«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
Bäsleşik 2021-nji ýylyň 5-nji iýulynda geçirilýär

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak

boýunça bäsleşik geçirmek hakynda

BILDIRIŞ


1. LOT № 73.

Ýokanç keseller merkezleri müdiriýetiniň binalarynyň ýyladyjy ulgamlaryndaky 2 sany suw gyzdyryjy gazan hem-de suw sorujylar üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


2. LOT № 84.

«Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň şäheri yşyklandyryş müdirliginiň Aşgabat şäherini yşyklandyryş ulgamy üçin elektrik enjamlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Energetika ministrligi.


3. LOT № 146.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň gulluk atlary üçin ot-iýimleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


4. LOT № 151.

Türkmenistanyň Goranmak ministrligi üçin ätiýaçlyk şaýlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


5. LOT № 152.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň tabynlygyndaky harby bölümleriň binalary hem-de desgalary üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


6. LOT № 153.

Serhet gullugynyň birikmelerinde ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ýangyn söndüriji enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


7. LOT № 157.

Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäherçesiniň binalarynda we desgalarynda arassaçylyk-gigiýena düzgünlerini talabalaýyk berjaý etmek üçin himiki serişdeleri satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


8. LOT № 180.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligine degişli Garaşsyzlyk şaýolunyň 19, 19/1, S.Türkmenbaşy şaýolunyň 144, 158, Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 118, 120 hem-de 1943-nji köçäniň 36-njy ýaşaýyş jaýlaryndaky ýangyna garşy habar beriji ulgamlarda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.


9. LOT № 212.

«Balkanwelaýatagyzsuw» birleşigine degişli agyz suw desgalaryny durnukly we bökdençsiz işletmek üçin dizel generatorlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


10. LOT № 213.

Daşoguz welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň garamagyndaky edara-kärhanalaryň awtoulaglary üçin dürli ölçegdäki tekerleri we akkumulýator batareýalaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


11. LOT № 224.

TGM-niň degişli awtoulag tehnikalaryna dürli ölçegdäki tekerleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


12. LOT № 226.

Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäherçesiniň dolandyryş müdirligine degişli UPS enjamlaryna hyzmat etmek we bejeriş işlerini geçirmek.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


13. LOT № 227.

Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäherçesiniň dolandyryş müdirliginiň binalaryndaky we desgalaryndaky UPS enjamlarynyň üznüksiz tok çeşmesi üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


14. LOT № 228.

Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäherçesiniň dolandyryş müdirliginiň binalarynyň we desgalarynyň elektrik üpjünçilik ulgamlarynda barlag-synag işlerini geçirmek.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


15. LOT № 229.

Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäherçesiniň dolandyryş müdirliginiň binalarynda we desgalarynda ornaşdyrylan bug gazanlaryna tehniki hyzmat etmek we abatlaýyş işlerini geçirmek.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


16. LOT № 230.

Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäherçesiniň binalarynyň hem-de desgalarynyň aýnalaryny, mermerlerini, üçeklerini ýuwmak we arassalamak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


17. LOT № 236.

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Jumanyýaz Hudaýbergenow adyndaky geňeşliginde gurlan täze, döwrebap obany elektrik energiýasy bilen üpjün edýän «Gülüstan-110/35/10 kW» elektrik bekediniň gurluşyk işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


18. LOT № 237.

Gullugyň Gökdepe etrabynda ýerleşýän binalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


19. LOT № 238.

Gullugyň Köýtendag etrabynda ýerleşýän binalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


20. LOT № 239.

Gullugyň Serhetabat şäherindäki binalarda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


21. LOT № 240.

Gullugyň Magtymguly etrabynda ýerleşen binalarda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


22. LOT № 241.

Gullugyň Gökdepe etrabynda ýerleşen binalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


23. LOT № 244.

Gullugyň Magtymguly, Kerki etraplarynda ýerleşen binalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


24. LOT № 245.

Gullugyň Ahal welaýatynyň günbatarynda ýerleşen meýdanynda damjalaýyn suwaryş ulgamynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


