2020-nji ýyl «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany»
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
BÄSLEŞIK 2020-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda geçirilýär.

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak

boýunça bäsleşik geçirmek hakynda

BILDIRIŞ

1. LOT № 331.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň zerurlygy üçin gap-gaç ýuwujy serişdelerini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


2. LOT № 343.

Aşgabat şäheriniň ýaşaýyş jaý toplumlarynyň köp gatly ýaşaýyş jaýlaryndaky liftleriň 42-siniň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


3. LOT № 395.

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň binalarynda gurnalan «Mitsubishi» kysymly ýolagçy we ýük gatnadýan liftleriniň 17-sine tehniki hyzmaty etmek.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi.


4. LOT № 398.

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinde elektrik geçiriji howa ulgamlarynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


5. LOT № 399.

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndaky elektrik geçiriji howa ulgamynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


6. LOT № 400.

Aşgabat şäherinde ýerleşýän «Güneş» seýilgähiniň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


7. LOT № 401.

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda gurulmaly ýaşaýyş jaýlarynyň 1-nji tapgyrynda gurulýan 600 orunlyk umumybilim berýän mekdep gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


8. LOT № 402.

Aşgabat şäheriniň Çoganly ýaşaýyş toplumynda gurulýan 2 gatly, 1 öýli 230 sany ýaşaýyş jaýy üçin ulgamlary hem-de ýollary gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


9. LOT № 404.

Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň demirgazyk-gündogar kiçi etrapçasynyň 1, 2, 3, 5, 5-nji «a» we demirgazyk-günbatar kiçi etrapçasynyň 11, 12, 14, 16, 18-nji ýaşaýyş jaý toplumlarynda ýaşaýjylaryň elektrik üpjünçiligini gowulandyrmak üçin 10 0,4 kW bolan elektrik geçirijileri gurmak üçin enjamlary we harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


10. LOT № 408.

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň Nebitçiler ýaşaýyş toplumyndaky suw geçirijiniň gurluşygy üçin enjamlary we harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


11. LOT № 409.

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Aeroport şäherçesindäki 4 gatly, 24 öýli 10 sany ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy üçin enjamlary we harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


12. LOT № 410.

Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň binasynda «KONE» kysymly lifte gerek bolan enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti.


13. LOT № 411.

Lebap welaýatynyň Darganata etrabynda täze, döwrebap şäherçesiniň lagym ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


14. LOT № 413.

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäherindäki 4 gatly, 16 öýli 1 sany ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


15. LOT № 414.

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň R.Ataýew adyndaky geňeşligindäki saglyk öýüniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


16. LOT № 415.

Daşoguz Döwlet athanasynda saklanylýan tohum atlar üçin gerek bolan ýorunja bedesini we arpany satyn almak.

Satyn alyjy: «Türkmen atlary» döwlet birleşigi.


17. LOT № 417.

Daşoguz welaýatynyň S.Türkmenbaşy etrabynyň «8-nji mart - 35/10 kW» bekedinden çykýan güýjenmesi 10 kW bolan 1-nji elektrik geçiriji howa ulgamynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


18. LOT № 418.

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäheriniň Ata Salyh köçesiniň elektrik geçiriji howa ulgamynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


19 LOT № 419.

Aşgabat şäheriniň 10 ýyl Abadançylyk köçesiniň Ankara köçesinden B.Annanow köçesine çenli aralygyny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


20. LOT № 420.

Aşgabat şäheriniň Parahat – 7/3 ýaşaýyş toplumynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


21 LOT № 423.

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Bahry-Hazar köçesiniň ugrundaky göwrümi 700 m3 bolan suw howdanynyň hem-de suw sorujy bekediň gurluşygy üçin enjamlary we harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


22. LOT № 424.

Lebap welaýatynda döwrebap köpugurly söwda bazaryna barýan awtoulag ýolunyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


23. LOT № 425.

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Aeroport şäherçesindäki 4 gatly, 24 öýli 10 sany ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy üçin enjamlary we harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


24. LOT № 426.

Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň Çerkezli obasyndaky 240 orunlyk orta mekdep üçin enjamlary we harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


25. LOT № 427.

Balkan welaýatynyň Serdar şäherindäki 1-nji orta mekdebiň durkuny täzelemek üçin enjamlary we harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


26. LOT № 429.

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Mollanepes köçesiniň ugrundaky welaýat Medeniýet kösgüniň daş-töweregindäki meýdançany düýpli abatlamak hem-de abadanlaşdyrmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


27. LOT № 435.

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etranynyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky geňeşliginiň Garamazy obasynyň suw üpjünçiliginiň gurluşyk-gurnama işleri üçin harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


28. LOT № 437.

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň baş okuw binasyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.


