USD 3.5GBP 4.4097CNY 0.4998UZS 0.344RUB 4.931TRY 0.5099JPY 3.2698EUR 3.9585

Bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (15.05.2020)

1. LOT № 12.
Lebap welaýatynyň harby bölümindäki 80 orunlyk bassyrmanyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

2. LOT № 27.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Halklaryň dostlugy köçesiniň durkuny täzelemek (yşyklandyryş işleri bilen bilelikde) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

3. LOT № 30.
Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Gökdepe şäheriniň demirgazyk-gündogar tarapyndaky 2 gatly 76 sany ipoteka ýaşaýyş jaýynyň daşky elektrik üpjünçiliginiň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

4. LOT № 31.
Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň T.Baýramdurdyýew adyndaky geňeşliginde gurulýan 1 gatly 90 sany ipoteka ýaşaýyş jaýynyň daşky elektrik geçiriji ulgamyny gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

5. LOT № 33.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Halkara karantin merkezine barýan ýoluň gurluşygy (yşyklandyryş işleri bilen bilelikde) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

6. LOT № 39.
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Mollanepes köçesiniň ugrundaky welaýat Medeniýet köşgüniň daş-töweregindäki meýdançany düýpli abatlamak, abadanlaşdyrmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

7. LOT № 51.
Lebap welaýatynyň harby bölümindäki 90 orunlyk bassyrmanyň we bokslaryň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

8. LOT № 90.
Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Duşak şäherçesindäki ýöriteleşdirilen inçekesel hassahanasynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

9. LOT № 128.
Aşgabat şäheriniň A.Garlyýew köçesiniň durkuny täzelemek, Berkarar köçesiniň dowamyny, Bagtyýarlyk etrabynda täze döwrebap ýaşaýyş toplumyny gurmak (2-nji tapgyr daşky we içerki inžener ulgamlary, desgalar, içki köçeler, geçelgeler we seýilgähler bilen bilelikde) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

10. LOT № 138.
Türkmen oba hojalyk intitutynyň tor üpjünçiligini kämilleşdirmek boýunça degişli enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

11. LOT № 141.
Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň Bagçylyk müdirligi üçin suw we gaz ölçeýji enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

12. LOT № 143.
Balkan welaýatynyň Jemagat hojalygy birleşigi üçin elektron resminama dolanşyk ulgamyny (programma üpjünçiligini) satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

13. LOT № 147.
Daşoguz welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebinde sanly bilim ulgamyny döretmek üçin enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

14. LOT № 151.
Aşgabat şäheriniň Kemine köçesiniň durkuny täzelemek (2-nji bölegi) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

15. LOT № 159.
Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

16. LOT № 162.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň serhet galalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

17. LOT № 164.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda täze döwrebap ýaşaýyş toplumyny gurmak (1-nji tapgyr, inžener ulgamlary, ýollary bilen bilelikde) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

18. LOT № 165.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda täze döwrebap ýaşaýyş toplumyny gurmak (2-nji tapgyr, daşky we içerki inžener ulgamlary, desgalar, içki köçeler, geçelgeler we seýilgähler bilen bilelikde) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

19. LOT № 171.
Mary welaýatynyň Baýramaly şäherindäki 48 öýli 1 sany ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

20. LOT № 199.
Daşoguz welaýatynyň Köpugurly hassahanasynda täze ornaşdyrylan döwrebap lukmançylyk enjamlarynyň elektrik üpjünçiligi, elektrik ulgamynyň gurluşyk işleri üçin harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

21. LOT № 215.
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Gurbansoltan eje köçesindäki «Ene mähri» meýdançasyndaky suw çüwdürimi we töweregindäki meýdançany düýpli abatlamak we abadanlaşdyrmak üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

22. LOT № 216.
Mary welaýat häkimliginiň edara jaýynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

23. LOT № 224.
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Aga Hanjaýew köçesiniň ugrunda täze gurulýan ýaşaýyş jaý toplumynyň daş-töweregini düýpli abatlamak we abadanlaşdyrmak üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

24. LOT № 225.
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Murgap köçesiniň ugrunda täze gurulýan, 72 öýli 3 sany ýaşaýyş jaýynyň daş-töweregini düýpli abatlamak we abadanlaşdyrmak üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

25. LOT № 234.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy üçin goş emläklerini we hojalyk serişdelerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullguy.

