USD 3.5GBP 4.5766CNY 0.504UZS 0.3422RUB 4.765TRY 0.4791JPY 3.2781EUR 4.1398

Bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (17.07.2020)

1. LOT № 125.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynda bar bolan uçarlar, dikuçarlar, gämiler we beýleki tehnikalar üçin motor we çalgy ýaglaryny hem-de tehniki serişdeleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

2. LOT № 168.
Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň merkezi edara binasynda daşky yşyklandyryş ulgamyny gurnamak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Adalat ministrligi.

3. LOT № 178.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy tarapyndan döwlet serhediň ygtybarly goragyny üpjün etmek maksady bilen, garamagyndaky harby bölümler üçin awtoulag tekerlerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

4. LOT № 179.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy tarapyndan döwlet serhediniň ygtybarly goragyny üpjün etmek maksady bilen, garamagyndaky harby bölümler üçin awtoulagyň ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

5. LOT № 202.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň zerurlyklary üçin elektrik habar beriji toplumlarynyň hem-de yşyklandyryş serişdeleriniň enjamlaryny we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

6. LOT № 203.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy tarapyndan döwlet serhediniň çäginde alnyp baryljak inžener-tehniki desgalaryň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we iş gurallaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

7. LOT № 220.
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň zerurlygy üçin awtomobil tehnikalarynyň ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

8. LOT № 221.
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň zerurlygy üçin awtomobil tehnikalarynyň tekerlerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

9. LOT № 243.
Türkmenistanyň Baş prokuraturasy üçin multimediýa konferens aragatnaşygynyň stol ulgamyny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Baş prokuraturasy.

10. LOT № 249.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň barlag geçiriş nokadynyň tehniki binasyny 1 gatly, 8 öýli ýaşaýyş jaýyna öwürmek üçin dürli görnüşdäki harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

11. LOT № 266.
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň baş üpjünçilik we tyl müdirliginiň zerurlygy üçin gara reňkli, laklanan hrom aýakgaplaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

12. LOT № 267.
Elektron hasaplaýyş tehniki serişdelerini (EHTS) satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

13. LOT № 302.
Türkmenistanyň Goranmak ministrligiň zerurlygy üçin optiki süýümli kabeli satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

Bäsleşik 2020-nji ýylyň 17-nji iýulynda geçirilýär.
Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalar, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:
Aşgabat ş., Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, 48A otag. tel. 39-46-39; 39-46-38, 39-46-35.

Howa maglumaty
Яндекс.Погода
Яндекс.Погода
Яндекс.Погода
Яндекс.Погода
Яндекс.Погода
Walýuta kursy
  • USD / TMT 3.5
  • EUR / TMT 4.1398
  • GBP / TMT 4.5766
  • JPY / TMT 3.2781
Minfinnews | by MinFin