USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
Türkmenistanyň Ykdysadyýet toplumynda Hormatly Prezidentimiziň «Jan Watanym Türkmenistan!» atly täze goşgusy mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi

2022-nji ýylyň 5-nji ýanwarynda ýurdumyzyň ykdysadyýet toplumynda «Köňüllere melhem-kalplara ylham, Arkadag paýhasy ýollara ýalkym» atly maslahat geçirildi.

Döwlet Baştutanymyzyň «Jan Watanym Türkmenistan!» atly täze şygryna bagyşlanan dabaraly maslahata Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow, ýurdumyzyň maliýe, ykdysadyýet bank toplumynyň ýolbaşçylarydyr wekilleri, ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlarydyr talyplary gatnaşdylar.

Hormatly Prezidentimiz täze ýylyň garşylanýan ajaýyp pursatlarynda ata Watanymyzyň ýeten derejesini, rowaçlyklara beslenýän menzillerini wasp edip, täze goşgy döredendigini we ony «Jan Watanym Türkmenistan!» diýip atlandyrandygyny aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz täze eserini, ilki bilen, maşgala agzalaryna okap berdi. Täze goşgynyň metbugat sahypalarynda çap edilmegi ildeşlerimiz üçin ajaýyp baýramçylyk sowgadyna öwrüldi.

Ykdysadyýet toplumynda geçirilen maslahatda çykyş edenleriň belleýşi ýaly, täze eseriň «Öňe, öňe, di­ňe öňe! — biziň beýik şygarymyz» diýen setirleri Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen halkyna Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda giň gerimli işleri dowam etdirmäge çagyryş bolup ýaň­landy. Eziz Diýarymyzda ýurt abadançylygynda her bir gün ýatdan çykmajak taryhy wakalara beslenýär. Biz mu­ňa geçen ýylyň dowamynda durmuşa geçirilen meýilnamalaýyn işleriň netijelerinde hem göz ýetirdik.

Gahryman Arkadagymyzyň ata Watanymyzy berk binýatly, kuwwatly döwlete öwürmek, merdana halkymyzy bolelin durmuşda ýaşatmak ugrunda alyp barýan syýasaty «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda hem rowaçlyklara beslener. Maslahatyň dowamynda çykyş edenler her bir işde halkyň bähbidini ilerde goýýan döwlet Baştutanymyzyň öňdengörüjiligi bilen ýurdumyzda ykdysady syýasatyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini aýratyn nygtadylar.

Tamamlanan 2021-nji ýylyň 11-nji de­kabrynda­ paý­tag­ty­myz­da geçi­ri­len hal­ka­ra mas­la­hat­da Hormatly Prezidentimiziň «Dia­log — pa­ra­hat­çy­ly­gyň ke­pi­li» at­ly äh­lu­mu­my baş­lan­gy­jy­ny üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çir­mek bo­ýun­ça öňe sü­ren tek­li­bi, şeý­le hem di­ňe türk­me­n halky ta­ra­pyn­dan däl-de eý­sem, tu­tuş dün­ýä halkla­ry ta­ra­pyn­dan ýüz­len­me we ça­gy­ryş hök­mün­de ka­bul edi­len «Ýaşasyn parahat durmuş!» atly goşgusy okyjylar köpçüliginiň arasynda gyzgyn goldaw tapdy. Eserde halklary parahatçylygyň, rowaçlygyň hem-de tutuş adamzadyň bagtly geljeginiň bähbidine jebisleşdirýän ýörelgeleriň mizemez ähmiýeti açylyp görkezilýär.

Watansöýüjiligiň belent nusgasyna ýugrulan «Jan Watanym Türkmenistan!» atly goşgy döwlet Baştutanymyzyň jöwher zehininden dörän eserleriniň üstüni ýetirdi.

Ýurdumyzyň ykdysadyýet toplumynda geçirilen maslahatda ýaň­lanan aýdymdyr sazlar ajaýyp döwrümize buýsanç bolup, dabaranyň şowhunyny has-da artdyrdy. Dabaraly maslahata gatnaşyjylar Diýarymyzyň mundan beýläk-de ösdürilmeginde hem-de dünýä derejesindäki abraýynyň ýokarlanmagynda bitirýän ägirt uly hyzmatlary üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň täze, şöhratly işlere we beýik özgertmelere beslenjekdigini nygtadylar.

Milli Liderimiziň Täze ýyl Gutlagynda belleýşi ýaly, ata Watanymyz döredijiligiň we üstünlikleriň aýdyň ýoly bilen ynamly öňe barýar. Ähli ugurlarda gazanylýan netijeler halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlanmagyna täsir edip, geljege ynamyny has-da berkidýär. Maslahatyň tutuş dowamynda toýdur baýramlarda il-halkymyzy many-mazmunly eserleri bilen begendirýän Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, döwet galamynyň ýiti bolmagy arzuw edildi.Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi