«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
Bäsleşik 2021-nji ýylyň 12-nji fewralynda geçirilýär

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak

boýunça bäsleşik geçirmek hakynda

BILDIRIŞ1. LOT № 14

Milli atly sport merkezinde, Mary hem-de Daşoguz Döwlet athanalarynda saklanylýan tohum atlaryna 2021-nji ýyl üçin ýorunja bedesini hem-de arpany satyn almak.

Satyn alyjy: “Türkmen atlary” döwlet birleşigi


2. LOT № 15

Türkmenistanyň Içeri işler ministrligine «Göreldeli gullugy üçin» diýen döşe dakylýan pudaklaýyn nyşany satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministirligi.


3. LOT № 16

Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli geçiriljek dabaraly harby ýörişe gaşnaşjak ýörite maksatly toparyň işgärleri üçin ýörite egin-eşikleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministirligi.


4. LOT № 22

Türkmenistanyň Dölet serhet gullugynda bar bolan tehnikalara motor we çalgy ýaglaryny, ýörite tehniki suwuklyklary hem-de tehniki enjamlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


5. LOT № 24

Türkmenistanyň Goranmak ministirliginiň zerurlygy üçin suwuk görnüşli gap-gaç ýuwujy serişdeleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministirligi.


6. LOT № 25

Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň binalarynda ýerleşýän 21 sany ýolagçy lifitlerine tehniki taýdan hyzmat etmek.

Buýrujy: Türkmenistanyň Bilim ministirligi.


7. LOT № 29

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky geňeşliginiň Garamazy obasynda suw üpjünçilik ulgamynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


8. LOT № 30

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň «Kerwen-110/35/10 kW» peseldiji bekedinden çykýan 10 kW bolan 3 sany elektrik geçiriji howa ulgamlarynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


9. LOT № 32

Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň binasynda gurnalan «KONE» kysymly liftlerine tehniki taýdan hyzmat etmek.

Buýrujy: Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti.


10. LOT № 33

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň tohum Ahalteke we gulluk atlary üçin ot iýmleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministirligi.


11. LOT № 34

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň zerurlygy üçin optiki-süýümli kabelini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministirligi.


12. LOT № 37

Türkmenistanyň Içeri işler ministirliginiň ýörite edaralaryna ýagtylandyryjylary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministirligi.


Bäsleşik 2021-nji ýylyň 12-nji fewralynda geçirilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalar, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi. Tel: 39-46-32, 39-46-38.