26. LOT № 245.
Aşgabat şäheriniň H.A.Ýasawy köçesiniň we A.Nyýazow şaýolunyň ugrunda 320 orunlyk 1 sany daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen çagalar bagyny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

27. LOT № 246.
Aşgabat şäheriniň günortasyndaky umumy meýdany 700 ga bolan seýilgähiň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

28. LOT № 247.
Aşgabat şäheriniň H.A.Ýasawy köçesiniň we A.Nyýazow şaýolunyň ugrunda 720 orunlyk 1 sany daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen orta mekdebi gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

29. LOT № 248.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň serhet galasyny düýpli abatlamak işleri üçin dürli görnüşdäki harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

30. LOT № 249.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň barlag geçiriş nokadynyň tehniki binasyny 1 gatly 8 öýli ýaşaýyş jaýyna öwürmek üçin dürli görnüşdäki harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

31. LOT № 254.
Balkan welaýatynyň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän Awaza derýasyny suw bilen üpjün edýän suw sorujy bekediň suw sorujy enjamyny satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

32. LOT № 255.
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň köne binalar toplumynda ýerleşýän Biologiýa binasy üçin gurluşyk serişdelerini we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

33. LOT № 257.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky 200 ornlyk şypahananyň daşky eltiji lagym geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

34. LOT № 260.
Aşgabat şäheriniň Çoganly şäherçesiniň Aşgabat we Ahal köçeleriniň çägindäki lagym ulgamlary boýunça taslama-çenlik resminamalaryna üýtgetmeleri girizmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

35. LOT № 261.
Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň ugrundaky, Taslama we Tähran köçeleriniň aralygyndaky döwrebap binalar we desgalar üçin suw üpjünçiliginiň, lagymyň we ýagyn suwunyň meýdançadan daşarky eltiji inžener ulgamlaryny, desgalaryny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

36. LOT № 271.
Döwletiň býujetini taýýarlamak, dolandyrmak we makroykdysady çaklamalary ýerine ýetirmek hem-de Gaznanyň töleg ulgamyny kämilleşdirmek bilen bagly (Aşgabat şäher, welaýatlardaky müdirlikleri we olaryň tabynlygyndaky bölümleri goşmak bilen) gerek bolan derejede serwer, kompýuter tehnikalaryny, goşmaça zerur enjamlaryny hem-de programma üpjünçiligini satyn almak we ornaşdyrmak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.

37. LOT № 825.
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň 1-nji suw göteriji-sorujy bekedinden 4-nji «Dostluk» suw arassalaýjy desga çenli, 4-nji «Dostluk» suw arassalaýjy desgadan Mary şäheriniň Türkmenbaşy şaýolunyň 1-nji kilometrindäki «Günorta» suw sorujy bekede çenli suw geçirijiniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

38. LOT № 967.
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň 1-nji, 3-nji we 4-nji umumy ýaşaýyş jaýlarynda hem-de «A», «B», «W», «G» okuw binalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Bilim ministrligi.

39. LOT № 1044.
Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynda kuwwatlylygy bir gije-gündizde 5000 m3 bolan lagym arassalaýjy desganyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

40. LOT № 1076.
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň 1-nji göteriji suw sorujy bekedinden we 3-nji suw sorujy arassalaýjy desgasyndan Mary şäherine çenli suw göterijileriň durkuny täzelemek (II tapgyr) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

41. LOT № 1109.
Kompýuter enjamlaryny, proýektorlary, printerlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

42. LOT № 1115.
Lebap welaýat kazyýetiniň edara binasynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti.

Bäsleşik 2020-nji ýylyň 15-nji maýynda geçirilýär.
Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalar, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:
Aşgabat ş., Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, 48A otag. tel. 39-46-39; 39-46-38, 39-46-35.

Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
  • 3.5
  • 3.9585
  • 4.4097
  • 3.2698
Flag Counter
Minfinnews | by MinFin