USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
Bäsleşik 2021-nji ýylyň 26-njy oktýabrynda

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak

boýunça bäsleşik geçirmek hakynda

BILDIRIŞ


1.LOT № 232.

«Ahalwelaýatagyzsuw» birleşiginiň garamagyndaky müdirliklere, çäklerinde sarp edilen agyz suwunyň, lagym hyzmatlarynyň töleglerini öz wagtynda ýygnap almak hem-de hasabatlaryny ýöretmek üçin sanly ulgama geçmek maksady bilen programma üpjünçiligini we degişli enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


2. LOT № 237.

Gullugyň degişli binalarda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


3. LOT № 238.

Gullugyň degişli binalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


4. LOT № 250.

Büzmeýin etrabyndaky «Aşaky Arçabil» suw ýygnaýjy merkezini düýpli abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


5. LOT № 251.

Büzmeýin etrabyndaky «Ýokarky Arçabil» suw ýygnaýjy merkezini düýpli abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


6. LOT № 252.

Büzmeýin etrabyndaky «Aşaky Gökdere» suw ýygnaýjy merkezini düýpli abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


7. LOT № 274.

Dänew etrabynyň Dänew şäherçesiniň S.A.Nyýazow şaýolunyň düýpli abatlaýyş işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


8. LOT № 275.

Owganystanyň «Turgundy» gümrük nokadynyň awtoulaglar geçelgesindäki awtoulaglary we tirkegleri zyýansyzlandyrýan desga üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.


9. LOT № 277.

Gullugyň degişli binalaryny düýpli abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


10. LOT № 278.

Gullugyň Lebap welaýatyndaky binalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


11. LOT № 286.

Ministrlige degişli binalarda çillerlere tehniki hyzmatlary ýerine ýetirmek.

Buýrujy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


12. LOT № 295.

Bereket şäherinden Balkanabat şäherine çenli agyz suw geçirijisini gurmak (1-nji tapgyry) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


13. LOT № 300.

Mary şäheriniň Gowşut han köçesiniň ugrundaky gazanhananyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


14. LOT № 301.

Mary şäheriniň Baýram han köçesindäki köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň bug gazanly binasy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


15. LOT № 310.

Häkimligiň Jemagat hojalygy müdirliginiň «Aşgabatýylylyk» tresti üçin awtoulag tekerlerini satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


16. LOT № 321.

Ministrligiň degişli birlikleri üçin meýdan çadyrlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


17. LOT № 322.

Ministrligiň degişli birlikleri üçin ot söndürijileri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


18. LOT № 323.

Tabynlygyndaky binalarda, desgalarda abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


19. LOT № 339.

Ministrligiň welaýatlardaky degişli edaralarynyň gurluşyk işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


20. LOT № 344.

«Türkmenbaşyagyzsuw» müdirliginiň Suw geçirijiler gullugynyň lagym geçirijiler gullugyna degişli desgalarda kuwwatlylygy bir gije-gündizde 70 000 mbolan lagym suwlaryny biologik arassalaýjy we kuwwatlylygy bir gije-gündizde 35 000 hem-de 50 000 m3 bolan deňiz suwuny arassalaýjy desgalar üçin enjamlary, ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


21. LOT № 350.

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky hökümet rezidensiýasyna, «Awaza» kongresler merkezine hem-de sport toplumyna çenli suw geçirijiniň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


22. LOT № 352.

Çandybil şaýolunyň Bitarap Türkmenistan şaýolundan Bekrewe köçesine çenli aralygynyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


23. LOT № 357.

Balkan welaýatynda ýerleşýän «Altyn Asyr» gümrük nokadynda awtoulaglary, tirkegleri zyýansyzlandyrmak üçin zyýansyzlandyryş desgasyny gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.


24. LOT № 358.

Balkan welaýatynda ýerleşýän «Garabogaz» gümrük nokadynda awtoulaglary, tirkegleri zyýansyzlandyrmak üçin zyýansyzlandyryş desgasyny gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.


