«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
Bütindünýä Bankyň wekilleri bilen göni wideo aragatnaşyk arkaly ýokary derejeli gepleşikler geçirildi

Bütindünýä Bankyň COVID-19 pandemiýasynyň täsirlerini peseltmek boýunça Maliýeleşdiriş maksatnamasynyň çäklerinde «COVID-19-a garşy hereket etmek» taslamasy boýunça Türkmenistan üçin tizleşdirilen tertipde karz serişdeleri çekmek maksady bilen Bütindünýä bankynyň wekilleri bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda 2021-nji ýylyň 12-14-nji ýanwar aralygynda göni wideoaragatnaşyk arkaly ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň jemleýji güni netijeli häsiýete eýe boldy.

Gepleşikleriň jemleýji gününde oňa Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň ýolbaşçylary we wekilleri, şeýle hem Daşary işler ministrliginiň wekilleri gatnaşdylar.

Gepleşikleriň dowamynda iki tarapyň arasynda bu taslamany durmuşa geçirmek bilen bagly birnäçe resminamalaryň taslamalaryna seredildi we pikirler alşyldy. Ara alnyp maslahatlaşylan meseleler boýunça degişli düzedişler girizildi we düşündirişler berildi.

2021-nji ýylyň ýylyň 14-nji ýanwarynda geçirilen, gepleşikleriň jemleýji 3-nji gününde onuň dowamynda agzalan taslama bilen bagly ara alnyp maslahatlaşylan meseleler boýunça taýýarlanan gepleşikleriň Teswirnamasy gatnaşyjylaryň dykgatyna ýetirildi we mazmuny bilen tanyşdyryldy. Soňra, bu Bütindünýä bankynyň Covid-19 bilen bagly adatdan daşary ýagdaýlar boýunça global köptapgyrly maksatnamalaýyn çemeleşme maksatnamasynyň çäklerinde Türkmenistanda Covid-19-a garşy hereket etmek taslamasy boýunça Türkmenistan bilen Halkara Täzeleniş we Ösüş Bankynyň arasyndaky bu gepleşikleriň ylalaşylan Teswirnamasyna Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarow we Bütindünýä bankynyň taslamalaýyn toparynyň ýolbaşçysy S.Aýrapetýan tarapyndan gol çekildi.

Bu agzalan Teswirnama gol çekmek dabarasynyň ahyrynda iki tarapyň arasynda bu gepleşiklerde ara alnyp maslahatlaşylan meseleler boýunça degişli işleriň geçiriljekdigi, şeýle hem türkmen tarapyndan Bank bilen ýakyn hyzmatdaşlygy dowam etmegi, bu taslama boýunça karz almak meselesiniň oňaýly çözülmegi üçin ýurdumyzyň Maliýe we ykdysadyýet hem-de Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan zerur bolan maglumatlar bilen üpjün edilmeginde ähli tagallalaryň ediljekdigi nygtaldy.

Bu gepleşiklere gatnaşanlar gepleşikleriň netijeli geçendigi we olaryň Teswirnamasyna wekiliýetleriň ýolbaşçylary tarapyndan gol çekilendigi bilen birek-biregi mähirli gutladylar.

Bütindünýä Bankynyň wekilleri bu ugurda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmegiň özleri üçin taryhy waka öwrülendigini aýratyn buýsanç bilen bellediler.

Wideo aragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşygyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar bütin dünýäde umumyadamzadyň bähbidine gönükdirilen ynsanperwer syýasaty öňe sürýän şeýle-de tutuş dünýäde parahatçylygyň, howpsuzlygyň we rowaçlygyň bähbitleri üçin taýsyz tagallalar edýän Hormatly Prezidentimize çäksiz alkyş sözlerini beýan etdiler. Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak il-ýurt bähbitli, umumyadamzat ähmiýetli işleriniň mundan beýlägem rowaç almagyny arzuw edip duşuşygy jemlediler.Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi