Habarlar
«Täsin älem» täzeçilligiň gözleginde

Ak bugdaý etrabynyň senagat zolagynda mebel önümçiligi boýunça kärhanalaryň birnäçesi hereket edip, olar bu ugurda guwandyryjy işleri alyp barýarlar. Öndürýän önümleri bilen ilat arasynda uly meşhurlyk gazanan şeýle kärhanalaryň biri-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Perhat Babaýewe degişli bolan «Täsin älem» söwda nyşanly önümleri bilen adygan önümçilik toplumydyr.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat hem-de Ak bugdaý etrap birleşmeleriniň başlangyjy esasynda agzalan öňdebaryjy kärhanada bolup, önümçilik işleriniň ýola goýluşy bilen tanyşmagy makul bildik. Bu ýerde bizi kärhananyň ýolbaşçysy Perhat Babaýew garşylap, önümçilik bölümlerinde işleriň ýola goýluşy we öndürilýän önümleriň aýratynlygy hakda gürrüň berdi.

Kärhananyň önümçilik bölümleri dünýäniň meşhur önüm öndürijileriniň häzirki zaman tehnologiýalary we enjamlary bilen üpjün edilendir. Şeýle kämil enjamlar arkaly bu ýerde ýatylýan otaglaryň krowatlaryna niýetlenen dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply dürli görnüşdäki we ölçegdäki düşekdir ýassyklar öndürilýär. Bu harytlaryň hiliniň ösen talaplara laýyk gelmegine önümçilik işiniň her bir basgançagynda hil derejesine ýörite gözegçilik tehnologiýalary bilen gözegçilik edilmegi, şeýle-de önümçilik işinde ulanylýan önümleriň hili bilen baglanyşyklydyr.

Kärhananyň önümçilik bölümindäki enjamlar bir iş çalşygynda ýatylýan otaglar üçin düşegiň 300-sini öndürmäge mümkinçilik berýär. Bu düşekler ýumşaklygy, ýatmaga ýakymlylygy we rahatlygy bilen tapawutlanýar. Önümçilik işinde buýrujylaryň ösen islegleriniň göz öňüne tutulmagy bolsa, önümleriň görnüşleriniň artmagyna itergi berýär. Ildeşlerimiziň sargytlary esasynda öndürilýän düşekdir ýassyklar diňe bir biçüw aýratynlygy bilen tapawutlanman, bezegindäki reňk öwüşginleri we owadan şekilleri bilen hem ünsi çekýär.

Kärhanada geljekde mebelleriňdir gurnamalaryň täze görnüşleriniň, şeýle-de ýumşak oturgyçlaryň önümçiligini ýola goýmak göz öňüne tutulýar. Munuň üçin kärhananyň hünärmenleri degişli işleri alyp barmak bilen, bu ugurda gazanylan tejribeleri öwrenýärler hem-de hususy pudagyň wekillerine berýän goldaw-hemaýatlary üçin hormatly Prezidentimize alkyşly sözlerini aýdýarlar.

Ýörite habarçymyz.

SURATLARDA: kärhananyň işinden pursatlar.

09.02.2022
Amatly we ýokary hilli

Ajaýyp döwrüň peşgeşi bu: indi naýbaşy, ýokary hilli önümleri gözläp, ýurt sökmegiň ýa-da olary gaýry döwletlerden getirtmegiň geregi ýok. Bu gün şeýle önümler hut öz ýurdumyzda öndürilip dur. Ine, aýakgaby alyp göreliň! Aýakgap önümçiliginde italýan we türk dizaýnerleriniň taslan önümleriniň has hyrydarlydygyny bilýäris. Ozal şeýle aýakgaplar import arkaly getirilen bolsa, indi olary ýerli kärhanalarymyz elýeter bahadan öndürýärler. Önümleriň hili hem ýokary. Häzirki wagtda «Muhammet-Balkan», «Röwşen», «Gerçek» ýaly meşhur aýakgap öndüriji hususy taraplarymyzyň hataryna gündogar sebitde «Ýelken» haryt nyşanly aýakgaplary öndürýän kärhana-da goşuldy. Kerki etrabynda döredijilik saparynda bolanymyzda, Astanababa şäherçesinde ýerleşýän bu kärhanada aýak çekdik. Ol ýerde alnyp barylýan işler bilen tanşyp, kärhananyň iş dolandyryjysy Çary Öwlýäkulow bilen söhbetdeş bolduk.

— Çary, ilki bilen, «Armaweriň!» diýýäris. Tüweleme, önümçilige şaýat bolup, işleriň barha ilerleýändigine göz ýetirdik. Şeýle-de bolsa, bu kärhana ýurdumyzda iň ýaş aýakgap öndüriji bolmagynda galýar.

— Dogry aýdýarsyňyz. Ozal çaklaňja mukdarda aýakgap önümçiligi bilen meşgullanýardyk. Derisini, beýleki böleklerini satyn alyp, olary biçip, tikip, ýelimläp, öz aýakgaplarymyzy öndürerdik. Soň ýolbaşçymyz Arslan Möwlamow bilen bu işi ulaltmak, hususy kärhana derejesine çenli ýetirmek kararyna geldik. Bu işde bize türkmenabatly Şükürylla Bahryýew hem uly ýardam berdi. Şükürylla aganyň bu işde ýeterlik tejribesi bar eken. Şonuň el we dil kömeginden peýdalanyp, şu aýakgap kärhanasynyň binýady tutuldy. Şu görýän binaňyzy kärendä alyp we degişli enjamlary Ýewropanyň, Aziýanyň öňdebaryjy kompaniýalaryndan getirip, 2020-nji ýylyň aprel aýynda, has takygy, 6-njy aprelde işe girişdik. Häzir günde 50 jübüt aýakgaby öndürmäge mümkinçiligimiz bar.

— Öndürilen aýakgaplar nähili ýerlenilýär?

— Häzirki wagtda Türkmenabat, Mary, Kerki, Magdanly şäherlerinde, Köýtendag, Hojambaz etraplarynda dükanlarymyz bar. Olaryň sanyny has köpeltmegi maksat edinýäris. Şeýle dükanlarymyzyň birini şu ýylyň mart aýynda paýtagtymyzda açmagy meýilleşdirýäris.

— Çig mal bilen üpjünçiligiňiz barada hem gürrüň beräýseňiz!

— Aýakgap önümçiligi üçin niýetlenen derileri «Ak suw deri» hojalyk jemgyýetinden alýarys. Mälim bolşy ýaly, «MB» haryt nyşanly aýakgaplar hem şu kärhana tarapyndan üpjün edilen derilerden taýýarlanylýar. Önümçilik üçin beýleki çig mallary — petegi, oltaňy, ýelimdir ýüplügi we beýlekileri bolsa maryly telekeçi Dörtguly Haýdarowdan alýarys.

— Aýakgap önümçiliginde köp görnüşlilige we bezege üns bermeli bolýar. Munuň üçin işine ussat dizaýnerler hem zerur.

— Häzirki wagtda kärhanamyzda erkek kişilere, zenanlara we çagalara niýetlenen aýakgaplaryň 220-den gowrak görnüşi öndürilýär. Olaryň tas ählisiniň diýen ýaly dizaýny kärhananyň ýolbaşçysy Arslan Möwlamowyň hut özüne degişlidir. Sargytlaryň aglabasy dükanlardan gelýär. Olar müşderileriň islegini kärhana ýetirýärler. Gündelik önümçilik şol sargytlaryň mukdaryna bagly. Müşderileriň islegi hem dürli-dürli. Şol islegler kemsiz öwrenilýär.

— Işleriň tertibi bilen hem gysgaça tanyşdyraýsaňyz!

— Önümçilik sargyt edilen dizaýna görä, biçimçimiziň işinden başlanýar. Onuň mobil telefonunda ähli görnüşleriň kodlary we biçüw aýratynlyklary bar. Ol täze tikiljek aýakgaby şol koda we sargydyň ölçegine görä biçýär. Ilçilikde 46-njy, 47-nji ölçegli köwüşleri geýýän adamlar hem tapylaýýar. Bu ölçegleri bolsa dükanlardan tapmak kyn. Ýöne «Ýelken» haryt nyşanly dükanlara gelip, şol ölçegleri sargyt edip, tikdirip bolýar.

Biçilen gön önümçiligiň indiki tapgyrlaryna geçirilýär. Ikinji tapgyrda olar gyrkylýar we ýylmanylýar. Ondan soň olary tikmek we ýelimlemek işlerine geçilýär. Aýakgaplar birnäçe gezek ýelimlenýär we tikilýär. Ýaponiýada öndürilýän «Juki» tikin enjamlarynda işleýän tikinçiler 2-den 6 gata çenli bolan ýüpek ýüplükleri ulanýarlar. Döwrebap enjam işleri tiz we ýokary hilli amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. Önümçilikde ýelimiň hem iň ýokary hillileri ulanylýar. Eger käbir aýakgaplar diňe tikilýän ýa-da ýelmenilýän bolsa, bu kärhanada şolaryň ikisinden hem peýdalanylýar.

Ýokarky gatda aýakgabyň içligine, petegine çenli taýýar edilýän bolsa, aşaky gatda önüm belli bir ölçege getirilip, iň aşaky rezin bölegi — oltaňy berkidilýär.

— Bu işleri näçeräk hünärmeniň zähmeti bilen alyp barýarsyňyz?

— Önümçilikde 13 işgärimiz bar. Kärhanada olara döwrebap iş şertleriniň ählisi döredildi. Häzirki günlerde işgärlerimiz, esasan, gyşky aýakgaplary öndürmek bilen meşgullanýarlar. Olaryň aglabasy bolsa ädikler we gysga gonçly ädiklerdir.

— Çary, geçen ýylky önümçiligiň mukdary bilen tanyşmak hem gyzykly.

— 2021-nji ýylda erkek kişilere niýetlenilen aýakgaplaryň sany 2,5 müňden hem geçdi. Barha artýan sargytlara görä, öndürilýän önüm hem köpelýär.

— Kärhana geçen ýyl TSTB-niň döredilmeginiň 13 ýyllygy mynasybetli paýtagtymyzda geçirilen sergä hem gatnaşypdy.

— Hawa, şol sergide «Ýelken» haryt nyşanly aýakgaplara gyzyklanma diýseň uly boldy. Hususan-da, sergä gatnaşyjylar kärhanamyzyň önümleriniň ýeňildigini, aýak üçin juda ýaramlydygyny we taýýarlanylyşynyň aglaba böleginiň el işleri bilen bagly bolandygy üçin hiliniň ýokarydygyny aýratyn nygtadylar.

— Çary, beren täsirli gürrüňleriňiz üçin köp sag boluň! Mundan beýläk hem kärhananyň işlerine üstünlik arzuw edýäris.

— Sag boluň!

Agageldi ITALMAZOW.

(Öz habarçymyz). Surata düşüren Merdan ORAZOW.

04.02.2022
Telekeçileriň batly gadamlary

Hormatly Prezidentimiziň geçen ýylyň dekabr aýynyň başynda geçen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde gol çeken «Dünýä ykdysadyýetindäki çylşyrymly ýagdaýlaryň ýurduň ykdysadyýetine ýetirýän täsirlerini peseltmek hem-de milli ykdysadyýeti durnukly ösdürmek boýunça 2022-nji ýyl üçin Maksatnamasy» we ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasy ata Watanymyzyň ykdysadyýetde gazanan üstünliklerini ýaňy başlanan «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylymyzda has-da berkitmek, ony mundan beýläk-de ýokary derejelere götermek babatdaky toplumlaýyn çäreleri öz içine alýar. Şonda esasy ünsüň ýurdumyzyň dürli pudaklaryna, döwlet we telekeçilik kärhanalaryna degişli goldawlary bermek, şeýlelikde, olaryň berjaý edýän işleriniň netijeliligini gowulandyrmak bilen, halkymyzyň durmuş derejesiniň has-da ýokarlandyrylmagyna gönükdirilendigini bellemek bolar. Munuň özi täze ösüşleriň esasynda abadan ýaşaýşyň kepili bolup durýar.

Elbetde, hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen, Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň telekeçilik düzümleriniň milli ykdysadyýetimiziň ygtybarly daýanjynyň birine öwrülendigi hakykatdyr. Sebäbi olar soňky ýyllarda oba hojalygynda, senagatda, gurluşykda, söwda, durmuş hyzmatlarynda we beýleki ugurlarda amala aşyrylýan işlere içgin goşulmak bilen, olarda ýetilýän belent sepgitlerde özleriniň mynasyp paýyna eýe bolýarlar. Şoňa görä-de, agzalan Maksatnamada bellenilişi ýaly, häzirki döwürde telekeçilik ulgamyna ýardam berilmegi onuň ýene-de guwandyryjy ösüşleriniň girewidir.

Belli bolşy ýaly, döwlet Baştutanymyz şu geçen döwürde Türkmenistan döwletimizde telekeçiligi ösdürmek barada ençeme möhüm Kararlary kabul etdi, degişli görkezmeleri, tabşyryklary berdi. Olaryň hatarynda 2012-nji ýylda tassyklanylan «Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda», 2018-nji ýylda gol çekilen «Ýurdumyzda oba hojalyk önümlerini öndürijileri maliýe taýdan goldamak barada» Kararlary, telekeçileri oba hojalyk önümçiligine çekmek baradaky tabşyryklary mysal getirmek bolar. Şeýle tagallalar bu ugurda alnyp barylýan işleriň geriminiň has-da giňemegine, netijeliliginiň ýokarlanmagyna, şunlukda ulgamyň häzirki belent derejesine çenli rowaçlanmagyna ýol açdy.

Häzirki döwürde telekeçilik ulgamy ýurdumyzda uly güýje, ygtybarly daýanja öwrüldi. Ýokarda belleýşimiz ýaly, ol bu gün tas ähli pudaklarda diýen ýaly hereket edýär. Muny biz tutuş ýurdumyzyň, şol sanda öz welaýatymyzyň mysalynda hem aýdyň görýäris. Çünki soňky ýyllarda amala aşyrylýan gurluşyk işleriniň esasy bölegini türkmen telekeçileri ýerine ýetirýärler. Mysal üçin, Daşoguz şäherinde geçen ýylyň tomsunda hormatly Prezidentimiziň ak pata bermeginde açylan «Türkmeniň ak öýi» binasyny «Röwşen» hususy kärhanasy gurdy. Häzirki döwürde welaýat köpugurly hassahanasynyň, onkologiýa merkeziniň gurluşyk işlerini «Ajaýyp gurluşyk» hususy kärhanasynyň işçi-hünärmenleri ýokary depginde dowam etdirýärler. Şu mahala çenli ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlarynyň ençemesini ulanmaga beren «Atalykgurluşyk», «Körpegurluşyk», «Göllibaý» we beýleki hususy kärhanalar hem agzalyp geçmäge mynasypdyr.

