USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
Bäsleşik 2021-nji ýylyň 17-nji dekabrynda

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik


1. LOT № 315.

Türkmenistanyň Ýokary attestasiýa komitetine birinji tapgyrda göz öňünde tutulan kompýuter tehnikalary we häzirki zaman tehnologiýalaryna esaslanýan serwerler bilen üpjünçilik awtomatlaşdyrylan bellige alyş ulgamy hem-de edaralaryň işiniň onuň bilen gurşalyşyny üpjün etmek, elektron resminama dolanyşyk ulgamyny ornaşdyrmak we ýerli korporatiw tor ulgamyny döretmek üçin harytlary, enjamlary gurnap bermek.

Buýrujy: Türkmenistanyň Ýokary attestasiýa komiteti.

2. LOT № 453.

Ministrligiň degişli müdirligi üçin zerur gap-gaçlary we beýleki serişdeleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

3. LOT № 488.

Büzmeýin etrabynda ýyladyşhana gurmak (53 ga) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

4. LOT № 501.

Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherindäki «Mukaddeslik meýdançasyny» abadanlaşdyrmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

5. LOT № 516.

Ministrligiň ýanyndaky Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň Merkezi arhiwi Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgylarynyň bir bitewi döwlet sanawynyň programma üpjünçiligini işläp düzmek, döretmek hem-de onuň hereket etmegine gözegçilik etmek üçin bir bitewi döwlet sanawynyň alnyp barylmagyny, hereket etmegini bökdençsiz dolandyrmak maksady bilen, ýörite programma üpjünçiligini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Adalat ministrligi.

6. LOT № 552.

Şäherdäki ýaşaýyş jaýlarynyň daş keşbini, girelgelerini düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

7. LOT № 573.

Gulluga degişli binalary düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

8. LOT № 574.

Gullugyň welaýatlardaky binalarynyň, ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

9. LOT № 576.

“Altyn asyr” Türkmen kölüniň «Ak ýaýla» şor suw howdanynyň töwereginde gurlan ylmy-barlag merkezine gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

10. LOT № 577.

“Garagum” derýasynyň 1096-njy kilometrliginde göwrümi 18 min. m3 bolan suw howdanyny gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

11. LOT № 582.

Mary şäheriniň Aşgabat köçesiniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

12. LOT № 583.

Mary şäheriniň Görogly köçesiniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

13. LOT № 588.

Baýramaly şäheriniň Altyn asyr köçesiniň ugrunda gurulýan 4 gatly ýaşaýyş jaýy üçin güýjenmesi 0.4 kW bolan elektrik geçirijini gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

14. LOT № 590.

Ministrligiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň täze edara binasynyň ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp, daş-töweregine saýaly we miweli baglary ekmek, gök otlar we güller bilen bezemek.

Buýrujy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

15. LOT № 591.

Binalarda häzirki zaman wideogözegçilik ulgamyny gurnamak üçin enjamlary we esbaplary satyn almak.

Satyn alyjy: Degişli döwlet edarasy.

16. LOT № 592.

Binalarda häzirki zaman wideogözegçilik ulgamyny gurnamak üçin enjamlary we esbaplary satyn almak.

Satyn alyjy: Degişli döwlet edarasy.

17. LOT № 596.

Türkmenabat şäheriniň Ärsarybaba köçesiniň ugrunda guruljak lagym sorujy bekediň hem-de lagym geçirijileriň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

18. LOT № 597.

Welaýatdaky hukuk goraýjy edaralaryna degişli binalaryň durkuny täzelemek, olaryň gurluşygy üçin enjamlary we harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

19. LOT № 598.

Şäherdäki 60, 61-nji çagalar baglarynyň binalaryny düýpli abatlamak üçin enjamlary we harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

20. LOT № 599.

Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly şäherçesinde Döwlet baýdagyny oturtmak üçin enjamlary we harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

21. LOT № 601.

Şäherdäki 117-nji orta mekdebiň, 62, 68-nji çagalar baglarynyň, Büzmeýin etrabyndaky Çagalar we ýetginjekler döredijilik öýüniň ýylylyk ulgamlaryny düýpli abatlamak üçin enjamlarydyr harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

22. LOT № 602.

Ministrligiň degişli edaralary üçin gap-gaç ýuwujy serişdeleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

23. LOT № 607.

Merkezi kazyýet-lukmançylyk edarasynyň binasynyň sowadyjy, howalandyryjy we ýyladyjy ulgamlaryna yzygiderli tehniki hyzmat etmek.

Buýrujy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

24. LOT № 608.

Aşgabat — Türkmenbaşy awtoulag ýolunyň 563,43 kilometrliginde demir ýoluň üstünden geçýän köpriniň gurluşyk-gurnama işleri üçin enjamlary we harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

25. LOT № 609.

Welaýatyň çäginde gurulýan ýokary tizlikli awtoulag ýoluna barýan birikdiriji ýollar üçin enjamlary we harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

26. LOT № 612.

Gökdepe etrabyndaky 21-nji suw göteriji bekediň durkuny täzelemek üçin enjamlary we harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

27. LOT № 614.

Welaýat häkimliginiň binasyny düýpli abatlamak we howlusynyň daşky yşyklandyryş işleri üçin enjamlary hem-de harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

28. LOT № 615.

Mary etrabynyň Watan geňeşliginiň suw geçiriji ulgamlarynyň durkuny täzelemek üçin enjamlary we harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

29. LOT № 616.

S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň Asudalyk geňeşliginiň “Göwdeşe” obasynyň ýaşaýyş jaýlarynyň elektrik üpjünçiliginiň gurluşyk-gurnama işleri üçin enjamlary we harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

30. LOT № 622.

Gullugyň Köýtendag etrabynyň Kelif şäherçesinde ýerleşýän binalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin enjamlary we harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.

31. LOT № 627.

Komitetiň Arçabil şaýolunyň ugrunda ýerleşýän edara binasy üçin enjamlary we harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti.

32. LOT № 629.

Komitetiň Arçabil şaýolunyň ugrunda ýerleşýän edara binasy üçin enjamlary we harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti.

33. LOT № 635.

Gullugyň degişli bölümleri üçin awtoulag tekerlerini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

34. LOT № 637.

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň umumy ýaşaýyş jaýlary üçin dürli mebelleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

35. LOT № 644.

Gökdepe etrabynyň Owadandepe geňeşliginiň çäginde guruljak täze, döwrebap obanyň daşky hem-de içki elektrik geçiriji ulgamy üçin enjamlary we harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

Bäsleşik 2021-nji ýylyň 17-nji dekabrynda geçirilýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar baradaky maglumatlary şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmalar esasynda alyp bilersiňiz:

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.

Telefon belgileri: 39-46-39, 39-46-38, 39-46-32.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/declarations/2342