(+993 422) 6-11-52; 6-11-59.

Mary şäherinde

(+993 522) 6-06-87; 6-05-41.

Şu maglumat aşakdaky internet sahypasynda ýerleşdirildi. Internet sahypasynyň salgysy: www.fineconomic.gov.tm