Welaýatymyzda halkymyzyň dürli görnüşli azyk önümleri bilen ýeterlik üpjün edilmegine saldamly goşandyny goşýan telekeçilik kärhanalary-da az däl. Olaryň biri hökmünde «Ýüpekýolygurluşyk» hojalyk jemgyýetiniň garamagyndaky «Şawat» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň bitirýän hyzmaty örän uly bolup durýar. Çünki bu kärhanada her günde 15 tonna golaý süýt kabul edilýär hem-de ol gaýtadan işlenilip, süýt önümleriniň onlarça görnüşi, ýagny duzly peýnir, dorag, mesge ýagy, gatyk, gaýmak we beýleki önümler halkymyzyň saçagyna ýetirilýär. Şonuň ýaly-da Gubadag etrabyndaky «Peýnirçi» hususy kärhanasynyň süýt-peýnir, Görogly etrabyndaky «Ýyldyrym» hususy kärhanasynyň çörek-petir, S.A.Nyýazow adyndaky etrapdaky «Altyn gala» hususy kärhanasynyň ýyladyşhanada öndürýän gök önümlerine bolan isleg örän ýokarydyr.

Welaýatymyzda senagat, gurluşyk, bezeg önümlerini öndürýän telekeçilik kärhanalarynyň sanynyň hem barha artýandygyny bellemek ýerlikli bolar. Daşoguz şäherinde hereket edýän «Hilal», «Şa-Nur», Görogly etrabynda iş alyp barýan «Ynsan kalby» we başga-da ençeme hususy kärhanalaryň halkymyza hödürleýän şeýle önümleri ýokary hilliligi, elýeterliligi bilen hyrydarlaryň göwünlerine ýaraýar.

Ýokarda nygtap geçişimiz ýaly, hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň dürli pudaklarynda yhlasly zähmet çekýän telekeçileriň alyp barýan işlerine ýokary baha, uly goldaw-kömekleri berýär. Şeýle aladalaryň netijesinde, olaryň gazanýan üstünlikleri ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň has-da pajarlap ösmegine saldamly goşant bolýar.

Ýörite habarçymyz.

04.02.2022
Meşhurlygy artýan harytlar

«Türkmen şöhle» hojalyk jemgyýetiniň Ak bugdaý etrabynyň senagat zolagynda ýerleşýän plastmassa önümleriniň önümçiligi boýunça kärhanasynyň döredilip, işe girizilenine onçakly köp wagt geçenok. Şeýle-de bolsa, bu gün işi barha ilerleýän kärhanada öndürilýän, daşary bazarda bäsdeşlige ukyply, ýokary hilli plastmassa önümleriniň görnüşi 200-den hem geçip, olar ilat arasynda uly meşhurlyga eýedir.

«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda geçýän şanly ýylyň şu ajaýyp günlerinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat hem-de Ak bugdaý etrap birleşmeleriniň başlangyjy esasynda gürrüňi edilýän kärhanada bolup, ol ýerde alnyp barylýan işler bilen tanyşmagy makul bildik. Kärhananyň önümçilik sehiniň başlygy Didar Nuryýew bizi güler ýüz bilen garşylap, önümçilik işleriniň ýola goýluşy barada gürrüň berdi. Onuň aýtmagyna görä, hormatly Prezidentimiziň hususy pudagyň wekillerine berýän goldaw-hemaýatlary netijesinde döredilen kärhanada we 2,5 gektara barabar meýdanda ýerleşýän kärhananyň önümçilik desgalarynda dünýäniň meşhur önüm öndürijileriniň kämil tehnologiýalary, enjamlary ornaşdyrylandyr. Munuň özi ekologiýa taýdan arassa plastmassa önümleriniň dürli görnüşlerini öndürmäge mümkinçilik berýär. Önümçilik işinde buýrujylaryň islegi hem göz öňüne tutulýar.

Kärhana özüniň hojalyk harytlarynyň önümçiligi bilen meşhurdyr. Ol ýerde öndürilýän oturgyçlardyr stollaryň, dürli göwrümli sebetleriň, suwa we zir-zibillere niýetlenen bedreleriň, mejimelerdir legenleriň, çörek tagtalarynyň we gaplarynyň, güldanlaryň, süzgüçleriň, sabyn gaplarynyň, çekerleriň, asgyçlaryň, daraklaryň, çaga oýnawaçlarynyň hem-de hojalykda ulanylýan beýleki harytlaryň diňe bir berkligine däl, daşky bezegine hem ähmiýet berilýär. Şol önümleriň reňk öwüşginlerine-de uly üns gönükdirilýär.

— Kärhananyň hünärmenleri hemişe täzeçilligiň gözleginde. Geljekde önümçiligiň gerimini giňeltmek, ilatyň ösen islegini kanagatlandyrýan täze önümleriň önümçiligini ýola goýmak hem-de ildeşlerimizi ýokary hilli önümlerimiz bilen hemişe begendirip durmak biziň esasy maksadymyzdyr. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda çagalara niýetlenen tigirleriň önümçiligini ýola goýmagy meýilleşdirýäris. Bu bolsa, gadam basylan şanly ýylda geljegimiz bolan körpe nesle ajaýyp sowgadymyz bolar — diýip, kärhananyň bölüm başlygy Leýla Geldimyradowa özara gürrüňdeşlikde aýtdy hem-de hormatly Prezidentimiziň hususy pudagyň wekillerine berýän goldawlaryna çäksiz alkyşly sözlerini beýan etdi.

Aýdo ŞEKEROW,

ýörite habarçymyz. SURATLARDA: kärhananyň işinden görnüşler. Surata düşüren awtor.

04.02.2022
Telekeçiler — ýurdumyzyň altyn gaznasy

GÖWÜNLERI GALKYNDYRAN PURSATLAR

Hormatly Prezidentimiziň golaýda welaýatymyza iş saparynyň çäklerinde Görogly etrabynyň Türkmen ýoly geňeşliginiň çäginde hereket edýän «Işewür topar» hojalyk jemgyýetiniň guşçulyk toplumynda alnyp barylýan işler bilen ýakyndan tanyş bolmagy Garaşsyz ýurdumyzda telekeçilik ulgamyny ösdürmäge berilýän uly ünsüň, azyk bolçulygynyň döredilmegi ugrundaky giň gerimli aladalaryň anyk nyşanyna öwrülip, bu ýerde zähmet çekýän adamlaryň kalbyny joşa getirdi. Bu olaryň ýürek buýsançlarynda, häzirki günlerde öz işlerine has-da yhlasly ýapyşýandyklarynda aýdyň ýüze çykýar.

— «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilen ýylymyzyň ilkinji aýynda milli Liderimiziň guşçulyk toplumymyza Şa gadamynyň düşmegi hemmämiziň başymyzy göge ýetirdi — diýip, toplumyň ýolbaşçysy Öremyrat Sopyýew öz guwanjyny beýan etdi: — Şeýle uly hormat-sarpasy,  biz — telekeçilere berýän kömek-goldawlary üçin Arkadag Prezidentimize hoşallygymyzyň çägi ýok. Goý, hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolsun!

Belli bolşy ýaly, ýylda 300 tonna guş etini öndürmäge mümkinçiligi bolan bu toplumda öňde goýlan wezipäniň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda giň gerimli işler alnyp barylýar. Şonuň netijesinde bu ýerde her ýyl 6 tapgyryň dowamynda 210 müň sany jüýje saklanylyp, 40 — 45 günüň dowamynda ete geçirmäge ýaramly towuklar kemala getirilýär.

Umumy meýdany 3 gektardan ybarat bolan toplumda ýaş jüýjeleri, towuklary idetmäge niýetlenilen 3 sany ýatak bolup, olara häzirki zaman gyzdyryjy, sowadyjy, howa çalyşýan enjamlar, elektrik energiýasy, suw bilen üpjün edýän serişdeler ornaşdyrylypdyr. Şonuň ýaly-da, bu ýerde towuklary soýmak, öndürilen et önümlerini toplumyň ady ýazylan ýörite gaplara gaplamak boýunça aýratyn bölüm hereket edýär.

