«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
Bütindünýä Bankynyň wekilleri bilen göni wideo aragatnaşyk arkaly gepleşikler geçirildi

Bütindünýä Bankynyň COVID-19 pandemiýasynyň täsirlerini peseltmek boýunça Maliýeleşdiriş maksatnamasynyň çäklerinde «COVID-19-a garşy hereket etmek» taslamasy boýunça Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda Türkmenistan üçin tizleşdirilen tertipde karz serişdeleri çekmek maksady bilen Bütindünýä bankynyň wekilleri bilen göni wideo aragatnaşyk arkaly 2021-nji ýylyň 12-14-nji ýanwary aralygynda ýokary derejeli gepleşikler geçirildi.

Duşuşyga, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri, ministrligiň degişli müdirilkleriniň wekilleri hem-de Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri we wekilleri gatnaşdylar.

Wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen gepleşiklerde ýurdumyzda COVID-19 pandemiýasynyň ýaýramagyna garşy alnyp barylýan işlere ýokary baha berildi, şeýle hem dünýäniň ähli ýurtlarynyň pandemiýanyň täsirlerinden ykdysadyýetlerinde we saglyk ulgamynda kynçylyk çekýändigi hem-de olara garşy göreşmeli bolýandyklary barada bellenip geçildi.

Şeýle hem, duşuşygyň dowamynda COVID-19 pandemiýasynyň täsirlerini peseltmek boýunça Bank tarapyndan amala aşyrylýan Maliýeleşdiriş maksatnamasynyň çäklerinde ýerine ýetirilmegi zerur bolan işler barada jikme-jik pikir alyşmalar boldy.

Gepleşigiň dowamynda, bu taslama bilen bagly başga-da birnäçe meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we degişli resminamalar boýunça maglumatlar alyşyldy.

Wideo aragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşygyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar bütindünýäde umumyadamzadyň bähbidine gönükdirilen ynsanperwer syýasaty öňe sürýän şeýle-de tutuş dünýäde parahatçylygyň, howpsuzlygyň we rowaçlygyň bähbitleri üçin taýsyz tagallalar edýän Hormatly Prezidentimize çäksiz alkyş sözlerini beýan etdiler. Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak il-ýurt bähbitli, umumyadamzat ähmiýetli işleriniň mundan beýlägem rowaç almagyny arzuw etdiler.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi