Habarlar
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherinde ýazky ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy

Ahal welaýaty, 18-nji mart (TDH). Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwrüň sazlaşykly ösüşiniň nyşany hökmünde Köpetdagyň etegindäki gözel künjekde bina edilen Arkadag şäheriniň çäginde guralan ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy. Türkmen topragyny bagy-bossanlyga büremek boýunça ýaýbaňlandyrylan asylly çäräniň ýazky möwsüminiň başlanmagyny alamatlandyrýan bu dabara ýurdumyzda asyrlar aşyp gelýän ýagşy dessurlaryň döwrüň ruhuna kybap derejede ösdürilýändiginiň aýdyň beýanyna öwrüldi. 

                                                                   

Säher bilen türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäherinde ählihalk bag ekmek dabarasynyň geçirilýän ýerine geldi. Bu ýerde ýurdumyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň çykyşlary ýaýbaňlandyryldy. Bagşy-sazandalaryň joşgunly aýdym-sazlary çärä baýramçylyk öwüşginini çaýdy. 

                                                                   

Ýurdumyzyň ýaş nesliniň wekili goşgy setirleriniň üsti bilen hormatly Arkadagymyzdan ählihalk bag ekmek dabarasynyň ýazky möwsümine badalga bermegini haýyş etdi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz asylly däbe eýerip, oglanjyga sowgadyny gowşurdy hem-de onuň bilen gürrüňdeş bolup, ösüp gelýän ýaş nesilleriň okuwlary we boş wagtlary meşgullanýan ugurlary bilen gyzyklandy. Bu duşuşyk ýurdumyzda ýaş nesliň bilim-terbiýesi, sazlaşykly ösüşi bilen baglanyşykly meselelere döwlet derejesinde ähmiýet berilýändiginiň nobatdaky beýanyna öwrüldi. 

                                                                   

 Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow oglanjygyň haýyşy boýunça onuň bilen ýadygärlik surata düşdi. 

                                                                   

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy ilkinji bag nahalyny oturdyp, Arkadag şäheriniň çäginde ählihalk bag ekmek dabarasynyň ýazky möwsümine badalga berdi. 

                                                                   

 Dabara gatnaşyjylaryň hemmesi hormatly Arkadagymyzyň göreldesine eýerip, bag nahallaryny oturtmaga girişdiler. 

 Umuman, şu gezekki ýazky möwsümiň dowamynda Arkadag şäheriniň çäklerinde 20 müňe golaý bag nahaly ekiler. Häzirki döwürde hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda daşky gurşawy goramak we ekologik howpsuzlygy üpjün etmek boýunça giň gerimli işleriň durmuşa geçirilýändigini bellemeli. 

                                                                   

Ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşyjylar Gahryman Arkadagymyzyň mähriban topragymyzyň ekologik abadançylygyny we halkymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmek boýunça başyny başlan işleriniň häzirki döwürde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň üstünlikli dowam etdirýändigi üçin hoşallyk sözlerini beýan etdiler. 

                                                                   

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäheriniň çäginde bina edilen Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň çägine geldi. 

                                                                   

Täze gurlan binalaryň ýanaşyk ýerlerinde sazlaşykly işleriň alnyp barylmagy netijesinde, onuň çägi göwnejaý abadanlaşdyrylýar. Şunda gök zolaklary döretmek we dürli gülleri ekmek işlerine zerur üns berilýär. 

                                                                   

Merkeziň çäginde bag nahallaryny oturdyp, Gahryman Arkadagymyz bu ýerde gök zolaklaryň döredilmeginiň we merkeziň çäginiň abadanlaşdyrylmagynyň wajypdygyny belledi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri ýazky bag ekmek möwsüminiň ýaz ýagşy bilen utgaşýandygyna ünsi çekip, ýagşyň ýagmagynyň bähbitlidigini aýtdy. Baharyň hoştap howasy türkmen topragynyň sahawatyny artdyrýar we onuň sähralarynyň ösümlik dünýäsini baýlaşdyrýar. 

                                                                   

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň çagalaryň saglygyny goraýan toplumdygyny nazara alyp, bu ýerde çagalar üçin zerur bolan ähli amatlyklar göz öňünde tutulmalydyr diýip, Gahryman Arkadagymyz belledi. Ýola goýulýan lukmançylyk hyzmatlarynyň bedenterbiýe we amatly howa gurşawy bilen utgaşykly alnyp barylmalydygyny belläp, alym Arkadagymyz bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Agzybirlikde, uly joşgun bilen geçirilen ählihalk bag ekmek dabarasynyň bu künjegiň ekologik ýagdaýyny has-da gowulandyrmakda hem-de ýakymly howa gurşawyny emele getirmekde aýratyn ähmiýete eýedigini belläp, Milli Liderimiz ekilen bag nahallaryna, gök zolaklara ideg işleriniň toplumlaýyn esasda alnyp barylmalydygyny aýtdy.

20.03.2023
Türkmenistanyň Prezidenti ýazky bag ekmek möwsümine badalga berdi

Aşgabat, 18-nji mart (TDH). Şu gün ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Watanymyzy gülläp ösýän künjege öwürmek boýunça giň möçberli ählihalk bag ekişliginiň ýazky möwsümine badalga berildi. Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde saýaly, pürli we miweli bag nahallarynyň ýüz müňlerçesi ekildi. 

                                                                   

Umuman, 2023-nji ýylda ýurdumyzyň ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, häkimlikleri tarapyndan paýtagtymyzda we welaýatlaryň töwereklerinde 3 million düýp bag nahalyny ekmek meýilleşdirildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda geçirilýän ählihalk bag ekmek çäresiniň ekologik abadançylygy üpjün etmek nukdaýnazaryndan bolşy ýaly, halkymyzyň amatly ýaşaýşy üçin zerur şertleriň döredilmegi babatda hem ähmiýetlidigini belleýär. Zähmet ýaş nesilleri terbiýelemekde möhüm orny eýeleýär. Köpçülik bolup agzybirlikde bag nahallarynyň ekilmegi Diýarymyzyň ähli künjeginiň gülläp ösýän bagy-bossanlyga öwrülmegini şertlendirýär. 

                                                                   

Asylly däbe görä, Milli bahar baýramynyň — Halkara Nowruz gününiň öňüsyrasynda geçirilýän ählihalk bag ekmek dabarasyna paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň ýaşaýjylary agzybirlikde gatnaşýarlar. Bilelikde çekilýän zähmet türkmen topragynyň gözelligine gözellik goşýar. 

                                                                   

Döredijilik ruhubelentligi ajaýyp görnüşleri emele getirýär. Baharyň halkara baýramçylygy milli däpleriň, baýramçylyk dabaralarynyň ähmiýetini artdyrýar. Bu bolsa paýhasly pederlerimiziň döreden däp-dessurlarynyň, mähriban Watanymyzyň abraýynyň has-da belende göterilmegini şertlendirýär. Diýarymyzyň belent daglary, giň sähralary, sahawatly topragy dürli şekilleri özünde jemleýän ajaýyp haly ýaly gözelligi döredýär. 

                                                                   

Gadymy döwürlerden bäri ýaşaýşyň dabaralanýandygyny alamatlandyrýan Nowruz baýramy dünýäde giňden bellenilýär. Gündogar halklarynyň, şol sanda türkmen halkynyň özboluşly däp-dessurlaryny şöhratlandyrýan Nowruzyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi hem-de oňa raýdaşlyk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň, dünýäniň halklarynyň arasynda özara düşünişmegiň, ynsanperwer hyzmatdaşlygyň güni hökmünde halkara baýram derejesiniň berilmegi bu senäniň ähmiýetini has-da artdyrýar. 

                                                                   

Ekologik abadançylygy we daşky gurşawyň goralmagyny üpjün edýän bu giň möçberli çäre türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanyp, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda netijeli dowam etdirilýär we ol döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Munuň özi, ilkinji nobatda, ýer-suw serişdelerini rejeli peýdalanmakda, ajaýyp tebigatymyzy, deňiz gurşawyny goramakda, Hazar deňziniň biologik dürlüligini saklamakda we beýleki möhüm işlerde ähmiýetlidir. Bag nahallary derýalaryňdyr suw akabalarynyň ýakalaryna, şol sanda Garagum sährasynda emele gelen “Altyn asyr” Türkmen kölüniň kenarlaryna ekilýär. Köpetdagyň ak mermerli paýtagtymyza ýanaşyk etekleri bagy-bossanlyga bürenýär. 

                                                                   

Ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan döwrebaplaşdyrmak işi batly depginde dowam edýär. Şunda ylmyň öňdebaryjy gazananlary, täzeçil usullar işjeň ornaşdyrylýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaýbaňlandyrylan şanly wakalar ajaýyp tebigatymyzyň köpdürlüligini, gözelligini saklamaga we artdyrmaga, onuň baýlyklarynyň netijeli ulanylmagyny üpjün etmäge gönükdirilen taslamalar bilen utgaşykly dowam etdirilýär. 

                                                                   

Milli tokaý maksatnamasyny durmuşa geçirmek, gök zolaklary döretmek hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň yzygiderli gözegçiliginde saklanýar. Tebigaty goramak syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirýän Türkmenistan sebitleýin we ählumumy derejede ekologik abadançylygyň üpjün edilmegine, häzirki zamanyň howanyň üýtgemegi ýaly möhüm meseleleriniň çözgüdine mynasyp goşandyny goşýar. Ýurdumyz bu ugurda netijeli başlangyçlary öňe sürýär. Olaryň dünýä bileleşigi tarapyndan giň goldawa eýe bolmagy ýurdumyzyň öz üstüne alan halkara borçnamalaryna ygrarlydygyny görkezýär. 

                                                                   

Ekologiýa diplomatiýasyny daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlän Bitarap Türkmenistan bu ugurda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, abraýly halkara guramalaryň, şol sanda BMG-niň, onuň ýöriteleşdirilen düzümleriniň çäklerinde ýola goýulýan hyzmatdaşlyk meselelerinde işjeň orny eýeleýär. Aşgabat şäherine Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň “Şäherlerdäki baglar” başlangyjyna bag ekmek çärelerini geçirmek arkaly goldawy we goşandy üçin halkara güwänamanyň berilmegi ýurdumyzyň ýeten derejesiniň ykrar edilýändiginiň nobatdaky beýanydyr. 

 Bu köpugurly we toplumlaýyn iş şäherleriň, oba ýerleriniň bagy-bossanlyga bürelmegini esasy ugur edinýär. Milli tokaý maksatnamasyna laýyklykda, Türkmenistan ýurt möçberinde bu ugurda alnyp barylýan işleri yzygiderli dowam etdirilýär. 

                                                                   

Şu ýylyň fewralynda BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasy bilen Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde ÝUNESKO-nyň “Medeni miras: geçmişden-geljege”, Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda bolsa “Durnukly ösüş üçin ekologiýa bilimi” atly kafedralary açmak baradaky Ylalaşyga gol çekmek dabarasy boldy. Munuň özi adaty kafedralar bolmak bilen çäklenmän, eýsem, giň möçberli halkara ylmy-barlag merkezleridir. Olar ýaşlary umumadamzat we milli gymmatlyklar esasynda terbiýelemäge, olaryň ekologiýa we daşky gurşawy goramak meseleleri boýunça bilimlerini artdyrmaga, ekologik bilimi we medeniýeti ösdürmäge mümkinçilik berer. 

                                                                   

...Ir bilen hormatly Prezidentimiziň awtoulagy şu günki dabara gatnaşyjylaryň ýygnanan ýerine geldi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bag ekmek üçin niýetlenen ýere geçdi. 

                                                                   

Ýaz ýagşynyň ýagmagy ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşyjylarda uly ruhubelentlik döretdi. Ygal topraga düşüp, onuň berekedini we sahawatyny artdyrýar. Ýurdumyzyň meşhur artistleriniň, estrada aýdymçylarynyň, milli saz sungatynyň ussatlarynyň çykyşlary çärä baýramçylyk öwüşginini çaýdy we dabara gatnaşyjylaryň ruhuny göterdi. 

                                                                   

Diýarymyzyň dürli künjeklerinde müňlerçe gektara uzaýan tokaý zolaklary emele geldi. Aýratyn-da, paýtagtymyzyň töwereginde dag eteklerindäki gök zolaklaryň çägi barha giňeýär. Ozallar boş ýatan baýyrlar häzirki döwürde bagy-bossanlyga bürendi. Bu ýerde ekilen baglaryň sany onlarça milliona barabardyr. Sähra ýerlerinde bolsa Garagumuň şertlerine laýyk gelýän sazak, gandym, çerkez ýaly ösümlikler ekilýär. Bag nahallaryny ekmek boýunça her ýyl geçirilýän ählihalk çäresi tokaý zolaklarynyň gerimini giňeldýär. Bu bolsa halkymyzyň döredijilikli zähmetiniň aýdyň netijesidir. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýanyna ýaş nesliň wekili gelip, döwlet Baştutanymyza goşgy setirleriniň üsti bilen berk jan saglyk, köptaraply işinde üstünlikleri arzuw etdi we bag ekmek dabarasyna badalga bermegini haýyş etdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz ilkinji bag nahalyny ekip, bu ýerde guralýan asylly işe badalga berdi. Döwlet Baştutanymyz oglanjyga sowgat gowşuryp, onuň bilen ýadygärlik surata düşdi. 

                                                                   

Bu günki asylly çärä gatnaşýanlaryň hemmesi hormatly Prezidentimiziň göreldesine eýerip, bag nahallaryny ekdiler. Adamlaryň agzybirligi halkymyzyň milli ýörelgelere ygrarlydygyny görkezýär. Şeýlelikde, asylly işler jebislikde amala aşyrylýar. 

                                                                   

Häzirki döwürde daşky gurşawy goramak ýaly milli ýörelgeler täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Her ýylda geçirilýän ählihalk bag ekmek dabarasy ýurdumyzyň bagy-bossanlyga bürelmegini şertlendirip, adamlaryň, aýratyn-da, ýaşlaryň mähriban topraga bolan söýgüsini artdyrýar. 

                                                                   

Dünýä medeniýetiniň gadymy ojaklarynyň biri bolan Türkmenistanyň tebigy şertleri, dag çeşmeleri, hasylly topragy we amatly howa gurşawy ýurduň ösümlik dünýäsini baýlaşdyryp, ekerançylygyň netijeli häsiýete eýe bolmagyny üpjün edýär. Geçirilen gazuw-agtaryş işleri gadymy döwürde ýurdumyzyň ýaýlalarynyň gülläp ösendigini, paýhasly pederlerimiziň ekerançylyk, miweçilik bilen meşgullanandygyny görkezdi. 

                                                                   

Soňky ýyllarda Türkmenistan özüniň giň tokaý zolaklary, ýylyň ähli paslynda gök öwüsýän seýilgähleri bilen gelýän köp sanly myhmanlary haýran galdyrýar. Gök zolaklar suw çüwdürimleri bilen bir bitewi sazlaşygy emele getirýär. Adamlaryň tebigat bilen ysnyşykly ýaşamagy daşky gurşawyň sagdynlaşmagyny we ýurdumyzyň gülläp ösmegini şertlendirýär. Giň möçberli bag ekmek dabarasy — halkymyzyň topraga bolan söýgüsiniň özboluşly baýramçylygy ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda giňden ýaýbaňlandyryldy. Olaryň çäklerinde bag nahallaryny ekmek bilen bir hatarda, ozal bar bolanlaryna ideg etmek işlerine hem möhüm ähmiýet berildi. 

                                                                   

Ählihalk bag ekmek dabarasy tamamlanandan soňra, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dabara gatnaşyjylar bilen mähirli hoşlaşyp, bu ýerden ugrady. 

                                                                   

Şeýlelikde, ählihalk bag ekmek dabarasynyň geçirilmegi netijesinde, Watanymyz gür baglygyň, ýaşyl meýdanlaryň, gül öwüsýän sähralaryň, seýilgähleriň we ýurdumyzyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründäki sazlaşykly ösüşiniň, täzelenişiniň aýdyň beýanyny emele getirýän tokaý zolaklarynyň mekanyna öwrülýär.

20.03.2023
Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň önümleriniň sergisi bilen tanyşdy

 Aşgabat, 18-nji mart (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 15 ýyllygy mynasybetli geçirilýän sergide bolup, ýurdumyzyň işewür düzümleriniň öndürýän önümleri, senagat harytlary hem-de olaryň görnüşleri bilen tanyşdy. Bu ýerde görkezilýän önümler häzirki döwürde milli işewürligiň ösüşiň täze derejesine çykandygynyň aýdyň beýanyna öwrüldi. 

                                                                   

Soňky ýyllarda umumy ösüşiň oňyn ýagdaýlaryna laýyklykda, ýurdumyzyň hususy işewürligini ösdürmek, hususyýetçiligiň gazananlarynyň gözden geçirilişini guramak meselelerine zerur üns berilýär. Giň möçberli serginiň guralmagy bu ugurda gazanylýan üstünlikler we täzelikler, telekeçiler tarapyndan daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň, eksport ugurly önümleriň önümçiliginde ulanylýan innowasion işläp taýýarlamalar bilen tanyşmaga mümkinçilik berýär. 

                                                                   

Sergi monitor arkaly görkezilýän maglumatlardan başlanýar. Onda ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň 15 ýylyň dowamynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri, hususy ulgamyň gazanýan üstünlikleri we mynasyp bolan güwänamalary, diplomlary barada giňişleýin maglumatlar berilýär. 

                                                                   

Aşgabadyň gözel künjekleriniň birinde ýerleşýän Söwda-senagat edarasynda guralýan sergide görkezilýän dürli önümler barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew hem-de ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy D.Hudaýberdiýew hasabat berdiler. 

 Bellenilişi ýaly, döwlet derejesinde uly üns berilmegi netijesinde, ýurdumyzyň hususy ulgamynyň ykdysadyýetimizde eýeleýän orny yzygiderli berkidilýär. Munuň özi türkmen telekeçileriniň dürli ugurlar, şol sanda azyk we beýleki harytlaryň önümçiligi boýunça belent sepgitleri eýelemegine giň ýol açýar. Şunuň bilen baglylykda, hususyýetçiligiň işjeň ösdürilmegi ugrunda yzygiderli alada edýändigi üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa hoşallyk bildirildi. 

                                                                   

Döwrüň talabyna laýyklykda, ýurdumyzyň işewür düzümleriniň yzygiderli tagallasy netijesinde, içerki bazarlarda çörek we çörek önümleriniň bolçulygynyň üpjün edilmegi möhüm wezipe hökmünde kesgitlenildi. Bu önümler soňky ýyllarda azyk harytlarynyň hatarynda öz ornuny barha pugtalandyrýar. “Talhan” söwda nyşanly çörek we çörek önümleri ýurdumyzda geçirilýän baýramçylyklaryň, bagtyýar halkymyzyň toý-baýramlarynyň we sahawatly desterhanlarynyň baş bezegine öwrüldi. Munuň özi häzirki zaman önümçiligini ýola goýmak üçin döwlet tarapyndan berilýän goldawdan netijeli peýdalanýan telekeçileriň azyk bolçulygyny üpjün etmek, olaryň görnüşlerini artdyrmak boýunça öňde durýan wezipeleriň üstünlikli çözülmegine örän jogapkärçilikli we hemmetaraplaýyn esasda çemeleşýändiklerini görkezýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz sergi bilen tanyşlygyň dowamynda ýokary hilli önümleri bilen ýurdumyzda we daşary döwletlerde meşhurlyk gazanan “Täze aý”, “Hasar”, “Balşeker”, “Duýgy”, “Doganlar ýyldyzy”, “Ak gar” haryt nyşanly süýji-köke öndürýän telekeçileriň görkezýän önümleriniň görnüşleri bilen gyzyklandy. Mälim bolşy ýaly, bu önümler ýokumlylyk derejesi we ýokary halkara ülňülere laýyk gelýändigi üçin, dünýäniň bazarlarynda uly islegden peýdalanýar. Sergide süýjüleriň, kökeleriň we beýleki nygmatlaryň täze görnüşleri görkezildi. 

 Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “Ak gar” hojalyk jemgyýetiniň ýolbaşçysy bilen gürrüňdeş bolup, telekeçi tarapyndan öndürilýän önümleriň görnüşleri, olaryň hili hem-de ýokumlylyk derejesi bilen gyzyklandy. 

                                                                   

Işewür gaýtadan işleýän kärhanalarda içerki we daşarky bazarlarda ýerlenilýän ýokary hilli süýji-köke önümlerini öndürmek boýunça oňyn tejribe toplandygyny gürrüň berdi. Hojalyk jemgyýetiniň ýurdumyzyň köp ýerlerinde söwda nokatlary bolup, olaryň tagallasy bilen ýokumly süýji-köke önümleri halkymyza yzygiderli ýetirilýär. Şeýlelikde, birleşmäniň agzalary önüm bolçulygyny üpjün etmek bilen bir hatarda, hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklykda, täze iş orunlarynyň döredilmegine goşant goşýarlar. 

                                                                   

Häzir ýurdumyzyň telekeçileri gaýtadan işleýän senagatyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berýärler. Şeýlelikde, et, balyk, süýt önümleriniň, çagalar iýmitiniň, gök we miwe şireleriniň, şireli suwlaryň, maýoneziň, doňdurmanyň, gaplanan önümleriň, şol sanda süýji-kökeleriň dürli görnüşlerini öndürýärler. 

                                                                   

Şeýle hem telekeçi hususy pudagyň ösdürilmegi ugrunda döwlet derejesinde alada edilýändigi, telekeçilige hemmetaraplaýyn goldaw berilýändigi üçin hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi we öz öňlerinde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda mundan beýläk-de tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdy. 


Ýurdumyzyň telekeçileriniň süýt, et we balyk önümleriniň täze görnüşlerini öndürýändiklerini, halkymyzyň bu önümlere bolan isleglerini kanagatlandyrmak bilen bir hatarda, önümçiligiň eksport kuwwatyny artdyrmaga giň mümkinçilikleriň açylýandygyny bellemeli. Aýratyn-da, ýerli çig maldan taýýarlanyp, emeli goşundylary bolmadyk çaga iýmitleri, gök we miwe püresiniň dürli görnüşleri öndürilip, olaryň hiliniň we howpsuzlygynyň üpjün edilmegi ugrunda zerur tagallalar edilýär. 

                                                                   

Arkadagly Serdarymyz “Tut” haryt nyşanly içgileri öndürýän kärhananyň hünärmeni bilen gürrüňdeş bolup, olaryň alyp barýan işleri, önümçilige ornaşdyrýan täzeçil usullary we suwlaryň hil hem-de ýokumlylyk derejesi bilen gyzyklandy. 

                                                                   

Hünärmen häzirki döwürde gaýtadan işleýän senagaty ösdürmek, önümleriň hilini yzygiderli gowulandyrmak we olaryň möçberini artdyrmak üçin ähli zerur mümkinçilikleriň bardygyny belläp, telekeçilik başlangyçlaryny höweslendirmek ugrunda döwlet derejesinde alada edilýändigini guwanç bilen nygtady. Şeýle-de ol hormatly Prezidentimize telekeçileriň halkara derejä çykmagy ugrunda yzygiderli tagalla edýändigi üçin ähli telekeçileriň adyndan hoşallyk bildirdi we öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda ähli zerur tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdy. 

                                                                   

Sergide Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň alyp barýan işleri, ýyladyşhana ulgamlarynda ulanylýan döwrebap tehnologiýalar hem-de ekologiýa babatda geçirilýän işler bilen tanyşdyryldy. Şunda gök we miwe önümleriniň söwdasy, olaryň halkymyz üçin elýeterlilik derejesi barada giňişleýin maglumat berildi. 

                                                                   

“Ter önüm” hojalyk jemgyýetiniň wekili ýetişdirilen gök we miwe önümleriniň söwdasy, olaryň ýerleşýän ýerleri, öndürilýän önümleriň mukdary hem-de bahalary bilen baglanyşykly maglumatlary özünde jemleýän täzeçil programma barada gürrüň berdi. Şeýle täzeçil çemeleşme bilen bazarlaryň ýagdaýyny, olary ugratmagyň ýollary hem-de bahalary bilen baglanyşykly hepdelik we aýlyk, ýyllyk maglumatlaryň netijesinde bazarlarda gök we miwe önümleriniň üpjünçiligini yzygiderli gözegçilikde saklamak mümkin bolýar. Munuň özi ilatyň gündelik sarp edýän gök we miwe önümleriniň bökdençsiz halka ýetirilmeginde möhüm ähmiýete eýedir. 

                                                                   

Häzirki zamanyň täzeçil usullarynyň, sanly ulgamyň netijeli peýdalanylmagy bilen alnan maglumatlar degişli ugur boýunça iş alyp barýan hususy düzümler üçin bolşy ýaly, ilat üçin hem örän ähmiýetlidir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we bu işleri döwrüň talabyna laýyk derejede dowam etdirmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Serginiň bu bölüminde sahawatly türkmen topragynda ösdürilip ýetişdirilýän gök we miwe önümleri, bakjaçylyga degişli önümler görkezilýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda ekologik taýdan arassa ösümlik ýagynyň öndürilmegine zerur üns berilýär. Bu işde telekeçileriň tagallalaryna möhüm ornuň degişlidigini bellemeli. Ýurdumyzyň bu ugra ýöriteleşen işewür düzümleri dürli ösümliklerden, şol sanda günebakardan iýmitlik ýaglaryň öndürilmegini esasy ugur edinýärler. Şunda önümleriň ekologik taýdan arassa we ýokumly bolmagyna zerur üns berilýär. Häzirki zamanyň ösen tehnologiýalary we öňdebaryjy enjamlar bilen üpjün edilen barlaghanalarda ösümlik ýagynyň hil derejesi yzygiderli barlagdan geçirilýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda milli bilim ulgamynyň häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede ösdürilmegine, türkmen ýaşlarynyň dünýä ylmyna çuňňur aralaşmagy ugrunda zerur şertleriň döredilmegine möhüm üns berilýär. Bu işde ylym-bilim ulgamynda iş alyp barýan hünärmenleriň degişli edebiýatlar bilen doly üpjün edilmegi möhüm wezipe hökmünde kesgitlenildi. “Gujurly bilim merkezi” hojalyk jemgyýetiniň ýolbaşçysy ýurdumyzyň bilim ulgamynda zerur bolan edebiýatlaryň üpjün edilmegine, olaryň köpugurlylygyna möhüm ähmiýet berilýändigini aýtdy. Bu bolsa ýaşlaryň daşary ýurt dillerini işjeň öwrenmeklerine giň ýol açýar. 

  Hormatly Prezidentimiz merkeziň işi bilen tanşyp, edebiýatlaryň çap ediliş usullary, olaryň dizaýny bilen tanyşdy. Döwlet Baştutanymyz neşir edilýän kitaplaryň düşnükli we ýaşlar üçin özüne çekiji bolmagy ugrunda zerur tagallalaryň edilmelidigini, şunda daşary ýurtlaryň ösen tejribesiniň netijeli özleşdirilmelidigini belledi we işewüre mundan beýläk-de üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Şeýle-de sergide balykçylyk bilen meşgullanýan hususyýetçiler üçin niýetlenen motorly gaýyk we uly möçberli plastik suw gaplary görkezilýär. Munuň özi ýurdumyzyň hususyýetçilik ulgamynyň işiniň köptaraply häsiýete eýediginiň aýdyň beýanydyr. Serginiň bu bölümi şähergurluşyk taslamalarynyň durmuşa geçirilişiniň möçberi barada düşünje almaga mümkinçilik berýär. Hususan-da, bu ýerde Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen binýat bolan Ahal welaýatynyň Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynda gurlan binalaryň we desgalaryň şekilleri ýerleşdirilipdir. 

                                                                   

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçysy hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa ýurdumyzda döredilen senagat zolagynyň işi barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, häzirki döwürde bu zolagyň çägini giňeltmek, täze önümçilik kuwwatlyklaryny, şol bir wagtyň özünde, täze iş orunlaryny döretmek meýilleşdirilýär. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz senagat zolagynyň ýurdumyzda önüm bolçulygynyň döredilmeginde, ilatymyzyň iş bilen üpjünçiliginde möhüm orun eýeleýändigini aýtdy. 

                                                                   

Serginiň ýurdumyzyň ýeňil senagatyna degişli bölümi köpdürlüligi we hil babatda ýokary talaplara laýyk gelýändigi bilen tapawutlanýar. Bu ýerde haly we haly önümleri, dokma senagatyna degişli önümleriň giň görnüşleri görkezilýär. Soňky ýyllarda bu ugurda türkmen telekeçileriniň işjeňlik görkezýändiklerini bellemek ýakymly. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz dokma önümçiliginde işjeňlik görkezýän telekeçi zenan bilen gürrüňdeş bolup, onuň taýýarlaýan dokma önümleriniň görnüşleri we türkmen zenanlarynyň el hünäriniň häzirki döwürde ösdürilişi bilen gyzyklandy. 

                                                                   

Telekeçi zenan, öňi bilen, Arkadagly Serdarymyzy Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni bilen ähli telekeçi zenanlaryň adyndan tüýs ýürekden gutlady hem-de hususyýetçiligiň hemmetaraplaýyn ösdürilmegi ugrunda döwlet derejesinde alada edilýändigi üçin hormatly Prezidentimize hoşallyk bildirdi. 

                                                                   

Telekeçileriň gurluşyk serişdeleri önümçiliginde gazanýan netijeleri baradaky gymmatlyklara-da möhüm orun berlipdir. Keramiki plitalary, bazalt süýümini, turbalary, kerpiç, demirbeton gurnamalaryny, gidroizolýasiýa serişdelerini, çagly, penopolistiroly, keramziti, emulsiýalary hem-de boýaglary, elektrik kabellerini, şlanglary, ýol jähek daşlaryny we kafelleri, gury gurluşyk garyndylaryny, ýag we howa süzgüçlerini, akkumulýatorlary, çalgy ýaglaryny we beýlekileri öndürýän kärhanalaryň önümleri sergide möhüm orun eýeleýär. Bu ugurda öz önümlerini görkezýänleriň hatarynda “Geljege miras”, “Ak gaýa” hojalyk jemgyýetleri-de bar. “Çaly” hususy kärhanasy innowasion tehnologiýalar boýunça öndürilen gurluşyk serişdeleriniň giň toplumyny görkezýär. Penopolistiroldan önüm öndürmekde ýurdumyzda tanalýan “Ak hünji” kärhanasy öz önümleriniň giň toplumyny hödürleýär. 

                                                                   

Täze önümçiligi bilen meşhurlyk gazanan “Aýdyň gijeler” hojalyk jemgyýetiniň önümleri halkymyzyň uly isleginden peýdalanýan we geçginli harytlaryň hatarynda öz ornuny yzygiderli berkidýän önümlere öwrüldi. 

                                                                   

“Derýaplastik” hojalyk jemgyýetiniň işi ýurdumyzda batly depginlerde alnyp barylýan gurluşyklar üçin ähmiýetli hasaplanýar. Onuň kärhanalarynda diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, daşary ýurtlarda hem isleg bildirilýän ýokary hilli, importyň ornuny tutýan önümleriň 1500-den gowrak görnüşi öndürilýär. Şolaryň hatarynda turbalaryň ýüzlerçe görnüşi, kabeller, asma petikler, penjireler we gapylar üçin profiller, jemagat hojalygynda hem-de gurluşykda giňden ulanylýan polietilenden, polipropilenden, poliwinilhloridden öndürilen beýleki önümler bar. Mundan başga-da, kärhana “Derýakeramika” söwda nyşany astynda ýokary hili, görnüşleriniň köpdürlüligi, döwrebap bezegi bilen tapawutlanýan kafel plitalaryny hem-de sanfaýans önümlerini görkezýär. 

                                                                   

Söwda-senagat edarasynyň sergi merkeziniň meýdançasynda täze görkezilýän önümleriň sanawynda dürli göwrümli suw gyzdyryjylary, ýyladyş ulgamy üçin alýumin radiatorlar bar. Bu bolsa ýurdumyzda hususy ulgamyň ösüşiň täze belentliklerine çykmagy, olaryň milli ykdysadyýetimiziň kuwwatlanmagyna mynasyp goşant goşmaklary hem-de telekeçilik başlangyçlarynyň höweslendirilmegi ugrunda edilýän tagallalaryň oňyn netije berýändiginiň aýdyň nyşanydyr. 

                                                                   

Serginiň ýene bir bölümi toý hyzmatlary bilen meşgullanýan telekeçileriň alyp barýan işleri baradaky maglumatlardan ybarat boldy. Aýratyn-da, taýýarlanýan tagamlaryň görnüşleri, olary saçaga goýmagyň usullary sergä gatnaşyjylarda uly täsir galdyrdy. Soňky ýyllarda türkmen telekeçileriniň häzirki zamanyň innowasion usullaryny ussatlyk bilen özleşdirýändiklerini bellemeli. Bu ugur boýunça işleýän telekeçiler Ýewropanyň, Aziýanyň aşhanalarynyň ösen medeniýetini, tagam taýýarlamagyň özboluşly aýratynlyklaryny işjeň öwrenýärler. Munuň özi türkmen telekeçileriniň halkara giňişlige işjeň aralaşyp, öňdebaryjy tejribeleri netijeli özleşdirýändikleriniň nobatdaky beýanydyr. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Söwda-senagat edarasynyň binasynyň ýanynda ýerleşýän ýörite meýdançada görkezilýän guşlaryň we mallaryň görnüşleri, olary idetmegiň aýratynlyklary bilen tanyşdy. 

                                                                   

Häzirki döwürde telekeçilik başlangyçlaryny goldamak, kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek ugrunda ähli zerur şertleri döretmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, häzirki zamanyň ösen tejribesine laýyklykda, ýurdumyzda guşçulygy we maldarçylyk pudagyny ösdürmek boýunça öňde durýan wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylmagyna zerur üns berilýär. 

                                                                   

Bu ýerde telekeçilik ulgamynda işjeňlik görkezýän kärhanalaryň dürli görnüşli guşlary görkezilýär. Türkmen bazarynda öz ornuny pugtalandyryp başlan düýeguşlary ösdürip ýetişdirýän düzümiň alyp barýan işleri aýratyn bellenilmäge mynasypdyr. Nygtalyşy ýaly, düýeguşlaryň eti we ýumurtgasy ýokumlylyk babatda ýokary halkara görkezijilere doly laýyk gelýär. Şol bir wagtyň özünde, guşlaryň beýleki görnüşlerini ösdürip ýetişdirýän telekeçileriň sanynyň yzygiderli artýandygyny bellemeli. Munuň özi ýurdumyzda azyk bolçulygynyň üpjün edilmeginde hususyýetçilige möhüm ornuň degişlidigini görkezýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow maldarçylyk önümleriniň gaýtadan işlenilmeginiň ähmiýetlidigini belläp, döwletimiziň oba hojalyk önümlerini öndürýän we gaýtadan işleýän telekeçileriň işini mundan beýläk-de höweslendirmek ugrunda zerur tagallalary etjekdigini aýtdy. 

                                                                   

“Sahabatly” hojalyk jemgyýeti dürli mallary, geçileri ösdürip ýetişdirmek bilen bir hatarda, olardan alynýan önümi gaýtadan işläp, sarp edijilere yzygiderli ýetirýär. Kärhananyň wekili telekeçiligiň hemmetaraplaýyn ösdürilmegi ugrunda alada edýändigi üçin hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow azyk bolçulygyny üpjün etmek bilen bir hatarda, öndürilýän önümleriň ekologiýa babatda ýokary derejä, hil babatda bildirilýän talaplara laýyk gelmegi ugrunda zerur tagallalaryň edilmelidigini belledi. Munuň özi ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmakda aýratyn ähmiýetlidir. 

                                                                   

Şeýle hem sergide et üçin niýetlenen gara mallaryň birnäçe görnüşi görkezilýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanda etiň dürli görnüşiniň, şol sanda onuň “mermer et” adyna eýe bolan görnüşiniň bolçulygynyň üpjün edilmegi ugrunda degişli işler alnyp barylýar. Maldarçylygyň ösdürilmegi ot-iým binýadynyň ygtybarlylygyna baglydyr. Şunuň bilen baglylykda, hususy maldarlara ot-iýmlik ösümlikleri ösdürip ýetişdirmek üçin uzak möhletleýin esasda ýer bölekleri bölünip berilýär. Türkmen telekeçileri eti gaýtadan işlemek we azyk önümlerini öndürmek babatda işjeňlik görkezýärler. 

                                                                   

Bu ýerde suwaryşyň häzirki zaman usullary, täzeçil tehnologiýalar görkezildi. Işewürler hormatly Prezidentimize bu ugurda öňdebaryjy tejribäniň özleşdirilişi babatda gürrüň berdiler. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz telekeçileriň ykdysadyýetimiziň okgunly ösüşinde möhüm orun eýeleýändiklerini belledi hem-de ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligiň mundan beýläk-de ösdürilmegi ugrunda zerur tagallalaryň ediljekdigini aýtdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow azyk bolçulygyny, dürli görnüşli önümleriň elýeterliligini üpjün etmegiň wajypdygyny belläp, bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

 Döwlet Baştutanymyz hemmelere alyp barýan asylly işlerinde üstünlik arzuw edip, bu ýerden ugrady. 

                                                                                                           

20.03.2023
Ykdysady üstünlikler

Ýurdumyzyň geljegi uly bolan pudaklarynyň biri hem nebitgaz ulgamydyr. Häzirki wagtda bu pudagy yzygiderli kämilleşdirmek bilen bir hatarda, täze gözlegler esasynda onuň eksport we ykdysady mümkinçiliklerini giňeltmäge gönükdirilen netijeli işler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Bu ugurda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hem möhüm ädimler ädildi. Fewral aýynda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde «Tebigy gazdan wodorod energiýasyny almagyň ylmy-tehniki mümkinçilikleri» atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi. Bu forum ýurdumyzyň ykdysady mümkinçilikleriniň halkara derejesinde eýeleýän ornuny açyp görkezmekde möhüm ähmiýete eýe boldy.  

                                                                   

Ýakynda hormatly Prezidentimiziň  geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde şu ýylyň iki aýynda ýurdumyzyň nebitgaz pudagynda ýerine ýetirilen işler barada hem hasabat berildi. Hasabat döwründe «Türkmennebit» döwlet konserni tarapyndan nebit bilen üpjün etmegiň meýilnamasy 101,2,  dizel ýangyjyny öndürmek boýunça meýilnama 100,8, polipropilen öndürmegiň meýilnamasy 105, çalgy ýaglaryny öndürmegiň meýilnamasy bolsa 110,7,  tebigy we ugurdaş gazy çykarmagyň meýilnamasy 105,3 göterim ýerine ýetirildi. Bu netijeler uly üstünlikler bilen başy başlanan ýylymyzda eziz Watanymyzyň okgunly ösüşleriniň batly depginlerde dowam etdirilýändiginiň nobatdaky subutnamasydyr. 