Toplumyň işçi-hünärmenleri guşlar üçin ýeterlik iým taýýarlamak barada-da uly alada edýärler. Munuň üçin bölünip berlen 50 gektar meýdana däneli ekinleriň birnäçe görnüşleri ekilip, olaryň bereketli hasyly ýetişdirilýär. Bu bolsa olara zerur goşundylaryň goşulmagy bilen, guşlar üçin ýokumly iýmleriň öndürilmegine şert döredýär.

Ýeri gelende, toplumda guşlara gözegçilik etmekde, olaryň berýän önümlerini ýygnamakda, taýýarlamakda ýaşlaryň ençemesiniň zähmet çekýändigini bellemek gerek. Bu ýerde bolanymyzda olaryň biri — ýaş towuk çopany Geldi Bäşimow özara gürrüňdeşlikde şeýle diýdi:

— Bu toplumyň açylmagy bilen,  men we men ýaly obadaş oglan-gyzlarymyzyň birnäçesi işli boldy. Biz guş idetmegiň ýol-ýodalaryny barha içgin öwrenip, bu işde ýeterlik tejribe toplaýarys. Biziň bu ýerde işläp, oňat girdeji gazanmagymyz maşgalamyzyň rysgal-berekedini artdyrýar. Bize şeýle mümkinçilikleri döredip berýän Arkadag Prezidentimize tüýs ýürekden alkyş aýdýarys.

— Hormatly Prezidentimiz toplumda bolan mahaly ata-babalarymyzyň towugy ýedi hazynanyň biri hasaplandygy, onuň etiniň, ýumurtgasynyň ynsan saglygy üçin uly peýdasynyň bardygy hakynda aýtdy, bu ugurda alyp barýan işlerimizi has-da giňeltmek barada maslahat berdi, telekeçilere mundan beýläk hem derwaýys kömekleriň ediljekdigini belledi — diýip, guşçulyk toplumynyň ýolbaşçysy Öremyrat Sopyýew sözüni dowam etdirdi: — Bu gürrüňler, degerli maslahatlar, goldawlar bizi has-da gaýratly zähmet çekmäge ruhlandyrýar, üstümize uly borçlaryň ýüklenilýändigini tassyklaýar. Şoňa görä-de,  biz öz iş depginimizi geljekde has-da güýçlendirip, halkymyza guş önümlerini ýetirmek ugrunda zähmetimizi gaýgyrmarys.

Biz — telekeçileri goldap, işlemäge ähli şertleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak, tutumly işleri rowaç bolsun!

Ýörite habarçymyz.
Surata düşüren Bazar TILLAÝEW.

27.01.2022
Şa gadamy şamçyragdyr ýolumyza

Hormatly Prezidentimiz geçen hepdede Daşoguz welaýatyna amala aşyran iş saparynyň dowamynda Görogly etrabynyň çäginde ýerleşýän «Işewür topar» hojalyk jemgyýetiniň guşçulyk toplumyna baryp, ol ýerde hojalyk jemgyýetiniň ýolbaşçysy Öremyrat Sopyýew hem-de onuň hünärmeni bilen duşuşyp, söhbetdeş boldy. Şol duşuşygyň özünde galan täsirleri dogrusynda gürrüňdeş bolmak üçin biz hem bu hojalyk jemgyýetiniň ýolbaşçysy Öremyrat Sopyýew bilen duşuşdyk.

— Öremyrat, hormatly Prezidentimiz bilen duşuşmak, didarlaşmak, gör, nähili uly bagt!

— Hawa, Gahryman Arkadagymyzyň «Işewür topar» hojalyk jemgyýetimize gelmegi, biziň bilen duşuşmagy durmuşymyzda ýatdan çykmajak ýakymly, tolgundyryjy pursatlary peşgeş etdi.

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylymyzyň ilkinji aýynda döwlet Baştutanymyz bilen didarlaşmak bagtynyň miýesser edendigi üçin örän begenýärin. Hormatly Prezidentimiz iş ýagdaýlarymyz bilen içgin gyzyklanyp, guşçulyk toplumymyzyň önümi, işleriň alnyp barlyşy, bedeneler, ýumurtga öndürýän towuklarymyz we hindi towuklary barada söhbetdeş boldy. Döwlet Baştutanymyz şol duşuşygyň barşynda maňa we hünärmenlerimize döwrebap telewizory-da sowgat berdi.

— Şa serpaýyňyz gutly bolsun, höwri köp bolsun!

— Sag boluň, taňryýalkasyn! Ýylyň başynda hormatly Prezidentimiziň mübärek gadamynyň welaýatymyza düşmegine hem-de Şa serpaýyna mynasyp bolmagymyza maşgalamyzyň adyndan Arkadag Prezidentimize köp-köp sagbolsun aýdýaryn!

Hormatly Prezidentimiziň welaýatymyza iş saparynyň edil öň ýanynda ak garyň ýagmagynyň-da ata-babalarymyz aýtmyşlaýyn, gowulykdan, döwletlilikden, şatlykdan nyşandygyny belläsim gelýär.

— Öremyrat, «Işewür topar» hojalyk jemgyýeti haçan işe girizildi?!

— Ata-babalarymyz «Ata kesbi — ogla halal» diýipdirler. Oba hojalyk işleri bilen meşgullanmak, mal saklamak, ekin ekmek, guşçulygy örňetmek — bularyň hemmesi atamdan kakama, kakamdanam bize geçen kesp-kärdir. Şeýlelikde, hojalyk jemgyýetimiz 2016-njy ýylda döredildi. Bu işleriň ýola goýulmagy dogrusynda esasy hemaýatkärlerim, ýakyndan ýardamçylarym agalarym Serdar, Toýly we inim Esen Sopyýewler. Hojalyk jemgyýetimizde başga-da 23 sany işgär bolup, olar gije-gündizleýin çalşykda işleýärler. Sebäbi guşçulykda ýaňy ýumurtgadan çykan jüýjelere ideg etmek köp zähmeti talap edýär. Olary her 2 sagatdan az-azdan iýmitlendirmeli bolýar. Şol sebäpli hem işimize jogapkärli çemeleşýäris.

— Hormatly Prezidentimiziň belläp geçişi ýaly, halkymyzy özümizde öndürilýän önümler bilen üpjün etmek baş maksadymyzdyr.

— Guşçulyk hojalygymyzda bir ýylda 300 tonna guş eti öndürilýär. Toplumymyzda et ugurly jüýjeden 10 müňüsi, ýumurtga öndürýän towuklarymyzdan 5 müňüsi, hindi towugyndan bolsa 2 müňüsi örňedilýär. Biz hem hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryndan ugur alyp, golaýda ýetişdiren bedenelerimizden 1000-siniň etini halka hödürledik.

Guşçulykda esasy ugurlaryň biri-de hindi towuklaryny ösdürip ýetişdirmekden ybarat bolup durýar. Hindi towuklarynyň birnäçe görnüşli tohumlary bar. Hindi towugy iriligi we agramy boýunça beýleki guşlardan tapawutlanýar. Bular belli bir ýaşa çenli tiz semreýärler.