25. LOT № 248.

TGM-ne degişli awtoulag tehnikalaryna ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


26. LOT № 249.

Çaphana harytlaryny we serişdelerini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


27. LOT № 260.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň S.A.Nyýazow adyndaky Bejeriş-maslahat beriş merkeziniň binalaryny düýpli abatlamak hem-de daş-töweregini abadanlaşdyrmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


28. LOT № 263.

Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezini telefonlaşdyrmak maksady bilen, içerki eltiji aragatnaşyk ulgamlarynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: «Türkmenaragatnaşyk» agentligi.


29. LOT № 265.

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Söýünaly ge­ňeşliginiň Söýünaly obasynda iki sany täze ýerasty guýyny gazmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


30. LOT № 266.

Mary welaýatynyň Oguz han etrabynyň Aý han ge­ňeşliginiň çägindäki ýerasty guýyny abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


31. LOT № 267.

Mary welaýatynyň Oguz han etrabynyň Aý han ge­ňeşliginiň çäginde täze ýerasty guýyny gazmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


32. LOT № 269.

Mary welaýatynyň «Ýolötenagyzsuw» kärhanasynyň ýanyndaky iki sany ýerasty guýyny täzeden gazmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


33. LOT № 270.

Mary welaýatynyň «Ýolötenagyzsuw» kärhanasynyň ýanyndaky iki sany ýerasty guýyny abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


34. LOT № 271.

Mary welaýatynyň Serhetabat şäherinde bir sany täze ýerasty guýyny gazmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


35. LOT № 286.

Ministrlige degişli binalarda tehniki hyzmatlary ýerine ýetirmek.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


36. LOT № 291.

Gullugyň Mary şäherinde ýerleşen binalarynda gurluşyk hem-de abadanlaşdyryş işleri geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


37. LOT № 292.

Gullugyň Kaka etrabynda ýerleşen desgalarynda gurluşyk işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


38. LOT № 294.

Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň Arkaç ge­ňeşliginiň çäginde guruljak täze, döwrebap obanyň daşky suw, lagym ulgamlarynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


39. LOT № 295.

Balkan welaýatynyň Bereket şäherinden Balkanabat şäherine çenli agyz suw geçirijini gurmak (1-nji tapgyry) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


40. LOT № 296.

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Jumanyýaz Hudaýbergenow adyndaky ge­ňeşliginiň täze obasynyň 28-nji köçesiniň gurluşyk-gurnama işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


41. LOT № 297.

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynda gurulýan, kuwwatlylygy bir gije-gündizde 40 000 m3 agyz suwuny arassalaýjy desganyň gurluşyk-gurnama işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


42. LOT № 300.

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Gowşut han köçesiniň ugrundaky gazanhananyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


43. LOT № 301.

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Baýram han köçesindäki köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň bug gazanly binasy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


44. LOT № 303.

Gullugyň Serhetabat şäherindäki binalar toplumynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


45. LOT № 306.

Balkan welaýatynyň Gumdag şäherindäki 160 orunlyk çagalar bagy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Sa­tyn aly­jy: Bal­kan we­la­ýat hä­kim­li­gi.


46. LOT № 311.

«Gaýragoýulmasyz tiz kömek» merkeziniň binasynyň üznüksiz tok beriji enjamlary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Sa­tyn aly­jy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


Bäsleşik 2021-nji ýylyň 5-nji iýulynda geçirilýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar baradaky maglumatlary şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmalar esasynda alyp bilersi­ňiz:

Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Ar­ça­bil şa­ýo­lu­nyň 156-njy ja­ýy. Türk­me­nis­ta­nyň Ma­li­ýe we yk­dy­sa­dy­ýet mi­nistr­li­gi. Te­le­fon bel­gi­le­ri: 39-46-39; 39-46-38, 39-46-32.


*Elektron neşir edilen gazetiň salgysy - maglumaty ýükläp almak üçin: "Türkmenistan gazeti"  14.06.2021ý.