                                                                   

Ýurdumyzyň beýik üstünlikleri, şöhratly ösüşleri ugrunda taýsyz tagallalary edýän Arkadagly Serdarymyzyň, Gahryman Arkadagymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, alyp barýan işleri hemişe rowaç bolsun! 

                                                                                                           

Batyr ÝEGŞEMOW,

                       

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymy.

17.03.2023
Türkmenistanyň Prezidenti “Buig” kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Aşgabat, 16-njy mart (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “Buig” kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Marten Buigi kabul etdi.

 Işewür duşuşmaga wagt tapandygy üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, özüniň ýolbaşçylyk edýän holdingine Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmegiň hem-de amala aşyrylýan giň gerimli taslamalary, ozaly bilen, ak mermerli Aşgabadyň binagärlik keşbiniň özgerdilmegine gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmäge gatnaşmagyň uly hormatdygyny nygtady. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Marten Buig bilen mähirli salamlaşyp, iri daşary ýurt kompaniýalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmegiň ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň, daşary ykdysady strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belledi. “Buig” kompaniýasynyň biziň döwletimiziň öňden gelýän hem-de ygtybarly işewür hyzmatdaşydygyna aýratyn üns çekildi. Umumy sany 70-e golaý bilelikde amala aşyrylan taslamalar bolsa türkmen ykdysadyýetiniň ösüşinde, onuň gurluşyk we senagat kuwwatynyň pugtalandyrylmagynda uly ähmiýete eýedir. 

                                                                   

Köpýyllyk hyzmatdaşlygyň dowamynda bu kompaniýa binagärlik taslamalarynyň hem-de şäher bezeginiň nusgalarynyň tutuş toplumyny işläp taýýarlamaga, olary durmuşa geçirmäge ukyplylygyny görkezdi we ýola goýlan ikitaraplaýyn gatnaşyklara, tutuşlygyna türkmen-fransuz hyzmatdaşlygynyň pugtalandyrylmagyna ýardam berdi diýip, döwlet Baştutanymyz kanagatlanma bilen aýtdy. 

                                                                   

Duşuşygyň dowamynda hyzmatdaşlygyň geljekki mümkinçilikleri barada pikir alşyldy. “Buig” kompaniýasynyň ýurdumyzyň baş şäherini mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak boýunça göz öňünde tutulan milli meýilnamalary durmuşa geçirmäge gatnaşmak mümkinçiliklerine garaldy. Marten Buigiň belleýşi ýaly, onuň ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň at gazanan arhitektory Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen amala aşyrylan dünýä ähmiýetli taslamalarda hormatly Arkadagyň gymmatly maslahatlaryndan we tekliplerinden hemişe ugur alynýar. Bu kompaniýanyň geljegi uly türkmen bazarynda mundan beýläk-de öz ornuny pugtalandyrmaga gyzyklanma bildirýändigi tassyklanyldy hem-de holdingiň ýurdumyzda 30 ýyldan gowrak iş alyp barýandygy aýratyn bellenildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow fransuz kompaniýasynyň ýurdumyzda durmuşa geçirýän işlerine ýokary baha berip, bilelikdäki işiň oňyn tejribesini nazara almak bilen, Türkmenistanyň hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de çuňlaşdyrmaga taýýardygyny beýan etdi. Durmuş-medeni, dolandyryş we beýleki maksatly täze desgalaryň hasabyna ýyl-ýyldan paýtagtymyzyň binagärlik toplumlarynyň üsti ýetirilýär. Bellenilişi ýaly, Aşgabat okgunly ösmek hem-de häzirki zaman megapolisine öwrülmek bilen, sebit we ählumumy hyzmatdaşlygyň merkezi hökmünde derejesini ynamly berkidýär. Munuň özi halkara derejeli iri çäreleri guramak, daşary ýurtly myhmanlary we wekiliýetleri mynasyp garşylamak üçin ähli şertleriň döredilmegini talap edýär. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz dürli derejedäki gepleşikleri hem-de iri taslamalaryň tanyşdyrylyş çärelerini geçirmek üçin ähli mümkinçilikleri göz öňünde tutulan, fransuz kompaniýasy tarapyndan bina edilýän işewürlik merkeziniň ak mermerli paýtagtymyzyň binagärlik keşbi bilen utgaşykly sazlaşyp, onuň ýene bir ajaýyp künjegi emele getirjekdigini belledi. 

                                                                   

Duşuşygyň barşynda işewür hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa kompaniýa ynanylan desgalardaky işleriň ýagdaýy barada giňişleýin maglumat berdi. Şeýle-de durmuş-ykdysady ösüşiň ileri tutulýan ugurlary, Türkmenistanda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeler hasaba alnyp işlenip taýýarlanan täze teklipleri beýan etdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz öňdebaryjy binagärlik, inženerçilik-tehniki pikiriň we milli binagärligiň iň gowy ýörelgeleriniň utgaşykly sazlaşdyrylmagynyň, bu işlere döredijilikli çemeleşilmeginiň, innowasion tehnologiýalaryň işjeň herekete girizilmeginiň, ekologik howpsuzlyk kadalarynyň berk berjaý edilmeginiň adamlaryň ýokary durmuş derejesiniň üpjün edilmegini ugur edinýän hem-de Türkmenistanda amala aşyrylýan giň gerimli şähergurluşyk maksatnamasynyň möhüm ugurlary bolup durýandygyna ünsi çekdi. Şunda bina edilýän desgalaryň ýokary hil derejesi, olaryň bellenilen möhletlerinde ulanmaga tabşyrylmagy üýtgewsiz talap bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda döwlet Baştutanymyz fransuz kompaniýasynyň anyk tekliplerine garamaga taýýardygyny beýan etdi. 

                                                                   

Işewür hoşlaşanda, kompaniýa bildirilen uly ynam üçin döwlet Baştutanymyza ýene-de bir gezek tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öz tarapyndan bu kompaniýalar geljekde-de öz üstüne alan hyzmatdaşlyk borçnamalaryna üýtgewsiz hem-de hemmetaraplaýyn jogapkärli çemeleşjekdigine, kompaniýa ynanylan taslamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi ugrunda ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdygyna hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy ynandyrdy.

17.03.2023
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Ankara, 16-njy mart (TDH). Şu gün Türki Döwletleriň Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň nobatdan daşary sammitine hormatly myhman hökmünde çagyrylan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy. 

                                                                   

 Duşuşygyň öňüsyrasynda iki ýurduň Döwlet baýdaklarynyň öňünde bilelikde surata düşüldi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy dostlukly ýurduň Baştutanyna hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyndan mähirli salamy hem-de türk halkyna iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. 

                                                                   

Dostlukly döwletiň Baştutany hoşallyk bildirip, öz adyndan we tutuş türk halkynyň adyndan hormatly Prezidentimize mähirli salamyny ýetirdi hem-de hoşniýetli sözleri üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Türkiýäniň biziň ýurdumyz bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmäge hemişe uly üns berýändigini belledi. 

                                                                   

Bu möhüm halkara foruma gatnaşmaga iberilen çakylygy kabul edendigi üçin belent mertebeli myhmana hoşallyk bildirip, türk lideri ýurdumyzyň Türki Döwletleriň Guramasyna synçy hökmünde gatnaşmagynyň syýasy-diplomatik häsiýete eýedigini we onuň doganlyk türki dilli halklar bilen söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegine gönükdirilendigini nygtady. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz şu ýylyň 6-njy fewralynda Türkiýäniň günorta-gündogar welaýatlarynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna we weýrançylyklara getiren güýçli ýertitreme zerarly ejir çeken doganlyk türk halkyna ýene-de bir gezek ýürekden gynanjyny we duýgudaşlygyny beýan etdi. Bu tebigy betbagtçylyk zerarly gurban bolanlaryň jaýynyň jennet bolmagyny, ýaralananlaryň tiz wagtda şypa tapmaklaryny Beýik Biribardan dileg etdi. 

                                                                   

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan türk halkynyň adyndan we hut öz adyndan medet beriji sözleri üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, şu kyn pursatda duýgudaşlyk bildirmegiň, doganlyk goluny uzatmagyň türk halky üçin aýratyn ähmiýetlidigini nygtady. 

                                                                   

Duşuşygyň dowamynda Gahryman Arkadagymyz bu gezekki sammite çagyrylandygy, mähirli kabul edilendigi hem-de myhmansöýerlik üçin minnetdarlyk bildirip, bu duşuşygyň gurama agza ýurtlar üçin tebigy betbagtçylyklaryň täsirine garşy durmakda we ony ýeňip geçmekde bilelikdäki gatnaşyklary mundan beýläk-de berkitmäge kuwwatly itergi berjekdigini aýtdy hem-de Türkmenistanyň bu ugurda zerur tagallalary gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy. 

                                                                   

Geçen 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda doganlyk ýurtlaryň arasynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlarda örän köp işleriň amala aşyrylandygyny belläp, Gahryman Arkadagymyz geçen ýylyň noýabrynda Samarkantda, dekabrynda bolsa Türkmenbaşyda geçirilen duşuşyklary ýakymly duýgular bilen ýatlaýandygyny belledi. Olaryň dowamynda döwletara gatnaşyklary ýokary sepgitlere çykarjak möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Şu gün hem özara gatnaşyklara täze itergi berjek meseleler boýunça pikir alşylar. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz diňe bir ikitaraplaýyn gatnaşyklarda däl, eýsem, halkara giňişlikde, ilkinji nobatda, BMG-niň çäklerinde ýola goýlan hyzmatdaşlyk boýunça oňyn tejribe toplanandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, türkmen halkynyň Milli Lideri Türkiýäniň Türkmenistanyň başlangyjy boýunça BMG-niň Baş Assambleýasynyň kabul eden Kararnamalaryna awtordaş bolandygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistanyň Bitaraplyk derejesi hakyndaky iki sany Kararnamanyň kabul edilmegine netijeli goldaw berendigi üçin sagbolsun aýdyp, hormatly Arkadagymyz Türkmenistanyň hem, öz gezeginde, Türkiýe Respublikasynyň parahatçylygyň we howpsuzlygyň üpjün edilmegine gönükdirilen tekliplerini goldamak ugrunda zerur tagallalary edýändigini belledi. 

                                                                   

Iki döwletiň söwda-ykdysady ulgamdaky gatnaşyklarynyň meseleleri barada aýdyp, türkmen halkynyň Milli Lideri ýurdumyzyň daşary söwda gatnaşyklarynda Türkiýäniň beýleki hyzmatdaşlaryň arasynda öňdäki orunlary eýeleýändigini belledi. Şunda Halk Maslahatynyň Başlygy dokma we himiýa senagatynda, energetika, gazhimiýa, senagat önümçiliginiň, dürli maksatly önümçilik desgalarynyň gurluşyklary boýunça wajyp taslamalaryň amala aşyrylandygyny aýtdy. 

                                                                   

Prezident Rejep Taýyp Ärdogan Türkmenistanda döredilen amatly maýa goýum ýagdaýynyň halkara derejeli işewür toparlaryň biziň ýurdumyza bolan gyzyklanmalarynyň artmagyny şertlendirýändigini belledi. Şeýlelikde, türk işewürleri milli ykdysadyýetimiziň senagatlaşdyrylmagyna, kuwwatly senagat düzümleriniň döredilmegine gönükdirilen iri taslamalaryň durmuşa geçirilmegine gatnaşmagy özleri üçin hormat hasaplaýarlar. 

                                                                   

Ulag-logistika ulgamyndaky gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň wajypdygyny belläp, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin ulag geçelgeleriniň amatly mümkinçilikleriniň doly derejede peýdalanylmagynyň zerurdygyny aýtdy. Şunda Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe, Merkezi Aziýa — Ýakyn Gündogar we Hazar deňzi ýaly ugurlarda gatnaşyklary ösdürmegiň giň mümkinçilikleri bar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň üpjünçilik ulgamlarynyň has netijeli ulanylmagynyň wajypdygy aýdyldy. 

                                                                   

Energetika pudagy hyzmatdaşlygyň möhüm ugry hökmünde görkezildi. Bu ugurdaky hyzmatdaşlygy güýçlendirmegiň, türkmen tebigy gazyny we elektrik energiýasyny üçünji ýurduň üsti bilen Türkiýä ibermek boýunça meseleleriň üstünde işlenilmeginiň zerurdygy barada aýdyldy. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz biziň halklarymyzyň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklarynda medeniýete, ylma we bilime möhüm ornuň degişlidigine ünsi çekip, munuň umumy medeni-ruhy mirasy, ahlak gymmatlyklary bolan döwletlerimiziň arasyndaky gatnaşyklary pugtalandyrmakda pugta binýat bolup hyzmat edýändigini aýtdy. 

                                                                   

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti, öz gezeginde, diniň, diliň, taryhy kökleriň umumylygynyň iki halkyň ruhy taýdan ýakynlaşmagynyň möhüm şertidigini belläp, bu ýörelgeleriň “Iki döwlet — bir millet” diýen jümlede öz beýanyny tapýandygyny nygtady. 

