2020-nji ýyl «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany»
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
BÄSLEŞIK 2020-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda geçirilýär.

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak

boýunça bäsleşik geçirmek hakynda

BILDIRIŞ


1. LOT № 209.

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň Zaman geňeşliginiň «Öwliýaboýy» obasynyň suw üpjünçiliginiň (suw eltiji - II tapgyr) gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


2. LOT № 215.

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Gurbansoltan eje adyndaky köçesindäki «Ene mähri» meýdançasyndaky suw çüwdürimi we töweregindäki meýdançany düýpli abatlamak we abadanlaşdyrmak üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


3. LOT № 216.

Mary welaýat häkimliginiň edara jaýynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


4. LOT № 228.

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndaky kuwwatlylygy bir gije-gündizde 40 000 m3 bolan agyz suwuny arassalaýjy desganyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


5. LOT № 237.

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda täze, döwrebap ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak (2-nji tapgyr, daşarky we içerki inžener ulgamlary, içki köçeleri, geçelgeleri we seýilgähleri) üçin gurluşyk harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


6. LOT № 246.

Aşgabat şäheriniň günortasyndaky umumy meýdany 700 gektar bolan seýilgähiň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


7. LOT № 251.

«Türkmenabat-Mary» gara ýolunyň Bitarap Türkmenistan köçesinden Zerger-Üçajy demir ýolundan geçýän ýolüsti geçelgä çenli aralygynda täze ýagtylandyryş ulgamlaryny gurnamak hem-de Darganata şäherçesindäki Gurbansoltan eje we S.A.Nyýazow adyndaky seýilgähleri abadanlaşdyrmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


8. LOT № 252.

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Halkara howa menziline barýan ýoluň ugrunda gurulýan 4 gatly, 40 öýli 22 sany ýaşaýyş jaýyň daşky inžener ulgamlarynyň abadanlaşdyryş işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


9. LOT № 255.

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň köne binalar toplumynda ýerleşýän Biologiýa binasy üçin gurluşyk serişdelerini we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


10. LOT № 256.

Balkan welaýatynyň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


11. LOT № 259.

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Magtymguly obasynda gurulýan 1 gatly 115 sany ipoteka ýaşaýyş jaýynyň elektrik geçiriji ulgamy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


12. LOT № 261.

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň ugrundaky, Taslama we Tähran köçeleriniň aralygyndaky döwrebap binalar we desgalar üçin suw üpjünçiliginiň, lagymyň we ýagyn suwunyň meýdançadan daşarky eltiji inžener ulgamlaryny, desgalaryny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


13. LOT № 268.

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Togrulbeg köçesi bilen Altyn Asyr aýlaw ýolunyň aralygyndaky köçeleri döwrebap yşyklandyrmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


14. LOT № 269.

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň Gyzylgum geňeşliginde gurulan 1 sany ipoteka ýaşaýyş jaýynyň daşky elektrik üpjünçiligi üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


15. LOT № 274.

Ahal welaýatynyň Tejen şäheriniň lagym

ulgamlarynyň gurluşygy (I-nji tapgyr) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


16. LOT № 275.

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Aeroport şäherçesindäki 4 gatly, 24 öýli, 10 sany ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


17. LOT № 283.

Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň Magtymguly şäherçesindäki bäbekhanaly 50 orunlyk köpugurly hassahanasy we 30 orunlyk Saglyk öýi üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


18 LOT № 284.

Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň Ýeňiş geňeşliginiň Ýeňiş obasynyň içki suw geçirijisini täzeden gurmak üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


19. LOT № 285.

Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň Garagum şäherçesiniň Bitaraplyk köçesiniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


20. LOT № 286.

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Galkynyş köçesiniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


21. LOT № 287.

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň Ýagtylyk geňeşliginiň Boýunbaş obasyndaky saglyk merkeziniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


22. LOT № 290.

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň Nowruz-2 şäherçesindäki ýaşaýyş jaýlar toplumyndaky 4 gatly, 24 öýli 1 sany ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


23. LOT № 292.

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň «Farapawtoýollary» serhetýaka gümrük postunyň ýanyndaky awtoduralgada gurulýan sanitar–durmuş binalardyr we desgalar üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.