25. LOT № 359.

Çärjew etrabynyň Hojagala şäherçesindäki, Boýrabap geňeşliginiň Galkynyş we Adak, Gülaryk geňeşliginiň Üçbaş, Kiştiwan geňeşliginiň Darganly we Garagyş obalaryndaky kuwwatlylygy 0,4/6/10 kW bolan howa ulgamynyň durkuny täzelemek, welaýatyň obalarynyň, etrap merkezleriniň, şäherçeleriniň elektrik üpjünçiligi, Çärjew etrabyndaky täze döredilen ýer gaznalarynyň, Farap etrabynyň täze döredilen ýer gaznasynyň elektrik üpjünçiligi (III tapgyr), etrabyň Jeýhun şäherçesindäki GKTP-96,97,98,99-dan kuwwatlylygy 10/0,4 kW bolan howa ulgamynyň durkuny täzelemek, 4 sany 160/10 kWa KTP-ny 4 sany 250/10 GKTP-a çalyşmak, Çärjew etrabynda elektrik geçirijiniň durkuny täzelemek, Türkmenabat şäheriniň kiçi etrapçasynda ýerleşýän TP-19 transformator bekedinden kuwwatlylygy 0,4 kW bolan GKTP-66 transformator bekedinden çykýan, kuwwatlylygy 0,4 kW bolan howa ulgamlarynyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


26. LOT № 363.

Ministrligiň zerurlygy üçin ätiýaçlyk şaýlaryny we esbaplary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


27. LOT № 378.

Gökdepe etrabynyň Derweze geňeşliginiň Böri obasyndaky kuwwatlylygy HU-10 kW bolan elektrik geçiriji ulgamyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


28. LOT № 379.

Gökdepe etrabynyň Derweze geňeşliginiň Aeroport obasyndaky kuwwatlylygy 10/0,4 kW bolan elektrik geçiriji ulgamyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


29. LOT № 381.

Harby gullukçylara gerekli aýakgap önümleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


30. LOT № 394.

Şäheriň ýaşaýyş toplumlarynyň köp gatly ýaşaýyş jaýlaryny agyz suwy bilen üpjün edýän 30 sany suw sorujy bekediň hem-de agyz suwuny arassalaýjy desgalaryň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Sa­tyn aly­jy: Aşgabat şäher häkimligi.


31. LOT № 397.

Gulluga degişli binalaryň çiller ulgamly sowadyjylarynda abatlaýyş işlerini geçirmek.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


32. LOT № 405.

Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Ahal köçesiniň ugrunda gurulýan 2 gatly 20 sany ipoteka ýaşaýyş jaýynyň elektrik üpjünçiligi üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Sa­tyn aly­jy: Ahal welaýat häkimligi.


33. LOT № 408.

Ak bugdaý etrabynyň Magtymguly adyndaky daýhan birleşiginde gurulýan 2 gatly ipoteka ýaşaýyş jaýlarynyň daşky elektrik üpjünçiligi üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Sa­tyn aly­jy: Ahal welaýat häkimligi.


34. LOT № 409.

Babadaýhan etrabynyň Babadaýhan şäherindäki kuwwatlylygy HU-10/0,4 kW bolan elektrik bekediniň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Sa­tyn aly­jy: Ahal welaýat häkimligi.


35. LOT № 414.

Baýramaly säherindäki 4 gatly, 48 öýli ýaşaýyş jayynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Sa­tyn aly­jy: Mary welaýat häkimligi.


36. LOT № 415.

Mary säheriniň Güneş şäherçesindäki 4 gatly, 48 öýli ýaşaýyş jayynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Sa­tyn aly­jy: Mary welaýat häkimligi.


37. LOT № 417.

Boldumsaz etrabynyň Boldumsaz şäheriniň Şabende köçesiniň elektrik üpjünçiligi üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


38. LOT № 419.

Ministrligiň degişli müdirligi üçin gap-gaçlary, enjamlary hem-de inwentarlary satyn almak.

Sa­tyn aly­jy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


39. LOT № 420.

Ministrligiň elektron kommunikasiýa ulgamlaryny kibergorag bilen üpjün etmek.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Adalat ministrligi.


40. LOT № 429.

Mary – Serhetabat awtoulag ýolunyň Mary – Murgap 0-18, 2-nji kilometriniň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Gurluşyk we binägärlik ministrligi.


