«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
Bäsleşik 2021-nji ýylyň 18-nji iýunynda geçirilýär

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak

boýunça bäsleşik geçirmek hakynda

BILDIRIŞ


1. LOT № 34.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň zerurlygy üçin optiki süýümli kabeli satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


2. LOT № 44.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň serhediň goragy üçin ulanylýan tehniki serişdeleri we yşyklandyryş serişdelerini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


3. LOT № 60.

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Amul şäherçesindäki köp gatly ýaşaýyş jaý toplumyna barýan awtoulag ýolunyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


4. LOT № 69.

Mary welaýatynyň Serhetabat etrap merkezindäki kuwwatlylygy bir gije-gündizde 20 000 mbolan agyz suwuny arassalaýjy desganyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


5. LOT № 71.

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň aragatnaşyk serişdeleri üçin enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


6. LOT № 74.

Ahal, Mary, Balkan welaýatlaryndaky binalary üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


7. LOT № 86.

Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahananyň «Berzeňňi» ylmy şypahana bölüminiň binalarynyň ýyladyjy ulgamynyň 2 sany suw gyzdyryjy gazany hem-de suw sorujylary üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


8. LOT № 87.

Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahananyň binalarynyň ýyladyjy ulgamynyň 3 sany suw gyzdyryjy gazany hem-de suw sorujylary üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


9. LOT № 88.

Lebap, Balkan welaýatlarynyň ýeňil we ýük awtoulaglarynyň tehniki ýagdaýyny anyklaýyş hem-de gözden geçiriş merkezleriniň binalardyr desgalar toplumynyň, şeýle-de welaýat awtodromlarynyň desgalar toplumynyň düýpli gurluşyk işleri üçin harytlary, enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


10 LOT № 89.

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Ahal, Mary, Balkan, Lebap welaýatlaryndaky binalarynda düýpli gurluşyk işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


11. LOT № 116.

«Balkanwelaýatagyzsuw» birleşiginiň etraplardaky we şäherlerdäki agyz suw desgalarynyň goragyny güýçlendirmek maksady bilen, wideogözegçilik kameralary üçin enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


12. LOT № 117.

Balkan welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň Awaza etrap Jemagat hojalygy müdirligine degişli «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän köprüleriň metal konstruksiýasyny reňklemek üçin boýaglary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


13. LOT № 125.

Balkan welaýatynyň Jemagat hojalygy birleşiginiň tabynlygyndaky edaralar üçin suw, gaz we elektrik energiýasyny ölçeýji enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


14. LOT № 131.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň zerurlygy üçin ýangyn söndürijileri doldurmak we kuwwatlandyrmak işlerini ýerine ýetirmek.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


15. LOT № 140.

Lebap welaýatynyňFarap etrabynyňJeýhun şäherçesinde GKTP-96,97,98,99-dan 10/0,4 kW bolan howa ulgamynyňdurkuny täzelemek, 4 sany 160/10 kWa KTP-ny 4 sany 250/10 GKTP-ä çalyşmak, Çärjew etrabyndaky elektrik geçirijiniňhem-de Türkmenabat şäheriniňkiçi etrapçasynda ýerleşýän TP-19 we TP-66 transformator bekedinden çykýan kuwwatlylygy 0,4 kW bolan howa ulgamynyňdurkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


16. LOT № 145.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyňharby bölümleri üçin awtoulaglaryň ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


17. LOT № 156.

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky merkezi kitaphanalarda döwlet, welaýat, etrap we şäher merkezi kitaphanalaryny birleşdirýän bitewi elektron kitaphana ulgamynyň (BEKU) işini kämilleşdirmek we onuň bökdençsiz işlemegini ýola goýmak maksady bilen, yzygiderli tehniki hyzmaty ýerine ýetirmek.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi.


18. LOT № 163.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň aragatnaşyk ulgamynyň enjamlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


19. LOT № 165.

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň talyplary üçin partalary (toplumda 1 stol, 2 oturgyç bolmaly) satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Bilim ministrligi.