Gahryman Arkadagymyz duşuşygyň dowamynda ata-babalarymyzyň hem guşçulyk bilen meşgullanandygyny we towugyň ýedi hazynanyň biri hasaplanýandygyny, onuň etiniň we ýumurtgasynyň ýokumly iýmit hökmünde görülýändigini belläp geçdi. Şeýle-de hormatly Prezidentimiziň hemaýat-goldawlary netijesinde hojalyk jemgyýetimiziň guşlaryna ot-iýmlik ekinlerini ösdürip ýetişdirmek üçin 50 gektar ýer bölünip berildi. Şol ýeriň 20 gektaryna mekgejöwen, 15 gektaryna jöwen, 10 gektaryna ýorunja, 5 gektaryna arpa ekip ýetişdirýäris. Nesip bolsa, öňümizde uly maksatlarymyz bar. Guşçulyk toplumynyň gerimini has-da giňeltjek bolýarys. Munuň üçin bolsa ähli şertler bar. Şeýle şertleri döredip berýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolsun!

— Biz hem siziň maşgalaňyza agzybirlik diläp, alyp barýan işleriňizde üstünlik gazanmagyňyzy, «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylymyzda maksatlaryňyzyň myrat tapmagyny arzuw edýäris. Hojalyk jemgyýetiňiziň işinde ata-babalaryňyzdan gelýän kesp-käriňizi ýöretmekde elmydama ösüşler ýaran bolsun!

Söhbetdeş bolan Gülruh HALJANOWA,

Agrosenagat işgärleriniň Kärdeşler arkalaşygynyň Daşoguz şäher Geňeşiniň başlygy.

26.01.2022
Röwşen geljege tarap rowaç gadamlar

Halkyň hatyrasyna beýik işleri bitirýän Gahryman Arkadagymyz bilen il-günüň bir jan, bir tendigi, berkarar döwletimiziň 30 ýyllyk garaşsyz ösüş ýolunda ýeten sepgitleriniň dünýä ykrarnamasyna eýe bolanlygy we belent maksatlara tarap ynamly gadam urýandygy buýsançly hakykatdyr.

Ýurdumyzda türkmen telekeçileriniň, senagatçylarynyň işleri bilen içgin gyzyklanylyp, olaryň armasy ýetirilýär. Muny geçen ýylyň dowamynda durmuşymyzda bolup geçen şanly wakalar hem tassyklaýar.

Şeýle buýsançly wakalaryň birine 2021-nji ýylyň 29-njy oktýabrynda şaýat bolduk. Şol gün milli Liderimiziň Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat — Tejen bölegini, onuň ugrundaky döwrebap hyzmat ediş, inženerçilik desgalaryny açyp, ulanmaga ak pata bermegi, ýurdumyzyň hususyýetçilerine şeýle iri möhüm taslamalaryň gurluşygynda geljekde hem uly üstünlikleri gazanmagy arzuw etmegi buýsanjymyzy artdyrdy. Açylyş dabarasynda hem aýdylyşy ýaly, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy — «Türkmen Awtoban» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň gurýan bu ýoly Bitarap döwletimiziň ulag ulgamynda ählumumy wezipeleri çözmek üçin tagallalary birleşdirmäge uly ähmiýet berýändigini, ulag diplomatiýasyny üstünlikli ösdürýändigini aýdyň görkezýär.

«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda geçýän şu ýylyň 13-nji ýanwarynda döwlet Baştutanymyzyň Esenguly etrabynyň Gögerendag obasynyň ýaşaýjylary, hususy balykçylar bilen duşuşyp, olaryň hal-ýagdaýy bilen gyzyklanmagynda hem telekeçileri goldamak we höweslendirmek ýaly asylly däbi gördük. Şa gadamynyň hususy balykçylaryň mekanyna düşmegi, olaryň alyp barýan asylly işlerine ýokary baha berilmegi döwletlilikden nyşandyr.

Häzirki döwürde türkmen telekeçileriniň öndürýän önümleriniň dürli görnüşleri, şol sanda balyk önümleri bazar bolçulygyny artdyrmaga goşant goşýar. Balykçy telekeçilere ýer bölekleriniň berilmegi, emeli usulda balyklary ösdürip ýetişdirmäge niýetlenen howuzlaryň gurulmagy, şeýle-de balyklary ýörite inkubatorlarda köpeltmek, olaryň iýmitini taýýarlamak boýunça innowasion tehnologiýalar esasynda alnyp barylýan işler oňyn netije berýär.

Bilşimiz ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 18-nji ýanwarda Ahal welaýaty boýunça iş saparyny amala aşyryp, bu sebitiň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli işler we ýurdumyzyň beýleki künjeklerinde bina edilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň taslamalary bilen tanyşdy. Şeýle-de «Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezindäki binalaryň we desgalaryň gurluşyklarynyň meseleleri hakynda» Karara gol çekdi. Bu taryhy waka ähli halkymyzyň, şol sanda ýurdumyzyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň şatlygyny goşalandyrdy.

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda alnyp barylýan işleriň depgini barha ýokarlanýar. Ony iki tapgyrda gurmak meýilleşdirilip, birinji tapgyrda 336 sany binadyr desga gurulýar. Şolaryň hatarynda 11 sany jemgyýetçilik, 26 sany edara binasy, 19 sany bilim edarasy, 258 sany iki we köp gatly ýaşaýyş jaýlary, 8 sany saglyk we sport desgasy, 14 sany içerki we daşarky inžener ulgamlary we desgasy bolup, olaryň gurluşygyna Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bolan hususy kärhanalaryň 60-dan gowragy gatnaşýar. Gurluşyk işleriniň amala aşyrylýan döwründe potratçylaryň we kömekçi potratçylaryň gümrük paçlaryny, birža we gümrük ýygymlaryny tölemekden boşadylmagy aýratyn guwandyryjydyr.

Şeýle hem 20-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Daşoguz welaýatyna amala aşyran iş saparynyň barşynda welaýatyň Görogly etrabynyň çäginde ýerleşýän “Işewür topar” hojalyk jemgyýetiniň guşçulyk toplumyna baryp gördi we ol ýerde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, öndürilýän önümler, olaryň görnüşleri bilen gyzyklandy. Bu waka hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda azyk bolçulygyny üpjün etmekde işewür toparlaryň möhüm orun eýeleýändiginiň, telekeçileriň yhlasly tagallasy netijesinde ýurdumyzyň ilatynyň ýylyň tutuş dowamynda ter gök önümler, etiň dürli görnüşleri we ýumurtga bilen üpjün edilýändiginiň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi.

Şulardan hem görnüşi ýaly, ykdysadyýetiň hususy pudagy ösüşiň täze belentliklerine ynamly çykýar. Häzirki wagtda täze önümçilikler ýola goýulýar, köp sanly iri desgalary ulanmaga bermäge taýýarlyk görülýär.

Döwlet Baştutanymyzyň gol çeken Kararyna laýyklykda, 11-nji fewralda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçiriler, onda geljek 30 ýylda ýurdumyzy ösdürmegiň maksatnamasy tassyklanar. Ýakyn geljek üçin niýetlenen bu möhüm resminamanyň kabul edilmegi «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň şanly wakasy bolup, ýurdumyzyň ähli ugurlaryny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça wezipeleri kesgitlär.

Türkmen telekeçileri öz işlerini hormatly Prezidentimiziň dördünji senagat rewolýusiýasy eýýamynda innowasion barlaglara işjeň gatnaşmak, täze tehnologiýalary döretmek, dünýäniň ählumumy tehnologik ösüşinden yza galmazlyk hakyndaky sargytlaryna, şeýle-de bazar ýörelgelerine, sanly ykdysadyýetiň talaplaryna laýyklykda alyp barýarlar.

Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, ykdysadyýetimiziň pudaklaryna öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmakda, bäsdeşlige ukyply ýokary hilli önümleri öndürmekde, azyk howpsuzlygyny berkitmekde hususyýetçilere uly orun degişlidir. Olaryň ýola goýýan täze önümçilikleriniň gerimi barha giňeýär. Golaýda bolsa aýna owuntyklaryndan gurluşykda ulanylýan kompozit armaturasyny öndürmek boýunça «Algap» hususy kärhanasy bilen bilelikde döredilen «Senagattehnologiýalary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde önümiň nusgalyk tapgyry öndürilip, oňa degişli döwlet edaralaryndan hil, laýyklyk we howpsuzlyk güwänamalary alyndy. Geljekde paýdarlar jemgyýeti tarapyndan polat görnüşiniň ornuny tutýan dürli ölçegdäki kompozit armaturasynyň önümçiligini has-da giňeltmek meýilleşdirilýär. Bu pudaklar tarapyndan bazalt çig malyndan kompozit armaturasyny öndürmek boýunça hem guramaçylyk işleri geçirilýär. Mundan başga-da, «Eziz doganlar» hojalyk jemgyýeti Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda ýyllyk kuwwaty 3 million 300 müň inedördül metr keramiki-bezeg plitalaryny we 120 müň sany sanfaýans önümlerini öndürmäge deň bolan zawodyň gurluşygyny alyp barýar.

Hususyýetçiler özlerine hemmetaraplaýyn goldaw berýändigi üçin hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirýärler, ata Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine halal, tutanýerli zähmet çekip, yhlas-başarnyklaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrýarlar.

Saparmyrat OWGANOW,

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň başlygy, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputaty.

25.01.2022
Elektrik enjamlary öndürilýär

Türkmenistan dünýäde energiýa serişdeleriniň gorlary boýunça baý döwletleriň biri bolmak bilen, diňe içerki sarp edijilerini elektrik energiýasy bilen ygtybarly we bökdençsiz üpjün etmäge ukyply bolman, eýsem, onuň eksportynyň möçberini yzygiderli artdyrýar. Ýurdumyzyň elektroenergetika senagatynda berjaý edilýän işler häzirki döwrüň talaplaryna laýyk derejede ösdürilýär hem-de elektrik energiýasynyň önümçilik kuwwatlyklary artdyrylýar.

Bu pudakda netijeli işleýän, hormatly Prezidentimiziň «Balkan welaýatynyň senagat pudagyny ösdürmegiň esasy ugurlary hakynda» Kararyna laýyklykda döredilen kärhanalaryň biri-de «Demir ölçeg» hususy kärhanasydyr. Ol Balkanabat şäheriniň Jebel şäherçesiniň çägindäki senagat zolagynda ýerleşýär.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan bu hususy kärhananyň köpugurly elektrik enjamlaryny öndürýän we hyzmat merkeziniň işçi-hünärmenleri täze, «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny mynasyp sowgatlar bilen garşyladylar. Kärhanada önümçilik we elektrik enjamlaryny abatlaýyş-sazlaýyş bölümleri, ammar we işgärler üçin niýetlenen jaý bar. Onuň önümçilik bölüminde daşary döwletleriň «DURMA» we «JUANEL» kysymly öňdebaryjy enjamlary ornaşdyryldy.

Bu ýerde 40 adam zähmet çekýär. Kärhana elektrik enjamlarynyň önümçiliginde we elektrik gurnama işlerinde öňdebaryjy hususy kärhanalaryň hataryndadyr. Bu ýerde demirden elektrik enjamlary üçin şitlerdir gutular öndürilýär, dürli pudaklardan gelýän sargytlar boýunça işler amala aşyrylýar. Abatlaýyş-sazlaýyş bölüminde bolsa elektrik hereketlendirijileriniň we transformatorlaryň sarym hem-de abatlaýyş işleri ýerine ýetirilýär. Şeýle hem «Demir ölçeg» hususy kärhanasynyň hyzmatlarynyň hatarynda meýdan inženerçiligi, elektrik enjamlaryny ýokary woltda synagdan geçirmek, ölçemek, olara tehniki hyzmat etmek, rele goraglaryny we awtomatikany gurnamak hem sazlamak, gorag ýereçatmalaryny, ýyldyrymdan goraýjylary gurnamak ýaly ugurlary görkezmek bolar. Mundan başga-da, elektrik geçiriji ulgamlar üçin demir düzümleri öndürmek, yşyklandyryş üçin sütünleri, kuwwaty 35 kW çenli bolan dizel generatorlaryny abatlamak we olara hyzmat etmek işleri alnyp barylýar. Abatlanan enjamlar döwlet standartlaryna laýyklykda, ýörite barlagdan geçirilýär. Kärhana ýörite ygtyýarnamalar esasynda howa we ýerasty elektrik geçirijilerini çekmek boýunça işleri, gurluşyk işlerini hem ýerine ýetirýär.

Balkanly işewürler hormatly Prezidentimiziň bazar gatnaşyklaryny ösdürip, hususy pudagyň ornuny has-da berkitmek, täze önümçilikleri döretmek, ylmyň täze gazananlaryna, öňdebaryjy tejribä daýanýan ösen ykdysadyýeti kemala getirmek babatda döwlet derejesinde edýän giň gerimli aladalaryna ýürekden çykýan hoşallyk sözlerini aýdýarlar.

Toýmämmet HAJYÝEW,

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Balkan welaýat komitetiniň başlygy.

19.01.2022
Eksport ugurly harytlar

Häzirki zamanyň islegli önümi

Okyjy, belki-de, ýurdumyzda ilkinjileriň biri bolup, dürli görnüşli asma potoloklaryň önümçiligini ýola goýan «Ak bulut» hojalyk jemgyýeti bilen tanyşdyr. Köpimiziň ýaşaýan öýümizi, işleýän edara binamyzy bu hojalyk jemgyýeti tarapyndan öndürilýän asma potoloklar bezeýändir. Telekeçiler Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýän önümçilik merkezinde ornaşdyrylan iň häzirki zaman, öňdebaryjy enjamlarda her ýylda asma potoloklaryň 4 million inedördül metrini, sinklenen metal önümleriniň hem 7 müň tonnasyny öndürmäge mümkinçilik tapýarlar. Daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürýän bu kärhana hormatly Prezidentimiziň alyp barýan sanly ulgam syýasatyna eýerýän we müşderiler üçin amatlyklary döredýän onlaýn platformasy bilen hem işleýär. Bu bolsa işewürleriň döwrüň ösen talaplaryna görä iş alyp barýandyklaryny görkezýär. Häzirki wagtda ýokary hilli, dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply asma potoloklaryň we profil sistemalaryň 36 müň inedördül metre golaýynyň daşary ýurtlara eksport edilmegi olaryň yhlasly zähmetiniň miwesidir.

— Biz öz işimizde, ilkinji nobatda, müşderiniň islegini göz öňünde tutýarys. Görnüşi, hili we nagyş aýratynlygy müşderiniň islegine gabat gelmeli. Önümiň hil derejesiniň ýokary bolmagy, ekologiýa taýdan arassalygy, ýangyn howpsuzlyk kadalaryna doly laýyk gelýändigi ýaşamak üçin amatlylyk döredýär. Hojalyk jemgyýetimiziň önümleri ýurdumyzda alnyp barylýan iri gurluşyklarda giňden ulanylýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli paýtagt şäherimizde açylyp ulanylmaga berlen «Aşgabat» söwda we dynç alyş merkeziniň gurluşygynda önümlerimiziň bolmagy bizi has-da buýsandyrýar.

Müşderilere asma potoloklaryň dürli görnüşleri, ýagny winil örtükli, akustik we alýumin asma potoloklar hödürlenilýär. Olar öz arasynda ulanylyş aýratynlygy bilen tapawutlanýar. Winil örtükli asma potoloklar bezeg hökmünde, esasan, edara-kärhanalaryň binalarynda ulanylýar. Akustik asma potoloklar bolsa ses ýazgy studiýalarynda, maslahat otaglarynda ulanylýar, sebäbi olar otagdaky sesi 60 — 70 göterime çenli basýar. Alýumin asma potoloklar ýangyna, çyglylyga çydamlylygy bilen tapawutlanyp, olary açyk ýerlerde, ýangyn guýujy nokatlarda ulanmak amatly bolýar.

