«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
Bäsleşik 2021-nji ýylyň 20-nji maýynda geçirilýär

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak

boýunça bäsleşik geçirmek hakynda

BILDIRIŞ


1. LOT № 21.

Magdanly Serhet birikmesiniň gurluşyk işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


2. LOT № 28.

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň N.Gutlyýew, Bereket, Talhanbazar, Hojaili, Amyderýa geňeşlikleriniň obalaryndaky kuwwatlylygy 6/10/0,4 kW bolan howa ulgamyny gurmak, Çärjew etrabynyň Hojagala şäherçesindäki, Boýrabap geňeşliginiň Galkynyş we Adak, Gularyk geňeşliginiň Üçbaş, Kiştiwan geňeşliginiň Darganly we Garagum obalaryndaky kuwwatlylygy 0,4/6/10 kW bolan howa ulgamynyň durkuny täzelemek, welaýatyň obalarynyň, etrap merkezleriniň we şäherçeleriniň elektrik üpjünçiligi, Çärjew etrabynda täze döredilen ýer gaznalarynyň elektrik geçirijileriniň üpjünçiligi Farap etrabynyň täze döredilen ýer gaznasynyň elektrik üpjünçiligi (III tapgyr) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


3. LOT № 40.

Ýokary okuw mekdepleriniň maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalary hem-de ugurdaş hünärleriň kiberhowpsuzlyk boýunça tejribelik otaglary üçin harytlary we enjamlary satyn alamak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Bilim ministrligi.


4. LOT № 42.

Garagum derýasynyň 1096-njy kilometrinde göwrümi 18 million kub metr bolan suw howdanyny gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.


5. LOT № 65.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligine degişli, Garaşsyzlyk şaýolunyň ugrunda ýerleşýän 19 we 19/1 belgili ýaşaýyş jaýlaryndaky sowadyjy ulgamlar üçin çillerleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.


6. LOT № 73.

Ýokanç keselleri merkezleri müdirýetiniň binalarynyň ýyladyjy ulgamlaryndaky 2 sany suw gyzdyryjy gazanlar hem-de suw sorujylar üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


7. LOT № 78.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugyna zerur bolan goş emläklerini we hojalyk serişdelerini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


8. LOT № 84.

«Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň şäheri yşyklandyryş müdirliginiň Aşgabat şäherini yşyklandyryş ulgamy üçin ulanylýan elektrik enjamlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Energetika ministrligi.


9. LOT № 85.

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Ýaşlyk şäherçesindäki kuwwatlylygy bir gije-gündizde 30 000 kub metr bolan agyz suwuny arassalaýjy desga üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


10. LOT № 146.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň gulluk atlary üçin ýorunja bedesini we arpa satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


11. LOT № 151.

Türkmenistanyň Goranmak ministrligi üçin ätiýaçlyk şaýlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


12. LOT № 152.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň tabynlygyndaky harby bölümleriň binalarynyň hemde desgalarynyň gyzgyn suw, ýyladyş ulgamynyň üpjünçiligini döwrebaplaşdyrmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


13 LOT № 153.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň serhet birikmeleriniň we harby bölümleriniň ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ýangyn söndüriji enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


14. LOT № 157.

Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäherçesiniň binalarynyň we desgalarynyň arassaçylyk-gigiýena düzgünlerini talabalaýyk berjaý etmek üçin himiýa serişdelerini satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


15. LOT № 180.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligine degişli, Garaşsyzlyk şaýolunyň ugrunda ýerleşýän 19 we 19/1, S.Türkmenbaşy şaýolunyň ugrunda ýerleşýän 144, 158, Bitarap Türkmenistan şaýolunyň şaýolunyň ugrunda ýerleşýän 118 120 hemde 1943-nji köçäniň ugrunda ýerleşýän, 36-njy belgili ýaşaýyş jaýlaryndaky ýangyna garşy habar beriji ulgamlarda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.


16. LOT № 224.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş ýaraglanyş müdirliginiň awtoulag tehnikalary üçin dürli ölçeglerdäki tekerlerini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


17. LOT № 226.

Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäherçesiniň dolandyryş müdirligine degişli UPS enjamlaryna hyzmat etmek we bejeriş işlerini geçirmek.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


18. LOT № 227.

Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäherçesiniň dolandyryş müdirliginiň binalaryndaky we desgalaryndaky UPS enjamlarynyň üznüksiz iýmitlendiriş tok çeşmesi üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


19. LOT № 228.

Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäherçesiniň dolandyryş müdirliginiň binalarynyň we desgalarynyň elektrik üpjünçilik ulgamlarynda barlag-synag işlerini geçirmek.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


20. LOT № 229.

Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäherçesiniň dolandyryş müdirliginiň binalarynda we desgalarynda ornaşdyrylan bug gazanlaryna tehniki hyzmat etmek we abatlaýyş işlerini geçirmek.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


21. LOT № 230.

Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäherçesiniň binalarynyň hem-de desgalarynyň aýnalaryny, mermerlerini, üçeklerini ýuwmak we arassalamak işlerini ýerine ýetirmek.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


22. LOT № 231.

Ahal welaýatynyň Baş bilim müdirliginiň buýurmasy boýunça Gökdepe etrabyndaky 18-nji orta mekdebiniň binasynyň düýpli abatlaýyş işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


23. LOT № 236.

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň jumanyýaz Hudaýbergenow adyndaky geňeşliginde gurlan täze, döwrebap obany elektrik energiýasy bilen üpjün edýän «Gülistan-110/35/10kw» elektrik bekediniň gurluşyk işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


24. LOT № 237.

Ahal welaýatynyň Gökdepe şäherindäki harby bölümiň binalarynyň gurluşygy hem-de durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


25. LOT № 238.

Lebap welaýatynyň Köýtendag şäherçesindäki harby bölümiň Köýtendag serhet berkitmesinde 50 orunlyk esgerler ýatakhanasynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


26. LOT № 239.

Serhetabat serhet birikmesiniň binalar toplumynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


27. LOT № 240.

Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabyndaky harby bölümiň serhet galasynyň düýpli abatlaýyş işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


28. LOT № 241.

Ahal welaýatynyň Gökdepe şäherindäki harby bölümiň binalarynyň gurluşygy hem-de durkuny täzelemek işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


29. LOT № 243.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň Esenguly etrabyndaky harby bölüminiň serhet galasynyň içki gaz geçiriji ulgamyny gurmak hem-de harby bölümiň serhet galasyny gazlaşdyrmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


30. LOT № 244.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň Matymguly etrabyndaky harby bölüminiň Lebap welaýatynyň Kerki etrabyndaky harby bölümleriniň serhet galalarynyň binalaryny düýpli abatlamak işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


31. LOT № 245.

Ahal welaýatynyň günbatarynda ýerleşýän 22 gektar meýdançasynda damjalaýyn suwaryş ulgamynyň gurluşyk işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


32. LOT № 246.

Daşoguz welaýatynyň bilim edaralarynyň binalaryny düýpli abatlaýyş üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


33. LOT № 248.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş ýaraglanyş müdirligi üçin awtoulag tehnikalarynyň hereketlendirijilerini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


34 LOT № 249.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby çaphanasy üçin çaphana harytlaryny we serişdelerini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


35. LOT № 250.

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabyndaky «Aşaky Arçabil» suw ýygnaýjy merkezini düýpli abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


36. LOT № 251.

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabyndaky «Ýokarky Arçabil» suw ýygnaýjy merkezini düýpli abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


37. LOT № 252.

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabyndaky «Aşaky Gökdere» suw ýygnaýjy merkezini düýpli abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


38. LOT № 259.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Şikesleri bejeriş halkara merkeziniň binalarynyň howalandyryjy, sowadyjy we ýyladyjy ulgamlaryna tehniki hyzmat etmek.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


39. LOT № 260.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň S.A.Nyýazow adyndaky Bejeriş-maslahat beriş merkeziniň binalaryny düýpli abatlamak hem-de daş-töweregini abadanlaşdyrmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


40. LOT № 263.

Ahal welaýaty täze döwrebap edara ediş merkezini telefonlaşdyrmak maksady bilen, içerki eltiji aragatnaşyk ulgamlarynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: «Türkmenaragatnaşyk» agentligi.


41. LOT № 265.

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Söýunaly geňeşliginiň Söýunaly obasynda iki sany täze ýerasty guýy gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


42. LOT № 266.

Mary welaýatynyň Oguz han etrabynyň Aý han geňeşliginiň çägindäki ýerasty guýunyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


43. LOT № 267.

Mary welaýatynyň Oguz han etrabynyň Aý han geňeşliginiň çäginde täze ýerasty guýyny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


44. LOT № 269.

Mary welaýatynyň «Ýölötenagyzsuw» kärhanasynyň ýanyndaky iki sany ýerasty guýyny täzeden gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


45. LOT № 270.

Mary welaýatynyň «Ýölötenagyzsuw» kärhanasynyň ýanyndaky iki sany ýerasty guýynyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


46. LOT № 271.

Mary welaýatynyň Serhetabat şäheriniň çäginde bir sany täze ýerasty guýyny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


Bäsleşik 2021-nji ýylyň 20-nji maýynda geçirilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi. Telefon belgileri: 39-46-39; 39-46-38, 39-46-32.


*Elektron neşir edilen gazetiň salgysy - maglumaty ýükläp almak üçin: "Türkmenistan gazeti"  03.05.2021ý.