«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Bankynyň (EBRD) Türkmenistandaky wekilhanasy bilen iş duşuşygy geçirildi

2021-nji ýylyň 8-nji ýanwarynda, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Banky bilen ýola goýlan hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Bankynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy bilen iş duşuşygy geçirildi.

Duşuşyga, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri we ministrligiň degişli müdirilkleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Duşuşygyň dowamynda Türkmenistan bilen Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Bankynyň arasyndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça pikir alyşmalar boldy we bu babatda Bankyň mümkinçilikleri, şertleri hem-de karz bermegiň gurallary barada maglumatlar alyşyldy.

Duşuşygyň dowamynda Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Bankynyň ýurdumyzda alnyp barylýan döwletiň infrastruktura taslamalaryna gatnaşmak boýunça meselä seredildi.

Gepleşigiň ahyrynda Watany beýgeldip, beýgelmek, rowaçlyklara beslenmek ýollarynda alyp barýan il bähbitli ýurt ähmiýetli parasatly syýasatlary üçin Alym Arkadagymyza alkyşly sözler aýdyldy.

Duşuşyk hoşniýetli ýagdaýda geçdi. Halkara hyzmatdaşlygy belent derejelere ýetirmek bilen halkyň ýagty geljegini nurlandyrýan, ýurduň ykdysady kuwwatyny berkedýän Hormatly Prezidentimize alkyşly sözleri aýdylyp duşuşygyň jemi jemlendi.Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi