«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
Bäsleşik 2021-nji ýylyň 16-njy aprelinde geçirilýär

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak

boýunça bäsleşik geçirmek hakynda

BILDIRIŞ1. LOT № 21.

Serhet birikmesiniň gurluşyk işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


2. LOT № 22.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynda bar bolan uçarlar, dikuçarlar, gämiler we beýleki tehnikalar üçin motor we çalgy ýaglaryny, ýörite tehniki suwuklyklary hem-de tehniki serişdeleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


3. LOT № 28.

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň N.Gutlyýew, Bereket, Talhanbazar, Hojaili, Amyderýa geňeşlikleriniň obalaryndaky kuwwatlylygy 6/10/0,4 kW bolan howa ulgamyny gurmak, Çärjew etrabynyň Hojagala şäherçesinde, Boýrabap geňeşliginiň Galkynyş we Adak obalarynyň, Gularyk geňeşliginiň Üçbaş obasynyň, Kiştiwan geňeşliginiň Darganly we Garagum obalarynyň kuwwatlylygy 0,4/6/10 kW bolan howa ulgamynyň durkuny täzelemek, welaýatyň obalarynyň, etrap merkezleriniň we şäherçeleriniň elektrik üpjünçiligi, Çärjew etrabynda täze döredilen ýer gaznalarynyň elektrik geçirijileriniň üpjünçiligi we Farap etrabynyň täze döredilen ýer gaznasynyň elektrik üpjünçiligi (III tapgyr) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


4. LOT № 30.

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň Ýagtylyk geňeşliginiň Boýunbaş obasyndaky hereket edýän 0,4 kW bolan, Ruhubelent etrabynyň Ruhubelent şäherçesiniň Aşyk Aýdyň köçesiniň we Köneürgenç şäheriniň Jelaýyr obasynyň ýaşaýyş jaýlarynyň elektrik geçiriji howa ulgamynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


5. LOT № 40.

Ýokary okuw mekdepleriniň maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalary we ugurdaş hünärleriň kiberhowpsuzlyk boýunça tejribelik otaglary üçin harytlary we enjamlary satyn alamak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Bilim ministrligi.


6. LOT № 42.

Garagum derýasynyň 1096-njy kilometrinde göwrümi 18 million kub metr bolan suw howdanyny gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.


7. LOT № 44.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugyna elektrik habar beriji toplumlarynyň
hem-de inžener tehnikalarynyň ätiýaçlyk şaýlaryny, serhediň goragy üçin ulanylýan tehniki serişdeleri we yşyklandyryş serişdelerini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


8. LOT № 65.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligine degişli, Garaşsyzlyk şaýolunyň ugrunda ýerleşýän 19 we 19/1 belgili ýaşaýyş jaýlaryndaky sowadyjy ulgamy üçin çillerleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.


9. LOT № 73.

Ýokanç keselleri merkezleri müdirýetiniň binalarynyň ýyladyjy ulgamlaryna 2 sany suw gyzdyryjy gazanlar hem-de suw sorujylar üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


10. LOT № 78.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugyna zerur bolan goş emläklerini we hojalyk serişdelerini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


11. LOT № 85.

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Ýaşlyk şäherçesindäki kuwwatlylygy bir gije-gündizde 30 000 kub metr bolan agyz suwuny arassalaýjy desga üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


12. LOT № 86.

Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahananyň «Berzeňňi» ylmy şypahana bölüminiň binalarynyň ýyladyjy ulgamynyň 2 sany suw gyzdyryjy gazanlary hem-de suw sorujylary üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


13. LOT № 87.

Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahananyň binalaryň ýyladyjy ulgamynyň 3 sany suw gyzdyryjy gazanlary hem-de suw sorujylary üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


14. LOT № 93.

Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherçesiniň binalarynda we desgalarynda ornaşdyrylan MT (maglumat tehnologiýa) enjamlaryna hyzmat etmek.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


