«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
Bäsleşik 2021-nji ýylyň 19-njy iýulynda geçirilýär

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak

boýunça bäsleşik geçirmek hakynda

BILDIRIŞ


1.LOT № 232.

«Ahalwelaýatagyzsuw» birleşiginiň garamagyndaky müdirlikleriň üçin olaryň çäklerinde sarp edilen agyz suwuň we hapa-lagym hyzmatlaryň töleglerini öz wagtynda ýygnap almak hem-de hasabatlaryny ýöretmek üçin sanly ulgama geçmek maksady bilen programma üpjünçiligini we degişli enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


2.LOT № 274.

Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň Dänew şäherçesiniň S.A.Nyýazow şaýolunda düýpli abatlaýyş işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


3. LOT № 276.

Ministrliginiň ýanyndaky Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň Merkezi arhiwi raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgylarynyň bir bitewi döwlet sanawynyň programma üpjünçiligini işläp düzmek we döretmek hem-de onuň hereket etmegine gözegçilik etmek üçin bir bitewi döwlet sanawynyň alnyp barylmagyny, hereket etmegini bökdençsiz dolandyrmak maksady bilen, ýörite programma üpjünçiligini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Adalat ministrligi.


4. LOT № 310.

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň «Aşgabatýylylyk» tresti üçin awtoulagyň tekerlerini satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


5. LOT № 314.

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň degişli edaralary arassaçylyk serişdelerini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


6. LOT № 321.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň degişli müdirlikleri üçin meýdan çadyrlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


7. LOT № 322.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň degişli müdirlikleri üçin ot söndürijileri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


8. LOT № 323.

Tabynlygyndaky binalarda, desgalarda abatlaýyş işleri geçirmek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


9. LOT № 324.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň tabynlygyndaky binalarynyň, desgalaryny ýüzleý abatlaýyş işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


9. LOT № 333.

Gullugyň şahsy düzümi üçin arassçylyk serişdelerini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


10. LOT № 334.

Gullugyň şahsy düzümi üçin arassçylyk serişdelerini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


11. LOT № 337.

Gökdepe etrabynyň 4-nji çagalar bagynyň binasynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


13. LOT № 338.

Gökdepe etrabynyň 31-nji orta mekdebiň binasynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


14. LOT № 339.

TIIM-niň Mary, Lebap welaýatlarynyň çäklerindäki degişli edaralarynyň gurluşyk işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


15. LOT № 340.

Türkmenistanyň Hökümet münberiniň ikinji bölegini gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


16. LOT № 341.

Farap etrabynyň Jeýhun şäherçesiniň ýagtylandyryş ulgamynyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


17. LOT № 342.

Türkmengala etrap kazyýetiniň edara binasy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


18. LOT № 344.

«Türkmenbaşyagyzsuw» müdirliginiň Suw geçirijiler gullugynyň lagym geçirijiler gullugyna degişli desgalarda kuwwatlygy bir gije-gündizde 70 000 mbolan lagym suwlaryny biologik arassalaýjy we kuwwatlygy bir gije-gündizde 35 000 hem-de 50 000 m3 bolan deňiz suwuny arassalaýjy desgalar üçin enjamlary we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


19. LOT № 349.

Serdar şäheriniň A.Geldiýew köçesiniň günbatar bölegindäki suw geçirijiniň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


20. LOT № 350.

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky hökümet rezidensiýasy, «Awaza» kongressler merkezine we sport toplumyna çenli suw geçirijiniň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


21. LOT № 352.

Çandybil şaýolunyň Bitarap Türkmenistan şaýolundan Bekrewe köçesine çenli aralygynyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


22. LOT № 353.

Büzmeýin, Bagtyýarlyk etraplaryndaky köp gatly ýaşaýyş jaýlary we beýleki binalary ýylylyk hem-de gyzgyn suw bilen üpjün etmek üçin ýylylyk gazanlary oturtmak, gyzgyn suw üpjünçilik ulgamyny gurmak, Parahat ýaşaýyş jaýlar toplumy, Ýeňiş seýilgähi köçesi, üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


23. LOT № 354.

Olimpiýa şäherjiginiň çäginde "Wepalynyň" heýkelini gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


24. LOT № 355.

Baýramaly şäheriniň Altyn asyr köçesiniň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


25. LOT № 356.

Baýramaly şäheriniň Nowça köçesiniň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


26. LOT № 357.

Gullugyň Balkan welaýatynyň çäginde ýerleşýän gözegçilik-geçiriş nokadynda degişli desgany gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


27. LOT № 358.

Gullugyk Balkan welaýatynyň çäginde ýerleşýän gözegçilik-geçiriş nokadynda degişli desgany gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


28. LOT № 359.

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň Hojagala şäherçesindäki, Boýrabap geňeşliginiň Galkynyş Adak obalaryndaky, Gülaryk geňeşliginiň Üçbaş Kiştiwan geňeşliginiň Darganly Garagyş obalarynyň 0,4/6/10 kw howa ulgamynyň durkuny täzelemek ,welaýatynyň obalarynyň etrap merkezleriniň we şäherçeleriniň elektrik üpjünçiligi Çärjew etrabynda täze döredilen ýer gaznalarynyň, Farap etrabynyň täze döredilen ýer gaznasynyň elektrik üpjünçiligi (III-etap), etrabynyň Jeýhun şäherçesindäki GKTP- 96,97,98,99-dan kuwwatlygy 10/0,4 kw howa ulgamynyň durkuny täzelemek 4 sany 160/10 kwa KTP-ny 4 sany 250/10 GKTP çalyşmak Çärjew etrabynyň F. Kultsentr E/B Oguzhan 10 kw elektrik geçirijisiniň durkuny täzelemek Türkmenabat şäheriniň kiçi etrapçasynda ýerleşýän TP-19 transformator bekedinden çykýan 0,4 kw howa ulgamynyň durkuny täzelemek, Türkmenabat şäheriniň kiçi etrapçasynda ýerleşýän GKTP-66 transformator bekedinden çykýan 0,4 kw howa ulgamynyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


29. LOT № 363.

Ministrliginiň zerurlygy üçin ätiýaçlyk şaýlaryny we esbaplaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


30. LOT № 365.

Daşoguz şäherindäki Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezi üçin 3 (üç) sany lifti satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


31. LOT № 372.

Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Mekan köçesini Ahal köçesinden başlap Arçabil aýlow ýoluna çenli aralygyny abadanlaşdyrmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


32. LOT № 373.

Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň çäginden geçýän Aşgabat-Mary awtomobil ýoly bilen Ahal köçesiniň çatrygynyň günbatar tarapynda yşyklandyryş işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


33. LOT № 374.

Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Ahal köçesiniň gurluşygy (2-nji tapgyr) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


34. LOT № 375.

Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Gurbansoltan eje şaýolunyň 1-nji we 2-nji geçelgeleriniň aralygyndaky kiçi seýilgähi we ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyrmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


35. LOT № 376.

Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherindäki «Mukaddeslik meýdançasyny» abadanlaşdyrmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


36. LOT № 377.

Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Hazar köçesini abadanlaşdyrmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


Bäsleşik 2021-nji ýylyň 19-njy iýulynda geçirilýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar baradaky maglumatlary şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmalar esasynda alyp bilersi­ňiz:

Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Ar­ça­bil şa­ýo­lu­nyň 156-njy ja­ýy. Türk­me­nis­ta­nyň Ma­li­ýe we yk­dy­sa­dy­ýet mi­nistr­li­gi. Te­le­fon bel­gi­le­ri: 39-46-39; 39-46-38, 39-46-32.


*Elektron neşir edilen gazetiň salgysy - maglumaty ýükläp almak üçin: "Türkmenistan gazeti"  21.06.2021ý.