24. LOT № 302.

Türkmenistanyň Goranmak ministrligiň zerurlygy üçin optiki süýümli kabeli satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


25. LOT № 306.

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Murgap köçesiniň ugrunda täze gurulýan ýaşaýyş jaýlarynyň daşky suw we daşky lagym geçirijilerini gurmak üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


26. LOT № 309.

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň Talhanbazar geňeşliginiň Talhanbazar obasyndaky Ýaşlar köçesiniň ýagtylandyryş ulgamynyň durkuny täzelemek, Türkmenabat şäheriniň Jeýhun etrapçasyndaky 4 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň daşky inžener ulgamlarynyň, Garaşsyzlyk köçesiniň Ak bugdaý köçesinden «Türkmenabat-Gazojak» girelge derwezesine çenli böleginiň durkuny täzelemek (metjide barýan ýol), «Üçpunkt» we «Merkezi» kiçi etrapçalarynda täze gurulýan 4 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň inžener ulgamlaryny abadanlaşdyrmak, Halaç etrabynyň Zelili geňeşliginiň Täze döwrebap obasyndaky seýilgähiň gurluşyk işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


27. LOT № 310.

Mary welaýatynyň Mary etrabynyň Diýar geňeşliginiň Kelteler obasyndaky 600 orunlyk mekdebi üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


28. LOT № 311.

Mary welaýatynyň Mary etrabynyň Diýar geňeşliginiň Kelteler obasyndaky 600 orunlyk mekdebi üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


29. LOT № 312.

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň Goňur daýhan birleşiginiň Goňur geňeşliginiň Garagoňur obasynda goşmaça 250 kWa kuwwatly iki sany GKTP-ny gurmak üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


30. LOT № 315.

Ahal welaýatynyň Tejen şäherinde kuwwatlylygy bir gije-gündizde 30 000 m3 bolan agyz suw arassalaýjy desgasy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


31. LOT № 318.

Aşgabat şäheriniň sowadyjy ulgamlaryna gerekli «ýork», kompressor ýagyny guradyş filtri we ýagyň filtri üçin degişli harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


32. LOT № 319.

Aşgabat şäheriniň ýylylyk ulgamlarynda we desgalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


33. LOT № 324.

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň R.Ataýew adyndaky geňeşligindäki saglyk öýüniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


34. LOT № 328.

Balkan welaýat prokuraturasynyň Balkanabat şäherindäki edara jaýynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


35. LOT № 329.

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Azatlyk köçesiniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


36. LOT № 332.

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin we Bagtyýarlyk etraplarynda köp gatly ýaşaýyş jaýlaryny we beýleki binalaryny ýylylyk hem-de gyzgyn suw bilen üpjün etmek maksady bilen ýylylyk gazanlaryny hem-de gyzgyn suw üpjünçilik ulgamyny gurmak we durkuny täzelemek (Bagtyýarlyk etraby, Parahat ýaşaýyş jaýlar toplumy, Ýeňiş seýilgähi köçesi, 24) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


37. LOT № 336.

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda täze döwrebap ýaşaýyş toplumyny gurmak (1-nji tapgyr, inžener ulgamlary we ýollary) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


38. LOT № 337.

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda täze döwrebap ýaşaýyş toplumyny gurmak (2-nji tapgyr, daşky we içerki inžener ulgamlary, desgalary, içki köçeleri, geçelgeleri we seýilgähleri) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


39. LOT № 339.

Balkan welaýat prokuraturasynyň Balkanabat şäherindäki edara jaýynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


40. LOT № 340.

Aşgabat şäherinde Parahat 7/3 ýaşaýyş toplumyny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


41. LOT № 342.

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumynda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň işgärleri üçin gurulýan 2 gatly kottej görnüşli ýaşaýyş jaýlar üçin daşky we içerki eltiji inžener ulgamlaryny we ýollaryny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


42. LOT № 346.

Aşgabat şäheriniň Garaşsyzlyk şaýolunyň ugrundaky, Türkmenistanyň Daşary ykdysady iş bankynyň ýanyndaky seýilgähiniň yşyklandyryjylaryny düýpli abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


43. LOT № 348.

Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Garahan obasyndaky Saglyk öýüne eltiji elektrik ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


44. LOT № 349.

Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda guruljak kuwwatlylygy 30 000 m bolan agyz suwuny arassalaýjy desganyň daşky elektrik üpjünçiliginiň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


45. LOT № 350.

Aşgabat şäheriniň ýaşaýyş toplumlarynyň köpgatly ýaşaýyş jaýlaryny agyz suw bilen üpjün etmek üçin 30 sany suw sorujy beketleriniň we agyz suwuny arassalaýjy desgalaryň durkuny täzelemek (kuwwatlylygy 150 000 m3/gg Gündogar arassalaýjy desgalar) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


46. LOT № 352.

Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherjiginiň binalarynyň we desgalarynyň liftlerine tehniki taýdan hyzmat etmek we olary meýilnamalaýyn abatlamak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


47. LOT № 359.

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanyndaky Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy baradaky gullukda Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň ýeketäk döwlet sanawynyň elektron ulgamy kompýuter programmasyny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Adalat ministrligi.


