Habarlar
Ösüşlere beslenýän pudak

Arkadag Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen ilhalar taglymatynyň berk binýady bolup durýan asylly maksat-tutumlar milli ykdysadyýetimiziň telekeçilik pudagynda, hususy ulgamynda amala aşyrylýan ilhalar özgertmelerde hem öz mynasyp beýanyny tapýar. Belent maksada ýetmekde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň degişli düzümlerinde alnyp barylýan işleriň çäklerinde türkmen telekeçilerine gurmak, döretmek, öndürijilikli we döredijilikli zähmet çekmek üçin döwlet tarapyndan ähli döwrebap şertlerdir mümkinçilikler döredilýär. 

Ýeri gelende aýtsak, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň döredilmegi hem-de onuň agzalarynyň ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyna işjeň gatnaşmagy hususy işewürligi ösdürmek, telekeçilik işi bilen meşgullanýan raýatlary goldamak üçin nusgalyk derejedäki amatly şertleriň döredilmegi bilen pugta baglanyşyklydyr. Bu barada hormatly Prezidentimiz: «Telekeçileri hemmetaraplaýyn goldamak döwletimiziň durmuş-ykdysady ösüşiniň möhüm ugry bolup durýar. Bu goldaw türkmen telekeçilerine ýurdumyzda bazar gatnaşyklaryny ösdürmäge, içerki we daşarky bazarlary bäsleşige ukyply harytlar bilen üpjün etmäge, öňdebaryjy tilsimatlary önümçilige ornaşdyrmaga, täze önümleri çykarmaga giň mümkinçilik berýär» diýip nygtaýar. Gahryman Arkadagymyzyň bu sözleri hem-de telekeçileriň işine berýän ýokary bahasy olary has-da joşgunly, döredijilikli işlemäge borçly edýär.

Ösüşlerden ösüşlere beslenýän berkarar ýurdumyzda, telekeçilik ulgamynda daşary ýurt harytlarynyň ornuny tutýan önümleri öndürmek ýaly derwaýys meseleler telekeçilerimiziň esasy öňde goýýan maksadyna öwrüldi. Şeýle bolansoň, türkmen telekeçileri bu ugurda nusgalyk işleri bitirip, özleriniň saldamly goşantlaryny goşýarlar. Çünki, milli Liderimiz öndürilýän harytlaryň eksport möçberini artdyrmak, söwda, gurluşyk işlerinde we beýleki ugurlarda daşary ýurt tejribesini özleşdirmek mümkinçilikleriniň öwrenilmegini Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň agzalarynyň öňünde esasy wezipeleriň hatarynda goýdy. Eziz Diýarymyzyň ähli künjekleri bilen bir hatarda, biziň welaýatymyzda ýerleşýän hususy, hojalyk jemgyýetleri hem telekeçiligiň ösmeginde, raýatlaryň isleglerini doly derejede kanagatlandyrmakda mynasyp işleri ýerine ýetirmegi başarýarlar. Şeýle-de hormatly Prezidentimiziň telekeçiligi ösdürmekde öňde goýýan wezipelerini düşündirmek maksady bilen yzygiderli wagyz-nesihat çäreleri geçirilýär. Bu maslahatlar oňyn netijelerini hem berýär.  

Baýmyrat TUWAKOW,

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Balkan welaýat komitetiniň hasabatçysy.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/23044

13.03.2021
«7 gün» — ja­na lez­zet­li

«7 gün» ha­ryt ny­şan­ly şer­bet­li iç­gi­ler bu gün içer­ki ba­zar­da uly meş­hur­ly­ga eýe bo­lup, her bir maş­ga­la we toý sa­ça­gy­na be­zeg goş­ýar. Dür­li mi­we suw­la­ryn­dan, şeý­le-de bak­ja önüm­lerin­den taý­ýar­lan­ýan bu lez­zet­li içgi­le­riň we­la­ýa­ty­my­zyň Bä­her­den et­ra­by­nyň Sün­çe ge­ňeş­li­gi­niň çä­gin­dä­ki döw­re­bap kär­ha­na­da ön­dü­ril­ýän­di­gi­ni bel­le­mek örän ýa­kym­ly­dyr.

Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň Bä­her­den et­rap bir­leş­me­si­niň baş­lan­gy­jy esa­syn­da «Ak ýap­rak» ho­ja­lyk jem­gy­ýe­ti­ne de­giş­li bo­lan bu kär­ha­na­da bo­lup, ol ýer­de iş­le­riň ýo­la goý­lu­şy bi­len ta­nyş­mak mi­ýes­ser et­di. 2014-nji ýyl­da gur­lup, da­ba­ra­ly ýag­daý­da ula­nyl­ma­ga ber­len hä­zir­ki za­man kär­ha­na­sy Şwe­si­ýa­nyň «Tet­ra­pak», Tür­ki­ýä­niň, Gol­lan­di­ýa­nyň we Ita­li­ýa­nyň öň­de­ba­ry­jy kom­pa­ni­ýa­la­ry­nyň teh­no­lo­gi­ýa­la­ry bi­len en­jam­laş­dy­ry­lan­dyr. Bu iň kä­mil, hä­zir­ki za­man teh­no­lo­gi­ýa­lar ol ýer­de sa­gat­da 7 ton­na şer­bet­li iç­gi­le­ri ön­dür­mä­ge müm­kin­çi­lik ber­ýär.

— Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň taý­syz ta­gal­la­la­ry ne­ti­je­sin­de ýur­du­myz­da giň göw­rüm­li öz­gert­me­ler we mak­sat­na­ma­la­ýyn iş­ler üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär, ki­çi we or­ta te­le­ke­çi­lik ös­ýär we hu­su­sy pu­da­gyň we­kil­le­ri­niň iş­le­ri­niň ge­ri­mi gi­ňe­ýär, hä­zir­ki za­man önüm­çi­lik kär­ha­na­la­ry­nyň sa­ny bar­ha art­ýar. Bak­ja önüm­le­rin­den we mi­we­ler­den dür­li şer­bet­leri ön­dür­ýän kär­ha­na­myz hem döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň te­le­ke­çi­le­re ber­ýän gol­da­wy­nyň ne­ti­je­sin­de dö­re­di­len döw­re­bap önüm­çi­lik­le­riň bi­ri­dir. Kär­ha­na­myz­da ge­çen ýyl­la­ryň için­de şer­bet­li suw­la­ryň ýüz müň­ler­çe ton­na­sy ön­dü­ri­lip, söw­da no­kat­la­ry­nyň üs­ti bi­len il­deş­le­ri­mi­ze ýe­ti­ril­di. Iş­le­riň saz­la­şyk­ly ýo­la go­ýul­ma­gyn­da bu ýer­de or­naş­dy­ry­lan kä­mil teh­no­lo­gi­ýa­nyň äh­mi­ýe­ti örän ulu­dyr. Iş­ler aw­to­ma­ti­ki usul­da ama­la aşy­ry­lyp, oňa komp­ýu­ter­ler ar­ka­ly gö­zeg­çi­lik edil­ýär. — di­ýip, kär­ha­na­nyň önüm­çi­lik bö­lü­mi­niň mü­di­ri Gu­wanç An­na­ýew gür­rüň ber­di.

Hä­zir­ki wagt­da kär­ha­na­da iş­çi-hü­när­men­le­riň 40-a go­la­ýy zäh­met çek­mek bi­len, ýur­du­myz­da azyk bol­çu­ly­gy­nyň pug­ta­lan­ma­gy­na, da­şa­ry ýurt­lar­dan ge­ti­ril­ýän önüm­le­riň or­nu­ny tut­ýan bäs­deş­li­ge ukyp­ly önüm­le­ri ön­dür­mek hem-de möç­be­ri­ni art­dyr­mak ug­run­da­ky ta­gal­la­la­ra öz­le­ri­niň sal­dam­ly go­şant­la­ry­ny goş­ýar­lar. Olar ön­dü­ril­ýän şer­bet­li iç­gi­le­riň hi­li­ne aý­ra­tyn äh­mi­ýet ber­ýär­ler.

— Is­len­dik önüm­çi­lik­de hil esa­sy gör­ke­zi­ji bol­ma­ly. Kär­ha­na­myz­da bu ýö­rel­gä berk eýe­ril­ýär. Çig ma­lyň hi­li­ne aý­ra­tyn üns ber­ýä­ris. Bö­lü­me gel­ýän çig mal ba­da-bat hil bar­lag­ha­na­syn­da göz­den ge­çi­ri­lip, onuň tä gaý­ta­dan iş­le­ni­lip, taý­ýar önüm ön­dü­ril­ýän­çä äh­li iş­ler gö­zeg­çi­lik­de sak­la­nyl­ýar. Taý­ýar önüm ýo­ka­ry de­re­je­dä­ki en­jam­lar ar­ka­ly hil bar­lag­ha­na­syn­dan ge­çi­ril­ýär. Önü­miň äh­li ba­bat­da eko­lo­gi­ýa taý­dan aras­sa bol­ma­gy ga­za­nyl­ýar. Hä­zir­ki wagt­da kär­ha­na­myz­da şer­bet­li iç­gi­le­riň 11 gör­nü­şi ön­dü­ri­lip, 1 litr göw­rüm­dä­ki eko­lo­gi­ýa taý­dan aras­sa, owa­dan gap­lar­da ila­ta ýe­ti­ril­ýär. Önüm­le­ri­mi­ze is­le­giň uly bol­ma­gy yh­la­sy­my­zyň ýe­ri­ne düş­ýän­di­gi­niň ala­ma­ty­dyr — di­ýip, hil bar­lag­ha­na­sy­nyň hü­när­me­ni Ho­ja­ne­pes Ata­my­ra­dow aýt­dy.

Mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň şan­ly 30 ýyl­ly­gy­nyň ulu­dan toý­la­nyl­jak ýy­lyn­da kär­ha­na­nyň ag­zy­bir iş­çi-hü­när­men­le­ri­niň iş ga­dam­la­ry bar­ha bat­lan­ýar. Olar şan­ly to­ýa çen­li şer­bet­li iç­gi­le­riň tä­ze gör­nüş­le­ri­niň önüm­çi­li­gi­ni hem ýo­la goý­ma­gy mak­sat tu­tun­ýar­lar. Mu­nuň özi kär­ha­na­nyň iş­çi hü­när­men­le­ri­niň öz­bo­luş­ly baý­ram­çy­lyk sow­gat­la­ry bo­lar.

Aý­do ŞE­KE­ROW,

ýö­ri­te ha­bar­çy­myz. SU­RAT­LAR­DA: kär­ha­na­nyň işin­den pur­sat­lar. Su­ra­ta dü­şü­ren aw­tor.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/22728

10.03.2021
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyna

TÜRKMEN IŞEWÜRLIGINIŇ HÄZIRKI ZAMAN NUSGASY

«Atalyk-gurluşyk» hususy kärhanasynyň rowaç menzilleriniň söhbedi

ILKINJI ÄDIMLER

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda ösüşleriň täze belentliklerini nazarlaýan döwletimizde beýleki ugurlar bilen bir hatarda, hususy telekeçiligi ösdürmäge hem aýratyn uly üns berilýär. Şonuň üçin bu günki gün ata Watanymyzyň gülläp ösüşlerine öz mynasyp goşantlaryny goşýan, kiçi we orta telekeçilik bilen meşgullanýan türkmen işewürleri hem döwletimiz, hormatly Prezidentimiz tarapyndan uly alada bilen gurşalandyr. Munuň özi ýurdumyzda hususy telekeçiligiň ählitaraplaýyn rowaçlanmagyna getirýär.

2009-njy ýylda ýurdumyzda «Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň kabul edilmegi bilen, bu ugurda durmuşa geçirilýän işleriň ygtybarly hukuk esaslary goýuldy. Bu bolsa häzirki zaman bazar gatnaşyklary şertlerinde barha ösüşlere beslenýän döwletimizde diňe bir öz ýurdumyzda däl, eýsem, dünýä bazarynda hem bäsleşige ukyply önümleri hödürleýän türkmen işewürleriniň alyp barýan telekeçilik işleriniň kämil hukuk binýadynyň döredilendiginden habar berýär.

Ýurdumyzyň işewürlerine döwlet tarapyndan döredilýän giň mümkinçiliklerden peýdalanyp, öz hususy telekeçilik işini ýola goýan ildeşlerimiziň biri-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Berdi Atalykow bolmaly. Ol 2011-nji ýylyň aprel aýynda «Atalyk-gurluşyk» hususy kärhanasyny esaslandyrmak bilen, telekeçilik işine girişýär. Golaýda «Atalyk-gurluşyk» hususy kärhanasynyň gurluşykçylarynyň şu günler alyp barýan derwaýys işleri bilen ýakyndan tanyş bolup, olaryň iş üstünde armasyny ýetirmek maksadynda baranymyzda, kärhananyň ýolbaşçysy bilen turuwbaşdan sözümiz alşyp gitdi.

— Hususy telekeçilik bilen meşgullanmak höwesi mende orta mekdepde okap ýören döwrümde döredi. Ýöne telekeçilik işi aýratyn ukyp-başarnygy talap edýär. Şonuň üçin hem öz hususy kärhanamyzy döretmezden öň, paýtagtymyz Aşgabat şäherinde dürli maksatly desgalaryň gurluşygyny alyp barýan edara-kärhanalarda özüm ýaly ýaş gurluşykçy oglanlardan topar düzüp, olar bilen iş bölüp alyp işlemek bilen, öz tejribämi has-da artdyrdym. Şeýle hem şol döwürde gurluşyk işlerini alyp barýan hususy kärhanalaryň işi bilen hem ýakyndan tanyş boldum. Netijede, hususy kärhanamyzy esaslandyranymyzdan uzak wagt geçmänkä welaýatymyzyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň merkezinde «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşdäki Milli maksatnamasyna» laýyklykda 6 müň 500 metr uzynlykdaky, göwrüminiň ululygy 63 millimetrden 200 millimetr aralygynda bolan agyz suw geçirijisiniň gurluşygyna 2012-nji ýylyň maý aýynda girişip, onuň gurluşygyny 2014-nji ýylyň noýabr aýynda doly tamamladyk. Ol döwürde biziň gurluşyk ugrundan ýeterlik iş tejribämiz bolmanlygy sebäpli, welaýatymyzda şular ýaly gurluşyk işlerini alyp barýan hususy kärhanalaryň hünärmenleri bilen ýygy-ýygydan tejribe alşyp durýardyk. Munuň özi gurluşygyny alyp barýan suw geçiriji ulgamymyzyň gurluşygyny talabalaýyk derejede hem-de öz wagtynda tamamlamagymyza oňaýly täsirini ýetirdi. Onuň gurluşygynda kärhanamyzyň halypa işgärleri — iş öndüriji Bagtyýar Maşaripow, ussa Ata Dädebaýew, «JCB» kysymly ýer gazyjy traktoryň sürüjisi Nurgeldi Halmyradow, işçiler Gudrat Pälwanow, Atabek Maşaripow, Döwlet Gadamow, turbalary birleşdiriji ussalar Aýbek Kadambaýew we Menzil Gulmyradow dagy has hem tapawutlanyp işlediler. Şol günden bäri hem bu işgärlerimiziň köpüsi bilen welaýatymyzyň çäginde dürli maksatly desgalaryň gurluşygynda bir-birek bilen düşünişip, agzybirlikde zähmet çekip gelýäris — diýip, hususy kärhananyň ýolbaşçysy Berdi Atalykow özüniň telekeçilik ugrundaky ilkinji ädimlerini guwanç bilen ýatlady.

GERIMI GIŇ GÖZÝETIMLER

Hususy kärhananyň gurluşykçylary ondan soňra Gubadag etrabynyň Abadanlyk geňeşliginiň Bäsdeş obasynyň ilatyny agyz suwy bilen bolelin üpjün etmek maksadynda, ol ýerde umumy uzynlygy 13 kilometr 700 metre barabar bolan dürli ululykdaky suw geçirijilerini çekmek bilen, bu ugurda öz iş tejribelerini has-da baýlaşdyrdylar. Şonuň üçin hem göwrüminiň ölçegi 75 millimetrden 250 millimetr aralygynda bolan bu ulgamyň gurluşygy bellenen möhletlerde, ýagny 2013-nji ýylyň mart aýynda başlanyp, 2015-nji ýylyň sentýabr aýynda üstünlikli tamamlanýar. Munuň özi, Gahryman Arkadagymyzyň halkymyzy arassa agyz suwy bilen talabalaýyk üpjün etmek ugrundaky sargytlaryndan ugur alyp, bu ugurda netijeli işleri alyp barýan, başyna baran işi bitip, tutýan tutumlary maksadalaýyk tamamlanýan hususy kärhananyň işgärleriniň abraý-mertebesini has hem artdyrýar. Netijede, olaryň öňünde telekeçilik işini ösdürmekde gerimi giň gözýetimler açylýar. Şeýlelikde, 2014-nji ýylyň başyndan başlap, tä 2015-nji ýylyň sentýabryna çenli birbada birnäçe desgada, ýagny Gubadag etrabynyň Bitarap Türkmenistan geňeşliginiň Garagöl obasynda öň bar bolan agyz suw geçiriji ulgamyň 14 müň 350 metr ýeriniň durkuny täzelemekde hem-de şol etrabyň Abadanlyk geňeşliginiň Bäsdeş we Çagatýap obalaryna Baýdak geňeşliginiň çäginde ýerleşýän süýji suw saklaýjy desgasyndan suw eltiji, göwrüminiň ululygy 225 millimetr bolan suw geçirijileri çekmekde has kämilleşen hususy kärhananyň agzalarynyň durmuşa geçirýän wajyp işleriniň netijesinde, şol obalaryň ilatynyň arassa agyz suwy bilen üpjün bolmagyna giň mümkinçilikler döreýär. Munuň özi bagtyýarlyk döwrümizde halkymyzyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini ýokarlandyrmakda möhüm wezipeleriň biridir.

BINA GURMAK BAGTY

— 2014-nji ýylyň gyş günleridi. Daşoguz şäheriniň «Nowruz» ýaşaýyş jaý toplumynda Bitaraplyk şaýolunyň ugrundaky 75 millimetrlikden 110 millimetrlik aralygyndaky ölçeglerdäki agyz suw geçirijiniň durkuny täzelemek işlerini gyzgalaňly dowam edýärdik. Durkuny täzelemeli suw geçirijisiniň uzynlygy bir müň iki ýüz metr töweregidi. Şonda biziň alyp barýan işlerimiz bilen ýakyndan tanyş bolan ýerli ýolbaşçylar biziň hususy kärhanamyza welaýat merkezinde bir sany köp gatly ýaşaýyş jaýynyň gurluşyk işlerini dowam etdirmegi ynandylar.

Munuň özi biziň kärhanamyzyň her bir agzasynyň köpden bäri edip ýören arzuwydy. Ol Daşoguz şäheriniň Şähribossan köçesiniň ugrunda ýerleşýän 4 gatdan ybarat bolan, 16 öýli döwrebap ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy eken. Bu binanyň gurluşygyna 2015-nji ýylyň tomsunda paýly gurluşyk esasynda girişip, ony 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda üstünlikli tamamladyk. Şol jaýam welaýatda paýly gurluşyk esasynda gurlan ilkinji bina boldy. Şondan soňra döwrebap ýaşaýyş jaýlaryny gurmakda hem biziň işlerimiz ýola düşüp, rowaç alyp gidiberdi — diýip, hususy kärhananyň ýolbaşçysy buýsanç bilen aýtdy.

