«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
Bäsleşik 2020-nji ýylyň 30-nji noýabrynda geçirilýär

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak

boýunça bäsleşik geçirmek hakynda

BILDIRIŞ

 • LOT № 176.
 • Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Ýaşlyk şäherçesiniň çägindäki kuwwatlylygy bir gije-gündizde 30 000 m3 bolan agyz suwuny arassalaýjy desga üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
 • Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
 • LOT № 287.

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň Ýagtylyk geňeşliginiň Boýunbaş obasyndaky saglyk merkeziniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


 • LOT № 310.

Mary welaýatynyň Mary etrabynyň Diýar geňeşliginiň Kelteler obasyndaky 600 orunlyk mekdebi üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


 • LOT № 333.

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň N.Gutlyýew, Bereket, Talhanbazar, Hojaili, Amyderýa geňeşlikleriň gum obalaryndaky kuwwatlylygy 6/10/0,4 kW bolan howa ulgamyny gurmak, B.Myradow geňeşliginiň N.Açilow obasyndaky, Boýrabap geňeşliginiň Hojamiresen obasyndaky kuwwatlylygy 10/0,4 kW, Bereket geňeşliginiň Gökler, Ýassydepe, Gaýbaýat, Täze aý obalaryndaky kuwwatlylygy 10/6/0,4 kW bolan howa ulgamlarynyň, f.Kultsentr E/B Oguz han 10 kW bolan elektrik geçirijisiniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


 • LOT № 350.

Aşgabat şäheriniň ýaşaýyş toplumlarynyň köpgatly ýaşaýyş jaýlaryny agyz suw bilen üpjün etmek üçin 30 sany suw sorujy bekediň we agyz suw arassalaýjy desgalaryň durkuny täzelemek (kuwwatlylygy 150 000 m3/gg Gündogar suw arassalaýjy desgasy) üçin harytlary we enjamlary satyn almak

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


 • LOT № 383.

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda täze, döwrebap jaý toplumyny gurmak (2-nji tapgyr, daşarky we içerki inžener ulgamlary, desgalary içki köçeleri, geçelgeleri we seýilgähleri) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


 • LOT № 398.

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinde elektrik geçiriji howa ulgamlarynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


 • LOT № 401.

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda gurulmaly ýaşaýyş jaýlarynyň 1-nji tapgyrynda 600 orunlyk umumybilim berýän orta mekdebi gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


 • LOT № 409.

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Aeroport şäherçesindäki 4 gatly, 24 öýli 10 sany ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy üçin enjamlary we harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


 • LOT № 410.

Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň binasynda «KONE» kysymly lifte gerek bolan enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti.


 • LOT № 411.

Lebap welaýatynyň Darganata etrabyndaky täze, döwrebap şäherçesiniň lagym ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


 • LOT № 420.

Aşgabat şäheriniň Parahat – 7/3 ýaşaýyş toplumynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


 • LOT № 424.

Lebap welaýatynyň döwrebap köpugurly söwda bazaryna barýan awtoulag ýolunyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


 • LOT № 439.

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň zerurlygy üçin aerodromlaryň emeli örtüklerine akymlaýyn we orta abatlaýyş bejergi abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


 • LOT № 440.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýöriteleşdirilen dikeldiş merkeziniň ýyladyşhanasynda abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


 • LOT № 442.

«Balkanwelaýatagyzsuw» birleşiginiň garamagyndaky Bereket suw ýygnaýjy-paýlaýjy desga üçin enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


 • LOT № 444.

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän kuwwatlylygy bir gije-gündizde 35 000 m3, Gyýanlydaky 50 000 mbolan deňiz suwuny süýjediji desgalaryň we Awaza etrabyndaky kuwwatlylygy bir gije-gündizde 70 000 m3 bolan lagym suwlaryny biologik arassalaýjy desganyň, şeýle hem suw we lagym geçiriji gulluklaryň bökdençsiz işlemegi üçin enjamlary we elektrik ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


 • LOT № 450.

Aşgabat şäheriniň Gypjak köçesiniň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


 • LOT № 452.

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Nyýazow şäheriniň 8-nji çagalar bagynyň ýyladyyş gazanhanasyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


 • LOT № 455.

Aşgabat şäheriniň Parahat – 7/3 ýaşaýyş toplumynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


 • LOT № 463.

Daşoguz welaýatynda ýerleşýän okuw-türgenleşik meýdançasynyň daşky elektrik üpjünçiligi üçin elektrik serişdelerini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


 • LOT № 469.

Ahal welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň AH-T/2 edarasynyň binalarynyň we desgalarynyň durkuny täzelemek, Mary welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň Baýramaly şäherindäki MR-K/16 düzediş edarasynyň duşuşyk binasynyň, Balkan welaýatynyň Akdaş şäherindäki BL-K/6 edarasynyň çägindäki binalar we desgalar toplumynyň (III tapgyr) düýpli gurluşyk işleri üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


 • LOT № 470.

Ahal welaýatynyň çägindäki 22,0 gektar meýdanynda damjalaýyn suwaryş ulgamyny gurnamak üçin dürli görnüşdäki harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


 • LOT № 473.

Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň «Dostluk» daýhan birleşigindäki kuwwatlylygy 10 kW bolan howa elektrik geçirijisiniň durkuny täzelemek we KTP-160/10 kWa desgasyny oturtmak, «Lebap» daýhan birleşigindäki kuwwatlylygy 10 kW, Gülabat we Magtymguly obalaryndaky 0,4 kWa bolan howa elektrik geçirijileriniň durkuny täzelemek we KTP-160/10 kW desgasyny oturtmak, Jeýhun şäherçesinde GKTP-96,97,98,99-dan kuwwatlylygy 10/0,4 kW bolan howa ulgamynyň durkuny täzelemek, 4 sany 160/10 kWa KTP-ny 4 sany 250/10 GKTP çalyşmak, Döwletli etrabynyň Amyderýa şäherçesiniň Şatlyk köçesinde kuwwatlylygy KTP-400/10 kWa desgasyny oturtmak we 10/0,4 kW HU-ny gurmak, Pagtaçy geňeşliginiň Nowruz obasynyň Lebap köçesinde we Jeýhun obasynyň Bitaraplyk köçesinde KTP-250/10 kWa desgasyny oturtmak we 10/0,4 kW HU-ny gurmak, Ýalkym geňeşligniň Baýdak obasynyň Bitaraplyk köçesinde we Dostluk şäherçe geňeşliginiň Gündogar köçesinde KTP-400/10 kWa desgasyny oturtmak we 10/0,4 kW HU-ny gurmak, Dostluk şäherçe geňeşliginiň G.Atabaýew köçesinde KTP-630/10 kWa desgasyny oturtmak we 10/0,4 kW HU-ny gurmak, täze şäherçede KTP-630/10 kWa desgasyny oturtmak we 10/0,4 kW HU-ny gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


 • LOT № 475.

Mary welaýatanyň Saglygy goraýyş müdirligniň awtoulaglar kärhanasynyň «Tiz kömek» awtoulaglary üçin tekerleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


 • LOT № 477.

Balkan welaýatynyň Serdar şäherindäki 1-nji orta mekdebiň durkuny täzelemek üçin enjamlary we harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


 • LOT № 478.

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň Köpugurly hassahanasynyň binalarynyň durkuny täzelemek üçin enjamlary we harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


 • LOT № 479.

Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň Çerkezli obasyndaky 240 orynlyk orta mekdep üçin enjamlary we harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


 • LOT № 491.

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanyndaky Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy baradaky gullugyň merkezi edarasy bilen garamagyndaky edaralarynyň aralygynda elektron resminamalar dolanyşygynyň bir bitewi ulgamyny döretmek hem-de taýýarlanmagy meýilleşdirilýän döwlet sanawynyň bir bitewi elektron ulgamynyň kompýuter programmasyny işe girizmek üçin enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Adalat ministrligi.


 • LOT № 496.

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň S.A.Nyýazow adyndaky geňeşliginiň Isberden obasynda gurulýan 2 gatly, 5 otagly 10 sany ýaşaýyş jaýynyň daşarky eltiji elektrik ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy Ahal welaýat häkimligi.


 • LOT № 534.

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasyna kompýuter enjamlaryny, esbaplaryny hem-de ygtyýarly programmalary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy.


 • LOT № 538.

Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň ýaşaýyş jaýlaryň durkuny, girelgelerini hem-de üçegini düýpli abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


 • LOT № 569.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň Balkan welaýatynyň serhet birikmesiniň serhet galasynyň binalar we desgalar toplumynyň hem-de Lebap welaýatynyň çäginde ýerleşýän harby bölüminiň serhet galasynyň içki gaz geçiriji ulgamyny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


 • LOT № 570.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň Daşoguz welaýatynyň serhet galasynyň binalaryň, desgalaryň we ýaşaýyş jaýlaryň gurluşyk işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak..

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


 • LOT № 571.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň Mary welaýatynyň serhet birikmesiniň çägindäki zolagynyň elektrik üpjünçiligi üçin harytlary enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


 • LOT № 574.

Türkmenistanyň Malýe we ykdysadyýet ministrligine degişli bolan Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň «Mürçe» daýhan birleşiginiň çägindäki 100,14 gektar ýer böleginde damjalaýyn-suwaryş ulgamyny gurmak üçin enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.


 • LOT № 579.

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň 320 orunlyk çagalar bagynyň düýpli gurluşyk işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


 • LOT № 580.

Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynda kuwwatlylygy bir gije-gündizde 20 000 m3 bolan agyz suw arassalaýjy desgasynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak..

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


 • LOT № 585.

Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň, Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň 111-nji jaýynda ýerleşýän edara binasynda ýangyn duýduryjy ulgamy gurnamak üçin enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasy.


 • LOT № 586.

Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň A.Nyýazow şaýolunyň 10-njy kiçi etrapçasynyň 1-nji geçelgesiniň 12/2-nji jaýynyň 6-njy girelgesindäki 12 sany öýi söküp aýyrmak we ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp täzeden gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


 • LOT № 588.

Aşgabat şäherindäki 145-nji çagalar bagynyň düýpli abatlaýyş işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


 • LOT № 589.

Balkan welaýatynyň serhet birikmesiniň binalaryň we desgalaryň gurlyşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


 • LOT № 590.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň serhet galalarynyň gurluşyk-gurnama we durkuny täzelemek işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


 • LOT № 592.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň serhet galalarynyň gurluşyk-gurnama we durkuny täzelemek işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


 • LOT № 597.

Aşgabat şäherindäki 1-nji orta mekdebiniň hem-de 44-nji çagalar bagyny düýpli abatlaýyş işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


 • LOT № 602.

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň ulgamynda elektron resminamalar dolanşygyny ornaşdyrmak maksady bilen kompýuter programma üpjünçiligini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti.


 • LOT № 622.

Türkmenistanyň gümrük nokatlarynda sanly ulgamy girizmek we gurnamak üçin programma üpjünçiligini satyn almak..

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.


Bäsleşik 2020-nji ýylyň 30-nji noýabrynda geçirilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:


Aşgabat şäheriniň, Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi. Telefon belgileri: 39-46-39; 39-46-38, 39-46-32