                                                                   

 Ylym-bilim ulgamyndaky gatnaşyklara hem üns berildi. Munuň özi döwletara hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. 

                                                                   

Duşuşygyň ahyrynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 14-nji maýda Türkiýäniň Prezidentiniň nobatdaky saýlawlarynyň geçiriljekdigini belledi. Gahryman Arkadagymyz dünýä jemgyýetçiligindäki uly abraýyny we toplan baý syýasy tejribesini, türk halky we tutuş türki döwletler tarapyndan bildirilýän ýokary hormaty nazara alyp, bu jemgyýetçilik-syýasy çärede Türkiýäniň döwlet Baştutanyna üstünlik arzuw etdi. 

                                                                   

Hoşniýetli sözleri we ýagşy arzuwlary üçin hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa hoşallyk bildirip, türk lideri Türkmenistanyň we Türkiýäniň halklarynyň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklarynda olaryň däp bolan hyzmatdaşlygy ösdürmäge bilelikde goşant goşmaga bolan gyzyklanmalarynyň bardygyny nygtady. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow we Prezident Rejep Taýyp Ärdogan Türkmenistanyň hem-de Türkiýäniň halklaryna parahatçylyk, abadançylyk arzuw etdiler.

17.03.2023
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

Aşgabat, 14-nji mart (TDH). Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Ahmet Çalyk bilen duşuşdy.

 Gahryman Arkadagymyz türkiýeli işewüri mähirli mübärekläp, ilki bilen, doganlyk ýurtda bolup geçen tebigy betbagtçylyk zerarly gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna ýürekden gynanç we medet beriji sözlerini, ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini beýan etdi. 

                                                                   

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň belleýşi ýaly, şu agyr pursatda duýgudaşlyk bildirmek türkmen halkyna mahsus häsiýetleriň biridir. Dünýäniň halklary bilen dostlukly gatnaşyklary ösdürmek we birek-biregi goldamak, zerur bolan halatynda doganlyk goluny uzatmak, ýakyndan ýardam bermek türkmen halkynyň durmuşynda asyrlardan bäri dowam edip gelýär. 

                                                                   

Türkiýeli işewür tebigy hadysa zerarly dörän weýrançylygyň dikeldilýän günlerinde Türkiýä berlen goldawyň Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilik we ynsanperwerlik maksatlaryna ygrarlydygynyň aýdyň beýanydygyny belläp, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa we hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini beýan etdi. 

                                                                   

Işewür duşuşmaga wagt tapandygy üçin türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa hoşallyk bildirdi we özüniň ýolbaşçylyk edýän kompaniýalar toparynyň Türkmenistanda alyp barýan işleriniň netijeleri, öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmegiň kesgitlenen ugurlary barada hasabat berdi. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzda durmuş-ykdysady taýdan uly ösüşleriň gazanylmagynda we halkara derejedäki abraýynyň belende göterilmeginde Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan we Arkadagly Serdarymyz tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýän giň möçberli özgertmelere möhüm orun degişlidir. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri türkiýeli hyzmatdaşlaryň, şol sanda işewür Ahmet Çalygyň ýolbaşçylygyndaky kompaniýalar toparynyň ýurdumyzda başy başlanan hem-de milli ykdysadyýetimiziň hemmetaraplaýyn kuwwatlanmagyna we senagatlaşdyrylmagyna gönükdirilen toplumlaýyn maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegine uly goşant goşýandygyny kanagatlanma bilen belledi. 

                                                                   

Türkmen-türk gatnaşyklary gözbaşyny taryhyň jümmüşinden alyp gaýdýar. Bu barada aýtmak bilen, hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň “Gap Inşaat” kompaniýasyna ýurdumyz üçin ähmiýetli bolan täze desgalaryň — Halkara onkologiýa ylmy-kliniki merkeziniň, Halkara pediatriýa merkeziniň, şeýle-de Stomatologiýa merkeziniň gurluşyklarynyň ynanylýandygyny, ertir bolsa Aşgabatda bu toplumlaryň düýbüni tutmak dabarasynyň geçiriljekdigini belledi. 

                                                                   

Işewür hemmetaraplaýyn goldaw hem-de bildirilýän ynam üçin türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa hoşallygyny beýan edip, öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdy.

15.03.2023
Adamlar baradaky alada — Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň wajyp ugry

Geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda amala aşyrylýan, giň möçberli maksatnamalaryň we taslamalaryň durmuşa geçirilmegine gönükdirilen döwlet syýasatynyň üstünliklere beslenýändiginiň aýdyň subutnamasy boldy. Watanymyzyň okgunly durmuş-ykdysady ösüşini üpjün etmek, döwlet we jemgyýetçilik durmuşyny hemmetaraplaýyn demokratiýalaşdyrmak, halkymyzyň abadançylyk derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak bu maksatnamalaryňdyr taslamalaryň baş maksadydyr. 

                                                                   

6-njy martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri, Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi bilen bagly meselelere seredildi. Gowaça ekiljek ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak, bugdaýa ideg etmek hem-de gök-bakja ekinlerini ekmek işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmegi babatda welaýat häkimlerine birnäçe anyk görkezmeler berildi. Şunuň bilen bir hatarda, döwlet Baştutanymyz ýazky bag ekmek möwsüminde oturdyljak saýaly, pürli, miweli baglaryň we üzümiň nahallaryny hem-de olaryň ekiljek ýerlerini taýýarlamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalaryň we binalaryň, inženerçilik ulgamlarynyň gurluşyk işleriniň ýokary hilli, bellenilen möhletlerde ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamak babatda tabşyryklar berildi. 

                                                                   

7-nji martda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň iki aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemlerine garaldy. Mejlisiň gün tertibine Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy we asudalygy üpjün etmek, bu düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, olaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça ileri tutulýan meseleler hem girizildi. 

                                                                   

Geçen hepde Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk dabaralaryna beslendi. Mähriban zenanlarymyza parahatçylyk, şatlyk, abadançylyk baradaky arzuwlar hemme ýerde belentden ýaňlandy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow zenanlarymyzy gutlap, milli we döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde olaryň eýeleýän işjeň ornuny belledi. Döwlet Baştutanymyz: “Biz mähriban enelerimiziň ösüp gelýän nesillerimizde milli buýsanjy, ynsanperwerligiň belent nusgalaryny terbiýelemekde bitirýän hyzmatyna ýokary baha berýäris. Maddy we ruhy gymmatlyklarymyzy, nesilden-nesle geçip gelýän belent ynsanperwer däplerimizi dowam etdirmek bilen, zenanlarymyzyň döwlet, häkimiýet we dolandyryş edaralarynda, ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda, ylym, bilim, medeniýet, saglygy goraýyş ulgamlarynda giňden ýaýbaňlandyrýan özgertmelerimiziň durmuşa geçirilmegi ugrunda çekýän yhlasly we netijeli zähmetlerine çäksiz buýsanýarys” diýip nygtady. 

                                                                   

Baýramçylygyň öňüsyrasynda ýurdumyzyň ähli zenanlaryna — edara-kärhanalaryň işgärlerine, hormatly dynç alyşdaky enelere, mekdep okuwçylaryna, çagalar baglarynda terbiýelenilýän gyzjagazlara döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň adyndan pul sowgatlaryny gowşurmak dabaralary geçirildi. Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda «Ene mähri» diýen hormatly ada mynasyp bolan, sekiz we şondan köp çagany dünýä inderen we terbiýeläp ýetişdiren eneleri sylaglamak dabarasy boldy. Köp çagaly maşgalalaryň uly toparyna täze, ýokary amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlarynyň açarlary gowşuryldy. 

                                                                   

Olaryň hemmesi Mukamlar köşgündäki baýramçylyk konsertiniň hormatly myhmanlary boldular. Bu ýere Watanymyzyň dürli künjeklerinden zenanlar ýygnandylar. Şolaryň hatarynda Hökümet agzalary, Mejlisiň deputatlary, zähmet weteranlary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda zähmet çekýän öňdebaryjylar, «Ýylyň zenany — 2023» we beýleki döredijilik, hünär bäsleşikleriniň ýeňijileri bar. Şeýle hem baýramçylyk konsertine Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalaryň we halkara düzümleriň zenan işgärleri çagyryldy. Çykyşlarda zenanlaryň gözelligi, wepalylygy, asyllylygy wasp edildi. 

                                                                   

8-nji martda Söwda-senagat edarasynyň mejlisler zalynda “Arkadag Serdarly bagtyýar zenanlar” atly baýramçylyk dabarasy geçirildi. Oňa ýurdumyzyň dürli ministrlikleriniň we edaralarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Hormatly myhmanlaryň hatarynda köp çagaly eneler, zähmet weteranlary, önümçiligiň öňdebaryjylary we jemgyýetçilik guramalarynyň işjeň agzalary, alymlar, medeniýet işgärleri, dürli pudaklaryň zähmetkeşleri bar. Şeýle hem dabara Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalaryň we halkara düzümleriň zenan işgärleri gatnaşdylar. 

                                                                   

Dabarada Gahryman Arkadagymyzyň ýaşlary belent maksatlara ruhlandyrýan “Ýaşlara gutlag” atly täze aýdymy ýaňlandy. Ol ýurdumyzyň bagtyýar ýaşlaryna bagyşlanan döredijilik sowgadydyr. 

                                                                   

Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk çäreleri Diýarymyzyň ähli künjeklerinde geçirildi. Paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň konsert meýdançalarynda milli nusgawy saz eserleri, meşhur estrada we halk aýdymlary ýaňlanyp, olarda ene söýgüsi, mähriban topragymyz, ýaz pasly wasp edildi. 

                                                                   

10-njy martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Hususan-da, Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna görülýän taýýarlyk, bilim ulgamyny dolandyrmak bilen baglanyşykly kanunçylygy mundan beýläk-de kämilleşdirmek, howpsuzlyk we hukuk goraýyş ulgamynda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada habar berildi. 

                                                                   

Döwlet etalon merkeziniň düzümlerine sanly ulgamyň we öňdebaryjy tehnologiýalaryň ornaşdyrylyşy, maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak, içerki sarp edijileri elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjün etmek hem-de türkmen elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara iberilýän möçberini we ugurlaryny artdyrmak maksady bilen, Balkan welaýatynyň çäginde kuwwatlylygy 1 müň 574 megawat bolan utgaşykly dolanyşykda işleýän elektrik stansiýasyny gurmak mejlisde garalan meseleleriň hatarynda boldy. 

                                                                   

Mejlisiň dowamynda şu ýylyň 5 — 8-nji marty aralygynda Katar Döwletiniň Doha şäherinde BMG tarapyndan geçirilen maslahata türkmen wekiliýetiniň gatnaşmagynyň jemleri barada hasabat berildi. Habar berlişi ýaly, plenar mejlisleriň dowamynda Türkmenistanyň içeri ykdysady syýasaty we döredijilikli daşary syýasy strategiýasy barada, şeýle-de halkara söwdasynyň we sebit hyzmatdaşlygynyň meseleleri boýunça çykyşlar edildi. Foruma gatnaşyjylara ýurdumyz tarapyndan sebitde az derejede ösen ýurtlary goldamak boýunça alnyp barylýan işler, hususan-da, durmuş ähmiýetli desgalaryň gurlandygy, ulag ulgamyny ösdürmekde hyzmatdaşlygyň alnyp barylýandygy, sebitde ygtybarly energiýa serişdeleri bilen üpjün etmek maksady bilen, üstaşyr gaz we elektrik geçirijileriň çekilýändigi, halkara guramalar bilen özara bähbitli gatnaşyklaryň ýola goýlandygy barada gürrüň berildi. 

                                                                   

Şeýle hem mejlisiň dowamynda döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň wekiliýetiniň Täjigistan Respublikasyna bolan iş saparynyň netijeleri barada hasabat berildi. Ýurdumyzyň wekiliýeti Duşenbede bolmagynyň çäklerinde Prezident Emomali Rahmon tarapyndan kabul edildi. Duşuşygyň barşynda köp ugurlary öz içine alýan dostlukly türkmen-täjik gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Hormatly Prezidentimiziň şu ýylda Täjigistana meýilleşdirilen döwlet saparyna hem-de onuň çäklerinde göz öňünde tutulan çärelere aýratyn üns berildi. Şeýle-de şu ýylyň sentýabrynda Duşenbede geçiriljek Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň bäşinji konsultatiw duşuşygy hem-de Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň sammiti bilen bagly meselelere deglip geçildi. 

                                                                   

Mundan başga-da, Täjigistanyň paýtagtynda Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geçirilen ikitaraplaýyn geňeşmeleriň barşynda strategik häsiýete eýe bolan döwletara hyzmatdaşlygyň giň meselelerine garaldy. Şeýle hem ýakyn wagtda geçiriljek çärelere görülýän taýýarlyk barada habar berildi. 

                                                                   

15-nji martda Aşgabatda Türkmen-tatar işewürlik maslahatyny geçirmek meýilleşdirilýär. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanyp, şu ýylyň 17 — 23-nji marty aralygynda serginiň geçirilmegi meýilleşdirilýär. Onda birleşmäniň dürli ugurlarda iş alyp barýan 200-den gowrak agzasy öz önümlerini hem-de şu geçen döwürde gazanan üstünliklerini görkezerler. 

                                                                   

20 — 22-nji mart aralygynda ýurdumyzda “Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri” atly halkara maslahat geçiriler. 26-27-nji aprelde Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumy geçirmek meýilleşdirilýär. Aşgabatda şu ýylyň maý aýynda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň komiteti tarapyndan Halkara demir ýol üstaşyr nyrhlary baradaky Ylalaşygyň taraplarynyň wekilleriniň duşuşygy geçiriler. 

                                                                   

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz 2023-nji ýylyň 18-nji martynda ählihalk bag ekmek dabarasyny geçirmek hakynda Karara gol çekdi. Mundan başga-da, geçen hepdede hormatly Prezidentimiziň Karary bilen, “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň merkezi edarasynyň gurluşy tassyklanyldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň gurluşygy bilen bagly Kararlara gol çekdi. Degişli Kararlara laýyklykda, buýrujylar bolan degişli edaralara, kärhanalara we guramalara Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde binalaryň we desgalaryň taslamalaryny düzmek, olaryň ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak barada baglaşylan şertnamalar esasynda gurulýan binalary we desgalary ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak barada goşmaça ylalaşyklary baglaşmaga ygtyýar berildi. 

                                                                   

Şeýle hem Ahal welaýatynyň Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyryny 2023 — 2026-njy ýyllarda amala aşyrmak bellenildi. Ahal welaýatynyň häkimligine, Gurluşyk we binagärlik ministrligine Ahal welaýatynyň Arkadag şäheriniň baş meýilnamasyny bir aý möhletde işläp düzmek tabşyryldy. Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komiteti we Ahal welaýatynyň Arkadag şäheriniň häkimligi bilelikde degişli binalaryň we desgalaryň gurluşyk işleri boýunça bäsleşigi geçirmäge borçly edildi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde ýerleşýän Sport-ulag merkezine geldi. Bu ýerde hormatly Arkadagymyz merkeze täze gelip gowşan sport ulagyny synagdan geçirdi. Täzeçil tehnologiýalar we häzirki zamanyň kämil enjamlary bilen üpjün edilen sport ulagynyň tizlik we oňaýlylyk babatda birnäçe artykmaçlyklary bar. 

                                                                   

Türkmen türgenleriniň 2023-nji ýylyň 6 — 15-nji iýuly aralygynda “Ýüpek ýoly — 2023” atly Kazan — Moskwa ugry boýunça halkara awtorallisine gatnaşmagy meýilleşdirýändiklerini bellemek gerek. Hormatly Arkadagymyz merkeziň ygtyýaryna gelip gowşan täze sport ulagynyň ähli görkezijilerine ýokary baha berdi we türkmen türgenlerine öňde boljak jogapkärli hem-de abraýly halkara ýaryşlarda täze üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Geçen hepdede hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Çili Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Rodrigo Enrike Arkos Kastrodan ynanç hatyny kabul etdi. 

                                                                   

Dostlukly ýurduň doly ygtyýarly wekili Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatynyň esasy ugurlary bilen tanyşdyryldy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň amala aşyrýan we milli ykdysadyýetimiziň innowasion kuwwatynyň artdyrylmagyna, onuň diwersifikasiýalaşdyrylmagyna, häzirki zaman düzümleriniň döredilmegine, halkyň maddy hal-ýagdaýynyň, durmuş derejesiniň mundan beýläk-de ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen durmuş-ykdysady maksatnamalaryna aýratyn üns çekildi. Şeýle hem diplomat amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeler bilen baglylykda, türkmen parlamentiniň gurluşy we köptaraplaýyn işi bilen tanyşdyryldy. Şunuň bilen baglylykda, parlamentara gatnaşyklary işjeňleşdirmäge, halkara guramalaryň çäklerinde hyzmatdaşlyk etmäge özara gyzyklanma bildirildi. 

                                                                   

Paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Howanyň üýtgemegi şertlerinde azyk howpsuzlygy boýunça hyzmatdaşlyk” atly halkara maslahatyň çäklerinde Merkezi Aziýa döwletleriniň oba hojalyk ministrleriniň duşuşygy boldy. Utgaşykly görnüşde geçirilen duşuşyga FAO-nyň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin utgaşdyryjysy Wiorel Gusu, FAO-nyň Baş direktorynyň orunbasary, Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin wekili Wladimir Rahmanin, şeýle hem Eýran Yslam Respublikasynyň wekilleri gatnaşdylar. 

                                                                   

Azyk howpsuzlygyny üpjün etmek ýaly möhüm ugurda sebit we ählumumy hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alnyp maslahatlaşmagyň dowamynda howanyň üýtgemeginiň, azyk ulgamynyň we durmuş-ykdysady şertleriň berk özara baglanyşygy bellenildi. Howanyň üýtgeýän şertlerinde azyk howpsuzlygyny üpjün etmegiň Durnukly ösüş maksatlarynda bellenen köp wezipeleri çözmek bilen baglanyşyklydygy nygtaldy. Bu işler köptaraply bolup, halkara hyzmatdaşlygyň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagyny talap edýär. Şunda sebit we ählumumy hyzmatdaşlygy ösdürmek, ony täze many-mazmun bilen baýlaşdyrmak, anyk netijeleri gazanmak üçin her bir ýurduň tagallasy uly ähmiýete eýedir. 

                                                                   

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň hem-de BMG-niň Azyk we oba hojalygy boýunça guramasynyň degişli sebit düzüminiň arasynda sanly ýer kadastrynyň döredilmegine ýardam bermek hem-de guraklaşan we şorlaşan oba hojalyk meýdanlarynda tebigy serişdeleri dolandyrmak boýunça taslamalara degişli birnäçe resminamalara gol çekildi. 

                                                                   

Türkmenistanda 26-njy martda geçiriljek Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görmek işjeň dowam edýär. Onuň barşynda milli parlamentiň deputatlygyna, wekilçilikli ýerli häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň agzalygyna dalaşgärler, olaryň ynanylan wekilleri saýlawçylar bilen duşuşyklary geçirýärler. 

                                                                   

Türkmenistanyň çakylygy boýunça gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň synçylar topary şu günler saýlaw möwsümine syn etmäge girişdi. Toparyň düzüminde Arkalaşyga agza ýurtlarynyň wekilleri — parlamentariler, görnükli jemgyýetçilik işgärleri, diplomatlar, GDA agza döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň, Belarusuň we Russiýanyň parlament ýygnaklarynyň wekilleri, GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň işgärleri bar. 

                                                                   

Toparyň ýaýradan maglumatynda saýlaw möwsüminiň ähli tapgyrlarynyň saýlaw kanunçylygyna doly laýyklykda geçýändigi tassyklanylýar. 

                                                                   

11-nji martda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, onuň dowamynda bu ýerde alnyp barylýan işleriň depgini, hususan-da, täze binalaryň açylyş dabarasyna, köpçülikleýin bag nahallaryny ekmegiň ýazky möwsümine görülýän taýýarlyk işleri bilen tanyşdy. 

                                                                   

Saparyň dowamynda ekologiýa we daşky gurşawy goramak ulgamynda alnyp barylýan giň gerimli işlere, täze şäheriň ekologik abadançylygyny gorap saklamak we ony bagy-bossanlyga öwürmek meselesine aýratyn üns berildi. Şunuň bilen birlikde, Gahryman Arkadagymyz söwda we hyzmatlar edaralarynyň bökdençsiz işledilmegini üpjün etmek, işe innowasion usullary ornaşdyrmak, sanly ulgamyň mümkinçiliklerini netijeli ulanmak boýunça wezipelere Arkadag şäheriniň alyjylar jemgyýetiniň ýolbaşçysynyň ünsüni çekdi. Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň rektoryna täze ýokary okuw mekdebiniň ähli düzümleriniň dolandyryş ulgamynyň — dekanatyň, kafedranyň, okuw bölüminiň guramaçylyk meselelerine toplumlaýyn çemeleşmek tabşyryldy. 

                                                                   

Şeýle hem şol gün türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäheriniň seýilgäh zolagyny we beýleki ugurdaş desgalaryny synlady hem-de Ahal welaýatynyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärlikleriň şekil görnüşleri bilen tanyşdy, Arkadag şäheriniň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine baryp gördi. Gahryman Arkadagymyz şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynyň çäklerinde bina edilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň, hususan-da, awtomobil ýollarynyň, şäheriň awtomenziliniň hem-de demir ýol menziliniň şekil taslamalary bilen tanyşdy. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň bu ýerde geçiren iş maslahatynyň dowamynda täze şäheriň gurluşygynyň birinji tapgyryndaky dürli maksatly binalaryň açylyş dabarasyna görülýän taýýarlyk işleri barada habar berildi. 

                                                                   

Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynyň düýbüni tutmak dabarasyna hemmetaraplaýyn esasda taýýarlyk görülmelidigini belläp, Gahryman Arkadagymyz täze şäheriň gurluşygynyň birinji tapgyrynda işläp, şähergurluşyk maksatnamasyny ýerine ýetirmekde tapawutlanan ýerli gurluşyk kompaniýalaryna Arkadag şäheriniň ikinji tapgyrynyň binalarynyň gurluşyklaryny ynanmagyň maksadalaýyk boljakdygyny aýtdy. 

                                                                   

Şeýlelikde, geçen hepdäniň wakalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Türkmenistanyň jemgyýetçilik-syýasy özgertmeleri amala aşyrmak we halk häkimiýeti ýörelgelerini berkarar etmek ýoly bilen ynamly öňe barýandygynyň, adamlar baradaky aladanyň bolsa döwlet syýasatynyň möhüm ugrudygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. 

                                                                                                           

(TDH)

15.03.2023
Maýa goýumlary çekmek — döwrüň talaby

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu ýylyň 3-nji martynda geçen iki aýda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda alnyp barlan işleriň jemine bagyşlanyp, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde täze nebitgaz ýataklaryny özleşdirmek we iri maýa goýum taslamalaryny amala aşyrmak maksady bilen, dünýä belli daşary ýurt kompaniýalaryny hem-de daşyndan maýa goýumlary çekmek boýunça zerur çäreleri görmegiň, pudaga häzirki zaman tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmagyň möhümdigini belledi. Munuň özi «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» nebitgaz senagatynyň işini ilerletmek babatda öňde goýlan wezipeleri üstünlikli amala aşyrmaga mümkinçilik berer. 

                                                                   

Häzirki wagtda ähli ösüşleriň badalgasy bolan maýa goýum işjeňligini artdyrmak, daşary ýurt hem-de milli maýa goýum mümkinçiliklerini ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň iň möhüm pudaklaryna gönükdirmek baradaky tagallalary ýokarlandyrmak döwrüň talabydyr. Şunda uglewodorod serişdelerini gaýtadan işlemek boýunça innowasion önümçilikleriň kemala getirilmegi, ýangyç-energetika toplumynyň eksport kuwwatynyň diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilmegi, energiýa serişdelerini ugratmagyň köpugurly turbageçiriji ulgamynyň döredilmegi möhüm wezipe bolup durýar. Geosyýasy taýdan amatly ýerleşýän we uglewodorod serişdeleriniň baý gorlaryna eýe bolan ýurdumyz Merkezi Aziýa sebitinde «mawy ýangyjy» ibermek boýunça öňdäki orunlaryň birini eýeläp, dürli ugurlara, şol sanda Ýewropa we Aziýa bazarlaryna tebigy gazyň eksportyny artdyrmak üçin hem uly kuwwata eýedir. Şoňa görä-de, döwletimiz bu ugurda öňde durýan wezipeleri üstünlikli çözmek maksady bilen, daşary ýurt maýa goýumlaryny hem-de tejribeli kompaniýalary işjeň çekmegi ýangyç-energetika ulgamynda amala aşyrylýan milli strategiýanyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde kesgitledi. 

                                                                   

Türkmenistan dünýäniň onlarça döwleti, öňdebaryjy tehnologiýalara eýe bolan iri daşary ýurt kompaniýalary, maliýe düzümleri we halkara guramalar bilen netijeli gatnaşyklary ýola goýdy. Şolaryň hatarynda dünýäde iň iri gaz ýataklarynyň biri bolan «Galkynyş» känini özleşdirmäge, «Bagtyýarlyk» ýatagynyň şertnamalaýyn çäginde Önümi paýlaşmak hakynda ylalaşygyň esasynda gözleg işlerini geçirmäge işjeň gatnaşýan Hytaýyň Milli nebitgaz korporasiýasy (CNPC), Hazar deňziniň türkmen böleginde we kenar ýakasynda eýýäm köp ýyllaryň dowamynda üstünlikli işläp gelýän BAE-niň «Dragon Oil», Malaýziýanyň «Petronas», Italiýanyň «Eni» ýaly meşhur kompaniýalary hem bar. Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň «Tatneft» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bolsa «Goturdepe» ýatagyndaky gatlaklaryň nebit berijiligini ýokarlandyrmak we guýulary düýpli abatlamak boýunça hyzmatlary amala aşyrýar. Döwletimiziň daşary ýurt kompaniýalaryna üstünlikli iş alyp barmak üçin ähli şertleri we amatly maýa goýum ýagdaýyny döredýändigi, energetika ulgamynda uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edinýändigi bolsa ýurdumyzyň ygtybarly hyzmatdaş hökmünde ykrar edilmegini şertlendirýär. 