Kärhananyň gurluşykçylarynyň paýly gurluşyk esasynda gysga möhletlerde gurup, 2017-nji ýylyň maýynda ulanmaga beren, Daşoguz şäheriniň Baýdak köçesiniň ugrunda bina edilen 4 gatly, 16 öýli, ýaşamak üçin ähli amatlyklary bolan döwrebap ýaşaýyş jaýy hem oňa göçüp baryp, jaý toýlaryny tutan bagtyýar ýaşaýjylarda egsilmez şatlyk duýgularyny döredýär. Çünki bu 2 we 3 otagdan ybarat bolan jaýlar bahasynyň arzanlygy sebäpli köpler üçin elýeterlidi. Şonuň üçin hem «Atalyk-gurluşyk» hususy kärhanasynyň gurluşykçylarynyň paýly gurluşyk esasynda bina edýän ýaşaýyş jaýlarynyň ýokary hilliligi hem-de bahasynyň elýeterliligi sebäpli, oňa bolan isleg ilat arasynda barha artyp başlaýar. Şuny göz öňünde tutan kärhananyň ussat gurluşykçylary soňra Daşoguz şäheriniň Daşoguz köçesiniň ugrunda 4 gatly, 24 öýli ýaşaýyş jaýyny, Görogly köçesiniň ugrunda hem edil ýokardaky ýaly bir sany ýaşaýyş jaýyny hem-de 4 gatly, 16 öýli ähli amatlyklar göz öňünde tutulan döwrebap ýaşaýyş jaýyny yzly-yzyna gurup, ulanmaga tabşyrýarlar. Netijede, welaýatyň ýaşaýjylarynyň ençemesi gysga möhletlerde şäheriň iň gözel ýerlerinde gurlan döwrebap, saýlantgy ýaşaýyş jaýlaryň eýelerine öwrülýärler.

Saýlantgy diýilmeginiň sebäbi, bu jaýlaryň hersi 3 we 4 otaglardan ybarat bolup, olaryň birinjisiniň içiniň göwrümi 171 inedördül, ikinjisiniňki bolsa 203 inedördül metrden gowrakdyr. Şeýle hem olarda ýaşamak üçin ähli şertler döredilip, gündelik zerur bolan ähli amatlyklar goşa-goşadandyr. Kärhananyň barha ussatlyga eýe bolýan binagärleri tarapyndan 2018-nji ýylyň ýanwarynda gurluşygyna girişilip, geçen ýylyň sentýabr aýynda, şanly Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramçylygyna gabatlanyp ulanylmaga berlen, Daşoguz şäheriniň Daşoguz köçesiniň ugrunda ýerleşýän 4 gatly, 32 öýli, 4 gatly, 24 öýli we 4 gatly, 16 öýli ýaşaýyş jaýlary hem şeýle amatlyklary bolan döwrebap desgalardyr. Olaryň gurluşygyny kärhananyň ezber gurluşykçylary şol toplumda ýerleşýän aşaky gaty azyk dükanly, ýokarsynda bolsa ilata durmuş taýdan hyzmat ediş toplumy ýerleşýän bina bilen bir wagtda güýçli depginlerde alyp bardylar.

NETIJELI IŞLER, AÝDYŇ MAKSATLAR

Meniň öňümde «Atalyk-gurluşyk» hususy kärhanasynyň agzybir gurluşykçylarynyň soňky döwürlerde bina eden ýaşaýyş jaý toplumlaryna hem-de kärhananyň önümçilik kuwwatyny artdyrmaga degişli dürli maglumatlary dur. Olaryň arasynda ünsümi özüne çeken zat häzirki döwürde Daşoguz şäheriniň Bitaraplyk şaýolunyň ugrunda gurluşygy güýçli depginlerde alnyp barylýan 2 sany 4 gatly, 32 öýli we 1 sany 4 gatly, 16 öýli ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy boldy. Paýly gurluşyk esasynda birbada şular ýaly ýaşaýyş jaý toplumynyň gurluşygyny utgaşykly alyp barmak, elbetde, ýeňil-ýelpaý iş däl. Munuň özi hususy kärhananyň önümçilik kuwwatynyň barha artýandygynyň nobatdaky subutnamasydyr. Bu ýaşaýyş jaý toplumynyň gurluşygyna 2019-njy ýylyň dekabr aýynda guramaçylykly girişen kärhananyň agzybir gurluşykçylary ony şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şöhratly toýuna gabatlap, ulanmaga bermegi maksat edinýärler. Diýmek, şu ýyl Garaşsyzlyk baýramymyzyň uludan toýlanýan günlerinde welaýatymyzda ýene-de 80 sany maşgala «Atalyk-gurluşyk» hususy kärhanasynyň ezber elli gurluşykçylarynyň tagallalary netijesinde, döwletli ojagyň, ähli amatlyklary bolan döwrebap öýleriň eýeleri bolarlar. Welaýat häkimliginiň goldamagynda Daşoguz şäher häkimliginiň buýurmasy esasynda gurulýan bu ýaşaýyş jaý toplumlarynyň gurluşygynyň güýçli depginlerde dowam edýändigini buýsanç bilen bellemek bolar.

Bu ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygynda kärhananyň baş inženeri Şyhnepes Ödäýewiň ýolbaşçylygynda gurluşyk meýdançasynyň başlygy Guwanç Annadurdyýew, iş öndüriji Sabyr Ahmedow, ussalar Esen Akçaýew, Myrat Myradow, gurluşykçylaryň topar ýolbaşçylary Baýramgeldi Ýesenow, Maksat Işmedow, kerpiç örüjiler Hangeldi Halmyradow, Döwran Myradow, Öredurdy Işmedow, Guwanç Borjakow, galyp we demir-beton işlerini ýerine ýetirýän işçiler Şatlyk Nazarow, Maksat Agaýew, Hamit Ahmedow, timarlaýyş we boýag işlerini alyp barýan gurluşykçylaryň topar ýolbaşçysy Bäşim Sarybaýew, suwagçylar Döwran Jumageldiýew, Wepa Sarybaýew, Mekan Babaýew dagynyň öwgä mynasyp işleri durmuşa geçirýändiklerine ol ýerde bolanymyzda biz has aýdyň göz ýetirdik. Bu ýerde elektrik bilen kebşirleýjiler Nurgeldi Hojakulyýew, Saparmyrat Nuryýew hem-de elektrik ussalary Ibadulla Açylow, Aziz Gabizow dagynyň birleşen tagallalary netijesinde toplumda alnyp barylýan kebşirleýiş we gurluşyk-gurnama işleriniň ýokary hil derejesinde amal edilýändigini öz gözleriň bilen görmek has hem ýakymly.

— Häzirki zaman gurluşyk-gurnama işlerini kuwwatly tehnikalarsyz göz öňüne getirmek asla mümkin däl. Şonuň üçin beton garyjy awtoulaglaryň sürüjileri Hojadurdy Bjyýew, Amandurdy Guljanow, öz ýüküni özi düşürýän, ýük göterijiligi 20 tonna bolan awtoulaga erk edýän Yslam Rozmetow, ýük daşaýan hem-de öz ýüküni özi düşürýän 25 tonnalyk zamanabap kuwwatly awtoulagyň sürüjisi Ýazmyrat Akbaýew dagy her bir işde biziň ygtybarly hemaýatkärlerimizdir. Şeýle hem başy göge uzaýan belent-belent binalary gurmakda kuwwatly ýük göteriji ulaglaryň sürüjileri Gurbangeldi Dädebaýew, Bahram Japbarow hem-de diňli ýük göterijiniň maşinisti Şermet Kazakow dagynyň ýerine ýetirýän nusgalyk işleri esasynda biz öz iş meýilnamalarymyzy her aýda üstünlikli ýerine ýetirip gelýäris. Olaryň ýük ýükleýji hem-de ýer gazyjy traktorlaryň sürüjileri Nurgeldi Halmyradow, Ýagşymyrat Pirjanow dagy bilen agzybirlikde çekýän zähmetleri netijesinde kärhanamyzyň gurluşykçylary tarapyndan alnyp barylýan depginli işler barha ilerlemek bilen — diýip, kärhananyň baş inženeri hoşallyk bilen aýtdy.

PAÝLY GURLUŞYK — YGTYBARLY GURLUŞYK

Arada ýolagçy awtobuslarynyň birine münüp, iş saparyna ugranymda, iki sany ýaşulynyň bu kärhana barada edýän gürrüňleri gulagyma ildi. Şonuň üçin hem olara golaý duranymy kem görmedim. Gürrüň kärhananyň ussat gurluşykçylary tarapyndan paýly gurluşyk esasynda ýylyň-ýylyna bina edilýän döwrebap ýaşaýyş jaýlary barada gidýärdi. Ýaşulularyň ak sakgallysy gaty dilewara meňzeýärdi. Ol ýoldaşyna:

— Paýly gurluşyk diýmek — bina şol jaýda ýaşajak adamlaryň hususy serişdesiniň hasabyna gurulýar diýmek. Özem uzak möhletleýin karzlaşdyryşyň hasabyna gurulýan jaýlara garanyňda, bu usulda bina edilýän jaýlar örän çalt ulanylmaga berilýär. Ýene-de bu jaýlar müşderileriň islegine görä gurulýar. Paýly gurluşyk — ygtybarly gurluşyk diýmek. Çünki munda ähli gurluşyk işleri şol jaýda ýaşamaly adamlaryň gözegçiligi astynda alnyp barylýar. Jaýyň umumy bahasynyň töleginiň 30 göteriminiň öňünden tölenmegi bina gurýan gurluşyk kärhanalaryna işleri depginli alyp barmaga mümkinçilik berýär. Galan tölegini bolsa iki ýylyň dowamynda töläbermeli. Ýene-de, şeýle gurluşyk ýoly bilen gurulýan jaýlaryň otaglary has giň hem ýaşamak üçin amatly bolýar. Meniň bir oglum şäherde «Atalyk-gurluşyk» kärhanasynyň gurluşykçylary tarapyndan bina edilen jaýlaryň birinde ýaşaýar. Ynha, menem şu gün şonuňka agtyklarymy göreýin diýip, obadan myhmançylyga gelýärin. Eger şäherde barmaga ýeriň bolmasa, senem myhman alyp biljek, sakaldaş! — diýmek bilen, ol paýly gurluşygyň peýdaly taraplaryny düşündirip, gapdalynda oturan ýaşulyny şäherde täze alan jaýlaryna myhmançylyga çagyrdy.

