2020-nji ýyl «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany»
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
Bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (17.06.2020)

1. LOT № 12.
Lebap welaýatynyň harby bölümindäki 80 orunlyk bassyrmanyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

2. LOT № 63.
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Kerki köçesiniň Magtymguly köçesinden Bahar bazaryna çenli aralygynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

3. LOT № 98.
Ýokanç keselleri merkezleri müdirýetiniň ýyladyş desgalarynda oturdylan suw gyzdyryjy gazanlarynyň («Alarko» ACK2–3000 kWt – 1 sany, «Alarko» ACK2–1500 kWt – 1 sany) düýpli bejeriş işlerini geçirmek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

4. LOT № 128.
Aşgabat şäheriniň A.Garlyýew köçesiniň durkuny täzelemek, Berkarar köçesiniň dowamyny, Bagtyýarlyk etrabynda täze, döwrebap ýaşaýyş toplumyny gurmak (2-nji tapgyr, daşky we içerki inžener ulgamlary, desgalar, içki köçeler, geçelgeler we seýilgähler bilen bilelikde) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

5. LOT № 138.
Türkmen oba hojalyk institutynyň tor üpjünçiligini kämilleşdirmek boýunça degişli enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

6. LOT № 141.
Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň Bagçylyk müdirligi üçin suw we gaz ölçeýji enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

7. LOT № 143.
Balkan welaýatynyň Jemagat hojalygy birleşigi üçin elektron resminama dolanşyk ulgamyny (programma üpjünçiligini) satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

8. LOT № 147.
Daşoguz welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebinde sanly bilim ulgamyny döretmek üçin enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

9. LOT № 151.
Aşgabat şäheriniň Kemine köçesiniň durkuny täzelemek (2-nji bölegi) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

10. LOT № 159.
Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

11. LOT № 162.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň serhet galalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

12. LOT № 234.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy üçin goş emläklerini we hojalyk serişdelerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

13. LOT № 271.
Döwletiň býujetini taýýarlamak, dolandyrmak we makroykdysady çaklamalary ýerine ýetirmek hem-de Gaznanyň töleg ulgamyny kämilleşdirmek bilen bagly (Aşgabat şäher, welaýatlardaky müdirlikleri we olaryň tabynlygyndaky bölümleri goşmak bilen) gerek bolan derejede serwer, kompýuter tehnikalaryny, goşmaça zerur enjamlaryny hem-de programma üpjünçiligini satyn almak we ornaşdyrmak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.

14. LOT № 276.
Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň garamagyndaky Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşigine degişli bolan 2500-sine ideg etmek üçin suwaryş ulgamyny gurnamak we ideg hyzmatlaryny ýerine ýetirmek.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti.

15. LOT № 298.
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugyň edaralarynda elektron resminama dolanyşygyny ýola goýmak üçin programma üpjünçiligini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.

16. LOT № 323.
Balkan welaýatynyň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

17. LOT № 331.
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň baş üpjünçilik we tyl müdirliginiň zerurlygy üçin gap-gaç ýuwujy serişdeleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

18. LOT № 1044.

Lebap welaýat häkimliginiň zeurlygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

19. LOT № 1109.

Kompýuter enjamlaryny, proýektorlary, printerlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

20. LOT № 1115.
Lebap welaýat kazyýetiniň edara binasynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti.

Bäsleşik 2020-nji ýylyň 17-nji iýunynda geçirilýär.
Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalar, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:
Aşgabat ş., Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, 48A otag. tel. 39-46-39; 39-46-38, 39-46-35.