Biz, telekeçilere işlemek üçin giň mümkinçilikleri döredýän Gahryman Arkadagymyza köp sagbolsun aýdýarys — diýip, «Ak bulut» hojalyk jemgyýetiniň satyş boýunça hünärmeni Gülruh Hajyýewa gürrüň berdi.

Esasy çig mal — gowaça çöpi

Her ýylyň pagta ýygym möwsümi tamamlanandan soň meýdanlary gowaça çöpünden arassalamak işleri Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan «Agaýana» hususy kärhanasy üçin aýratyn möhümdir. Sebäbi olaryň önümçiliginde gowaça çöpi esasy çig mal bolup hyzmat edýär. Telekeçiler gowaça çöpünden peýdalanmak arkaly agaç gyryndylaryndan taýýarlanylýan örtükleri (DSP) öndürýärler. 3,5 gektar meýdany eýeleýän önümhananyň kämil enjamlarynyň önümçilik kuwwaty her ýylda 20 müň kub metre deňdir. Gowaça çöpleri özara şertnama esasynda telekeçileriň üsti bilen satyn alynýar.

Gaýtadan işlemek üçin örän oňaýly hem ýeňil bolan bu önüm diňe bir Oguzhan etrabynda däl, eýsem, tutuş Mary welaýatynda-da ýokary islege eýe. DSP diňe üçekleri we diwarlary örtmek üçin peýdalanylman, eýsem, bu ugurdan ussat hünärmenler ondan dürli görnüşli mebelleri hem ýasaýarlar, jaýlary bezemekde, germewleriň gurluşygynda, tekjedir gapy ýasamakda hem ulanýarlar. Hususy kärhanada hünärmenleriň 80-den gowragy zähmet çekip, olar galyňlygy 1,8 millimetrden 1,6 millimetre çenli bolan 1,83 — 2,75 metr ölçegdäki «DSP»-leri öndürýärler. Bu önümiň laminirlenen görnüşi çyg geçirmezlik üçin niýetlenendir.

Ýerli çig maldan öndürilýän önümleriň hil derejesi ýokary bolup, ekologik taýdan arassadyr. Şonuň üçin olara daşarky bazarda-da isleg bildirilýär. Hormatly Prezidentimiziň öňde goýan wezipelerini üstünlikli amal etmek üçin, döredilýän amatly şertlerden peýdalanmak bilen, türkmen işewürleri geçen ýylda önümleriň bir tapgyryny goňşy Owganystana, Özbegistana eksport etdiler. Bu olaryň eksport ugurly, dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply önümleri öndürýändiklerini görkezýär. Yhlas bilen amal edilen işler bolsa gowy netije berip, türkmen harytlarynyň daşarky bazarda mynasyp orun almagyna şert döredýär. «Agaýana» hususy kärhanasynyň hünärmenleri önümçiligini giňeldip, DSP örtüklerini we laminirlenen DSP plitalaryny geljekde iki esse köp öndürmegi, şeýle-de ony gaýtadan işläp, agaç gapylary, dürli mebelleri ýasamagy maksat edinýärler.

Binalara bezeg berýän üçekler

Nätanyş oba baryp, myhman boljak ýeriň salgysyny sorasaň, oba adamlary, ilki bilen, köçäniň ugrundaky owadan üçekli jaýyň salgysyny bererler. Senem barjak öýüňe şondan ugur alarsyň. Munuň özi jaýyň üçeginiň üýtgeşik hem owadanlygy, beýlekilerden tapawutlanyp, bada-bat göze ilýänligi üçindir. Ol özboluşly çelgi bolup durýar. Üns berýän bolsaňyz, soňky ýyllarda gurulýan ýaşaýyş jaýlarynyň, edara binalarynyň üçekleri reňk babatynda-da, gurluşynda-da biri-birinden üýtgeşikdir, owadandyr. Ýurdumyzyň hususy pudagynyň üçek önümlerini öndürýän kärhanalary özara bäsdeşlik esasynda zähmet çekip, olaryň has ajaýyp görnüşlerini öndürmäge çalyşýarlar. Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çägindäki Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Senagat zolagynda ýerleşýän «Ajaýyp minara» hususy kärhanasyny hem şolaryň hatarynda görkezmek bolar.

Bu hususy kärhana indi on ýyla golaý wagt bäri ilaty demirden üçek örtükleri bilen üpjün edip gelýär. Hytaý Halk Respublikasynyň iň täze, döwrebap enjamlary ornaşdyrylan önümhanada hünärmenleriň 25-e golaýy zähmet çekýär. Önümhana müdiri Orazgeldi Mämmetgulyýew kärhanada hünärmenleriň ýokary öndürijilikli işlemekleri üçin ähli amatly şertleriň döredilendigini aýdyp, yhlasly zähmeti bilen tanalýan Meýlis Orazmämmedow, Wepa Abaýew dagynyň baý tejribe toplandyklary, köp sanly şägirtleri ösdürip ýetişdirendikleri barada uly guwanç bilen gürrüň berdi.

Müşderilerden gelýän ýörite buýurmalar esasynda işleýän telekeçiler önümleriň 9 görnüşini taýýarlaýarlar. Demirden taýýarlanylýan üçek örtükleri berk hem-de sowuga, gyzgyna çydamly bolýar. Şonuň üçin şeýle önümlere isleg barha artýar.

Keýik UMAROWA.

«Türkmenistan».

14.01.2022
«Bars» nyşanly önümler

Ak bugdaý etrabynyň çägindäki senagat zolagynda ýerleşýän we özüniň öndürýän önümleri bilen uly meşhurlyga eýe bolan önümçilikleriň biri-de «Bars» haryt nyşanly konditer önümlerini öndürýän kärhanadyr. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasyna degişli bolan bu kärhanada öndürilýän konditer önümleri ak bazarlaryňdyr dükanlaryň, maşgala suprasynyň bezegidir.

Datlydan tagamly şokoladdyr kökeler we beýleki süýjülikler ilat arasynda hemişe uly islege eýe bolup gelýär. Muňa oňat düşünýän agzalan kärhananyň işçi-hünärmenleri hemişe täzeçilligiň gözleginde bolmak bilen, konditer önümleriniň täze-täze görnüşlerini öndürmek ugrunda tagalla edýärler. Olaryň bu ugurda alyp barýan işleriniň ýerine düşýändigine kärhanada önümçiligi ýola goýlan önümleriň görnüşiniň artýandygy hem şaýatlyk edýär. Tamamlanyp barýan «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň özünde kärhanada täze önümiň, ýagny keksiň üç görnüşiniň we şokoladyň birnäçe görnüşiniň önümçiligi ýola goýuldy. Şeýlelikde, kärhanada öndürilýän konditer önümleriniň görnüşleri onlarça ýetdi.

Täze ýylyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Ahal welaýat komitetiniň başlangyjy esasynda agzalan kärhanada bolanymyzda işleriň gyzgalaňly ýagdaýda dowam edýändigine şaýat bolduk. Kärhananyň işçi-hünärmenleriniň her biriniň ildeşlerimiziň toý saçagynyň berekedi ugrunda yhlasly işleýändigine guwandyk.

Kärhanada bize önümçilik işleriniň ýola goýluşy, öndürilýän önümleriň aýratynlygy barada gürrüň berildi. Şu günler kärhananyň önümçilik bölümlerinde, esasan-da, dürli tagamly keksler we şokoladlar öndürilip, göze gelüwli, owadan gaplara gaplanylýar.