48. LOT № 360.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň zerurlygy üçin tohum Ahalteke we gulluk atlarynyň iýmit üpjünçiligi üçin ot-iýmlerini satyn almak.

Satyn alyjy:Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


49. LOT № 364.

Aşgabat şäheriniň Köşi ýaşaýyş toplumynyň günbatarynda 68 sany ýaşaýyş jaýlar toplumynyň daşky eltiji inzener ulgamlaryny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


50. LOT № 365.

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda gurulmaly ýaşaýyş jaýlarynyň 1-nji tapgyrynda 600 orunlyk umumy bilim berýän mekdebi gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


51. LOT № 366.

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda gurulmaly ýaşaýyş jaýlarynyň 1-nji tapgyrynda 600 orunlyk umumy bilim berýän mekdebini gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


52. LOT № 367.

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda gurulmaly ýaşaýyş jaýlarynyň 1-nji tapgyrynda 600 orunlyk umumy bilim berýän orta mekdebi gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


53. LOT № 370.

Daşoguz welaýatynyň S.A.Türkmenbaşy şäherçesiniň B.Taganowa köçesiniň suw geçiriji ulgamynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk enjamlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Satyn alyjy: Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň Daşoguz şahamçasy.


54. LOT № 377.

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň Sakarçäge şäherçesiniň köçelerini düýpli abatlamak we abadanlaşdyrmak üçin gurluşyk harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


55. LOT № 383.

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda täze, döwrebap obany gurmak (2-nji tapgyr, daşarky we içerki inžener ulgamlary, desgalary içki köçeleri, geçelgeleri we seýilgähleri) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


56. LOT № 384.

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda täze, döwrebap obany gurmak (2-nji tapgyr, daşarky we içerki inžener ulgamlary, desgalary içki köçeleri, geçelgeleri we seýilgähleri) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


57. LOT № 386.

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda täze, döwrebap obasynda ýaşaýyş jaý ulanyş müdirliginiň edara binasyny gurmak (2-nji tapgyr) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


58. LOT № 387.

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda täze, döwrebap obany gurmak (daşarky inžener ulgamlary bilen) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy:: Aşgabat şäher häkimligi.


59. LOT № 388.

Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň Darganata şäherçesindäki güýjenmesi 0,4 kW bolan howa elektrik geçirijisiniň durkuny täzelemek, we GKTP-160/10 kWa desgasynda GKTP-250 kWa çalyşmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


60. LOT № 389.

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň Ýylangyz geňeşliginiň Bataş obasynyň Galkynyş, Türkmenistan, Gorkut ata we Dostluk köçeleriniň agyz suw geçirijisiniň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


61. LOT № 391.

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň täze halkara howa menziline barýan ýoluň ugrunda gurulýan 4 gatly 40 öýli 22 sany ýaşaýyş jaýlarynyň daşky inžener ulgamlaryny abadanlaşdyrmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


62. LOT № 393.

Aşgabat-Gökdepe ýolundan Gökdepe etrabynyň Ahal daýhan birleşigine çenli barýan awto ulag ýolunyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


63. LOT № 394.

Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň suw geçiriji ulgamlarynyň durkuny täzelemek (şäheriň demirgazyk kiçi etrabynyň 6,7-nji kwartaly, M.Garaýew köçesi 3,4-nji bölegi) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


64. LOT № 396.

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň Dostluk şäherçesiniň güýjenmesi 10 kW howa ulgamynyň KTP № 212-den gaýdýan, güýjenmesi 0,4 kW bolan howa ulgamynyň durkuny täzelemek, KTP-320 kWa desgasyny KTP-630/10 kWa desgasyna çalyşmak we güýjenmesi 0,4 kW bolan howa ulgamynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


65. LOT № 482.

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menzilinden «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna çenli barýan awtoulag ýolyny abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi.


66. LOT № 493.

Aşgabat-Gökdepe demirgazyk sowma awtoulag ýolunyň Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow şaýoly bilen G.Gulyýew köçesiniň kesişýän ýerinden başlap, Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Gökdepe şäheriniň günbatar tarapyna çenli böleginiň durkuny täzelemek (II tapgyr, 31,9-49 kilometr, PK 345+50 we PK 376+17 köprüleriniň gurluşyk-gurnama işleri bilen) üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi.


67. LOT № 494.

Mary-Serhetabat awtoulag ýolunyň Mary-Murgap 0-18,2 km böleginiň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi.


68. LOT № 495.

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýine sanly ulgam arkaly wirtual syýahaty gurnamak üçin harytlary (web-saýty döretmek) satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi.Bäsleşik 2020-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda geçirilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalar, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:


Aşgabat ş., Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, 48A otag. tel. 39-46-39; 39-46-38, 39-46-35.


Bildiriş (15.10.2020).pdf