20. LOT № 189.

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty, «Watan mukaddesligi» muzeýlerinde, Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlarynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýlerinde hem-de Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabyndaky «Magtymguly Pyragy» muzeýinde (7 muzeýde) sanly ulgam arkaly wirtual syýahaty guramak üçin web-saýty döretmek hem-de ornaşdyrmak.

Buýrujy: Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi.


21. LOT № 195.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň azyk üpjünçilik bölümi üçin serişdeleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


22. LOT № 203.

Ahal welaýat Baş bilim müdirliginiň Tejen etrabyndaky 14-nji orta mekdebiniň binasynyň düýpli abatlaýyş işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


23. LOT № 204.

Ahal welaýat Baş bilim müdirliginiň Tejen etrabyndaky 2-nji çagalar bagynyň binasynyň düýpli abatlaýyş işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


24. LOT № 214.

Daşoguz welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň garamagyndaky edara-kärhanalaryň ýyladyjy desgalaryna dürli ölçegdäki gaz hasaplaýjy enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


25. LOT № 233.

Türkmenistanyň Goranmak ministrligi üçin awtoulaglaryň ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


26. LOT № 235.

Daşoguz şäheriniň Daşoguz köçesiniň ugrundaky ýaşaýyş jaýlar toplumynyň daşky inžener ulgamlarynyň gurluşyk işleri we ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak üçin gurluşyk harytlaryny hem-de enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

27. LOT № 258.

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýörite edaralary üçin dürli görnüşli akkumulýator batareýalaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


28. LOT № 264.

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň «Täze zaman» ýaşaýyş toplumynyň gündogar tarapyndan halkaly aýlaw ýoluna birigýän, uzynlygy 7800 metr bolan awtoulag ýolunyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Gurluşyk we binägärlik ministrligi.


29. LOT № 272.

Türkmenistanyň Hökümet münberiniň 2-nji bölegini gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


30. LOT № 273.

Türkmenistanyň Hökümet münberiniň 2-nji bölegini gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


31. LOT № 275.

Owganystan Yslam Respublikasynyň «Turgundy» serhet gözegçilik geçiriş nokadynyň awtoulaglar geçelgesinde awtoulaglary we tirkegleri zyýansyzlandyrýan dezinfeksiýa desgasy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.


32. LOT № 277.

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherindäki harby bölümine degişli serhet galasyny düýpli abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


33. LOT № 278.

Lebap welaýatynda ýerleşýän harby bölüminiň tehniki binasynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


34. LOT № 279.

Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli geçiriljek dabaraly harby ýörişe gatnaşjak harby gullukçylara gerekli önümleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


35. LOT № 280.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň Tagtabazar etrabynda ýerleşen harby bölümindäki binalar toplumynda abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


36. LOT № 281.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň Tagtabazar etrabyndaky harby bölümlerinde elektrik üpjünçiligine degişli harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


37. LOT № 283.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş üpjünçilik we tyl müdirligi üçin degişli önümleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


38. LOT № 298.

Türkmenistanyň Hökümet münberiniň 2-nji bölegini gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


39. LOT № 308.

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Ilaty pasportlaşdyrmak we hasaba almak müdirliginiň ýerlerdäki birliklerine degişli enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


40. LOT № 309.

Türkmenistanyň Hökümet münberiniň 2-nji bölegini gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


41. LOT № 318.

Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň A.Geldiýew köçesiniň günbatar böleginiň suw geçirijisiniň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


Bäsleşik 2021-nji ýylyň 18-nji iýunynda geçirilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar baradaky maglumatlary şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmalar esasynda alyp bilersiňiz:

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi. Telefon belgileri: 39-46-39; 39-46-38; 39-46-32.*Elektron neşir edilen gazetiň salgysy - maglumaty ýükläp almak üçin: "Türkmenistan gazeti"  02.06.2021ý.