15. LOT № 141.

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherindäki «Merkez-2» şäherçesinde ýerleşýän 13/1 belgili ýaşaýyş jaýynda 6 sany liftiň, «Merkez-2» şäherçesinde ýerleşýän 13/2 belgili ýaşaýyş jaýynda 6 sany liftiň hem-de S.Türkmenbaşy şaýolunyň ugrundaky 46-njy ýaşaýyş jaýynda 3 sany liftiň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


16. LOT № 145.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby bölümleri üçin awtoulag tekerlerini, ätiýaçlyk şaýlaryny hem-de akkumulýator batareýalaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


17. LOT № 146.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň gulluk atlary üçin ýorunja bedesini we arpany satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


18. LOT № 151.

Türkmenistanyň Goranmak ministrligine ätiýaçlyk şaýlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministirligi.


19. LOT № 152.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň tabynlygyndaky harby bölümleriň binalarynyň we desgalarynyň gyzgyn suw we ýyladyş ulgamynyň üpjünçiligini döwrebaplaşdyrmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministirligi.


20. LOT № 153.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň serhet birikmeleriniň we harby bölümleriniň ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ýangyn söndüriji enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


21. LOT № 157.

Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäherçesiniň binalarynyň we desgalarynyň arassaçylyk-gigiýena düzgünlerini talabalaýyk berjaý etmek üçin himiýa serişdelerini satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


22. LOT № 162.

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň «Nowruz-2» şäherçesinde 4 gatly, 24 öýli 3 sany ýaşaýyş jaýynyň daşky inžener ulgamlarynyň gurluşyk-gurnama işleri hem-de ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


23. LOT № 163.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugyna aragatnaşyk we wideogözegçilik ulgamynyň enjamlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


24. LOT № 168.

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Aşgabat köçesiniň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


25. LOT № 169.

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Gorogly köçesiniň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


26. LOT № 176.

Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň edara binasynyň bug gazanlarynyň, suw sorujy nasoslarynyň, sowadyjy hem-de howalandyrma ulgamynyň tehniki taýdan hyzmatyny ýerine ýetirmek.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti.


27. LOT № 178.

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Täze ýol geňeşligindäki täze döwrebap şäherçäniň elektrik üpjünçiligi, «Nur-110/10 kW» elektrik bekediniň gurluşyk-gurnama işleri, S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Jumanyýaz Hudaýbergenow adyndaky geňeşligindäki täze döwrebap obasynyň elektrik üpjünçiliginiň «Gülüstan-110/35/10 kW» elektrik bekediniň gurluşyk-gurnama işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


28. LOT № 180.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligine degişli, Garaşsyzlyk şaýolunyň ugrunda ýerleşýän 19 we 19/1 belgili ýaşaýyş jaýlaryndaky, S.Türkmenbaşy şaýolunyň ugrunda ýerleşýän 144 we 158 belgili ýaşaýyş jaýlaryndaky, Bitarap Türkmenistan şaýolunyň ugrunda ýerleşýän 118 we 120 belgili ýaşaýyş jaýlaryndaky hem-de 1943-nji köçäniň ugrunda ýerleşýän, 36 belgili ýaşaýyş jaýlaryndaky ýangyna garşy habar beriji ulgamyň düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.


29. LOT № 187.

Merkezi Patologik anatomiýa edarasynyň binasynyň sowadyş, howalandyrma hem-de ýyladyjy ulgamlaryna, şeýle hem dürli görnüşli sowadyjy we doňduryjy enjamlaryna yzygiderli tehniki hyzmatlary ýerine ýetirmek.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


30. LOT № 191.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş üpjünçilik we tyl müdirliginiň awiasiýa tehnikalary üçin motor we çalgy ýaglaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministirligi.


31. LOT № 192.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş üpjünçilik we tyl müdirliginiň gämileri üçin motor we çalgy ýaglaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministirligi.


32. LOT № 193.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş üpjünçilik we tyl müdirliginiň guryýer tehnikalary üçin motor we çalgy ýaglaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministirligi.


Bäsleşik 2021-nji ýylyň 16-njy aprelinde geçirilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi. Telefon belgileri: 39-46-39; 39-46-38, 39-46-32.*Elektron neşir edilen gazetiň salgysy: "Türkmenistan gazeti"  27.03.2021ý.