Ýolagçy ýaşulynyň bu gürrüňlerinden paýly gurluşygyň peýdaly taraplary barada awtobusyň içinde barýan ýerimde men hem belli bir derejede özüme gerekli zatlary ýandepderçäme belläp aldym.

BAZAR BOLÇULYGYNA GOŞANT BOLAR

Kärhananyň Görogly etrabynyň Ýagtylyk geňeşliginiň çäginde ýylda 2 million bişen kerpiç öndürmäge mümkinçiligi bolan kerpiç zawodynyň bolşy ýaly, welaýatyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Magtymguly adyndaky geňeşliginde umumy eýeleýän meýdany 7 gektara barabar bolan gök-bakja önümlerini ösdürip ýetişdirmäge niýetlenen ýyladyşhana toplumynyň gurluşygynyň hem güýçli depginlerde alnyp barylýandygyna ol ýerde bolanymyzda doly göz ýetirdik. Şu ýyl mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk ýubileý toýuna gabatlanyp işe girizilmegi meýilleşdirilýän bu toplumyň gurluşygynda Türkiýäniň «Seratek» kompaniýasynyň gurluşyk önümleri ulanylýan eken. Bu döwrebap toplumyň işe girizilmegi bilen, welaýatda halkymyzy ýylyň islendik döwründe ekologiýa taýdan arassa ter gök önümleri bilen üpjün etmek ugrunda durmuşa geçirilýän işler has hem rowaçlanar. Munuň özi kärhananyň ýolbaşçylarynyň Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzda hususy telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak we ösdürmek ugrunda durmuşa geçirýän beýik işlerinden ruhlanyp, telekeçilik işini köptaraplaýyn ýola goýmak ugrunda alyp barýan gözlegli işleriniň nobatdaky subutnamasydyr.

Bilşimiz ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň: «Biziň oba hojalygyndaky esasy maksadymyz, ilkinji nobatda, ýurdumyzda azyk bolçulygyny berkitmekden hem-de bäsleşige ukyply, ýokary hilli oba hojalyk önümlerini daşary ýurtlara ibermekden ybaratdyr» diýen çuň many-mazmunly sözlerinden ugur alýan, ýurdumyzda oba hojalyk önümlerini öndürmek bilen meşgullanýan hususy telekeçilerimiz ýerlerde daýhan hojalyklaryny, hususy kärhanalary döretmek bilen, gök-bakja hem-de miwe önümleriniň bereketli hasylyny ösdürip ýetişdirip, ýurdumyzyň ak bazarlarynyň azyk bolçulygyna goşant goşmaga hem işjeň gatnaşýarlar. Bagtyýarlyk eýýamynda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, ýurdumyzda hususy telekeçiligi ösdürmäge şular ýaly giň mümkinçilikleriň döredilmegi, bir tarapdan, kiçi we orta telekeçiligiň barha rowaçlyga beslenmegine getirse, ikinji bir tarapdan, ýurdumyzyň ykdysady taýdan ösüşlerine hem öz oňaýly täsirini ýetirýär. Şeýle-de döwlet ykdysadyýetinde döwlete dahylsyz pudagyň, ýagny hususy telekeçiligiň tutýan ornuny has-da ýokarlandyrmak meselesi «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» esasy ileri tutulýan ugurlaryň biridir.

Kärhanada bolanymyzda, onuň ýolbaşçysy Berdi Atalykowdan geljekde ýer böleklerini uzakmöhletleýin kärendesine alyp, daýhan hojalygyny döredip, oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek işine garaýşy bilen gyzyklandym. Şonda ol: «Biziň ata-babalarymyz öz rysgal-berekedini mele toprakdan tapan, ýer bilen bagry badaşan adamlar bolan. «Ýykylsaň ýere ýapyş», «Çekseň zähmet — ýagar rehnet» diýlişi ýaly, halal zähmet çekip, ýere hyzmat edip bilseň, ýerem öz berekedini kemsiz eçilýär. Bereketli toprak hiç wagt hümmeti egsilmeýän hazyna. Şonuň üçin hem häzirki döwürde biz öz gurluşyk işlerimizden daşary, welaýatyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynda 7 gektar meýdanda ýyladyşhana toplumyny gurýan bolsak, geljekde ýer böleklerini uzakmöhletleýin kärendesine alyp, daýhan hojalygyny döredip, gök-bakja we dürli görnüşli oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmegi hem meýilleşdirýäris. Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzda azyk bolçulygyny döretmekde hem biz — telekeçilere uly ynam bildirýär. Şonuň üçin geljekde bu ugurda hem öz güýjümizi synap görmek, gök-bakja we dürli görnüşli azyklyk önümleri ösdürip ýetişdirip, ak bazarlarymyzda haryt bolçulygyny döretmäge goşant goşmak meýillerimiz bar» diýip, öz geljekki maksatlary bilen tanyşdyrdy.

HAÝYRLY HEM UGURLY IŞLER

Pähimdar pederlerimiz ozaldan guýy gazyp, teşne gandyrmagy, bag ekip, miwe ýetişdirmegi hem-de bina gurup, il şatlygyna şärik bolmagy sogaply işler hasaplapdyrlar. Şonuň üçin hem «Atalyk-gurluşyk» hususy kärhanasynyň işgärleriniň öz döwletli tutumlarynyň başyny arassa agyz suw geçirijilerini gurmakdan başlamagy olaryň her bir işde halkymyzyň arkama-arka gelýän milli ýörelgelerine çäksiz hormat goýýandygyndan habar berýär. Kärhananyň ussat gurluşykçylarynyň bagtyýarlyk eýýamynda öz elleri bilen bina eden, Daşoguz şäheriniň görküne-görk goşup duran döwrebap ajaýyp ýaşaýyş jaýlarynda bolsa häzirki Gahryman Arkadagly zamanamyzda bagtdan paýly, päk zähmetden serpaýly bagtyýar ildeşlerimiziň ençemesi döwletli döwranyň hözirini görüp ýaşaýarlar.

Kärhanada bolanymyzda, onuň ýolbaşçysynyň orunbasary Döwlet Atalykow edara binasynyň howlusynda bag zolagyny döretmek maksadynda öz elleri bilen eken miweli daragtlarynyň ýaş nahallaryny görkezdi. Munuň özi ýakyn wagtlarda bu ýerde, ýagny «Atalyk-gurluşyk» hususy kärhanasynyň dolandyryş edara binasynyň howlusynda görenleriň gözlerini özünde eglejek datly miweli baglaryň ösüp kemala geljekdiginden habar berýär. Diýmek, kärhananyň agzybir agzalary halk arasyndaky «Daragt ek, ömrüň saýaly bolar» diýen pähime eýerip, şeýle hem Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek ugrunda badalga beren beýik işlerine-de öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Şahyryň meşhur şygrynda:

Kimde-kim bir agaç ekse ýadygär,
Dünýäň kitabynda onuň ady bar 

— diýip ýazyşy ýaly, bir düýp agaç ekmek, munuň özi tebigata öz adyňy ebedi ýazmak diýmekdir. Bize bu sözlerden soňra şular ýaly sogaply işleri durmuşa geçirýän kärhananyň agzybir işgärlerine mundan beýläk hem ata Watanymyzyň ösüşleriniň hatyrasyna alyp barýan telekeçilik işlerinde gadamlarynyň batly, menzilleriniň bolsa şöhratly bolmagyny arzuw edäýmek galýar.

Dädebaý NARTYÝEW,

žurnalist.

23.02.2021
Şanly ýylda söwda merkezimize 10 ýyl dolýar

Türkmen halky myhmansöýer millet, şonuň üçin «Myhman — ataňdan uly» diýilýän pähime eýerýän halkymyz bu däbi dowam etdirýär. Öý eýesine myhmana saçagy giňden ýazyp, hezzet-hormat etmekde ýakyn ýardamçylaryň biri-de ýurdumyzyň her bir künjeginde açylyp, ulanylmaga berlen döwrebap söwda merkezleridir. Häzirki döwürde ýurdumyzyň her bir welaýatynda ululy-kiçili söwda merkezleri hereket edýär. Olaryň arasynda ir bilen sagat 8:00-da açylyp, gije sagat tä 23:00-a çenli işleýänleri-de bar. Bu söwda merkezlerinden bolsa, göwün islän azyklyk harydyňy elýeterli bahadan satyn alyp, gelen myhmany-da, maşgala agzalaryny-da naz-u-nygmata baý desterhan bilen hezzetläp bolýar.

Berkarar döwletimiziň gözel paýtagtynda şeýle söwda merkezleriniň ençemesi halkyň hyzmatynda. Hatda olar halka döwrebap hyzmat etmekde öz aralarynda bäsleşikleri-de yglan edýärler. Ynha, ýakynda biz hem söwdanyň gidişinden fotoreportaž taýýarlamak maksady bilen, ak şäherimiz Aşgabadyň merkezinde ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine degişli bolan «Milli market» söwda merkezine bardyk. Alyjylara medeniýetli hyzmaty, harytlarynyň köp görnüşliligi we ýokary hilliligi bilen adygan bu söwda merkezi depesinde, uly harplar bilen «Söwda merkezi» diýlen ýazgy oturdylan köp gatly binanyň birinji gatynda ýerleşýär. Biz bu ýerde pomidoryň, hyýaryň, kelemiň, soganyň, süýji burçuň, badamjanyň aýnaly gaba gaplanyp, tertipli, göze gelüwli duran tekjeleriniň üstünden bardyk. Alyjylara mylaýymlyk bilen hyzmat edip duran satyjy gyz Çynar Baýramowa bize satyjylyk edýän bölümi we söwda merkezi dogrusynda şeýle gürrüň berdi:

— Söwda merkezimizde hoş gördük! Biziň bölümimizden göwün islän duza ýatyrylyp, gaplanan gök önümlerini satyn alyp bilersiňiz. Gyş paslynda önümleriň duza ýatyrylan görnüşleri has-da geçginli. Olaryň düzüminde ajy burçdur sarymsagyň bolmagy ynsan saglygyny berkitmekde peýdalydyr. Biziň söwda merkezimiziň şu bölüminde alyjylar tarapyndan has-da isleg bildirilýäni ýurdumyzyň sahy topragynda ösdürilip ýetişdirilen gök önümleriň duza ýatyrylan görnüşleri elýeter bahadan ilatymyza ýetirilýär. Olara «Nesil», «Mylaýym», «Bakjam», «Garaja», «Nur» diýlip, ýazylgy nyşanly önümler degişlidir. Duza ýatyrylyp, gaplanan bu önümleriň alyjynyň islegine görä, 500 — 800 gramlyk gaplarda bolşy ýaly, olaryň 1, 2, 3 litrlik aýna gaplara gaplanany-da bar. Söwda merkezimiziň beýleki bölümlerinde-de ýerli telekeçilerimiz tarapyndan öndürilýän azyk önümleri agdyklyk edýär. Bulardan başga-da, alyjy müşderilerimize harytlary eltip bermek hyzmatymyz hem bar. Bu hyzmatymyz köp babatda alyjynyň wagtyny tygşytlaýar.

