USD 3.5GBP 4.5766CNY 0.504UZS 0.3422RUB 4.765TRY 0.4791JPY 3.2781EUR 4.1398

BMG-niň Ilat gaznasy Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamyna goldaw bermäge taýýar

BMG-niň Ilat gaznasynyň (ÝUNFPA) ýerine ýetiriji direktory Natalia Kanem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna hat iberdi. Birleşen Milletler Guramasynyň möhüm düzüminiň ýolbaşçysy öz hatynda COVID — 19 pandemiýasy zerarly şu ýylyň başyna meýilleşdirilen Türkmenistana saparyny gaýra goýmaga mejbur bolandygyny hem-de ýakyn wagtlarda ýurdumyza gelip görmäge umyt edýändigini beýan etdi.
Türkmenistan enäniň ölümi we kesellemegi babatynda soňky alnan netijeler bilen baglylykda, Ilat gaznasynyň baştutanyny gyzyklandyrdy, şol netijeler boýunça görkezijiler Gündogar Ýewropa we Merkezi Aziýa sebitinde iň pes görkezijilerdir.
Natalia Kanem milli saglygy goraýyş syýasatynyň hem-de Türkmenistanyň we BMG-niň Ilat gaznasynyň arasynda 2016 — 2020-nji ýyllar üçin bilelikdäki ýurt boýunça maksatnamasynyň çäklerinde Türkmenistanyň Hökümetiniň ilatyň saglygynyň berkidilmegine gönükdirilen çäreleriniň netijeli häsiýetini aýratyn belledi. Hanym Kanem pandemiýa şertlerinde bu ulgama ýokary derejede üns berilmeginiň we uly möçberli maýa goýumlarynyň goýberilmeginiň dogrudygyny belleýär.
Ol öz tarapyndan, ýolbaşçylyk edýän düzüminiň milli saglygy goraýyş ulgamynyň ýeten sepgitlerini berkitmäge goldaw bermäge taýýardygyny Türkmenistanyň Baştutanyny ynandyrdy.
BMG-niň ýokary wezipeli wekili hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Ilat gaznasynyň Türkmenistandaky maksatnamasyny hemişe goldaýandygy üçin hoşallyk bildirdi.

Погода
Яндекс.Погода
Яндекс.Погода
Яндекс.Погода
Яндекс.Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
  • USD / TMT 3.5
  • EUR / TMT 4.1398
  • GBP / TMT 4.5766
  • JPY / TMT 3.2781
Minfinnews | by MinFin