                                                                   

Şu ýylyň 26-27-nji aprelinde Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilýän Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumyň hem ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyna göni daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek mümkinçiliklerini giňeltmekde netijeli hyzmatdaşlyga ýol açjakdygy ikuçsuzdyr. Maslahatyň gün tertibine baý tebigy serişdeleri rejeli peýdalanmak, energetika bazarlaryny ösdürmek, Hazar deňziniň türkmen böleginiň ýataklaryny özleşdirmek boýunça taslamalara maýa goýumlary çekmek, «Galkynyş» gaz käninde önümçiligi ýokarlandyrmak ulgamynda özara gatnaşyklaryň täze gurallary, ekologiýa taýdan zyýansyz önümçilikleri ornaşdyrmak, pudaga innowasion tehnologiýalary we nou-haulary çekmek ýaly meseleleriň girizilmegi onuň ähmiýetini has-da artdyrýar. Çünki agzalan ugurlaryň ählisi ýurdumyzy geljek 30 ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda-da strategik wezipeler hökmünde kesgitlenendir. Şol wezipeleriň üstünlikli çözülmegi ata Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmaga we halkymyzyň abadançylyk derejesini has-da ýokarlandyrmaga ýardam berer. 

                                                                                                           

Enejan DURDYMYRADOWA,

                       

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymy.

15.03.2023
Ykdysady galkynyşyň hereketlendirijisi

Hormatly Prezidentimiziň giň goldawy esasynda uly ösüşleri gazanýan Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi indi 15 ýyl bäri ýurdumyzyň işewürlerini birleşdirýän düzüm hökmünde halkymyza hyzmat edip gelýär. Birleşmäniň agzalarynyň yhlasly zähmeti telekeçiligiň taryh üçin gysga döwrüň içinde ýurdumyzda azyk bolçulygyny hem-de halkymyzyň gündelik sarp edýän harytlary bilen üpjün edýän ulgama öwrülmegini şertlendirdi. 

                                                                   

 Azyk bolçulygy — möhüm wezipe 

                                                                   

Ekologiýa taýdan arassa oba hojalyk ekinlerini ýetişdirmek arkaly azyk bolçulygynyň üpjün edilmeginde hususyýetçilere möhüm orun degişlidir. Hut şu maksat bilen, hususyýetçi daýhanlara uzak möhletleýin ýer bölekleri bölünip berilýär. Oba hojalyk tehnikalaryny we beýleki zerur serişdeleri edinmek üçin ýeňillikli karzlar bilen üpjün edilýär. Öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmagyň, täze ýerleri özleşdirmegiň hasabyna hususyýetçi daýhanlar topragyň hasyllylygyny ýokarlandyrýar, täze ýyladyşhana hojalyklaryny döredýär. Telekeçilerimiz bazarlarymyzy mal we guş eti, balyk we balyk önümleri, ýumurtga, süýt we şöhlat, çörekdir konditer önümleri, agyz suwy, alkogolsyz içgiler, miwe şireleri, ösümlik ýagy, gök-bakja önümleri, bugdaý, pagta, azyklyk däneleri, miweler, gaplanan önümler, arybaly, nahar duzy bilen doly üpjün edýär.  

                                                                   

 Ýokary tehnologiýaly önümçilikler 

                                                                   

Hemişe gözlegde bolmak ýörelgesine eýerýän hususyýetçiler dünýä tejribesini giňden özleşdirip, ýokary tehnologiýaly önümçilikleri esaslandyrýar. Bu bolsa senagat ugurly harytlaryň täze bazarynyň döremegine itergi berýär. Senagatçylarymyz tarapyndan öndürilýän milli haryt nyşanly önümleriň mukdarynyň we görnüşleriniň yzygiderli artmagy halkymyzy importyň ornuny tutýan harytlar bilen doly üpjün etmäge hem-de önümçiligi has-da giňeldip, daşary ýurtlara eksporty artdyrmaga mümkinçilik döredýär. Halkymyzyň gündelik durmuşda ulanýan dokma, deri önümleriniň, şahsy arassaçylyk serişdeleriniň ençeme görnüşi ýeňil senagatda iş alyp barýan telekeçilerimiz tarapyndan üpjün edilýär. 

                                                                   

Hususy gurluşyk senagaty kärhanalarynda diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, daşary ýurtlarda hem uly isleg bildirilýän ýokary hilli önümleriň ýüzlerçe görnüşi öndürilýär. Şolaryň hatarynda turbalaryň onlarçasy, kabeller, asma petikler, penjirelerdir gapylar üçin profiller, jemagat hojalygynda hem-de gurluşykda giňden ulanylýan polietilenden, polipropilenden we poliwinilhloridden öndürilýän önümler bar.  

                                                                   

 Gurluşyk we gurluşyk senagaty 

                                                                   

Gurluşyk serişdeleriniň önümçiligi türkmen telekeçileriniň üstünlikli özleşdirýän ugurlarynyň biridir. TSTB-niň agzalary ýaşaýyş jaýlarynyň tutuş tapgyrlaryny, kottej toplumlaryny, kärhanalary, söwda we dynç alyş merkezlerini, mekdeplerdir çagalar baglaryny, lukmançylyk düzümlerini, sport desgalaryny, ýollary, seýilgäh zolaklaryny gurýar. Ahal welaýatynyň Arkadag şäheriniň dürli desgalary, Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýoly, iri senagat kärhanalary türkmen telekeçileriniň durmuşa geçirýän iri gurluşyk taslamalarynyň esasylarydyr. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň diňe geçen ýylyň dowamynda gurup, ulanmaga beren desgalary hem olaryň gazanan ýokary tejribesinden habar berýär. Paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde ýerleşýän Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky ýaşaýyş jaý toplumy, Türkmenbaşy şäherinde 450 orunlyk köpugurly hassahana, Daşoguz welaýatynda 450 orunlyk köpugurly hassahana hem-de 150 orunlyk onkologiýa hassahanasy, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Rowaç» kottejler toplumy, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynda täze ýolagçy awtomenzilleri, paýtagtymyzdaky «Daşkent» seýilgähi, Aşgabadyň günbatar künjegindäki 4 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň 62-si, hojalyk, medeni-durmuş maksatly desgalar Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň buýurmasy esasynda hususy gurluşyk kärhanalary tarapyndan guruldy.  

                                                                   

 Söwda we hyzmatlar 

                                                                   

Türkmen telekeçileriniň hyzmatlar we söwda ulgamynyň ösdürilmegine maýa goýum serişdelerini gönükdirýändigini we ilata durmuş, mahabat we neşirýat ugry boýunça hyzmatlary ýerine ýetirýändigini aýratyn bellemeli. Sanly ulgamyň artýan mümkinçilikleri bolsa onlaýn söwda ugrunda işleýän hususyýetçileriň örüsiniň giňemegini şertlendirýär. Şeýle hem senetçilik, amaly-haşam, döredijilik bilen meşgullanýan işewür düzümler milli medeni mirasymyzyň giňden wagyz edilmegine goşant goşýar. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bu ugurda ýurdumyzda guralýan bäsleşiklere, halkara maslahatlaradyr sergilere işjeň gatnaşýar. 

                                                                   

 Döwlet goldawynyň ähmiýeti 

                                                                   

Ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi sazlaşykly ösdürmek, hususy başlangyçlary goldamak üçin amatly hukuk, ykdysady, maliýe we durmuş şertleri döredildi. Munuň özi telekeçilik düzüminiň, salgyt ulgamynyň esaslarynyň kämilleşdirilmeginde, eksport-import amallarynyň geçirilmeginiň, ýer böleklerini bölmegiň tertibiniň, ýeňillikli karzlary bermegiň ýönekeýleşdirilmeginde hem-de telekeçiler üçin karzlary, gümrük we söwda amallaryny resmileşdirmegiň kadalarynyň ýeňilleşdirilmeginde öz beýanyny tapýar. 2018 — 2024-nji ýyllarda kiçi we orta telekeçiligi goldamak boýunça Döwlet maksatnamasy ýurdumyzda hususy önüm öndürijileriň işlerini işjeňleşdirmek arkaly ykdysady hem-de durmuş taýdan ösüşiň ýokary depginleriniň saklanylmagyna gönükdirilendir. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiziň 2022-nji ýylyň iýun aýynda gol çeken Kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň telekeçileriniň iri döwlet goldawyny alandygyny bellemek buýsançlydyr. Olara ABŞ-nyň 150 million dollary möçberinde pul serişdesi bölünip berildi. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň hususyýetçiligi goldamak ugrundaky tagallalarynyň nobatdaky tassyknamasydyr. 

                                                                   

 Oňyn görkezijiler 

                                                                   

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 10-njy fewralda geçirilen giňişleýin mejlisinde habar berlişi ýaly, 2022-nji ýylda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça oba hojalyk we azyk önümleriniň öndürilişiniň ösüş depgini 153,1 göterime, senagat önümçiliginiň ösüş depgini bolsa 110,3 göterime barabar boldy. Şu görkezijiler kiçi we orta işewürlik ulgamynyň mümkinçilikleriniň barha artýandygyna şaýatlyk edýär. 10 ýyl mundan ozal ýurdumyzdaky hususyýetçileriň sany 4 müňe barabar bolan bolsa, häzirki wagtda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň sanynyň 27 müňden geçýändigini bellemek gerek. Häzirki döwürde ýurdumyzda iş bilen üpjün edilen ilatyň ýarysyndan gowragy hususy pudakda zähmet çekýär. 

                                                                   

 Ýaşlar — geljegi gurujylar 

                                                                   

Ykdysadyýetiň häzirki zaman ösüş şertlerinde ýaşlaryň gujur-gaýratynyň işewürlige gönükdirilmeginiň oňyn netijeleri berýändigi dünýä tejribesi arkaly subut edilen hakykatdyr. Ýaşlaryň telekeçiliginiň ösdürilmegi işewürlikde işjeň orny eýelemäge ukyply, erjel, döwrebap pikirlenýän telekeçileriň täze nesliniň kemala gelmegine, kiçi we orta telekeçiligiň innowasion häsiýetde ösdürilmegine, ýurduň maýa goýum çekijiliginiň ýokarlanmagyna, döredijilikli oýlap-tapyşlaryň artmagyna mümkinçilik berýär. 2022-nji ýylyň 14-nji iýunynda döwlet ýaşlar syýasatynyň, bu ulgamda milli kanunçylygy kämilleşdirmegiň ileri tutulýan meselelerine bagyşlanan maslahatda Gahryman Arkadagymyzyň ýaşlaryň arasynda telekeçiligi ösdürmegiň guralyny işläp taýýarlamak, telekeçiler tarapyndan döredilen kärhanalarda işleýän işgärleriň 75 göterimi ýaşlar bolsa, olary «Ýaşlar kärhanasy» diýip atlandyryp, şeýle kärhanalara döwlet tarapyndan goldaw bermek boýunça ýeňillikleri göz öňünde tutmak ýaly öňe süren başlangyçlary hem ýaş nesliň gujur-gaýratyny Watanymyzyň ösüşine gönükdirmäge ýardam eder. Geçen ýylyň 19-njy iýulynda hormatly Prezidentimiziň Karary bilen, paýtagtymyz Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw mekdebiniň düýbüniň tutulmagy bolsa ykdysadyýetiň hususy pudagynda innowasiýalara esaslanýan işewürligi ösdürmekde kämil hünärmenleriň üpjün edilmegine oňyn täsir eder. 

                                                                   

 * * * 

                                                                   

Taryhy tejribäniň tassyklaýşy ýaly, ýokary hilli önümleri we ösen işewürlik derejesi bilen adygan döwletleriň ykdysady üstünlikleri, milli öndürijileri goldamak syýasaty bilen berk baglanyşyklydyr. Ýurdumyzyň ykdysady syýasatynda-da milli önüm öndürijiler üçin ähli zerur şertler döredilip, içerki bazaryň isleglerini ýerli önümler bilen doly kanagatlandyrmak hem-de eksport mümkinçiliklerini artdyrmak esasy wezipeleriň hatarynda durýar. Bu wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň mynasyp paýynyň boljakdygyna ynanýarys. Türkmen telekeçilerine giň şert-mümkinçilikleri döredýän Arkadagly Serdarymyzyň hem-de türkmen halkynyň Milli Lideriniň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagyny arzuw edýäris. 

                                                                                                           

Agöýli ORAZGYLYJOW,

                       

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň «Telekeçiler mekdebi» jemgyýetçilik birleşiginiň kärhanasynyň baş direktory.

14.03.2023
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 13-nji mart (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda oba hojalyk toplumynda we ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan işleriň ýerine ýetirilişi bilen bagly meselelere garaldy. 