29. LOT № 439.

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň zerurlygy üçin aerodromlaryň emeli örtüklerine akymlaýyn we orta bejergi abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


30. LOT № 440.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýöriteleşdirilen dikeldiş merkeziniň ýyladyşhanasynda abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


31. LOT № 441.

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň Nowruz-3 şäherçesiniň ýaşaýyş jaýlar toplumyndaky elektrik geçiriji howa ulgamynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


32. LOT № 442.

«Balkanwelaýatagyzsuw» birleşiginiň garamagyndaky Bereket suw ýygnaýjy-paýlaýjy desga üçin enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


33. LOT № 444.

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän kuwwatlylygy bir gije-gündizde 35 000 m3, Gyýanlydaky 50 000 mbolan deňiz suwuny süýjediji desgalaryň we Awaza etrabyndaky kuwwatlylygy bir gije-gündizde 70 000 m3 bolan lagym suwlaryny biologik arassalaýjy desganyň, şeýle hem suw we lagym geçiriji gulluklaryň bökdençsiz işlemegi üçin enjamlary we elektrik ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


34. LOT № 445.

Aşgabat şäheriniň Saglygy goraýyş müdirlidiniň edara binasy üçin altynsow titaniumdan taýýarlanan saglygy goraýşyň nyşanyny hem-de edaranyň at ýazgylaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


35. LOT № 446.

Aşgabat şäheriniň 16-njy Saglyk öýüniň edara binasy üçin altynsow titaniumdan taýýarlanan saglygy goraýşyň nyşanyny hem-de edaranyň at ýazgylaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


36. LOT № 448.

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň «Gülüstan» daýhan birleşiginiň Gülüstan geňeşliginiň Hakykat obasyndaky güýjenmesi 10/0,4 kw bolan elektrik geçirijini gurmak üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


37. LOT № 449.

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Murgap köçesiniň ugrunda täze gurulýan ýaşaýyş jaýlaryny ýylylyk bilen üpjün etmek üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


38. LOT № 450.

Aşgabat şäheriniň Gypjak köçesiniň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


39. LOT № 452.

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Nyýazow şäheriniň 8-nji çagalar bagynyň ýyladyyş gazanhanasyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


40. LOT № 455.

Aşgabat şäheriniň Parahat – 7/3 ýaşaýyş toplumynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


41. LOT № 456.

Aşgabat şäheriniň ýaşaýyş jaýlarynyň daş keşbini düýpli abatlamak üçin harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


42. LOT № 459.

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň Täze oba geňeşliginiň Dostluk obasyndaky elektrik geçiriji howa ulgamynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


43. LOT № 460.

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň S.Türkmenbaşy şaýolunyň ugrundaky 6-njy ýaşaýyş jaýy bilen, Nowruz şäherçesindäki 26-njy ýaşaýyş jaýynyň arasyndaky suw ulgamyny göçürmek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


44. LOT № 463.

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynda ýerleşýän «Duzly gyr» okuw-türgenleşik meýdançasynyň daşky elektrik üpjünçiligi üçin elektrik serişdelerini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


45. LOT № 466.

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Mekan köçesiniň ugrunda ýerleşýän 4 gatly, köp öýli 1 sany döwrebap ýaşaýyş jaýyny, ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


46. LOT № 469.

Ahal welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň AH-T/2 edarasynyň binalarynyň we desgalarynyň durkuny täzelemek, Mary welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň Baýramaly şäherindäki MR-K/16 düzediş edarasynyň duşuşyk binasynyň, Balkan welaýatynyň Akdaş şäherindäki BL-K/6 edarasynyň çägindäki binalar we desgalar toplumynyň (III tapgyr) düýpli gurluşyk işleri üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


47. LOT № 470.

Ahal welaýatynyň çägindäki 22,0 gektar meýdanynda damjalaýyn suwaryş ulgamyny gurnamak üçin dürli görnüşdäki harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


48. LOT № 474.

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Börme obasynyň Saglyk merkeziniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


49. LOT № 475.

Mary welaýatanyň Saglygy goraýyş müdirligniň awtoulaglar kärhanasynyň «Tiz kömek» awtoulaglary üçin tekerleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


50. LOT № 476.

Balkan welaýatynyň Bereket şäherinden Balkanabat şäherine çenli agyz suw geçirijini gurmak (I-nji tapgyr) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


51. LOT № 477.

Balkan welaýatynyň Serdar şäherindäki 1-nji orta mekdebiň durkuny täzelemek üçin enjamlary we harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


52. LOT № 478.

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň Köpugurly hassahanasynyň binalarynyň durkuny täzelemek üçin enjamlary we harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


53. LOT № 479.

Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň Çerkezli obasyndaky 240 orynlyk orta mekdep üçin enjamlary we harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


54. LOT № 481.

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynyň Ruhnama geňeşligniň Dostluk köçesiniň elektirik geçiriji howa ulgamynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


55. LOT № 483.

Merkezi kazyýet-lukmançylyk edarasynyň binasynyň sowadyjy, howalandyryjy we ýyladyjy ulgamlaryna yzygiderli tehniki hyzmaty ýerine ýetirmek.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


56. LOT № 486.

Türkmenistanyň Goranmak ministirliginiň zerurlygy üçin alýumin mytaralary we kir ýuwujy tozy satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


57. LOT № 488.

Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynda ýerleşýän harby bölümiň Hozly, Lebap welaýatynyň Kerki etrabynda ýerleşýän harby bölümiň Bosaga, Körýylgyn serhet galalary üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


58. LOT № 489.

Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynda ýerleşýän harby bölümiň Gamyşlyja serhet galasynyň içki gaz geçiriji ulgamyny gurmak we harby bölümiň Garaňky serhet galasyny gazlaşdyrmak üçin harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


59. LOT № 497.

Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 10-njy kiçi etrapçasynyň 1-nji geçelgesiniň 12/2-nji jaýynyň 6-njy girelgesindäki 12 sany öýi söküp aýyrmak we olary täzeden gurmak hem-de ýanaşyk ýerlerini abdanlaşdyrmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


60. LOT № 498.

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Ýaşlyk şäherçesiniň çägindäki bir gije-gündizde 30 000 m3 agyz suwuny arassalaýjy desga üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


61. LOT № 499.

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Ahal köçesiniň gurluşygy (II tapgyr, yşyklandyryş işleri) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


62. LOT № 500.

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Halkara karantin merkezine barýan ýoluň gurluşygy (yşyklandyryş işleri) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


63. LOT № 501.

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň «Şorgala» daýhan birleşigindäki ipoteka ýaşaýyş jaýlarynyň 20-siniň daşarky elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


64. LOT № 502.

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Bitarap Türkmenistan köçesiniň gurluşygy (II-nji tapgyr, yşyklandyryş işleri) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


65. LOT № 503.

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Azatlyk köçesiniň ugrundaky Polisiýa bölüminiň günorta tarapynda ýerleşýän awtoduralganyň yşyklandyryş sütünlerini oturtmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


66. LOT № 504.

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Halklaryň dostlugy köçesiniň durkuny täzelemek (yşyklandyryş işleri) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


67. LOT № 505.

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň «Yzgant» daýhan birleşigindäki ipoteka ýaşaýyş jaýlarynyň 40-synyň daşarky elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


68. LOT № 506.

Ahal welaýatynyň Gökdepe şäheriniň demirgazyk-gündogar tarapyndaky 2 gatly ipoteka ýaşaýyş jaýlarynyň 76-synyň daşarky elektrik üpjünçiliginiň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


69. LOT № 507.

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň T.Baýramdurdyýew adyndaky geňeşliginde gurulýan 1 gatly ipoteka ýaşaýyş jaýlarynyň 90-synyň daşarky elektrik geçiriji ulgamy üçin gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


70. LOT № 508.

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Oguz han köçesiniň, Ahal köçesinden Watan köçesiniň birleşýän ýerine çenli aralygyny abadanlaşdyrmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


71. LOT № 510.

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň A.Nowaýy adyndaky geňeşliginiň Hemzeşyh obasynyň elektrik geçiriji ulgamynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

Bäsleşik 2020-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda geçirilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalar, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:


Aşgabat ş., Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, 48A otag. tel. 39-46-39; 39-46-38, 39-46-35.

Bildiriş (30.10.2020) .pdf