USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
Bäsleşik 2021-nji ýylyň 26-njy noýabrynda

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak

boýunça bäsleşik1. LOT № 211.

«Balkanwelaýatagyzsuw» birleşigine degişli bolan suw sorujy hem-de kowujy beketleriň ýokary öndürijilikli we basyşly nasos enjamlarynyň elektrik hereketlendirijilerini, transformatorlaryny düýpli abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


2. LOT № 274.

Dänew şäherçesiniň S.A.Nyýazow şaýolunyň düýpli abatlaýyş işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


3. LOT № 312.

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasyna mekdep partalaryny we oturgyçlaryny satyn almak.

Sa­tyn aly­jy: Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi.


4. LOT № 378.

Gökdepe etrabynyň Derweze geňeşliginiň Böri obasyndaky kuwwatlylygy HU-10 kW bolan elektrik geçiriji ulgamyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


5. LOT № 379.

Gökdepe etrabynyň Derweze geňeşliginiň Aeroport obasyndaky kuwwatlylygy 10/0,4 kW bolan elektrik geçiriji ulgamyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


6. LOT № 384.

Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginde guruljak täze, döwrebap obadaky kuwwatlylygy PS-110/35/10 kW bolan elektrik bekediniň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


7. LOT № 385.

Gökdepe etrabynyň Owadandepe geňeşliginde guruljak täze, döwrebap obadaky kuwwatlylygy PS-110/35/10 kW bolan elektrik bekediniň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


8. LOT № 390.

«Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Şäheri yşyklandyryş müdirliginiň Aşgabat şäherini yşyklandyryş ulgamy üçin elektrik enjamlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Energetika ministrligi.


9. LOT № 403.

Repetek biosfera döwlet goraghanasynyň edara binasynyň hem-de desgalar toplumynyň gurluşyk işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.


10. LOT № 420.

Ministrligiň elektron kommunikasiýa ulgamlaryny kibergorag bilen üpjün etmek.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Adalat ministrligi


11. LOT № 422.

Ministrligiň degişli bölümleri üçin niýetlenen ýörite programma üpjünçiligini satyn almak.

Sa­tyn aly­jy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


12. LOT № 434.

Tejen etrabyndaky 12-nji orta mekdebiň binasyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


13. LOT № 435.

Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmykliniki merkeziniň binalarynyň liftlerine yzygiderli tehniki hyzmat etmek.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


14. LOT № 437.

Gullugyň binalarynyň sowadyjy enjamlarynda abatlaýyş işlerini geçirmek üçin ätiýaçlyk şaýlaryny we serişdeleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


15. LOT № 438.

Gullugyň binalarynyň sowadyjy enjamlarynda abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


16. LOT № 439.

Gullugyň degişli hojalyk bölümleri üçin ot-iýmleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


17. LOT № 452.

Ministrligiň degişli hojalyk bölümleri üçin otiýmleri satyn almak.

Sa­tyn aly­jy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


18. LOT № 455.

Ministrlik üçin aragatnaşyk serişdeleriniň akkumulýator batareýalaryny satyn almak.

Sa­tyn aly­jy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


19. LOT № 468.

«Daşoguzwelaýatgurluşyk» önümçilik birleşiginiň binasyny 1-nji orta mekdebiň şahamçasyna, 1, 2, 3 we 4-nji synplary wagtlaýyn okatmak mekdebine öwürmek üçin durkuny täzelemek, Köneürgenç etrabynyň Täzeýol geňeşliginiň çäginde gurulýan täze, döwrebap şäherçede geňeşligiň edara binasynyň, Daşoguz şäheriniň Nowruz — 2 şäherçesindäki ýaşaýyş jaýlar toplumynyň (6 sany 4 gatly, 16 öýli we 6 sany 4 gatly, 24 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň) gurluşyk işleri, Görogly etrabynyň Ýagtylyk geňeşliginiň Boýunbaş obasyndaky saglyk öýüniň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Sa­tyn aly­jy: Daşoguz welaýat häkimligi.