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda hususyýetçilerimize uly mümkinçilikler döredilýär. Täze söwda merkezleri yzygiderli açylyp, ulanylmaga berilýär.

Biziň söwda merkezimize şu ýyl 10 ýyl dolýar. Merkezimiziň 10 ýyllygynyň ýurt Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy bilen gabat gelmegi bolsa, biziň begenjimizi, halka hyzmat etmäge bolan höwesimizi has-da artdyrýar. Sözümiň ahyrynda ilatymyza we paýtagta gelýän myhmanlara «Milli market» söwda merkezinden göwün islän gündelik harytlaryňyzy alyp bilersiňiz, biziň gapymyz alyjylar üçin giňden açykdyr diýip, buýsanç bilen bellemek isleýärin.

Laçyn SAMMAKOWA,

«Bereketli toprak».https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/21397

22.02.2021
Bäsdeşlige ukyply önümler

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň gurluşyk pudagyny ösdürmek hem-de gurluşyk önümçiliginiň kuwwatyny ýokarlandyrmak babatdaky tagallalaryna Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary hem saldamly goşantlaryny goşýarlar. Munuň şeýledigine Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Bäherden etrap birleşmesiniň başlangyjy esasynda bu etrabyň Garagan geňeşliginiň çäginde ýerleşýän gazbeton we gury gurluşyk garyndylaryny öndürýän zawodlar toplumynda bolanymyzda anyk göz ýetirdik.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Ukyply kärdeşler» hususy kärhanasyna degişli bu zawodlar toplumynyň işe girizilenine sanlyja ýyl boldy. Şeýle-de bolsa, gürrüňi edilýän innowasion tehnologiýaly zawodlar toplumy daşary ýurtlardan getirilýän gurluşyk materiallarynyň ornuny tutýan, dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply gurluşyk önümlerini öndürmekde uly meşhurlyga eýe boldy. Bu ýerde öndürilýän gazbeton önümleri we gury gurluşyk garyndylary ýokary hilliligi bilen tapawutlanýar.

Zawodlar toplumy bilen tanyşlygymyzy çig mal saklanýan bölümden başladyk. Ýokary talaplara laýyklykda enjamlaşdyrylan bu bölümde degişli gurluşyk önümlerini öndürmek üçin gerek bolan sement, kwars çägesi, üwelen gips, ýakylmadyk hek saklanylýar hem-de önümçilik işinde ulanylmaga taýýarlanylýar. Hünärmenleriň gürrüň bermegine görä, önümçilik işinde ýerli çig mal ulanylýar. Kwars çägesi, sement, hek we gips ýaly çig mal ýurdumyzyň çägindäki ýataklardyr kärhanalardan gelip gowuşýar.

Önümçilik bölümlerinde bolanymyzda, işleriň awtomatik usulda dolandyrylýandygyna we olara kompýuterde gözegçiligiň amala aşyrylýandygyna göz ýetirmek örän ýakymly boldy. Germaniýa, Türkiýe döwletleriniň iň öňdebaryjy enjamlarynyň giň mümkinçilikleri we amatlyklary işleriň sazlaşykly alnyp barylmagyna şert döredýär.

Ýyllyk kuwwaty 70 müň tonna gury gurluşyk garyndylaryny, 180 müň kubmetre barabar gazbeton önümlerini öndürmäge niýetlenen bu zawodlar toplumynyň önümleri içeri we daşary bazarlarda uly islegden peýdalanylýar. Munuň şeýledigine diňe geçen ýylyň özünde bu ýerde öndürilen önümleriň aglaba böleginiň daşary ýurtlara eksport edilmegi hem şaýatlyk edýär. Zawodda öndürilýän dürli ölçegdäki gazbeton bloklaryna we keramiki plitalar üçin ýelimlere, daşky we içki gruntlama şpaklýowkasyna, sepleri doňdurýan garyndylaryna we beýleki gurluşyk önümlerine islegiň has-da uludygyny bellemek gerek. Bu önümleriň öndürilişiniň yzygiderli artmagy hem şeýle diýmäge esas berýär. Dünýä standartyna laýyk gelýän şol önümler ýörite gaplara gaplanyp, sarp edijilere ýetirilýär.

Täze taryhy döwrümiziň häzirki günlerinde paýtagtymyzda we ýurdumyzyň çäginde giň gerim alan gurluşyk işlerinde gürrüňi edilýän zawodlar toplumynyň önümleri giňden ulanylýar. Bu ýerde öndürilýän önümler bahasynyň elýeterliligi, hiliniň ýokary bolmagy bilen tapawutlanýar. Munuň özi ýerli çig malyň hasabyna öndürilýän önümleriň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrýar.

Aýdo ŞEKEROW,

ýörite habarçymyz. SURATLARDA: zawodlar toplumynyň işinden görnüşler. Surata düşüren awtor.
https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/20902

17.02.2021
Harytlara isleg uly

Eziz Watanymyzda täze döredilen we häzirki zaman ülňülerine laýyklykda döwrebaplaşdyrylýan dokma kärhanalarynyň sanlylaşdyrylmagy dokma önümleriniň möçberini we görnüşlerini artdyrmaga ýardam edýär. Şeýle kärhanalaryň hatarynda Aşgabadyň dokma toplumyny, Türkmenbaşy dokma toplumyny, Jinsi toplumyny, Ruhabat we Gökdepe dokma toplumlaryny, Marynyň «Ýeňiş» tikin fabrigini görkezmek bolar.

Bu günki gün ýurdumyzyň dokma toplumlarynda öndürilýän täze haryt nyşanly önümlere halkymyz we daşary ýurtly alyjylar tarapyndan uly isleg bildirilýär. Muňa halk arasynda uly meşhurlygy gazanan «Bedew» haryt nyşanly jinsi önümleri, «Bürgüt» we «Gala» haryt nyşanly sport egin-eşikleri hem-de tikin-örme önümleri, şeýle hem «Ýeňiş» haryt nyşanly erkek köýnekleri aýdyň şaýatlyk edýär.

Watanymyzyň dokma senagatynyň işgärleri häzirki günlerden uly taýýarlyk görüp, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyna özleriniň zähmet sowgatlary bilen barmagy maksat edinýärler. Biziň baýry ýokary okuw mekdebimiziň dokma önümçiligi fakultetiniň talyplary tejribeli mugallymlaryň ýolbaşçylyk etmeginde paýtagtymyzda ýerleşýän dokma kärhanalarynda önümçilik tejribelerini geçip, hünärlerini kämilleşdirýärler. Munuň özi biz — talyp ýaşlaryň nazaryýetde alan bilimlerimizi tejribe arkaly çuňňur özleşdirmegimiz, ukyp-başarnyklarymyzyň artmagy üçin uly ähmiýete eýedir. Biz — ýaşlaryň bilimli, ylymly, kämil hünärmenler bolup ýetişmegimiz üçin giň mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyza alkyşly sözlerimizi aýdýarys.

Sülgün MEKANMYRADOWA,

S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň talyby.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/20710

15.02.2021
Hyrydarly önümler

Ýurdumyzyň altyn gaznasy hasaplanylýan telekeçiler özleriniň irginsiz zähmeti bilen milli ykdysadyýetimiziň ösmeginde, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmekde ýokary işjeňlik görkezýärler.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň hususy ulgamynda döredip berýän giň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanýan türkmen telekeçileri ýylyň-ýylyna guwandyryjy zähmet üstünliklerini gazanýarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda eziz Diýarymyzda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmekde uly işler alnyp barylýar we döwlet tarapyndan ýeňillikli karzlar esasynda uly goldaw berilýär. Ýurdumyzda ilatyň ösen isleglerini kanagatlandyrmakda, daşyndan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmekde hususy pudakda bäsdeşlige ukyply birnäçe kärhanalar döredildi. Ýurdumyzda öz öndürýän önümleri bilen uly meşhurlyk gazanan «Miweli ülke» hususy kärhanasy hem «Hoşwagt» haryt nyşanly önümleri bilen adygandyr. Biz golaýda kärhananyň hünärmeni Agamyrat Döwletmyradow bilen bu ýerde öndürilýän önümler dogrusynda söhbetdeş bolduk.

— «Miweli ülke» hususy kärhanamyz Mary şäherinde ýerleşýär, ol 2016-njy ýylda döredildi. Kärhanamyzda innowasion tehnologiýalar ornaşdyrylyp, dünýäniň öňdebaryjy tejribeleri öwrenilýär. Täze tehnologiýalaryň kömegi bilen halkymyzyň ösen isleglerine laýyk gelýän, ýokary hilli önümler öndürilip, olaryň görnüşleri artdyrylýar. Bu günki gün importyň ornuny tutýan önümleri öndürmek her bir telekeçiniň baş maksady bolup durýar. Bu maksatdan ugur alyp, kärhanamyzyň agzybir işgärleri öndürilýän önümleriň ekologiýa taýdan arassalygyny, hil derejesiniň ýokarylygyny gazanmaga uly üns berýärler. Biziň kärhanamyzda gowrulan günebakar çigidi, çipsi, kofe, gant, mekgejöwenden taýýarlanylýan önümler öndürilýär. Kärhanamyzyň ähli harytlary «Hoşwagt» haryt nyşany bilen gözegelüwli owadan gaplara gaplanylyp halka ýetirilýär. Dürli tagamly «Berk», «Süýtli», «Tokaý hozy tagamly», «Kapuçino» ýaly kofelerimiz halk arasynda uly islegden peýdalanýar. «Hoşwagt» haryt nyşanly kofeleriň her aýda 10,5 tonnasy öndürilýär. Bu kofeler bilen bir hatarda, «Gyzgyn şokolad» we «Gold» atly gaplanan kofeler diňe bir öz ýurdumyzyň içine däl, eýsem, eksporta hem gönükdirilýär.

Her aýda çipsileriň 109,71 tonnasy öndürilýär, olar aýratyn tagamlylygy bilen tapawutlanýar. Mekgejöwen çipsilerimiz peýnir, gyzylburç, gaýmak, çişlik tagamlary bilen hödürlense, «Hoşwagt» nyşanly gant süýjüligine limon, malina, tokaý miweleriniň tagamlary berlip, her aýda onuň 28,57 tonnasy, mekgejöwen önümleriniň 15,57 tonnasy, gowrulan günebakar çigidiniň 64,3 tonnasy öndürilip halka ýetirilýär. Bulardan başga-da, kärhanamyzda dürli agramlarda pisse maňzynyň gowrulan, duzlanan görnüşleri taýýarlanylyp, söwda nokatlaryna ugradylýar. Geljekde kärhanada un we unaş önümlerini öndürmek hem göz öňünde tutulýar. «Miweli ülke» kärhanasynyň wekilleri welaýatlarymyzyň we gözel paýtagtymyzyň söwda nokatlaryny öndürýän önümlerimiz bilen yzygiderli üpjün edýärler.

Kärhanamyz ýylyň ähli paslynda halkymyzy elýeter bahadan ter miweler, bakja önümleri bilen üpjün etmeklige hem uly goşant goşýar. Kärhana ter önümleri talabalaýyk saklamak üçin ammarlar, tomus paslynyň jöwzaly günleri üçin kuwwatly sowadyjyly ammarlar bilen üpjün edilendir. «Lezzeti tebigatdan, hili bizden» şygary bilen üstünlikleri nazarlaýan hususy kärhanamyzyň ümzügi ileri.

Telekeçilige giň ýol açan, mähriban halkymyza bolelin durmuşy peşgeş beren Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, il-ýurt bähbitli tutýan tutumly işleri rowaç bolsun! — diýip, söhbetdeşimiz ýürek buýsanjyny beýan etdi.

Dursun HOJATOWA,

«Aşgabat».


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/20667

13.02.2021
Hyrydarly önümler

«Gala»! Bagtyýar şu günümizi taryh bilen baglanyşdyrýan bu haryt nyşany Gökdepe dokma toplumynda öndürilýän önümleriň gymmatyny beýgeltmek bilen birlikde, türkmen dokmasynyň milli aýratynlygyny dünýä bazarynda tapawutlandyrýan özboluşly nusgadyr. Önümçilik düzümi yzygiderli artdyrylýan bu dokma kärhanasynda ýokary hilli ýüplükler bilen birlikde, taýýar tikin önümleriniň ençeme görnüşi öndürilýär. Gözellik, ykjamlyk berlip, ýokary derejede taýýarlanýan önümleriň hataryny ululy-kiçili oglan-gyzlar üçin niýetlenen sport lybaslary, trikotaž önümleriniň dürli görnüşleri düzýär. Toplumyň bölümleriniň sazlaşykly hereketi netijesinde, ýokary hilde tikilýän önümler göwnemakul bezegler bilen baýlaşdyrylýar we göze gelüwli gaplara gaplanyp, halka hödürlenýär.

Her bir başlangyç özüniň şowly netijesini berende, iş diňe öňe ilerlemek bilen bolýar. Golaýda ýurdumyzyň dokma kärhanalarynda gyş pasly üçin niýetlenen kurtkalaryň önümçiligi ýola goýuldy. Täze önümçilik Gökdepe dokma toplumynyň bölümlerinde-de giň gerim aldy. Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramçylygyny ýokary derejede garşylamagy öz öňünde belent maksat edinýän toplumyň hünärmenleri bu önümçiligi-de kemsiz ele aldylar. Geýeniňde amatly, döwrebap, ýokary hilde taýýarlanylan kurtkalar ildeşlerimiziň göwnünden turdy. Dokma önümlerine ýöriteleşdirilen dükanlaryň haýsy birine barsaň, ildeşlerimiziň ol kurtkalary höwes bilen satyn alýandygynyň şaýady bolýarsyň. Bu gün dükanlaryň tekjelerini eziz Diýarymyzyň dokma senagatynyň gözüňi dokundyrýan önümleri bilen birlikde, «Gala» haryt nyşanly önümleriň-de dürli görnüşleri bezeýär. Golaýda «Gala» dükanynda bolanymyzda, kärhananyň baş direktorynyň orunbasary Guwanç Rejebalyýewe gabat geldik.

— Saýlap alan nyşanymyza mynasyp bolmak — dokmaçy hünärmenlerimiziň bu günki baş wezipesi. Garaşsyzlygymyzyň ilkinji ýyllarynda işe girizilen toplum döredilen gününden Watanymyzyň her bir şowly ädimine özüniň ýokary hilli önümleri bilen mynasyp goşant goşup gelýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýardamy bilen önümçiligimiz has-da giňeldi. Harytlarymyzyň görnüşlerini artdyrmaga giň mümkinçilik döredi. Dört fabrikden ybarat toplumymyzyň egriji fabriginde öndürilýän dürli belgili ýüplüklerimiz dünýäniň ençeme ýurtlaryna eksport edilýär. Örme fabrigimizde dokalýan matalaryň suprem, ribana, lakost ýaly görnüşleri, şeýle hem üç we iki ýüplükden dokalýan futter matalary halkymyzyň arasynda uly islegden peýdalanýar. Matalara dürli görnüşli reňk berilýän boýag fabrigimizde hem işleriň ýokary hilli ýerine ýetirilmegine hünärmenlerimiz aýratyn üns berýärler.

Tikinçilik fabriginiň önümleri özüniň döwrebaplygy, köpdürlüligi we endamyňa ýakymlylygy bilen müşderilerimizde uly gyzyklanma döredýär. Ýylyň islendik paslyna niýetlenilip tikilýän dürli görnüşli geýimler ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna ugradylýar. Şeýle hem paýtagtymyzda ýerleşýän, haryt nyşanymyz bilen atlandyrylan «Gala» dükanymyzda, ýagny şu ýerde önümlerimiziň ähli görnüşleri halkymyza hödürlenýär. Öndürijilikli işlemegimiz, öndürýän önümlerimiz bilen dünýä bazarlaryna arkaýyn çykmagymyz üçin giň mümkinçilikleri döredýän hormatly Prezidentimize köp sagbolsun aýdýarys. Gahryman Arkadagymyzyň jany sag bolsun, ähli işleri rowaçlyklara beslensin! — diýip, Guwanç Rejebalyýew gürrüňdeş bolanymyzda aýtdy.

...Hawa, içgin-içgin synlasaň, dükandaky gaty bir göze ilmeýän hysyrdyny duýmak kyn däldi. Bu hysyrdy dükana gelip gowşan täze harytlaryň buşlukçysy bolup, töwerege dolýardy. Gelşikli gaplarda ýerleşdirilen önümler tekjeleri has-da baýlaşdyrýardy. Guwanç Rejebalyýewe bu dükanda gabat gelmegimiziň esasy sebäbine-de şu ýerde düşünip galdyk.

Aýnabat DURDYÝEWA.

«Türkmenistan». Surata düşüren Ýuriý ŞKURIN.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/20607

12.02.2021
Türkmen eksporty ösüş ýolunda

Şeýle at bilen golaýda S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň J.Hudaýbergenow adyndaky geňeşliginiň çäginde ýerleşýän «Altyn tug» hususy kärhanasynyň ýyladyşhanasynyň dolandyryş binasynda maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň welaýat komitetiniň hem-de welaýat gümrükhanasynyň bilelikde guran bu maslahatyna degişli edara-kärhanalaryň, gulluklaryň wekilleri, telekeçiler, hususyýetçiler gatnaşdylar.

Maslahaty TSTP-niň welaýat komitetiniň başlygy, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Myratgeldi Goçmedow açdy. Soňra welaýat gümrükhanasynyň işgäri, uly leýtenant Döwlet Baýmyradow, Daşoguz şäheriniň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň bölüm müdiri Narly Mämmedow, welaýat «Türkmenstandartlary» döwlet gullugynyň döwlet gözegçiligi bölüminiň döwlet gözegçisi Laçyn Sapardurdyýewa, TSTP-niň welaýat komitetiniň partiýa guramaçysy Bekmyrat Piriýew, «Altyn tug» hususy kärhanasynyň baş hasapçysy Rejepdurdy Kakabaýew dagy gün tertibindäki mesele boýunça giňişleýin çykyş etdiler.

Hormatly Prezidentimiziň uly aladalary bilen ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň möhüm girdeji çeşmeleriniň biri bolan eksportyň, ýagny özümizde öndürilen önümleriň daşary ýurtlaryň bazarlaryna çykarylýan möçberini artdyrmaga oňaýly şertler döredildi. Munuň üçin bu ugruň hukuk taýdan üpjünçiligi has-da berkidilip, önüm öndürýän telekeçilere onuň bilen meşgullanmaga giň ýol açyldy. Şonuň ýaly-da, dürli görnüşli önümleriň öndürilişiniň artdyrylmagynyň, hiliniň ýokary, ekologiýa taýdan arassa bolmagynyň gazanylmagy babatda degerli goldawlar berilýär.

Şeýle düýpli mümkinçiliklerden peýdalanmak bilen, welaýatymyzyň telekeçileri, hususyýetçileri öz işlerini döwrüň ýokary talaplaryna laýyk guramaga çalyşýarlar. Şeýlelikde, soňky ýyllarda olaryň öndürýän önümleri diňe bir görnüşleriniň we möçberleriniň artandygy bilen däl, eýsem dünýä ölçeglerine laýyk gelýän, bäsleşige ukyply derejelere çykandygy bilen hem tapawutlanýar. Muny «Altyn tug» hususy kärhanasynyň ýyladyşhanasynda öndürilýän oba hojalyk önümleriniň mysalyndan hem görmek bolýar. Häzirki wagtda bu ýerde ýetişdirilýän pomidoryň we beýleki gök önümleriň köp mukdary daşary ýurtlara goýberilýär. Munuň özi kärhananyň, şonuň bilen birlikde-de, ýurdumyzyň ykdysady ösüşine goşant bolýar.

Elbetde, welaýatymyzyň telekeçileriniň bu ugurda amala aşyrýan işleriniň gerimini ýene-de giňeltmäge mümkinçilikler bar. Olardan ýerlikli peýdalanyp, mundan beýläk has-da öndürijilikli zähmet çekmek talap edilýär. Çünki hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda dürli görnüşli önümleri has köp öndürmek we olary daşary ýurtlara ibermek barada öňde goýýan wezipeleriniň üstünlikli berjaý edilmegi milli ykdysadyýetimiziň ýene-de gülläp ösmeginiň derwaýys şertleriniň biridir.

Gutlymyrat AŞYROW,

«Daşoguz habarlary»


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/20302

10.02.2021
Hilli önüme hyrydar kän

Saýat etrabynyň Çaltut geňeşliginde ýerleşýän «Aýna gap» hususy kärhanasynyň gök önümlerden we miwelerden dürli gaplamalary taýýarlap, welaýatyň çägindäki çagalar baglaryna ugradýandygyny ozal habar beripdik. Ýakynda bolsa bu hususy kärhanada önümçiligiň ikinji ugry boýunça hem işleriň depgini güýçlendirildi. Häzir bu ýerde her gün 15 müňe çenli polietilen haltalar hem dokalýar.

Aslynda, bu hususy kärhanada halta dokamak işine geçen ýylyň ahyrynda girişildi. Mundan bir ýyl ozal Hytaý Halk Respublikasyndan getirilen ýokary öndürijilikli ulgamyň ornaşdyrylmagy bilen, täze önümçilige badalga berildi.

Täze önümiň esasy çig maly Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilýän polipropilendir. Galyndysyz önümçiligi üpjün edýän polipropilen, dogrusy, ýurdumyzyň ähli sebitlerinde diýen ýaly ýerli önümleriň, şol sanda polietilen haltalaryň öndürilip başlanmagyna şert döretdi. Bu zerur önümiň önümçiligini üstünlikli ýola goýan hususy kärhanalaryň biri hem «Aýna gapdyr».

Iki hatardan ybarat önümçilik ulgamynyň birinji hatary polipropileni halta dokamak üçin niýetlenen ýüplüge öwürýär. Munuň üçin ýörite gurluşda çig mal 300 derejä çenli gyzgynlykda eredilýär. Ýörite dükjelere dolanan ýüplük ikinji hatarda dokalyp, taýýar önüme öwrülýär.

Işe girişilen günlerinden bäri, bu ýerde öndürilen haltalaryň 60 müňden gowragy içerki we daşary ýurtly alyjylara ýetirildi. Häzir Russiýa Federasiýasy bilen Hytaýdan örän köp mukdarda isleg bar. Olar içgin öwrenilip, eksport boýunça ikitaraplaýyn gepleşikler geçirilýär.

Soňky aýlarda önümçiligiň has güýçlendirilmegi sargytçylaryň sanynyň köpelýändigini görkezýär. Üznüksiz önümçilik gelip gowuşýan sargytlaryň ählisine öz wagtynda ýetişmäge mümkinçilik döredýär. Hususy kärhananyň halta dokalýan sehinde 25-e golaý işgär zähmet çekip, iki çalşykda işleýärler.

Bu ýerde, esasan, un we gurluşyk serişdeleri üçin polietilen haltalar dokalýar. Haltalaryň göwrümi müşderileriň isleglerine görä üýtgedilýär. Gurluşyk serişdeleri üçin öndürilýän haltalary has köp sargyt edýärler. Esasy müşderilerimiz bolsa şol serişdeleri öndüriji kärhanalar — diýip, hususy kärhananyň ýolbaşçysy Jumamyrat Kerimow gürrüň berýär.

Häzirki önümçilik depginine şaýat bolup, bu ýerde ýylda millionlarça haltanyň öndüriljekdigine bolan ynamyň artýar. Çig malyň öz ýurdumyzda önmegi işleriň bökdençsizligini doly üpjün edýär.

Diýarymyzda polietilen haltalar bireýýäm ýerli önüme öwrüldi. Häzir olaryň importy düýbünden galdyryldy, ähli zerurlyklar öz ýurdumyzda öndürilýär diýen ýalydyr. Bu işde hususy kärhanalaryň uly paýy bar. Giň mümkinçilikleriň çygrynda işleýän kärhanalarda öndürilýän önümler dünýä bazaryndaky ornuny hem barha pugtalandyrýar.

Agageldi ITALMAZOW.

(Öz habarçymyz). Surata düşüren Merdan ORAZOW.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/20238

08.02.2021
Ýokary hilli önümler

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ata Watanymyzda amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň netijesinde milli ykdysadyýetimizi ösdürmäge, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmaga gönükdirilen il bähbitli, ýurt ähmiýetli işleri üstünlikli berjaý edilýär. Ýurdumyzda durmuşyň ähli ugurlaryny gurşap alan özgertmeleriň çäklerinde ykdysadyýetde hususy pudagy goldamak ileri tutulýan ugurlaryň biridir. Türkmenistanda kiçi we orta telekeçilik milli ykdysady giňişliginde özüniň mynasyp ornuny eýeläp, ynamly gadamlar bilen öňe barýar. Munuň özi ýurdumyzyň ösüşiniň has ýokary basgançaklaryna ynamly çykmagyna kuwwatly itergi berýär, döwletimiziň gülläp ösmegini we halkara abraýynyň barha ýokarlanmagyny üpjün etmek üçin zerur şertleri döredýär. Häzirki döwürde ykdysadyýetimiziň ösüş depginlerini has-da artdyrmak, ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça wezipeler kabul edilen toplumlaýyn döwlet maksatnamalarynda bellenen esasy ugurlar boýunça üstünlikli alnyp barylýar. Bazar-ykdysady gatnaşyklary çuňlaşdyrmak, döwlet eýeçiliginiň dolanyşygyny yzygiderli kämilleşdirmek ösüşleriň zerur şerti bolup çykyş edýär. Ykdysadyýetiň netijeliligini ýokarlandyrmakda telekeçilik işiniň ähmiýeti uludyr.

Telekeçiligiň giň gerimde ösdürilmegi, bazar gatnaşyklarynyň barha çuňlaşdyrylmagy, içerki sarp ediş bazarlarynda haryt bolçulygynyň artmagy hususy önüm öndürijileriň arasyndaky bäsdeşligi yzygiderli güýçlendirýär. Bäsdeşlik bolsa öz gezeginde öndürilýän önümleriň möçberlerini artdyrmagyň, olary hil taýdan kämilleşdirmegiň, nyrhlary önümçiligiň özüne düşýän gymmatyny arzanlatmak arkaly pese düşürmegiň esasy tizlik beriji serişdesi bolup çykyş edýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi ýurdumyzyň döwlete degişli bolmadyk ykdysady böleginde içerki we daşarky bazarda mynasyp derejede bäsdeşlige ukyply milli haryt öndürijileriň täze neslini ösdürip ýetişdirmäge kuwwatly ýardam berýär. Milli ykdysadyýetimiziň çalt depginler bilen ösmeginde türkmen telekeçileriniň hyzmaty uludyr. Olar ýurdumyzyň içerki bazarlaryny ýokary hilli taýýar önümler bilen üpjün etmekde we haryt bolçulygyny kemala getirmek işlerinde özleriniň saldamly goşantlaryny goşýar.

Türkmenistanda telekeçilik ulgamynyň gerimini giňeltmek, telekeçilik işine döwlet goldawyny bermek, telekeçileriň netijeli işlemegi üçin amatly şertleri döretmek, hususyýetçileriň ilat üçin täze iş ýerlerini döretmek bilen bagly maýa goýum taslamalaryny uzakmöhletli karz serişdeleri arkaly üpjün etmek işleri toplumlaýyn we yzygiderli häsiýete eýe bolmak bilen, özüniň oňyn netijesini berýär. Döwletimiz telekeçiligi ösdürmek boýunça netijeli çäreleri durmuşa geçirmek bilen, bu ulgamyň ýurduň jemi içerki önümçiliginde tutýan paýyny yzygiderli artdyrmagy, şunuň bilen baglylykda hem ilatyň girdejisini ýokarlandyrmagy nazarda tutýar.

Telekeçiler soňky ýyllarda yhlasly işjeňligi bilen ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklarynyň kuwwatyny artdyrmaga we işlerini döwrebaplaşdyrmaga uly goşant goşýarlar. Hususan-da, bu gün türkmen telekeçileri azyk senagatynyň köpugurly pudaklaryny işjeň giňeldýärler. Milli ykdysadyýetimiziň hususy ulgamynyň işiniň işjeňleşdirilmegi bilen, täze iş orunlary döredilýär, önüm öndürilişiniň görnüşleri we möçberleri artýar.

Häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän kuwwatly milli ykdysadyýeti döretmek döwlet Baştutanymyzyň amala aşyrýan düýpli özgertmeleriniň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, halk hojalygynyň pudaklaryny tehnologik taýdan ösdürmek, ýokary hilli, bäsdeşlige ukyply önümleriň önümçiligini ýola goýmak, ýurdumyzda azyk bolçulygyny döretmek boýunça öňde durýan wezipeleriň durmuşa geçirilmegine möhüm orun degişlidir.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligiň netijeli hem-de sazlaşykly ösüşi, hususy başlangyçlaryň öňe sürülmegi üçin oňaýly hukuk, ykdysady, maliýe we durmuş şertleri döredildi. Salgyt ulgamynyň kämilleşdirilmegi, eksport-import çärelerini geçirmegiň ýönekeýleşdirilmegi, ýeňillikli salgyt we karz ulgamlary onuň aýdyň subutnamasydyr. Telekeçiligi yzygiderli ösdürmek, içerki bazarlary ýerli önümçiligiň ýokary hilli harytlary bilen üpjün etmek, eksport önümleriniň möçberlerini artdyrmak, hususy telekeçiligiň ornuny ýokarlandyrmak maksady bilen, döwlet maksatnamasynda birnäçe toplumlaýyn çäreler göz öňünde tutuldy. Ýakyn geljekde milli ykdysadyýetimiziň ýokary ösüş depginlerine, daşary söwda dolanyşygynyň artmagyna garaşylýar. Maliýe-ykdysady we bank ulgamlaryndaky düýpli düzümleýin özgertmeleriň geçirilmeginde, şeýle hem bazar ykdysady şertlerinde halk hojalygynyň ähli pudaklarynyň mundan beýläk-de durnukly we deňeçer ösüşine gönükdirilen maksatnamalary öz wagtynda ýerine ýetirmek ugrunda uly işler üstünlikli amal edilýär.

Döwletimiziň import strategiýasyny amala aşyrmakda telekeçilige möhüm ähmiýet berilmegini birnäçe sebäpler bilen delillendirip bolar. Birinjiden, häzirki döwürde hususy kärhanalar ýurdumyzda jemi hereket edýän kärhanalaryň dörtden üç bölegini düzýär. Bu maglumat hususyýetçilik ulgamynyň täze gymmaty döretmekde egsilmez çeşmedigini, ykdysady garaşsyzlygy üpjün etmegiň netijeli ýoly bolan bu syýasaty üstünlikli amala aşyrmakda onuň kuwwatly güýç bolup durýandygyny görkezýär. Ikinjiden, telekeçilik işi özüniň içki mazmuny boýunça ykdysadyýetde bolup geçýän özgerişliklere çalt seslenmek we tiz uýgunlaşmak häsiýeti bilen tapawutlanýar. Hut şu aýratynlyklar importyň ornuny tutýan önümçilikleri gysga wagtda döretmäge mümkinçilik bermek bilen, ýurdumyzyň içinde öndürilýän önümleriň möçberiniň artdyrylmagyny şertlendirýär. Ahyrky netijede, şeýle çäreleriň durmuşa geçirilmegi goşulan gymmaty ýokary bolan önümleriň täze görnüşlerini özleşdirmegiň hasabyna milli önümleriň bäsdeşlige ukyplylygynyň artmagyna getirýär.

Türkmenistanda işewür düzümler yzygiderli kämilleşdirilýär, häzirki zaman söwda toplumlary, dükanlar, dürli hyzmat ediş desgalary gurulýar. Bu söwda we bazar hyzmatlaryny ösdürmekde hususy işewürligiň aýgytly ornuny ýüze çykarýar. Telekeçiler gurluşyk serişdeleri, metal önümleri, durmuş himiýasy, elektrik enjamlary, mebeller, keramika we plastmassa önümleri hem-de beýlekiler ýaly ozal daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ýerini tutup biljek önümleri öndürmekde üstünlik gazanýarlar.

Kiçi we orta işewürlik ýurduň eksportyny ösdürmek boýunça hem uly mümkinçilige eýedir. Milli ykdysadyýetimizde öňdebaryjy tehnologiýalaryň önümçilige ornaşdyrylmagy netijesinde ýokary hilli, görnüşleri we bezeg aýratynlyklary boýunça daşary ýurtlardan getirilýän harytlardan pes bolmadyk önümleriň sanawy has-da giňeýär. Ýurdumyzyň içerki bazarlary we daşarky bazarlary süýt we süýt önümleri, towuk eti, ýumurtga, balyk we balyk önümleri, pomidor, hyýar, üzüm, mal eti, şöhlat önümleri, miwe şireleriniň we alkogolsyz içgileriň dürli görnüşleri, süýji-köke, bakja önümleri bilen üstünlikli üpjün edilýär.

Telekeçiler we hususyýetçiler ýurdumyzyň içerki bazarlarynyň isleglerini kanagatlandyrmaga gönükdirilen önümleri öndürmekde uly üstünlikleri gazanýarlar. Bu kärhanalaryň esasy bölegi gurluşyk materiallaryny, ýagny, çagyl we ýuwlan çägäni, keramiki we gazbeton kerpiçleri, mermer plitalary, polietilen turbalary, ýylylyk izolýasiýa harytlaryny we ýüzlerçe beýleki önümleri öndürýän kärhanalardyr. Türkmen telekeçileri halkara sergilerine yzygiderli gatnaşýarlar. Geçirilýän halkara söwda sergileri daşary ýurtlar bilen özara bähbitli söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy has-da ösdürmekde, hyzmatdaşlygyň täze mümkinçiliklerini öwrenmekde hem-de öndürijileriň arasyndaky gatnaşyklary işjeňleşdirmekde möhüm orun eýeleýär. Döwlet bähbitli geçirilýän bu çäreleriň netijesinde daşary ýurtly işewürler bilen tejribe alyşmaklyga uly mümkinçilikler döreýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bolan hususy kärhanalar, hojalyk jemgyýetleri ýurdumyzda üstünlikli alnyp barylýan şähergurluşygyna işjeň gatnaşyp, durmuş-medeni maksatly desgalaryň onlarçasyny gurýarlar.

Goý, ata Watanymyzy ösen döwletleriň hataryna çykarýan, milli ykdysadyýetimiziň kuwwatyny has-da artdyrýan hormatly Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak bolsun!

Ali KULIÝEW,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Içerki we daşarky bazarlarda haryt dolanyşygyny öwreniş müdirliginiň esasy hünärmeni.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/20123

06.02.2021
Telekeçilikde müşderiniň we hiliň ähmiýeti (Ýaş telekeçilere maslahatlar)

«Daewoo» şereketini esaslandyran Kim Wu-Çonguň maslahatlary

■ Müşderiniň ynamyny gazanmakda satyjynyň müşderä berýän ünsi ilkinji orunda durýar. Şonuň üçin hem müşderini özüňe çekmekde hünärine ökde satyjylar hökmandyr.

■ Müşderi bir şereket bilen näçe köp işleşdigiçe, şonça-da şol şereketiň müşderiniň gözündäki gymmaty artýar. Hemişelik müşderiler şereketiň wagtyny tygşytlaýar, harytlaryň bahasy meselesinde az çekeleşýär we özi bilen täze müşderileri getirýär.

■ Müşderä hödürlenilýän hyzmat we harytlaryň hili ýokary bolmalydyr. Çünki harydyň bahasy tiz ýatdan çykýar. Emma hili welin hiç unudylmaýar.

■ Müşderi şereket üçin iň gymmatly adamdyr. Eger-de bir şereketiň müşderisi az bolsa, onda şol şereket müşderi bilen işleşmekde nogsanlyk goýberýändir.

■ Müşderi bilen nähili işleşmelidigini bilmek ýeterlik däl. Ony durmuşa geçirmek möhümdir.

■ Müşderä berilýän üns şereketiň geljegi bilen gös-göni baglanyşyklydyr.

■ Müşderi şereket üçin ýat adam däl-de, onuň bir bölegidir.

■ Müşderi bilen jedelleşmek şereketiň abraýyny pese gaçyrýar. Çünki jedelde siziňki dogry bolsa-da, zyýana galjak ýene sizsiňiz.

■ Müşderi ýolbaşçydyr. Çünki aýlygymyzy şol töleýändir.

■ Müşderiniňki hemişe dogry bolsa, hem şereket, hem-de müşderi öser.

■ Müşderilere güler ýüz beriň. Olar güler ýüzli hünärmenler bilen işleşmegi halaýandyrlar.

■ Müşderiniň talaplaryny ýerine ýetirmäge çalşyň. Çünki müşderiniň talaby şereketiň kämilleşmegine ýol açýar.

■ Uzak möhletleýin girdeji üçin gysga wagtlyk çykdajylardan gaçmaň!

■ Hil ýokarlandygyça, şereketiň çykdajysy azalýandyr. Hiliň gowulanmagy az çykdaja we ýokary önümçilige ýol açýar. Çykadyjynyň az bolmagy bilen harytlaryň bahasy hem arzanlaýar. Arzan baha müşderiniň ruhuny göterýär. Alyjynyň köp bolmagy şereketiň bazar paýyny artdyrýar.

■ Futbolda pökgini derwezä salmak üçin bir oýunçynyň ýeterlik bolmaýşy ýaly, telekeçilikde hem hiliň we girdejiniň ýokarlanmagynda ähli işgärleriň, şol sanda müşderileriň-de hyzmaty uludyr.

■ Harydyň bahasy bilen däl-de, hili bilen gyzyklanyň. Çünki hil müşderiniň keýpini göterer.

■ Hil telekeçiligiň ahlagydyr. Eger-de ynsany bezeýän onuň ahlagy bolsa, şereketi bezeýän hem onuň öndürýän önümleriniň hilidir.

■ Hilde iň soňky sepgit bolmaly däldir. Ol hemişe ýokarlandyrylmalydyr.

■ Hil girdeji gazanmakda iň az çykdajyly we iň ygtybarly ýoldur.

■ Hil bolmasa, harydyň bahasy hiç zatdyr. Müşderi harydy bir gezek alar. Soň golaýyna barmaz.

Taýýarlan Şageldi ÝABANOW,

«Nesil».


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/20129

06.02.2021