41. LOT № 432.

Daşoguz şäherindäki köpugurly hassahananyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


42. LOT № 434.

Tejen etrabyndaky 12-nji orta mekdebiň binasynyň düýpli abatlaýyş işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


43. LOT № 435.

Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkeziniň binalarynyň liftlerine yzygiderli tehniki hyzmat etmek.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


44. LOT № 437.

Gullugyň binalarynyň sowadyjy enjamlarynda abatlaýyş işlerini geçirmek üçin ätiýaçlyk şaýlaryny we serişdeleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


45. LOT № 438.

Gullugyň binalarynyň sowadyjy enjamlarynda abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


46. LOT № 439.

Gullugyň hasabyndaky gulluk atlary üçin ot-iýmleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


47. LOT № 452.

Ministrligiň degişli müdirliginiň gulluk atlary üçin
ot-iýmleri satyn almak.

Sa­tyn aly­jy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


48. LOT № 453.

Ministrligiň degişli müdirligi üçin alýumin ýa-da polietilen mytara hem-de ýarym ýüň ýorgan serişdelerini satyn almak.

Sa­tyn aly­jy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


49. LOT № 455.

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň zerurlygy üçin degişli serişdeleri satyn almak.

Sa­tyn aly­jy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


50. LOT № 459.

Bitarap Türkmenistan köçesindäki 3 belgili suw toplaýjy desgasynda, Gurbansoltan eje şaýolundaky 5 we 7 belgili agyz suwy dik guýularynda hem-de G.Kulyýew köçesindäki Suw merkezinde abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Sa­tyn aly­jy: Aşgabat şäher häkimligi.


51. LOT № 467.

Şäheriň 113-nji orta mekdebiniň ýylylyk ulgamynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Sa­tyn aly­jy: Aşgabat şäher häkimligi.


52. LOT № 468.

«Daşoguzwelaýatgurluşyk» önümçilik birleşiginiň binasyny 1-nji orta mekdebiň şahamçasyna, 1, 2, 3 we 4-nji synplary wagtlaýyn okatmak mekdebine öwürmek üçin durkuny täzelemek, Köneürgenç etrabynyň Täzeýol geňeşliginiň çäginde gurulýan täze, döwrebap şäherçede, geňeşligiň edara binasynyň, Daşoguz şäheriniň Nowruz-2 şäherçesindäki ýaşaýyş jaýlar toplumynyň (6 sany 4 gatly, 16 öýli we 6 sany 4 gatly 24 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň) gurluşyk işleri, Görogly etrabynyň Ýagtylyk geňeşliginiň Boýunbaş obasyndaky saglyk öýüniň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Sa­tyn aly­jy: Daşoguz welaýat häkimligi.


53. LOT № 474.

Türkmengala etrap kazyýetiniň edara jaýy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Sa­tyn aly­jy: Mary welaýat häkimligi.


54. LOT № 476.

Ministrliginiň zerurlygy üçin ýangyn söndürjileri doldurmak, kuwwatlandyrmak işlerini ýerine ýetirmek.

Sa­tyn aly­jy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


55 LOT № 484.

Häzirki zaman tehnologiýalaryna esaslanýan kompýuter tehnologiýalaryny, serwer we gorag enjamlaryny satyn almak we gurnamak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


56. LOT № 486.

Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň «Aşgabatýylylyk» tersti üçin serwer enjamlaryny we ätiýaç şaýlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


57. LOT № 488.

Büzmeýin etrabynda 1 sany ýyladyşhana gurmak (53 ga) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


58. LOT № 492.

Aşgabat – Türkmenbaşy awtoulag ýolunyň ýol belgileri we ýol çyzgylary üçin ak emal boýagyny satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


59. LOT № 495.

Gullugyň binalar toplumynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


60. LOT № 499.

Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Watan köçesiniň durkuny täzelemek (2-nji tapgyr, yşyklandyryş işleri bilen) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


61. LOT № 500.

Gökdepe etrabynyň Gökdepe şäherinde kuwwatlylygy HU-10/0,4 kW bolan elektrik bekediniň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


62. LOT № 501.

Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherindäki «Mukaddeslik meýdançasyny» abadanlaşdyrmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


63. LOT № 502.

Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginiň çäginde täze, döwrebap obanyň daşky elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


64. LOT № 503.

Balkan welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň tabynlygyndaky Balkanabat şäheriniň Ýylylyk müdirliginiň 149-njy ýaşaýyş jaý toplumyndaky gazanhanany düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


65. LOT № 504.

Balkan welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň tabynlygyndaky Balkanabat şäheriniň Ýylylyk müdirliginiň 208-nji ýaşaýyş jaý toplumyndaky gazanhanany düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


