«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
Bäsleşik 2021-nji ýylyň 26-njy martynda geçirilýär

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak

boýunça bäsleşik geçirmek hakynda

BILDIRIŞ1.LOT № 16

Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli geçiriljek dabaraly harby ýörişine gaşnaşjak ýörite maksatly toparyň işgärleri üçin degişli egin-eşikleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri Işler Ministrligi


2. LOT № 24

Türkmenistanyň Goranmak ministirliginiň Baş üpjünçilik we tyl müdirligi üçin suwuk görnüşli gap-gaç ýuwujy serişdeleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi


3. LOT № 26

Mary welaýatynyň Mary etrabynyň Diýar geňeşliginiň Kelteler obasyndaky 600 orunlyk mekdep üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi


4. LOT № 29

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky geňeşliginiň Garamazy obasyndaky suw üpjünçilik ulgamynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi


5. LOT № 31

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Asudalyk geňeşliginiň «Göwdeşe» obasyndaky ýaşaýyş jaýlarynyň elektrik üpjünçiliginiň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi


6. LOT № 33

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň tohum Ahalteke we gulluk atlary üçin ot iýmleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi


7. LOT № 34

Türkmenistanyň Goranmak ministrligi üçin optiki süýümli kabeli satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi


8. LOT № 47

Aşgabat şäheriniň Parahat-7/3 ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi


9. LOT № 48

Aşgabat şäheriniň Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 10-njy kiçi etrapçasynyň
1-nji geçelgesiniň 12/2-nji jaýynyň 6-njy girelgesindäki 12 sany öýi söküp aýyrmak we ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp, täzeden gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi


10. LOT № 57

«Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň şäheri yşyklandyryş müdirligi üçin 6 000 sany LED görnüşli yşyklandyryş çyralaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Energetika ministrligi


11. LOT № 60

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Amul şäherçesindäki köp gatly ýaşaýyş jaý toplumyna barýan awtomobil ýoluň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi
12. LOT № 70

Ahal welaýatyyň Gökdepe etrabynyň Şorgala geňeşliginde gurulýan 1 gatly 4 otagly 28 sany we 5 otagly 72 sany ýaşaýyş jaýynyň daşky eltiji elektirik ulgamynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi


13. LOT № 71

Türkmenistanyň Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň aragatnaşyk serişdeleri üçin enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi


14. LOT № 74

Ahal, Mary, Balkan welaýatlarynyň çäklerinde ýerleşýän düzediş edaralarynyň binalarynda düýpli gurluşyk işleri üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi


15. LOT № 82

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Ahal köçesiniň gurluşygy (2-nji tapgyr, yşyklandyryş işleri) bilen üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi


16. LOT № 83

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň çäginden geçýän Aşgabat-Mary gara ýoly bilen Ahal köçäniň çatrygynyň günbatar tarapyndaky yşyklandyryş işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi


17. LOT № 84

«Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň şäheri yşyklandyryş müdirliginiň Aşgabat şäherini yşyklandyryş ulgamy üçin elektrik enjamlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Energetika ministrligi


18. LOT № 88

Lebap welaýatynyň ýeňil we ýük awtoulaglarynyň tehniki ýagdaýyny anyklaýyş we gözden geçiriş merkeziniň binalarydyr desgalar toplumynyň hem-de welaýat awtodromyň desgalar toplumynyň, Balkan welaýatynyň ýeňil we ýük awtoulaglarynyň tehniki ýagdaýyny anhyklaýyş we gözden geçiriş merkeziniň binalardyr desgalar toplumynyň hem-de welaýat awtodromyň desgalar toplumynyň düýpli gurluşyk işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi


19. LOT № 89

TIIM-niň Ahal, Mary,Balkan, Lebap welaýatlarynyň çägindäki harby bölümlerinde we düzediş edaralarynda düýpli gurluşyk işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi


20. LOT № 95

Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda guruljak kuwwatlylygy 30 000 m3 bolan agyz suwuny arassalaýjy desganyň daşky elektrik üpjünçiliginiň üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi


21. LOT № 104

Aşgabat şäheriniň ýaşaýyş toplumlarynyň köp gatly ýaşaýyş jaýlaryny agyz suwy bilen üpjün etmek üçin 30 sany suw sorujy bekediň we agyz suwuny arassalaýjy desgalaryň durkuny täzelemek (kuwwatlylygy 150 000 m3/ bolan, Gündogar suw arassalaýjy desgasy) üçin harytlary we enjamlary satyn almak

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi


22. LOT № 105

Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň ugry boýunça Bitarap Türkmenistan şaýolundan 1970-nji köçä çenli aralykda suw geçirijini gurmak we «Garaňky» ätiýaçlyk howzunyň tehnologik enjamlary bilen bilelikde göwrümi 10 000 m3 bolan agyz suw desgasynyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi


23. LOT № 106

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugyna gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy


24. LOT № 112

Mary welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň Türkmengala etrap polisiýa bölüminiň edara binasynyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi


25. LOT № 113

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Güneş şäherçesiniň çäginde guruljak 4 gatly 48 öýli 1 sany ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi


26. LOT № 114

«Balkanwelaýatagyzsuw» birleşiginiň garamagyndaky «Türkmenbaşyagyzsuw» müdirliginiň Suw geçirijiler gullugynyň lagym geçirijiler gullugyna degişli desgalarda kuwwatlygy bir gije-gündizde 70 000 mbolan lagym suwlaryny biologiki arassalaýjy desgasyna we kuwwatlygy bir gije-gündizde 35 000 hem-de 50 000 m3 bolan deňiz suwuny arassalaýjy desgalara enjamlary we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi


27. LOT № 116

«Balkanwelaýatagyzsuw» birleşiginiň etraplarda we şäherlerde ýerleşýän agyz suw desgalarynyň goragyny güýçlendirmek maksady bilen wideogözegçilik kameralary üçin enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi


28. LOT № 118

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kiliniki merkeziniň binalarynyň howalandyryjy, sowadyjy we ýyladyjy ulgamlaryna tehniki hyzmat etmek.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi


29. LOT № 122

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda gurulmaly ýaşaýyş jaýlarynyň 1-nji tapgyrynda 600 orunlyk umumy bilim berýän orta mekdebi gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi


30. LOT № 125

Balkan welaýatynyň Jemagat hojalygy birleşiginiň tabynlygyndaky jemagat hojalygynyň zerurlyk edýän suw, gaz we elektrik energiýany ölçeýji enjamlary üçin enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi


31. LOT № 131

Türkmenistanyň Goranmak ministirliginiň zerurlygy üçin ýangyn söndürjileri doldurmak we kuwwatlandyrmak işlerini ýerine ýetirmek.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi


32. LOT № 136

Türkmenistanyň Malýe we ykdysadyýet ministirligine programma üpjünçiligini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi


33. LOT № 140

Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň Jeýhun şäherçesinde GKTP-96,97,98,99-dan 10/0,4 kW kuwwatlylygy bolan howa ulgamynyň durkuny täzelemek, 4 sany 160/10 kWa KTP-ny 4 sany 250/10 GKTP çalyşmak, Çärjew etrabynda elektrik geçirijiniň durkuny täzelemek, Türkmenabat şäheriniň kiçi etrapçasynda ýerleşýän TP-19 we TP 66 transformator bekedinden çykýan kuwwatlylygy 0,4 kw bolan howa ulgamynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligiBäsleşik 2021-nji ýylyň 26-njy martynda geçirilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:

 Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi. Telefon belgileri: 39-46-39; 39-46-38, 39;