20. LOT № 476.

Ministrligiň zerurlygy üçin ýangyn söndürijileri doldurmak, kuwwatlandyrmak işlerini ýerine ýetirmek.

Sa­tyn aly­jy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


21. LOT № 492.

Aşgabat — Türkmenbaşy awtoulag ýolunyň ýol belgileri we ýol çyzgylary üçin ak emal boýagyny satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


22. LOT № 502.

Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginiň çägindäki täze, döwrebap obanyň daşky elektrik geçiriji ulgamy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


23. LOT № 503.

Welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň tabynlygyndaky Balkanabat şäheriniň Ýylylyk müdirliginiň 149-njy ýaşaýyş jaý toplumyndaky gazanhanany düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


24. LOT № 504.

Welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň tabynlygyndaky Balkanabat şäheriniň Ýylylyk müdirliginiň 208-nji ýaşaýyş jaý toplumyndaky gazanhanany düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


25. LOT № 505.

«Balkanwelaýatagyzsuw» birleşiginiň we garamagyndaky müdirlikleriň hasabyndaky awtoulaglara tekerleri we akkumulýator batareýalaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


26. LOT № 506.

Welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň tabynlygyndaky Balkanabat şäheriniň Ýylylyk müdirliginiň Jebel şäherçesinde ýerleşýän çagalar bagynyň gazanhanasyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


27. LOT № 507.

Welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň tabynlygyndaky Balkanabat şäheriniň Ýylylyk müdirliginiň 14-nji kiçi etrapçasyndaky gazanhanasyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


28. LOT № 508.

«Balkanwelaýatagyzsuw» birleşiginiň garamagyndaky Bereket suw ýygnaýjy we paýlaýjy desga üçin zerur bolan enjamlary hem-de ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


29. LOT № 509

Welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň tabynlygyndaky Balkanabat şäheriniň Ýylylyk müdirliginiň Jebel şäherçesinde ýerleşýän çagalar bagynyň gazanhanasyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


30. LOT № 510.

Welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň tabynlygyndaky Balkanabat şäheriniň Ýylylyk müdirliginiň Jebel şäherçesinde ýerleşýän çagalar bagynyň gazanhanasyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


31. LOT № 511.

Welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň tabynlygyndaky Balkanabat şäheriniň Ýylylyk müdirliginiň Jebel şäherçesinde ýerleşýän 8-nji we 14-nji orta mekdepleriň gazanhanasyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


32. LOT № 513.

Gullugyň degişli bölümleri üçin gaz ölçeýji enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


33. LOT № 518.

«Türkmenbaşyagyzsuw» müdirliginiň Suw we lagym geçirijiler gullugyna degişli desgalarda kuwwatlylygy bir gije-gündizde 70 000 m3 bolan lagym suwlaryny biologik arassalaýjy hem-de kuwwatlylygy bir gije-gündizde 35 000 hem-de 50 000 m3 bolan deňiz suwuny arassalaýjy desgalar üçin enjamlary, ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


34. LOT № 519.

Welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň tabynlygyndaky Balkanabat şäheriniň Ýylylyk müdirliginiň 6-njy kiçi etrapçasyndaky 1-nji gazanhanasyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


35. LOT № 524.

Ministrligiň degişli edaralaryna gaz ölçeýji enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


36. LOT № 525.

Ministrligiň degişli edaralaryna elektrik energiýasyny ölçeýji enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


37. LOT № 531.

Şäheriň ýaşaýyş jaýlarynyň daşky durkuny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


38. LOT № 535.

Ak bugdaý etrabynyň çäginden geçýän Arçabil şaýolunyň ugrunda ýerleşýän 4 gatly ýaşaýyş jaýynyň mozaika görnüşli bezegi üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


39. LOT № 536.

Tejen şäheriniň 4-nji çagalar bagynyň binasyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


40. LOT № 537.

Gökdepe etrabyndaky 18-nji orta mekdebiň binasyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


41. LOT № 538.

Babadaýhan etrabyndaky 7-nji orta mekdebiň binasyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


42. LOT № 539.

Şäheriň ýaşaýyş jaýlarynyň daşky durkuny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


43. LOT № 540.

Şäheriň ýaşaýyş jaýlarynyň daşky durkuny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


44. LOT № 543.

Bäherden etrabynyň Kirpili geňeşliginiň Kirpili obasyndaky kuwwatlylygy bir gije-gündizde 250 m3 bolan kiçi göwrümli suw arassalaýjy desga üçin enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


45. LOT № 544.

Şäheriň ýaşaýyş jaýlarynyň ýylylyk ulgamlaryny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


46. LOT № 546.

Gullugyň zerurlygy üçin kompýuter enjamlaryny we serişdeleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


47. LOT № 548.

Ak bugdaý etrabynyň çäginde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine bölünip berlen 262 ga senagat zolagyna eltiji suw hem-de lagym geçiriji ulgamlarynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


48. LOT № 549.

Büzmeýin etrabynyň Gurbansoltan eje adyndaky ýadygärlikler toplumynyň ýanyndaky «Milli ýadygärlik heýkeli» desgasy üçin enjamlary we gurluşyk harytlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


49. LOT № 550.

Şäheriň ýaşaýyş jaýlarynyň daşky durkuny, girelgelerini düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


50. LOT № 551.

Türkmenistanyň Daşary ykdysady iş bankynyň ýanyndaky seýilgähiň suw çüwdürimini düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


51. LOT № 553.

Şäheriň ýaşaýyş jaýlarynyň aýnalaryny we witražlaryny çalyşmak, üçegini, girelgelerini we daşky durkuny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


52. LOT № 554.

Şäheriň ýaşaýyş jaýlarynyň aýnalaryny we witražlaryny çalyşmak, üçegini, girelgelerini hem-de daşky durkuny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny, enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


53. LOT № 555.

Şäheriň ýaşaýyş jaýlarynyň aýnalaryny we witražlaryny çalyşmak, üçegini, girelgelerini hem-de daşky durkuny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny, enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


54 LOT № 556.

Tejen şäherindäki 7-nji orta mekdebiň binasyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


55. LOT № 557.

Tejen şäherindäki 9-njy orta mekdebiň binasyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


56. LOT № 558.

Tejen şäherindäki 2-nji orta mekdebiň binasyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


57. LOT № 559.

Aşgabat şäherindäki 146-njy çagalar bagynyň binasyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


58. LOT № 560.

Gullukda onlaýn ulgamy arkaly sanly bellige alyş ulgamyny döretmek hem-de döwlet hyzmatlarynyň bitewi portalynda ýerleşdirmek üçin programma üpjünçiligini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy.


59. LOT № 563.

Ministrligiň merkezi edarasy üçin programma üpjünçiligini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.


60. LOT № 567.

Daşoguz şäheriniň Bitaraplyk şaýolunyň ugrundaky meýdançany abadanlaşdyrmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


61. LOT № 568.

Daşoguz şäheriniň Daşoguz köçesiniň ugrunda ýerleşýän ýaşaýyş jaýlar toplumynyň daşky inžener ulgamynyň gurluşyk-gurnama işleri we ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak (2-nji tapgyr) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


62. LOT № 569.

Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň Ak altyn geňeşliginiň Täze obasynyň elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


63. LOT № 570.

Ministrlige gerekli harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


64. LOT № 571.

Ministrlige gerekli harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


65. LOT № 572.

Gullugyň Mary welaýatynda ýerleşen binalar toplumynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


Bäsleşik 2021-nji ýylyň 26-njy noýabrynda geçirilýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar baradaky maglumatlary şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmalar esasynda alyp bilersiňiz:

Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Ar­ça­bil şa­ýo­lu­nyň 156-njy ja­ýy. Türk­me­nis­ta­nyň Ma­li­ýe we yk­dy­sa­dy­ýet mi­nistr­li­gi. Te­le­fon bel­gi­le­ri: 39-46-39; 39-46-38; 39-46-32.https://metbugat.gov.tm/newspaper/download?id=7331