2020-nji ýyl «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany»
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
Bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (17.07.2020)

1. LOT № 125.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynda bar bolan uçarlar, dikuçarlar, gämiler we beýleki tehnikalar üçin motor we çalgy ýaglaryny hem-de tehniki serişdeleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

2. LOT № 168.
Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň merkezi edara binasynda daşky yşyklandyryş ulgamyny gurnamak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Adalat ministrligi.

3. LOT № 178.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy tarapyndan döwlet serhediň ygtybarly goragyny üpjün etmek maksady bilen, garamagyndaky harby bölümler üçin awtoulag tekerlerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

4. LOT № 179.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy tarapyndan döwlet serhediniň ygtybarly goragyny üpjün etmek maksady bilen, garamagyndaky harby bölümler üçin awtoulagyň ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

5. LOT № 202.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň zerurlyklary üçin elektrik habar beriji toplumlarynyň hem-de yşyklandyryş serişdeleriniň enjamlaryny we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

6. LOT № 203.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy tarapyndan döwlet serhediniň çäginde alnyp baryljak inžener-tehniki desgalaryň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we iş gurallaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

7. LOT № 220.
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň zerurlygy üçin awtomobil tehnikalarynyň ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

8. LOT № 221.
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň zerurlygy üçin awtomobil tehnikalarynyň tekerlerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

9. LOT № 243.
Türkmenistanyň Baş prokuraturasy üçin multimediýa konferens aragatnaşygynyň stol ulgamyny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Baş prokuraturasy.

10. LOT № 249.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň barlag geçiriş nokadynyň tehniki binasyny 1 gatly, 8 öýli ýaşaýyş jaýyna öwürmek üçin dürli görnüşdäki harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

11. LOT № 266.
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň baş üpjünçilik we tyl müdirliginiň zerurlygy üçin gara reňkli, laklanan hrom aýakgaplaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

12. LOT № 267.
Elektron hasaplaýyş tehniki serişdelerini (EHTS) satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

13. LOT № 302.
Türkmenistanyň Goranmak ministrligiň zerurlygy üçin optiki süýümli kabeli satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

Bäsleşik 2020-nji ýylyň 17-nji iýulynda geçirilýär.
Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalar, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:
Aşgabat ş., Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, 48A otag. tel. 39-46-39; 39-46-38, 39-46-35.