Bäsleşikli söwdalara gatnaşmak üçin tabşyrmaly elektron resminamalar:

Bäsleşikli söwdalara gatnaşmak üçin  tabşyrylmaly resminamalar: 

- pasportyň ýa-da şahsyýetini  tassyklaýan başga resminamanyň nusgasy;

-dalaşgäriň maglumatda görkezilen hasaplaşyk hasabyna öňünden goýulan puluň jemini we ýörite ýygymy geçirendigini tassyklaýan töleg resminamasynyň nusgasy;

-gatnaşyjynyň wekiliniň ygtyýarlylygyny tassyklaýan resminama;

-zerur bolan halatynda töleg ukyplylygyny tassyklaýan resminamalar;

-berlen resminamalaryň dalaşgär tarapyndan gol çekilen sanawy;


Edara görnüşli taraplar goşmaça şu aşakdakylary berýärler: 

-Türkmenistanyň kanunçylyk namalaryna laýyklykda, tassyklanan esaslandyryş resminamalarynyň nusgalary;

-dalaşgäriň döwlet býujetiniň öňünde bergisiniň ýokdugy barada salgyt gullugyndan kepilnama we balans hasabatlary;

-dalaşgäriň hasabynyň ýagdaýy barada hyzmat edýän bankyndan maglumat;

-eger-de dalaşgäriň esaslandytyş resminamalaryna laýyklykda zerurlyk bolan halatynda, dalaşgäriň degişli dolandyryş guramasynyň, emläk satyn almaga ygtyýar berýän ýazmaça karary; 

-dalaşgäriň esaslyk maýasynda Türkmenistan döwletiniň paýynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny tassyklaýan resminamalar. 

-Auksiona gatnaşmak üçin 10% töleg

-Ýörite ýygym 1500,00 manat.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

Aşgabat şäheri, Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy,

Türkmenistanyň Merkezi banky, Aşgabat ş.  

H/h 23 104 934 110 153 600 005 000,

Bankyň kody 390 101 101,

Salgyt kody 101 111 007 529.


Habarlaşmak üçin: 39-46-09 / 70 / 69 / 65 / 73 / 72 / 75

Goşmaça soraglar üçin: 39-46-60

Bäsleşikli söwdalara elektron maglumatlary
onlaýn hem kabul edilýär
Gatnaşmak üçin elektron tabşyrmaly resminamalyňyzy *.pdf giňişliginde ýükläň
Edara görnüşli taraplar üçin goşmaça elektron resminamalaryňyzy *.pdf giňişliginde ýükläň