66. LOT № 506.

Balkan welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň tabynlygyndaky Balkanabat şäheriniň Ýylylyk müdirliginiň Jebel şäherçesinde ýerleşýän çagalar bagynyň gazanhanasyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


67. LOT № 507.

Balkan welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň tabynlygyndaky Balkanabat şäheriniň Ýylylyk müdirliginiň 14-nji kiçi etrapçasyndaky gazanhanany düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


68. LOT № 508.

«Balkanwelaýatagyzsuw» birleşiginiň garamagyndaky Bereket suw ýygnaýjy we paýlaýjy desgasy üçin zerur bolan enjamlary we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


69. LOT № 509

Balkan welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň tabynlygyndaky Balkanabat şäheriniň Ýylylyk müdirliginiň Jebel şäherçesinde ýerleşýän «Jennet» çagalar bagynyň gazanhanasyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


70. LOT № 510.

Balkan welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň tabynlygyndaky Balkanabat şäheriniň Ýylylyk müdirliginiň Jebel şäherçesinde ýerleşýän «Jeren» çagalar bagynyň gazanhanasyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


71. LOT № 511.

Balkan welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň tabynlygyndaky Balkanabat şäheriniň Ýylylyk müdirliginiň Jebel şäherçesinde ýerleşýän 8-nji we 14-nji mekdepleriň gazanhanasyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


72. LOT № 512.

Aşgabat şäheriniň ýaşaýyş toplumlarynyň köpgatly ýaşaýyş jaýlaryny agyz suwy bilen üpjün edýän 30 sany suw sorujy bekediň we agyz suwuny arassalaýjy desgalaryň durkuny täzelemek (kuwwatlylygy 150 000 m3, «Gündogar» suw arassalaýjy desgasy) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


73. LOT № 513.

Gullugyň degişli birliklerine gerek bolan gaz ölçeýji enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


74. LOT № 514.

Ministrlik üçin ýörite niýetlenilen enjamlary we esbaplary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


75. LOT № 516.

Ministrliginiň degişli edaralarynda programma üpjünçiligini işläp düzmek, döretmek hem-de onuň hereket etmegine gözegçilik etmek, dolandyrmak maksady bilen, ýörite programma üpjünçiligini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Adalat ministrligi.


76. LOT № 520.

Parahat-7/3 ýaşaýyş toplumynyň 10-ýyl Abadançylyk köçesiniň 1-nji jaýynyň gündogar tarapyndaky seýilgähde yşyklandyryş işlerini, 5-nji kiçi etrapçanyň 3-nji toparçasynyň daşky hem-de çagalar meýdançasynda yşyklandyryş ulgamynda bejeriş-abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


77. LOT № 524.

Ministrligiň ýörite edaralaryna tebigy gazy ölçeýji enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


78. LOT № 525.

Ministrligiň ýörite edaralaryna elektrik energiýasyny ölçeýji enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


79. LOT № 526.

Farap etrabynyň täze mellek ýerlerinde kuwwatlylygy 0,4/10 kW bolan howa ulgamyny gurmak hem-de 2 sany GKTP 250/10 kWa bolan desgasyny oturtmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


80. LOT № 534.

Ministrligiň Ýer serişdeleri gullugy üçin Türkmenistanyň Döwlet ýer kadastrynyň awtomatlaşdyrylan geomaglumat toplumynyň merkezleşdirilen ýeke-täk elektron maglumatlar binýadyny döretmek we alyp barmak maksady bilen, maddy-tehniki enjamlary hem-de ygtyýarlandyrylan programma üpjünçiliklerini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.


81. LOT № 545.

Ministrlige zerur bolan enjamlary satyn almak we gurnamak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.


Bäsleşik 2021-nji ýylyň 26-njy oktýabrynda geçirilýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar baradaky maglumatlary şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmalar esasynda alyp bilersi­ňiz hem-de e.fineconomic.gov.tm internet sahypasyndan alyp bilersiňiz:

Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Ar­ça­bil şa­ýo­lu­nyň 156-njy ja­ýy. Türk­me­nis­ta­nyň Ma­li­ýe we yk­dy­sa­dy­ýet mi­nistr­li­gi. Te­le­fon bel­gi­le­ri: 39-46-39; 39-46-38, 39-46-32.https://metbugat.gov.tm/newspaper/download?id=7113