                                                                   

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berildi. Häkim şu günler welaýatyň ekin meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda dowam edýär, gowaça ekiljek ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak boýunça degişli işler geçirilýär. Welaýatyň sogan hem-de ýeralma ekişi geçirilen ýerlerinde ideg işleri talabalaýyk ýerine ýetirilýär, pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek boýunça zerur işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Milli bahar baýramy mynasybetli welaýatda meýilleşdirilen çäreleri we ählihalk bag ekmek dabarasyny guramaçylykly geçirmek boýunça zerur tagallalar edilýär. Şeýle hem häkim “Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyndan” gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki wagtda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň bellenen möhletlerde we ýokary hilli geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyna ünsi çekdi. Hormatly Prezidentimiz şu ýylyň pagta hasyly üçin welaýatyň gowaça ekiljek ýerlerini taýýarlamak, bugdaýa, ýazlyk ekinlere ideg etmek işleriniň agrotehniki möhletlerde geçirilmegi we bu ugurda alnyp barylýan işleriň berk gözegçilikde saklanylmagy babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz welaýatda ählihalk bag ekmek dabarasynyň, Milli bahar baýramy mynasybetli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyz halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmagyň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belledi we welaýatda Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl gurlup ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalarda we binalarda gurluşyk işleriniň ýerine ýetirilişini gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, welaýatyň gowaça ekiljek ýerlerinde tekizlemek we geriş çekmek işleri dowam edýär, bugdaýa, ýeralma we sogana ideg etmek işleri geçirilýär. Welaýatda pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Milli bahar baýramy mynasybetli welaýatda guraljak çäreleri, ählihalk bag ekmek dabarasyny ýokary derejede geçirmek boýunça zerur işler geçirilýär. Mundan başga-da, häkim Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda gurulmagy meýilleşdirilýän medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky, inženerçilik ulgamlaryndaky gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýerine ýetirilişine jogapkärli çemeleşmegiň möhümdigini aýtdy we häkime welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda alnyp barylýan ideg işleriniň agrotehniki möhletlerde geçirilmeginiň depginini güýçlendirmek babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz şu ýylyň pagta hasyly üçin gowaça ekiljek ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak, ýeralma we sogana ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly geçirilmegi, ählihalk bag ekmek dabarasynyň, Milli bahar baýramy mynasybetli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini ýokarlandyrmaga gönükdirilen maksatnamalaryň amala aşyrylmagyna jogapkärçilikli çemeleşmegiň zerurdygyny belläp, welaýatda şu ýyl gurlup ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly binalarda gurluşyk işleriniň ýokary hilli we bellenen möhletlerde ýerine ýetirilmegine gözegçiligi üpjün etmegi häkime tabşyrdy. 

                                                                   

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy baradaky hasabaty bilen dowam etdi. Hasabatda bellenilişi ýaly, oba hojalyk işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilýär, hususan-da, bugdaý ekilen meýdanlarda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak, gowaça ekiljek ýerleri ekişe taýýarlamak üçin çil çekmek hem-de ýuwuş suwuny tutmak işleri alnyp barylýar. Şunuň bilen bir hatarda, ýeralmanyň we soganyň ekişi dowam edýär. Welaýatda pile öndürmek möwsümine, ählihalk bag ekmek dabarasyna taýýarlyk görülýär. 

                                                                   

Milli bahar baýramy mynasybetli welaýatda guraljak çäreleri dabaraly geçirmek boýunça degişli işler geçirilýär. Mundan başga-da, ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda welaýatda şu ýylda ýerine ýetirilmegi meýilleşdirilen işler barada hasabat berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, oba hojalyk pudagynyň milli ykdysadyýetimizdäki möhüm ornuna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz şu günler welaýatyň ekin meýdanlarynda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işlerini, hususan-da, gowaça ekiljek ýerleri möwsüme taýýarlamak, bugdaý ekilen meýdanlardaky ideg işlerini agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirmek, ýazlyk ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekişiniň depginlerini ýokarlandyrmak babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz welaýatda ählihalk bag ekmek dabarasynyň, Milli bahar baýramy mynasybetli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky we binalardaky işleriň ýokary hilli ýerine ýetirilmegi babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew şu günler welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda ideg işleri, hususan-da, ösüş suwuny tutmak, goşmaça mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Şu ýylyň pagta hasylynyň düýbüni tutmak maksady bilen, welaýatyň gowaça ekiljek meýdanlarynda tekizlemek, çil çekmek, ýuwuş suwuny tutmak işleri dowam edýär. 

                                                                   

Häzirki wagtda welaýatda ýazlyk ýeralma we sogan ekinlerinden ýokary hasyl almak üçin agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri alnyp barylýar. Şunuň bilen bir hatarda, welaýatda pile öndürmek möwsümine, Milli bahar baýramy mynasybetli geçiriljek dürli çärelere, ählihalk bag ekmek dabarasyna taýýarlyk görülýär. 

                                                                   

Şeýle-de häkim Oba milli maksatnamasyna laýyklykda welaýatda şu ýyl meýilleşdirilen işleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň bellenilen agrotehniki möhletlerde geçirilmeginiň berk talap bolup durýandygyna ünsi çekdi we welaýatda gowaça ekiljek ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak boýunça işleriň depginlerini ýokarlandyrmak babatda häkime anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz bugdaý, ýazlyk ýeralma, sogan ekilen meýdanlarda ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmeginiň zerurdygyny belledi we bu babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. Mundan başga-da, hormatly Prezidentimiz welaýatda ählihalk bag ekmek dabarasynyň, Milli bahar baýramy mynasybetli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegini häkime tabşyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli we öz wagtynda ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew häzirki wagtda welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. Şu ýylyň hasyly üçin welaýatda gowaça ekiljek ýerleri taýýarlamak işleri, hususan-da, tekizleýiş hem-de geriş çekmek işleri alnyp barylýar, bugdaý, ýazlyk ýeralma, sogan ekilen meýdanlarda ideg işleri ýerine ýetirilýär. Şunuň bilen birlikde, welaýatda ählihalk bag ekmek dabarasyny guramaçylykly geçirmek, pile öndürmek möwsümine talabalaýyk taýýarlyk görmek, Milli bahar baýramy mynasybetli çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça degişli işler durmuşa geçirilýär. 

                                                                   

Şeýle hem häkim ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda we Oba milli maksatnamasynda göz öňünde tutulan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda welaýatda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly geçirilmeginiň möhümdigini belledi we welaýatyň gowaça ekiljek ýerlerini ekiş möwsümine taýýarlamak, ýazlyk ýeralma we sogan ekilen meýdanlardaky ideg işleriniň gözegçilikde saklanylmagy babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyz häkime welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda geçirilýän ideg işleriniň depginlerini güýçlendirmek babatda degişli tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz welaýatda ählihalk bag ekmek dabarasynyň, Milli bahar baýramy mynasybetli geçiriljek çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda meýilleşdirilen işleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegine jogapkärçilikli çemeleşmegiň zerurdygyny belläp, bu işleri gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow ýurdumyzyň welaýatlarynda ýerine ýetirilýän oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, sebitlerde ýerden, suwdan, oba hojalyk tehnikalaryndan we mineral dökünlerden netijeli peýdalanmak, agrotehniki çäreleri öz wagtynda geçirmek arkaly şu ýylda gowaçanyň ýokary hasylyny ýetişdirmek maksady bilen, gowaça ekilmegi meýilleşdirilýän meýdanlary ýazky ekiş möwsümine taýýarlamak boýunça degişli işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Şunuň bilen bir hatarda, bugdaý ekilen meýdanlarda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak, haşal otlaryň we zyýan berijileriň ýüze çykmagynyň öňüni almak boýunça işler dowam etdirilýär. Şeýle hem ýazlyk ýeralmanyň we soganyň ekişi geçirilýär, häzirki wagtda bu ekinleriň ekişini bellenen möhletlerde tamamlamak boýunça degişli işler geçirilýär. Mundan başga-da, wise-premýer ýurdumyzyň welaýatlarynda pile öndürijileri ýüpek gurçugynyň ýokary hilli tohumy bilen üpjün etmek üçin tohumlary taýýarlamak işleriniň alnyp barylýandygy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, oba hojalyk pudagynyň milli ykdysadyýetimizdäki möhüm ornuna ünsi çekdi hem-de şu günler alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň, hususan-da, bugdaý ekilen meýdanlardaky ideg işleriniň agrotehniki möhletlerde we ýokary hilli geçirilmeginiň wajyp talap bolup durýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz şu ýylyň pagta hasyly üçin gowaça ekiljek ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak, bugdaýa ideg etmek, gök-bakja ekinlerini ekmek işleriniň agrotehniki möhletlerde geçirilmegini berk gözegçilikde saklamak we bu işleriň depginlerini güýçlendirmek babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasaryna hem-de welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, gowaça ekiljek ýerleri ekişe taýýarlamak, bugdaýa, ýazlyk ekinlere ideg etmek işleriniň berk gözegçilikde saklanylmalydygyny aýtdy we pile öndürmek möwsümine taýýarlyk işleriniň, ählihalk bag ekmek dabarasynyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegi babatda degişli tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň hem-de mähriban halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

14.03.2023
Ýyladyşhananyň datly önümleri

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ak bazarlaryny öz topragymyzda öndürilen azyk önümleri we senagat harytlary bilen üpjün etmek üçin türkmen telekeçileri tarapyndan döredilýän kiçi kärhanalardyr hojalyk jemgyýetlerinde işler turuwbaşdan bazar şertlerine laýyklykda täzeçe guralýar. Türkmen telekeçileri kärhanalaryny köptaraplaýyn ösdürip, haryt bolçulygyny döretmek maksady bilen, döredijilikli zähmet çekýärler. Çekilýän zähmet ýerine-de düşýär. Ony bu günki gün ýurdumyzda hereket edýän bazarlaryň haýsyna barsaň hem aýdyň görmek bolýar. Çünki her bir işe yhlasly çemeleşýän telekeçilerimiz ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda gök, bakja we beýleki önümleri uly, döwrebap ýyladyşhana şertlerinde ösdürip ýetişdirmek, ak bazarlarymyzy öz ýurdumyzda ýetişdirilýän ter gök önümler bilen üpjün etmek işlerine saldamly goşant goşýarlar.  

                                                                   

Mary şäherinde ýerleşýän, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Röwşen» hususy kärhanasy hem önümçiligi köpugurly ösdürýän kärhanalaryň biri. Hormatly Prezidentimiziň kiçi we orta telekeçiligi goldamaga we ösdürmäge berýän uly ünsüniň hem-de ýeňillikli berilýän karz pul serişdeleriniň hasabyna bu hususy kärhana, aýakgap önümçiliginden daşgary, adybir etrabyň Aşgabat geňeşliginde ýyladyşhana işini hem ýola goýdy. Häzirki wagtda ýyladyşhanada, esasan, pomidoryň bereketli hasyly ösdürilip ýetişdirilip, topraksyz şertlerde ýetişdirilýän ekiniň her bir düýbüne göwnejaý ideg ýola goýulýar. Işewür telekeçiler jemi bölünip berlen 8 gektar ýeriň 6 gektaryny tutýan ýyladyşhanada ýetişdirilen pomidoryň her gektaryndan 400 tonna hasyl almagy maksat edinýärler. Her düýpden 17 kilogram töweregi hasyl almagy çaklaýan telekeçiler her hepdede onlarça tonna pomidor hasylyny ýygnap, alyjylara ýetirýärler. Bu ýerde ekilen pomidor şitilleriniň ýyladyşhananyň öz şitilhanasynda ýetişdirilen bolmagy ekinleriň bol hasyl bermeginiň girewi hasaplanýar. 

                                                                   

Ýyladyşhana doly derejede dünýä ülňülerine laýyk ýokary tehnologiýalar esasynda işledilip, howa alyş-çalşygy kompýuter arkaly, ekinlere suw hem-de dökün bermek işleri bolsa damjalaýyn usulda ýerine ýetirilýär. Şeýlelikde, kämil tehnologiýalar gök ekin üçin zerur bolan howanyň çyglylyk hem-de ýylylyk derejeleriniň kadaly saklanmagyny üpjün edýär. Bu bolsa gysga wagtda bol hasyl ýetişdirmäge giň mümkinçilikleri döredýär. Şeýlelikde, pomidorlaryň has datly, adam bedenine peýdaly witaminlere baý görnüşleri ýetişdirilip, içerki bazarlarymyz doly üpjün edilip, Russiýa, Gazagystan, Gyrgyzystan ýaly döwletlere-de ugradylýar. 

                                                                   

Bu ýerde ýaşlaryň 90-dan gowragyna iş orunlary döredilip, olaryň iş şertleri bilen birlikde, dynç almaklary üçin hem ähli amatly mümkinçilikler göz öňünde tutulypdyr. Işgärler işçi lybaslary we aýakgaplar bilen üpjün edilýär. Dynç alyş we lukmançylyk otaglary-da olaryň hyzmatynda. Bu ýerde zähmet çekýän işçi-hünärmenler ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmäge berýän uly goldawlary üçin Arkadagly Serdarymyzyň adyna alkyş sözlerini aýdýarlar.  

                                                                                                           

Welmuhammet GALANDAROW.

14.03.2023