Işler awtomatiki usulda alnyp barylýar we önümiň hiline ýörite enjamlar arkaly degişli hünärmenler tarapyndan gözegçilik edilýär. Bu bolsa, önümçilik işiniň döwrebap derejede alnyp barylmagynyň we hiliniň ýokary bolmagynyň esasy şertidir.

Ýörite habarçymyz.

SURATLARDA: kärhananyň işinden pursatlar.

31.12.2021
Il bähbitli çäre göwünleri galkyndyrýar

24-nji dekabrda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde hormatly Prezidentimiziň 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli bazarlarda we dükanlarda senagat, azyk harytlarynyň baýramçylyk satuwlaryny guramak, adamlar dogan-garyndaşlary we ýakynlary üçin sowgatlary alar ýaly hem-de Täze ýyl baýramyny gowy geçirer ýaly, käbir harytlaryň bahalaryny 50 göterime çenli arzanlatmak barada beren tabşyrygy ýurdumyzyň Mary welaýatynyň bagtyýar ýaşaýjylarynyň-da baýramçylyk şatlygyny goşalandyrdy.

Diýarymyzyň günorta sebitinde «Sahawatly söwda» çäresiniň çäklerinde alnyp barylýan giň gerimli işler barada Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Mary welaýat komitetiniň başlygy Täzegül Jumadurdyýewa şeýle gürrüň berdi:

— Gahryman Arkadagymyzyň käbir harytlaryň bahalaryny 10 göterimden 50 göterime çenli arzanlatmak bilen bagly tabşyrygyny iş ýüzünde amala aşyrmak maksady bilen, Mary welaýatynyň telekeçileri hem köp önümleri arzanladylan nyrhlardan ilata hödürleýärler. Olar senagat we azyk harytlarynyň dürli görnüşleriniň bahalaryny 50 göterim pese düşürip, ildeşlerimiziň Täze ýyl şatlygyna şatlyk goşýarlar. Hususan-da, Mary şäherinde ýerleşýän «Ýüpek ýoly» söwda we dynç alyş merkezinde bu işler göwnejaý ýola goýuldy. Merkeziň söwda dükanlarynda harytlaryň bahasynyň arzanladylmagyndan hoşal bolan bagtyýar raýatlarymyz Täze ýyly dürli görnüşli azyk önümleridir sowgatlyk harytlaryň bolçulygynda garşylaýandyklaryna çäksiz begenýärler.

Hawa, «Sahawatly söwda» çäresini guramak arkaly ildeşlerimize toý saçaklaryny bol-bereketli bezemäge, çagalarynyň göwün söýen zatlaryny amatly bahalardan satyn alyp bermäge, dürli hili sowgatlyk önümler bilen dogan-garyndaşlaryny, dost-ýarlaryny gutlamaga giň mümkinçilikler döredildi. «Ýüpek ýoly» söwda we dynç alyş merkeziniň dükanlary ir ertirden giç agşama çenli alyjylara döwrebap derejede hyzmat edýär. Halka hödürlenýän harytlaryň köpüsiniň öz ýurdumyzda öndürilen önümler bolmagy, olaryň ýokary hil derejesi we ekologik taýdan arassalygy, elýeterli bahasy ýagşy arzuw-niýetler bilen Täze ýyly garşylaýan bagtyýar raýatlary has-da buýsandyrýar. Bularyň ählisi «Döwlet adam üçindir!» diýen şygary baş ýörelge edinen Gahryman Arkadagymyzyň halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini yzygiderli gowulandyrmak babatda edýän irginsiz tagallalarynyň aýdyň nyşanydyr.

Welmuhammet GALANDAROW.

(Öz habarçymyz). Surata düşüren Şamyrat AMADOW.

28.12.2021
Baýramçylyk satuwlary gyzyşýar

Demirgazyk welaýatda-da «Sahawatly söwda» çäresi Daşoguz şäherindäki «Rysgal» söwda we dynç alyş merkezinde gyzgalaňly dowam edýär. Döwrebap merkeziň dürli yşyklar bilen şugla saçýan toý lybasy, söwda dükanlarynyň köp görnüşli harytlardan, Täze ýyl sowgatlaryndan doly uzyn tekjeleriniň baýramçylyk bezegi, bereket-bolçulygy alamatlandyrýan görkana görnüşler aýratyn gözellik döredýär. Bu ýerde uly şatlyk bilen garşy alynýan Täze ýylyň toý saçagyna bezeg berýän azyk önümleriniň, käbir harytlaryň arzanladylan nyrhlardan satuwy göwnejaý ýola goýuldy. Merkeziň ähli söwda dükanlarynyň gapysyndaky harytlaryň arzanladylandygy baradaky ýazgylar bada-bat göze ilýär. Birinji gatda ýerleşýän «Kämil» market ýokary derejede hyzmatlary guramagyň, baýramçylyk mynasybetli arzanladylan harytlaryň iň köp görnüşiniň satylýan iri söwda nokady hasaplanýar. Şoňa görä-de, ol şäher ýaşaýjylarynyň, welaýatyň ähli künjeklerinden bolan adamlaryň iň bir gelim-gidimli ýerine öwrüldi.

— Önümleriň nyrhynyň arzanladylmagy bilen, gündeki edilýän söwdanyň möçberi ep-esli artdy. Marketimizde ýurdumyzyň telekeçileri tarapyndan öndürilýän süýji-köke önümleri, dürli içgiler, et önümleri, ir-iýmişler, ýyladyşhanalarda ýetişdirilýän sitrus miweleri, hyýar-pomidorlar ilata hödürlenýär. Gahryman Arkadagymyzyň kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek boýunça amala aşyrýan tutumly işleri netijesinde, öndürilýän ýerli önümleriň görnüşleri has-da artdy.

Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy esasynda geçirilýän «Sahawatly söwda» çäresinde süýji-kökeleriň onlarça görnüşi, miwe suwlarydyr gök önümler we beýleki azyk harytlary 10 göterimden 50 göterime çenli arzanladylan nyrhlardan ilata hödürlenýär. Täze ýyl baýramçylygynyň şatlykly günleriniň bu sahawatly çäresi alyjylaryň göwünlerini ganatlandyrýar, buýsanjyny artdyrýar. Olar Gahryman Arkadagymyzyň adyna tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini aýdýarlar — diýip, satyjy Selbi Çaryýewa gürrüň berýär.

«Rysgal» söwda we dynç alyş merkezindäki «Rowaç» söwda dükanynda egin-eşikleriň giň görnüşleri satylýar. Baýramçylyk günlerinde höwes bilen satyn alynýan köýnekleriň, penjekleriň, gyşky eginbaşlaryň käbir görnüşleri 10 — 20 göterime çenli arzanladyldy. Bu ýerdäki «Nusaý», şeýle-de dokma önümleri satylýan «Altyn asyr» dükanlarynda häzirki arzanladyş çäresiniň dowamynda söwdanyň möçberi ep-esli artdy.

«Sahawatly söwda» çäresiniň geçirilýän günlerinde Täze ýyl baýramy üçin dürli görnüşli harytlary arzanladylan nyrhlardan satyn alýan bagtyýar ildeşlerimiziň göwünleri şatlykdan doly. Olar eşretli zamanany peşgeş berip, toýly günleriň ýakymyny has-da artdyrýan şeýle sahawatly çäreler üçin hormatly Prezidentimize bimöçber alkyş aýdýarlar.

Amanmyrat SAPAROW.

«Türkmenistan». Surata düşüren Bazar TYLLAÝEW.

27.12.2021