USD 3.5GBP 4.5766CNY 0.504UZS 0.3422RUB 4.765TRY 0.4791JPY 3.2781EUR 4.1398

Bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (29.04.2020)

1. LOT № 56.
Mary şaheriniň Günorta aýlaw ýolunyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

2. LOT № 63.
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Kerki köçesiniň Magtymguly köçesinden Bahar bazaryna çenli aralygynyň durkuny özgertmek işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

3. LOT № 75.
Aşgabat şäheriniň Parahat-7 ýaşaýyş toplumynda awtomobil ýollaryny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat welaýat häkimligi.

4. LOT № 79.
Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň Bitarap Türkmenistan şaýolundan Türkmenbaşy şaýoluna çenli aralygynyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

5. LOT № 80.
Daşoguz şäheriniň Şagadam köçesiniň ugrunda köp gatly ýaşaýyş jaý toplumynyň I-II-III tapgyrlarynyň daşky inžener ulgamlarynyň gurluşygy we abadanlaşdyrmak boýunça gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

6. LOT № 103.
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Görogly köçesiniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

7. LOT № 104.
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Suwhanow köçesiniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

8. LOT № 106.
Aşgabat şäheriniň Çoganly ýaşaýyş toplumynda gurulýan 2 gatly, 1 öýli 230 sany ýaşaýyş jaýynyň ulgamlaryny, ýollaryny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

9. LOT № 107.
Aşgabat şäherinde Parahat-7/3 ýaşaýyş toplumyny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

10. LOT № 125.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynda bar bolan uçarlar, dikuçarlar, gämiler we beýleki tehnikalar üçin motor we çalgy ýaglaryny hem-de tehniki serişdeleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

11. LOT № 137.
Türkmen oba hojalyk institutynyň tor üpjünçiligini kämilleşdirmek üçin enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

12. LOT № 145.
Lebap welaýatynyň Gaýragoýulmasyz tiz kömek merkeziniň edara binasy üçin altynsow titaniumdan taýýarlanan saglygy goraýşyň nyşanyny hem-de edaranyň at ýazgylaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

13. LOT № 152.
Aşgabat şäheriniň Çoganly ýaşaýyş toplumynda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň işgärlerine niýetlenip gurulýan 2 gatly kottej görnüşli ýaşaýyş jaýlary üçin daşarky we içerki eltiji inžener ulgamlaryny we ýollary gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

14. LOT № 157.
Balkan welaýatynyň Gaýragoýulmasyz tiz kömek merkeziniň edara binasy üçin altynsow titaniumdan taýýarlanan saglygy goraýşyň nyşanyny hem-de edaranyň at ýazgylaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

15. LOT № 176.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Ýaşlyk şäherçesiniň çäginde bir gije-gündizde 30000 m3 agyz suwuny arassalaýjy desga üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

16. LOT № 178.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy tarapyndan döwlet serhediň ygtybarly goragyny üpjün etmek maksady bilen garamagyndaky harby bölümler üçin awtoulag tekerlerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

17. LOT № 179.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy tarapyndan döwlet serhediniň ygtybarly goragyny üpjün etmek maksady bilen garamagyndaky harby bölümler üçin awtoulagyň ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

18. LOT № 180.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Mekan köçesiniň ugrunda 4 gatly, 1 sany köp öýli döwrebap ýaşaýyş jaýyny we ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyryp gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

19. LOT № 181.
Türkmenistanyň Adalat ministrligiň merkezi edara binasynda döwrebap enjamlaşdyrylyşy, ýanaşyk çäklerinde hemişelik wizual gözegçiligi amala aşyrmak, internet torunyň üsti bilen önümçiligi uzakdan dolandyrmak, girişi dolandyrmak, signalizasiýa, dispetçer arkaly merkezleşdirme we ýangyn signalizasiýasy ulgamlary bilen integrasiýa mümkinçiliklerini berýän dünýäniň öňdebaryjy öndürijileriniň öndüren ýokary hilli enjamlaşdyrylan we gorag maksatly wideo gözegçilik ulgamyny gurnamak üçin üpjünçilik serişdelerini, çykdajy enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Adalat ministrligi.

20. LOT № 183.
Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň R.Ataýew adyndaky geňeşligindäki saglyk öýüniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

21. LOT № 184.
Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherindäki Döwlet baýdagynyň meýdançasynyň kömekçi binalarynyň we inžener ulgamlarynyň gurluşygy hem-de ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

22. LOT № 185.
Daşoguz welaýatynyň Akdepe şäheriniň (Ýaşlyk ýaşaýyş jaý toplumy) güýjenmesi WL-10/0,4 kW bolan elektrik geçiriji howa ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

23. LOT № 186.
Döwlet Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň garamagyndaky edaralary üçin kompýuter enjamlar toplumyny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

24. LOT № 187.
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkeziniň binalarynyň howalandyryjy, sowadyjy we ýyladyjy ulgamlary üçin 592*592*125 belgili Biofiltrleriň 297-sini, Membrano filtrleriniň 9-syny, M49-592*592 belgili AHU filtrleriniň 149-syny, M49-287*592 belgili AHU filtrleriniň 100-sini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

25. LOT № 188.
Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Abadan ýaşaýyş toplumynyň Ahal köçesiniň günbatar böleginiň gurluşygy (1622 m) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

26. LOT № 190.
Türkmenistanyň Adalat ministrligiň merkezi edara binasynda döwrebap enjamlaşdyrylyşy, ýanaşyk çäklerinde hemişelik wizual gözegçiligi amala aşyrmak, internet torunyň üsti bilen önümçiligi uzakdan dolandyrmak, girişi dolandyrmak, signalizasiýa, dispetçer arkaly merkezleşdirme we ýangyn signalizasiýasy ulgamlary bilen integrasiýa mümkinçiliklerini berýän dünýäniň öňdebaryjy öndürijileriniň öndüren ýokary hilli enjamlaşdyrylan we gorag maksatly wideo gözegçilik ulgamyny gurnamak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Adalat ministrligi.

27. LOT № 192.
Aşgabat şäheriniň Akdepe harby şäherçesinde ýerleşýän Medeniýet öýüni düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

28. LOT № 194.
«Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň Milli atly sport merkezine, Mary hem-de Daşoguz Döwlet athanalarynda saklanylýan tohum atlaryna 2020-nji ýyl üçin gerek bolan ýorunja bedesini satyn almak.
Satyn alyjy: «Türkmen atlary» döwlet birleşigi.

29. LOT № 197.
Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň resmi internet saýtynyň binýadynda «hasabat tabşyrmak» sahypasyny döretmek, statistiki hasabatlary tabşyrmagy tapgyrlaýyn elektron görnüşe geçirmek üçin ýörite programma üpjünçiligini we zerur bolan tehniki enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti.

30. LOT № 200.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda täze döwrebap ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak (2-nji tapgyr, daşky we içerki inžener ulgamlary, desgalary, içki köçeleri, geçelgeleri we seýilgähleri) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

31. LOT № 201.
Aşgabat şäheriniň günortasynda umumy meýdany 700 gektar bolan seýilgähiň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

32. LOT № 202.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň zerurlyklary üçin elektrik habar beriji toplumlarynyň hem-de yşyklandyryş serişdeleriniň enjamlaryny we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

33. LOT № 203.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy tarapyndan döwlet serhediniň çäginde alnyp baryljak inžener-tehniki desgalaryň gurluşygynda ulanyljak gurluşyk harytlaryny we iş gurallaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

34. LOT № 204.
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Geofizika posýologynda güýjenmesi 6/0,4 kW bolan we Hywaly kiçi etrapçasyndaky güýjenmesi 0,4 kW bolan howa elektrik geçirijileriň durkuny täzelemek, Tekstil kiçi etrapçasynda güýjenmesi 0,4 kW bolan howa elektrik geçirijini gurmak hem-de 2 sany 1000/6 kWa bolan, transformatorly GKTP desgasyny gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

35. LOT № 205.
Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherçesine degişli binalardyr we desgalaryň elektrik ulgamlarynda tehniki barlag-synag işlerini ýerine ýetirmek.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

36. LOT № 206.
Mary-Serhetabat awtomobil ýolunyň Mary-Murgap 0-18,2 km böleginiň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi.

37. LOT № 217.
Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Derweze geňeşliginiň Böri obasynyň eltiji HU-10 kW elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

38. LOT № 233.
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş müdirliginiň zerurlygy üçin awtomobil tehnikalarynyň dürli ölçeglerdäki tekerlerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

39. LOT № 332.
Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynda kuwwatlylygy bir gije-gündizde 40000 m3 bolan agyz suwuny arassalaýjy desgasynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin dürli görnüşdäki harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

Bäsleşik 2020-nji ýylyň 29-njy aprelinde geçirilýär.
Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalar, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:
Aşgabat ş., Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, 48A otag. tel. 39-46-39; 39-46-38, 39-46-35.

Погода
Яндекс.Погода
Яндекс.Погода
Яндекс.Погода
Яндекс.Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
  • USD / TMT 3.5
  • EUR / TMT 4.1398
  • GBP / TMT 4.5766
  • JPY / TMT 3.2781
Minfinnews | by MinFin