2020-nji ýyl «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany»
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
BÄSLEŞIK 2020-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda geçirilýär.

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak

boýunça bäsleşik geçirmek hakynda

BILDIRIŞ

1. LOT № 491.

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanyndaky Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy baradaky gullugyň merkezi edarasy bilen garamagyndaky edaralarynyň aralygynda elektron resminamalar dolanyşygynyň bir bitewi ulgamyny döretmek hem-de taýýarlanmagy meýilleşdirilýän döwlet sanawynyň bir bitewi elektron ulgamynyň kompýuter programmasyny işe girizmek üçin enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Adalat ministrligi.


2. LOT № 521.

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň ýaşaýyş jaýlarynyň durkuny, girelgelerini hem-de üçegini düýpli abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


3. LOT № 522.

Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň ýaşaýyş jaýlarynyň durkuny, girelgelerini hem-de üçegini düýpli abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


4. LOT № 523.

Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň ýaşaýyş jaýlarynyň durkuny, girelgelerini hem-de üçegini düýpli abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


5. LOT № 535.

Türkmenistanyň Konsullyk gullugynyň işini sanly ulgama geçirmek maksady bilen, «Resminamalary (tassyklamak) kanunlaşdyrmak» we «Onlaýn usulda raýatlary konsullyk hasaba almak» üçin programma üpjünçiligini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi.


6. LOT № 538.

Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň ýaşaýyş jaýlarynyň durkuny, girelgelerini hem-de üçegini düýpli abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.Bäsleşik 2020-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda geçirilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalar, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:


Aşgabat ş., Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, 48A otag. tel. 39-46-39; 39-46-38, 39-46-35.


Bildiriş 18 (30.10.2020)emulsiýa.pdf