«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
Dünýä dynçlyk paýlaýan baýlyk

Biribaryň nazary düşen keremli türkmen topragy uglewodorod serişdeleriniň uly gorlaryna eýedir. Garaşsyzlyk ýyllarynda nebitdir tebigy gazyň täze ýataklaryny senagat taýdan özleşdirmek, çig mallary gazyp almak, gaýtadan işlemek we sarp edijilere ugratmak meselelerinde düýpli ilerlemeler bolup geçdi. Bu işler häzirki wagtda hem depginli dowam edýär. Şeýle oňyn özgerişlikleriň gözbaşynda bolsa Türkmenistany dünýäniň senagat taýdan ösen döwletleriniň hataryna deňleşdirmegi maksat edinýän hormatly Prezidentimiz durýar. Özi-de bahasyz baýlyklarymyz ýer ýüzünde parahatçylygy, dünýäde dynçlygy berkarar etmegiň hyzmatynda goýulýar.

Gahryman Arkadagymyz Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesine giňden daýanmak bilen, sebitde parahatçylygy pugtalandyrmaga, ynanyşmagy berkitmäge gönükdirilen dünýä nusgalyk syýasaty belent abraý bilen ýöredýär. Beýik maksatlara ýetmegiň hatyrasyna ýakyndaky we alysdaky döwletler bilen ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gatnaşyklar täze derejelere çykarylýar. Şonda, ýokarda belleýşimiz ýaly, ýangyç-energetika pudagyndaky barha giňelýän hyzmatdaşlyklar ählumumy parahatçylygy berkarar etmäge uly ýardam berýär. Bu babatda Hytaý Halk Respublikasy ýurdumyzyň esasy hyzmatdaşlarynyň biridir. Üstünlikli ýola goýlan söwda-ykdysady gatnaşyklaryň çäginde Türkmenistan — Hytaý transmilli gaz geçirijisi arkaly türkmen tebigy gazy alysdaky ýurda üznüksiz akdyrylýar. Bu ägirt uly gaz geçirijisi özüniň gözbaşyny welaýatymyzyň çäginden, has takygy, «Malaý» gaz käninden alýar.

Malaý ozallar diňe Çärjew etrabynyň dowardarlarynyň ulanyşyndaky çöl guýusy bolan bolsa, indi ol ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň iri, häzirkizaman desgalarynyň jemlenen sebitleriniň birine öwüldi. Şeýle desgalaryň hataryna ýakyn wagtda ýyllyk kuwwatlylygy 30 milliard kub metr tebigy gaza barabar bolan gaz gysyjy desga hem goşular. Bu bolsa «Malaý» we «Üçajy» gaz känlerinden gazylyp alynýan tebigy gazyň transmilli gaz geçirijisine akdyrylýan möçberlerini artdyrmaga giň mümkinçilikleri açar. Şeýle-de Malaý — Bagtyýarlyk ýokary basyşly gaz geçirijisinden akdyrylýan «mawy ýangyç» Amyderýanyň sag kenarynda — Köýtendagyň eteginde gurlup, ulanylmaga berlen kuwwatly önümçilik desgalaryna, ilatly ýerlere hem bökdençsiz berilýär.

Ýeri gelende, ýurdumyzyň ykdysadyýetinde möhüm orny eýeleýän elektroenergetika pudagynyň okgunly ösmeginiň binýadynda tebigy gazymyzyň durýandygyny bellemek ýerlikli bolar. Tebigy gaz ýurdumyzda hereket edýän döwlet elektrik stansiýalary üçin ýangyç bolup hyzmat edýär. Çärjew etrabynyň çäginde gurlan «Lebap» döwlet elektrik stansiýasy üçin zerur bolan ýangyjyň esasy bölegi hut «Malaý» gaz käninden alynýar. Bu desgada öndürilýän elektrik energiýasy bolsa welaýatymyza we goňşy Owganystan döwletine ýeňillikli şertlerde ugradylýar. Şeýle kömegiň möçberi geljekde ep-esli artar. Munuň üçin Kerkidäki elektrik bekedinden dostana döwlete täze geçiriji arkaly elektrik togy berlip başlanar. Munuň özi iki halkyň asyrlaryň jümmüşine uzaýan dost-doganlyk gatnaşyklarynyň täze derejelere göterilmegine, owgan topragynda parahatçylygyň berkemegine uly goldaw bolar. Goý, ýer ýüzüne dynçlyk paýlaýan, halklara abadançylyk we eşretli durmuşy bagyş edýän türkmen uglewodorod serişdeleri hemişe parahatçylyga hem-de ynanyşmaga hyzmat etsin!

Mämmetgylyç KÜTIÝEW,

ýörite habarçymyz.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/18068