2020-nji ýyl «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany»
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmek hakynda

1. LOT № 234.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy üçin goş emläklerini we hojalyk serişdelerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

2. LOT № 249.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň Serhetabat serhet birikmesiniň gurluşyk gurnama işleri we «Akdere» barlag geçiriş nokadynyň tehniki binasyny, 1 gatly 8 öýli ýaşaýyş jaýyna öwürmek üçin dürli görnüşdäki harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

3. LOT № 266.
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň baş üpjünçilik we tyl müdirliginiň zerurlygy üçin gara reňkli, laklanan hrom aýakgaplaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

4. LOT № 267.
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň zerurlygy üçin elektron hasaplaýyş tehniki serişdelerini (EHTS) satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

5. LOT № 292.
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň «Farapawtoýollary» serhetýaka gümrük postunyň ýanyndaky awtoduralgada gurulýan sanitar–durmuş binalardyr we desgalar üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.

6. LOT № 331.
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň baş üpjünçilik we tyl müdirliginiň zerurlygy üçin gap-gaç ýuwujy serişdelerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

7. LOT № 343.
Aşgabat şäheriniň ýaşaýyş jaý toplumlarynyň köpgatly ýaşaýyş jaýlaryndaky liftleriň 42 siniň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

8. LOT № 355.
Aşgabat şäheriniň Bitarap.Türkmenistan şaýolunyň 461-nji salgysynda ýerleşýän Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň merkezi binasyndaky uly göwrümli sowadyjynyň (çilleri) bejeriş, abatlaýyş işleri üçin enjamlary we ätiýaçlyk şaýlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi.

9. LOT № 356.
Aşgabat şäheriniň Bitarap. Türkmenistan şaýolunyň 461-nji salgysynda ýerleşýän Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň merkezi binasynyň öň hem-de iki gapdalky taraplaryna yşyklandyryjy led çyralaryny dakmak üçin enjamlary we ätiýaçlyk şaýlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi.

10. LOT № 360.
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş üpjünçilik we tyl müdirliginiň Ahalteke tohum we gulluk atlarynyň iýmit üpjünçiligi üçin ot-iýimlerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

11. LOT № 375.
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugyň Aşgabat şäherinde ýerleşýän
5 gatly, 20 öýli 2 sany gulluk ýaşaýyş jaýynda transformatorlary çalyşmak üçin enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.

12. LOT № 439.
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň zerurlygy üçin aerodromlaryň emeli örtüklerine akymlaýyn we orta bejergi abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

Bäsleşik 2020-nji ýylyň 2-nji sentýabrynda geçirilýär.
Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalar, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:
Aşgabat ş., Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, 48A otag. tel. 39-46-39; 39-46-38, 39-46-35.